fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

9 października 2010 r.

INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRANSLATORYKA

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w sobotę 9 października 2010 r. Z tej okazji wykład  y otwarte wygłosili: w sobotę   prof. Michèle Vaughan (University of Bath) i Sylvie Roos (Leeds University) From Why to How – from the history of a profession to the theory of a practice/ Historia i praktyka zawodu tłumacza ustnego, w niedzielę prof. Andrew Chesterman (University of Helsinki) Translation Universals/ Uniwersalia przekładowe.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 05.10.2010 r., 0:00

Lipiec i sierpień 2010 r.

Badania naukowe na Syberii

W lipcu i sierpniu 2010 zakończyły się badania naukowe na Syberii, prowadzone przez studentów kulturoznawstwa UG na wyspie Olchon na Bajkale.
Projekt badań nad współczesnym szamanizmem syberyjskim powstał we współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Siedmioro studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadziło badania nad aktualną sytuacją buriackich szamanów oraz nad wpływem współczesnej kultury zachodniej na zmieniającą się sytuację kultury tubylczej na Syberii. Badania były prowadzone wspólnie z grupą studentów ze Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku i mają być początkiem współpracy i wymiany studenckiej w latach przyszłych. Z ramienia uczelni krasnojarskiej badaniami zajmowała się pani Helena Burovska, a z ramienia UG – dr Aleksandra Wierucka. Wyprawie towarzyszyło również dwoje innych pracowników Katedry Kulturoznawstwa UG – dr Magdalena Sacha i dr Sebastian Konefał.
Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi.
Materiały zgromadzone podczas badań zostaną wykorzystane najpierw w pokazie multimedialnym i wykładzie na Wydziale Filologicznym UG oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a następnie w publikacji planowanej na wiosnę przyszłego roku.

Galeria zdjęć z Syberii. Kliknij zdjęcie.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 24.08.2010 r., 0:00

19-20 listopada 2009

TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

W dniach 19-20 listopada 2009 r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”, zorganizowana przez Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej. Konferencja zgromadziła ok. 80 gości z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Niemiec. Autorzy zaprezentowali wielość podejść, interpretacji i metod badawczych tekstu w ramach takich bloków tematycznych, jak tekst i dyskurs w przestrzeni kulturowej, semantyka i struktura tekstu, tekst i intertekst, tekstotwórcza rola kultury, metodologia i mechanizmy interpretacji i rozumienia tekstów kultury, etnokulturowa przestrzeń tekstu, tekst kultury w trakcie nauczania języków obcych, kultura jako tłumaczenie. Do niewątpliwych zalet konferencji odnieść należy nie tylko szeroki wachlarz poruszanych problemów, lecz również „wielokulturowość” obiektów badań: mimo że uczestnicy poruszali się przede wszystkim w płaszczyźnie zagadnień polskich i rosyjskich, usłyszeliśmy też refleksje dotyczące języków niemieckiego, czeskiego, angielskiego, ukraińskiego, języków skandynawskich i innych języków i kultur. Skład Komitetu Organizacyjnego: Przewodnicząca - prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa, Sekretarz - dr Tatiana Siniawska-Sujkowska, członkowie: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga, dr Katarzyna Wojan.
Refleksje uczestników stały się inspiracją do wydania w 2011 r. monografii pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst” pod redakcją naukową Zoi Nowożenowej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 19.02.2013 r., 0:00

6 grudnia 2010 r.

Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”
zaprasza na
ogólnopolską konferencję naukową doktorantów zatytułowaną

„Skandal w literaturze XIX i XX wieku”

która odbywa się 6 grudnia 2010 r. w godz. 9.00 -16.00 w sali wystawowej nr 030 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

