dr hab. Maciej Michalski, prof. UG

mm
Historyk i teoretyk literatury, ur. 1970
Droga naukowa: magisterium: 1995, doktorat: 1999 (promotor: prof. M. Czermińska), habilitacja: 2011.
Osiągnięcia naukowe: autor dwóch książek: Filozof jako pisarz. Kołakowski - Skarga – Tischner (2010), Dyskurs, apokryf, parabola, strategie filozofowania w prozie współczesnej(2003), ok. 40 artykułów naukowych i 30 referatów konferencyjnych.
W 2002 – I nagroda w Konkursie Fundacji im. Konrada i Marty Górskich na pracę doktorską z dziedziny humanistyki. Od 2001–2002 – stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (program START);
Pełnione funkcje: Zastępca dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UG (1.09.2012-31.08.2016). Kierownik Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej IFP UG (od 1.09.2012). Koordynator wdrażania KRK w IFP UG (2011/2012). Członek rady programowej filologii polskiej (2006, 2011-12). Członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (od 2012). Przewodniczący jednej z wydziałowych komisji rekrutacyjnych (od września 2013). Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Doktorantów (od 2013). Przewodniczący wydziałowej komisji ds. grantów dla doktorantów i młodych naukowców (od 2014). Członek redakcji „Jednak Książki. Gdańskiego Czasopisma Humanistycznego”. Członek Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (jako jedyny polonista) i ekspert CKE w zakresie egzaminów z języka polskiego.
 
Zainteresowania naukowe: teoria i metodologia literatury, związki literatury z filozofią i innymi dyskursami, antropologia literatury, proza polska XX w.
 
Zajęcia dydaktyczne: teoria literatury, metodologia badań literackich, współczesna myśl humanistyczna, poetyka, analiza dzieła literackiego, stylistyka, literatura polska XX w., fakultety dotyczące komizmu, podmiotowości, współczesnych problemów poetyki, związków literatury i filozofii.
 
Ważniejsze publikacje:
Książki:
- Filozof jako pisarz. Kołakowski – Skarga – Tischner, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010;
- Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Wybrane artykuły:
- Historyk idei i jego lektura przeszłości na przykładzie twórczości Leszka Kołakowskiego, [w:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, pod red. W. Boleckiego i J. Madejskiego, Warszawa 2010 (wyd. 2011), s. 277-289;
- Ludyczne zjawiska w dyskursie humanistycznym na wybranych przykładach, „Litteraria Copernicana” 2010, nr 1(5), s. 72-89;
- Antoni Kępiński: lęk – teoria – doświadczenie – tekst, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska”, nr 7, Słupsk 2009 (wyd. 2010), s. 161-178;
- Dyskursywne i niedyskursywne reprezentacje doświadczenia w pisarstwie Barbary Skargi, [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2008, s. 396-410;
- Komizm jako rewizjonistyczna kategoria historycznoliteracka, [w:] Co i jak prze-pisać w historii literatury? „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska”, nr 5, Słupsk 2007, s. 193-204;
- W stronę samorozumienia – bohaterowie „Lalki” i ich narracje, [w:] Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J. Malik, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005 (wyd. 2006), s. 71-86;
- Kanon i obrzeża w humanistycznym dyskursie naukowym na przełomie wieków, [w:] Kanon i obrzeża, pod red. I. Iwasiów i T. Czerskiej, Universitas, Kraków 2005, s. 41-51;
- Anty-Nietzsche. Karol Ludwik Koniński i jego zmagania z nihilizmem, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska”, nr 3, Słupsk 2004 (wyd. 2005), s. 215-222;
- Narracyjna tożsamość w humanistycznym dyskursie naukowym – zarys problemu, [w:] Narracja i tożsamość. Antropologiczne problemy literatury, cz. II, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004 (wyd. 2005), s. 81-93;
- Monodram egzystencjalny (Andrzej Bursa „[Przecież znasz wszystkie moje chwyty...]”), [w:] Czytanie Bursy, red. A. Czabanowska-Wróbel, G. Grochowski, Kraków 2004, s. 119–127;
- Temat między dyskursami. Zarys problemu ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i literatury, [w:] Wariacje na temat, pod red. J. Abramowskiej, A Czyżak i Z. Kopcia, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2003 (wyd. 2004), s. 383–390;
- Podmiot między dyskursami. Zmagania z racjonalizmem w twórczości Kołakowskiego i Lema, [w:] Logos i mythos w kulturze XX wieku, pod red. S. Wysłouch, B. Kaniewskiej i M. Brzóstowicz-Klajn, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2003, s. 197–207;
- Egzystencjalny wymiar twórczości Stanisława Lema, [w:] Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 105–119;
- Gajcego sztuka portretowa, „Ruch Literacki” 2002, z. 2, s. 169-175;
- Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2, s. 103-124;
- Bohater jako spoiwo cyklu w prozie Mrożka, Themersona i Lema, [w:] Cykl literacki w Polsce, pod red. K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, s. 405-416.
 
Zainteresowanie pozanaukowe: narty, tenis, pływanie.
 
Kontakt:
 
prof. UG dr hab. Maciej Michalski
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 30. Styczeń 2023 - 13:29; osoba wprowadzająca: Izabela Żochowska