Uczestnicy konferencji dyskutują głównie o obliczach skandalu w powieści i dramacie początków XIX wieku. W prozie tego okresu panowała przede wszystkim atmosfera skandalu obyczajowejgo wynikająca z podwójnej postawy etycznej bohaterów i łamania przez nich norm społecznych i zachowań społecznie akceptowanych. Wielu prelegentów podkreślało jednak, że nie wszystko, co wówczas określano mianem skandalu jest nim nadal. O pewnym paradoksie tego zjawiska mówiła w swoim referacie mgr Katarzyna Tarnawska, polega on na tym, że skandal istnieje i nie istnieje, można go bowiem tylko wywołać, nawet na postawie plotki.
O literaturze kobiecej tego okresu mówiły mgr Katarzyna Eremus i Katarzyna Dunaj powołując się na przykłady prozy XIX-wiecznych emancypantek: Natalii Krzyżanowskiej i Zofii Niedźwiedzkiej. Autorka powieści "Obłuda" Zofia Niedźwiedzka postulowała bowiem wyzwolenie kobiet z okowów "męskiej moralności." W drugiej części konferencji, która potrwa do godz. 16.00, pojawią się referaty dotyczące także literatury XX wieku. Zapraszamy.
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. T. Linkner
  • Organizatorzy konferencji: Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”; prezes Koła: mgr Katarzyna Eremus.
  • Szczegółowe informacje. Patrz więcej.
Konferencja skierowana jest do doktorantów, studentów uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy pasjonują się literaturoznawstwem. Organizatorów interesuje literackie wykorzystanie motywu skandalu, jego bohaterowie, uwarunkowania społeczne i kulturowe, a także recepcja w jakże ciekawej epoce fin de siecle'u. Szerokie spektrum tematyczne pozwala odkryć nowe oblicza skandalu literackiego oraz daleko idące, nierzadko pozaliterackie jego skutki.
Więcej informacji e-mail: epicus.furor@wp.pl
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 30.07.2010 r., 0:00

20 listopada 2009 r.

 Ogólnopolska sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

„Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej”

 

odbyła się się 20 listopada 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG.

 

Konferencję zorganizowały: Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Zakład Pragmatyki i Tekstologii Językoznawczej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
Sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego stanowić będzie najgodniejszą formę uczczenia tego wydarzenia jako przejaw pielęgnowania tradycji Oddziału Gdańskiego TMJP poprzez jej kontynuowanie: od 6 listopada 1959 do końca 2008 r. zorganizował 521 spotkań, na których wygłoszono 723 odczyty poświęcone różnym aspektom funkcjonowania polszczyzny. Obecna sesja pozwoli zapoznać słuchaczy z kolejnymi zagadnieniami szczegółowymi z zakresu polszczyzny dawnej i współczesnej stanowiącymi obiekt badań językoznawców z UG i ośrodków z nimi związanych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 20.01.2009 r., 0:00

21 stycznia 2011 r.

Koło Naukowe Doktorantów "Epicus Furor"
oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
zorganizowało konferencję naukową

Konfrontacje w języku i literaturze

która odbyła się na Wydziale Filologicznym UG.
21 stycznia 2011 roku.

Sympozjum skierowane było do doktorantów, pracowników uczelni wyższych, studentów oraz osób, które na co dzień zajmują się i pasjonują językoznawstwem, literaturoznawstwem, a także subdyscyplinami danych dziedzin. Tytułowe konfrontacje miały za zadanie ukazać występowanie określonych zjawisk w literaturze oraz języku, które ścierają się ze sobą, a jednocześnie wzajemnie się przenikają. Często łączenie ze sobą różnorodnych zjawisk, dyscyplin wskazywało na nowe aspekty badań języka i literatury, co w efekcie odzwierciedlało współczesne tendencje językowe i literackie i podkreślało ich dynamiczny charakter. Szeroka formuła tematyczna stworzyła możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, oraz zaprezentowania aktualnych problemów językowych i literackich na płaszczyźnie konfrontacji z ich subdyscyplinami bądź pozostałymi dyscyplinami.
Podczas jednodniowej konferencji odbyły się będą wykłady, a także panele dyskusyjne.

  • Program konferencji.
  • Opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner
  • Organizatorzy konferencji: mgr Ewelina Mendala, mgr Barbara Pestka przy współpracy z prezesem Koła „Epicus Furor” mgr Katarzyną Eremus.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 23.06.2010 r., 0:00

22-23 października 2009 r.

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

zorganizowała konferencję naukową

Ksenofont – pisarz i człowiek swojej epoki

Program konferencji.

Potrzebę zorganizowania konferencji poświęconej greckiemu pisarzowi Ksenofontowi uzasadnia wzmożone w nauce międzynarodowej zainteresowanie osobą i twórczością wybitnego ateńskiego pisarza, na którego temat powstała w ostatnim tylko dziesięcioleciu ogromna liczba monografii i przyczynków naukowych. Prace te podkreślają znaczenie Ksenofonta tak dla literatury greckiej, jak i poznania kultury umysłowej w kluczowym dla dziejów Grecji okresie V i IV. w p.n.e, który przyczynił się do utrwalenia tożsamości europejskiej. Nie bez znaczenia jest fakt, że jedyna jak dotąd polska monografia o tym autorze została napisana już z górą 10 lat temu przez uczonego z naszego uniwersytetu, Pana Profesora Krzysztofa Głombiowskiego. Konferencja byłaby więc pierwszym tego typu w Polsce spotkaniem uczonych, którzy interesują się fascynującą problematyką, jaka wiąże się z osobą Ksenofonta. To naukowe kolokwium stworzyłoby również okazję do dyskusji nad wieloma aspektami literackiego dorobku Ksenofonta i służyłoby wymianie poglądów na temat różnych nowych sposobów interpretacji dzieł tego antycznego pisarza.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 20.01.2009 r., 0:00

10-11 maja 2010 r.

III Konferencja Młodych Skandynawistów

Zakład Języka i Kultury Skandynawskiej Katedry Skandynawistyki, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich oraz Koło Kultury Skandynawskiej NORDICUM zorganizowały III Konferencję Młodych Skandynawistów, która odbyła się w dniach 10 i 11 maja 2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja nie była sprofilowana tematycznie dawała więc możliwość zaprezentowania szerokiej tematyki, wśród której znalazły się m.in. tematyka związana z misją mediów publicznych, politologią, skandynawską literaturą współczesną, metodami nauczania języków w systemie e-learningowym oraz zagadnienia translatoryczne i językoznawcze.
Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 10.05.2010 r., 0:00

17-19 września 2009 r.

Wojna i pamięć - w literaturze, sztuce, języku

Międzynarodowa konferencja upamiętniająca 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyła się w dniach 17-19 września 2009 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Konferencję zorganizowali Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku - przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uczestników powitali organizatorzy: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Larry Okey Ugwu oraz w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, Władysław Zawistowski.

W konferencji udział wzięło 42 uczestników z pięciu państw świata: Kanady, Niemiec, Holandii, Szkocji i Polski. Najsilniejszą reprezentację (14 osób) miał w niej Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultantami merytorycznymi konferencji oraz redaktorami publikacji pokonferencyjnej są profesorowie z Uniwersytetu Gdańskiego: Zbigniew Majchrowski i Wojciech Owczarski.
W przedstawionych referatach wiele było rozważań m.in. na temat literackich świadectw holocaustu, na temat polskiej prawdy i polskich mitów dotyczących II wojny światowej: Westerplatte, Września, Powstania Warszawskiego, Hubalczyków, na temat pamięci i postpamięci, a co za nimi idzie współczesnych przedstawień, rekonstrukcji i reminiscencji wojennych, a także na temat kobiecych i dziecięcych narracji wojennych oraz na temat pozaliterackich współczesnych przedstawień najbardziej traumatycznych doświadczeń w historii ludzkości: w filmie, teatrze, i sztukach plastycznych (B. Linke, M. Kołodziej).
Najliczniej omawiany krąg tematyczny dotyczył literatury holocaustu. Temat ten połączony z kwestią poszukiwania słów i formy dla przedstawienia zagłady poruszył m.in. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński (UG) tekstem Najmniej słów. Holocaust w opowiadaniach Idy Fink. W swoim referacie odwoływał do opowiadań Brunona Schulza, opowiadań wieszczących zagładę i rozpad materii. Najwymowniejszym sposobem dania świadectwa zagładzie jest słowna oszczędność i nazwanie wprost. Przybosiowa formuła „najmniej słów” może oznaczać w prozie Fink najmniej cierpienia. Sposób mówienia zatem kwestią moralną, stąd poruszana w wielu referatach kwestia „etyki reprezentacji zagłady”. Takie cechy, jak: kryzys literackości, przełamanie tradycji romantycznej i osobista pamięci wydarzeń sprawiły że niemal wszystkie najważniejsze polskie teksty o wojnie pisane były z poziomu osobistego doświadczenia. Na kwestię tę zwrócił uwagę dr Paweł Rodak (UW).
Tematu poszukiwania języka i formy dla wyrażenia doświadczeń wojennych dotykany był przez wielu referentów: dr Robert Pruszczyński (UW) skupił się na Medalionach, jako przykładzie literatury stopnia zero. W nawiązaniu do Rolanda Barthesa, który rozprawia się z literackim mitotwórstwem, który tropi u pisarzy odwracanie się lub zbliżanie się do pozaliterackiej rzeczywistości Pruszczyński tropił u Zofii Nałkowskiej „podszyty hipokryzją związek beznamiętności i zaangażowania”.
Osobny blok stanowiły referaty o polskich prawdach, mitach i legendach narodowych związanych z II wojną światową. Temat ten poruszyli m.in. gdański pisarz Władysław Zawistowski Rozstrzelana warta honorowa. Niespełniony Mit Września 1939, prof. dr hab. Sławomir Buryła (UW-M), w którego imieniu przedstawiono analizę niezwykłej żywotności Legendy Westerplatte w literaturze polskiej. O bohaterstwie i bohaterszczyznie – negatywnej kategorii bohaterstwa, w reportażach wojennych Melchiora Wańkowicza oraz potrzebie narodowych mitów, choćby dla ich współczesnej literackiej deheroizacji mówiła piszące te słowa (UG).
Dwie interesujące wizje postwojennej rzeczywistości w dramacie polskim, na przykładzie sztuk: Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest i Pawła Passiniego Hamlet 44 analizował dr Jacek Kopciński (UKSW). Na przykład u Doroty Masłowskiej obraz ponowoczesnego śmietnika miesza się z obrazem doszczętnie zbombardowanego domu w jakąś „upiorną lazanię” - mówił.
Ciekawą dyskusję, którą poprowadziła prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk (UG), wywołał blok dotyczący kobiecych doświadczeń i kobiecych narracji wojennych. Temat obcości wśród swoich poruszyła prof. dr hab. Danuta Dąbrowska (US). Rzeczywistość końca wojny, w której kobiety stawały się „nagrodami” dla zwycięzców, ofiarami gwałtów, rzeczywistość ta cechowała się zanikiem jakiejkolwiek solidarności w nieszczęściu, sprowadzeniem wszelkich odczuć do instynktu przetrwania: „[...] bywa i tak, że gwałcone i bite kobiety wskazują żołnierzom te miejsca ukrycia innych jakby z zemsty czy przekonania, że krzywda powinna być wspólna”. Kobiece narracje wojenne analizowały także: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska (UG), mgr Aleksandra Orłowska (UKSW).
Czekamy zatem na tom pokonferencyjny, który zapowiada się bardzo różnorodnie i interesująco.
Pod względem translatorycznym konferencję obsługiwali studenci z Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Instytutu Anglistyki przygotowani przez mgr Paulę Gorszczyńską. Zagranicznym gościom referaty tłumaczyli: Justyna Burzyńska, Patricia Sorensen, Urszula Gołowicz, Martyna Wojtaś, Krzysztof Świerszczyński oraz absolwentka IA, Zofia Ziemann.

Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 21.01.2009 r., 0:00

22-23 kwietnia 2010 r.

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów

(nie)nasycenie

„(Nie)nasycenie” to nawiązujący do powieści Witkacego tytuł trzeciej z cyklu corocznych ogólnopolskich konferencji organizowanych przez Koło Teoretyków Literatury oraz Koło Naukowe Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG, która odbyła się 22-23 kwietnia 2010 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Poprzednie nosiły tytuły: "Nie-porozumienie. Rzecz o komunikacji" oraz "TE rzeczy. Nie-do-mówienia".
- Podczas trzeciej już edycji naszej konferencji chcielibyśmy porozmawiać o problemie (nie)nasycenia we współczesnej kulturze, nauce i sztuce. Chcemy przyjrzeć się pojęciom głodu, pragnienia, żądzy i przesytu, sprawdzając, jakie mają one znaczenie dla percepcji rzeczywistości. Czy znaleźliśmy się obecnie w momencie kryzysu, czy raczej na naszych oczach dokonuje się rewolucja? – deklarowali organizatorzy.
Błędne koło nienasycenia i przesytu
Z problemem nienasycenia, a głównie nieustannego balansu pomiędzy nienasyceniem a przesytem we współczesnej literaturze, kulturze i sztuce, zmagało się dwudziestu czterech studentów i doktorantów (połowa z Uniwersytetu Gdańskiego i druga połowa innych polskich Uniwersytetów).
Dyskutowano m.in. o powszechnej możliwości prezentacji własnej twórczości w Internecie oraz o powszechnej dostępności jej odbioru, która dała absolutną wolność wypowiedzi twórczej każdemu. Producenci kultury masowej oraz samorodni internetowi twórcy, na których powoływał się m.in. Łukasz Jaroń (UG) w referacie zatytułowanym Polska –(k)raj poetów rozumieją potrzeby odbiorców i akceptują je. Dlatego autorzy wierszy, muzyki, obrazów mają możliwość natychmiastowego odpowiadania na konsumencki głód sztuki i piszą dokładnie to, co ich odbiorcy, chcą lub wydaje im się, że chcą konsumować. Znamienny przykład Lady Gagi przywołała Aleksandra Wycisk (UŚ) mówiąc o żądzy mimo przesytu i uwodzeniu estetyką przesady. Referentka (posługując się teoriami m.in. Theodora Adorno) analizowała ten przykład zwycięstwa stylu nad treścią, standaryzacji i pseudoindywidualizacji, który pozwala wierzyć odbiorcy, że słucha właśnie tego, czego pragnie.
Nawiązując do tych przemyśleń futurystyczne scenariusze rozwoju sztuki rozwinęła Magdalena Zelant (UG) w referacie „Obudź się! Sztuka się skończyła”po drugiej stronie estetyki:
- Deterytorializacja, nadprodukcja i komercjalizacja rozmyły pojęcie sztuki. Mimo kilku fantastycznych i kontrowersyjnych scenariuszy rozwoju sztuki, jak choćby: twórczość bez artystów czy powrót do wieku XIX, prelegentka wyraziła wiarę, że sztuka nas nie zawiedzie, bo nie musi ona iść dalej, aby zdobywać więcej.
Głód ciągle nienasycony
Kolejne bloki tematyczne poświęcone były architekturze (m.in. drapaczom chmur), literackim przedstawieniom nienasycenia lub przesytu w prozie i poezji: przywołani byli tu poeci: Norwid, Herbert, Kaczmarski oraz prozaicy Żeromski czy Wańkowicz (twórca pierwszego powojennego reportażu o śmierci głodowej Polaków w sowieckich łagrach). Mówiono także o nienasyceniu mediów – głodzie informacji i obrazów (obecnym m.in. w referacie Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor (UW) zatytułowanym Dziecko i sęp. Zdjęcie głodu – głód zdjęcia), o pornografii w literaturze produkcyjnej (na przykładzie Harlequina) i sztuce masowej oraz o języku przesyconym anglicyzmami i kontaminacjami graficznymi.
Konferencji towarzyszyło spotkanie z pisarzem Michałem Witkowskim, absolwentem filologii polskiej UG, laureatem m.in.Nagrody Literackiej Gdynia, Paszportu "Polityki” oraz finalistą NIKE 2006 i nominowanym do NIKE 2007.
Gratulacje dla organizatorów.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 19.04.2010 r., 0:00