fbpx Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa

 

ul. Wita Stwosza 51, gab. 241, 239, 238, 237
80-308 Gdańsk
tel. +48 58 523-30-75 (pok. 238)

 

Kierownik Zakładu: dr hab. Alicja Pstyga profesor nadzwyczajny UG

PRACOWNICY NAUKOWI I NAUKOWO DYDAKTYCZNI:

dr hab. Alicja Pstyga, profesor UG

dr hab. Zoja Nowożenowa, profesor UG

dr hab. Magdalena Jaszczewska

dr Tatiana Kananowicz

dr Ewa Konefał

dr Wanda Stec

mgr Jelena Jegorowa

DOKTORANCI ZAKŁADU:

mgr Magdalena Buchowska (opiekun naukowy dr hab. Alicja Pstyga prof. nadzw. UG)

mgr Marlena Lipińska (opiekun naukowy dr hab. Zoja Nowożenowa prof. nadzw. UG)

mgr Ksenia Necel (opiekun naukowy dr hab. Zoja Nowożenowa prof. nadzw. UG)

mgr Raman Shcherbau (opiekun naukowy dr hab. Zoja Nowożenowa prof. nadzw. UG)

 

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa został utworzony we wrześniu 2011 roku (wówczas jako Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki) przez połączenie dwóch jednostek organizacyjnych: Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich oraz Zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia rosyjska (studia stacjonarne I i II stopnia) i na kierunku rosjoznawstwo (studia stacjonarne I  stopnia) – w formie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów językoznawczych i translatorycznych, a także z zakresu komunikacji międzykulturowej, realioznawstwa i krajoznawstwa rosyjskiego oraz seminariów dyplomowych (licencjackich i magisterskich). 

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa od wielu lat prowadzi specjalność Translatoryka i język biznesu na kierunku filologia rosyjska (studia stacjonarne I  stopnia). Opracowany przez pracowników Zakładu program tej specjalności obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 (plany studiów oraz sylabusy są dostępne na stronie internetowej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego). Poszukując dobrych rozwiązań z myślą o perspektywie zatrudnienia absolwentów kierunku filologia rosyjska, uwzględniając zatem potrzeby rynku pracy, w ramach studiach filologicznych od roku akademickiego 2017/2018 Katedra zaproponowała modyfikację tej specjalności na studiach I stopnia Translatoryka i język biznesu i nową specjalność Przekład-Komunikacja-Kultura na studiach II stopnia.

W swojej pracy ze studentami koncentrujemy się na pokazaniu szerokich możliwości, jakie otwierają nasze specjalności, umożliwiając studentom przyswojenie wiedzy i rozwój kompetencji językowych, kulturowych i komunikacyjnych, które mogą być wykorzystane w przygotowaniu do zawodu tłumacza oraz w różnych obszarach zawodowych, wymagających znajomości języka rosyjskiego. Na specjalności Translatoryka i język biznesu szczegółowo zapoznajemy z różnymi rodzajami przekładu. Proponujemy (w formie ćwiczeń i warsztatów) zajęcia z przekładu specjalistycznego, w tym dokumentacji biznesowej, podstaw przekładu naukowego, ustnego (również środowiskowego), uwierzytelnionego, a także – poza teorią przekładu i realiami współczesnej Rosji – zajęcia z analizy tekstów na potrzeby tłumaczenia.

Umiejętności i kompetencje nabyte na studiach pierwszego stopnia mogą być doskonalone na stopniu drugim na specjalności Przekład-Komunikacja-Kultura, w ramach której  kładziemy nacisk na problemy międzyjęzykowe i międzykulturowe komunikacji językowej w różnych przestrzeniach komunikacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu audiowizualnego, medialnego, literackiego, naukowego i symultanicznego.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych teoretyków i praktyków przekładu. Przekładu prawnego i prawniczego naucza doświadczony tłumacz przysięgły, ćwiczenia z przekładu ustnego odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt specjalistyczny.

Swego rodzaju sprawdzianem jest obligatoryjna studencka praktyka zawodowa na studiach I i II stopnia w wymiarze 80 godzin. Studenci mogą również spróbować swoich sił jako tłumacze w organizowanych przez Zakład przedsięwzięciach (np. w Konkursach Translatorycznych).

Na specjalnościach Translatoryka i język biznesu (I stopień) oraz Przekład-Komunikacja-Kultura (II stopień) kształcimy studentów otwartych na doskonalenie kompetencji językowych, kulturowych i komunikacyjnych, składających się również na kompetencje tłumacza. Absolwent jest więc przygotowany do swobodnego oraz skutecznego komunikowania się w formie ustnej i pisemnej z partnerem z obszaru rosyjskojęzycznego oraz do pracy tłumacza, m.in. w zakresie tłumaczeń ustnych, tłumaczeń tekstów literackich, prawnych, turystycznych, medialnych, ekonomicznych czy technicznych. Student zyskuje solidne podstawy teoretyczne oraz umiejętności praktyczne w zakresie tłumaczenia pozwalające na przystąpienie do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Zdobyte w toku studiów przygotowanie pozwala mu znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach tłumaczeń, agencjach turystycznych, wydawnictwach, instytucjach kultury oraz firmach współpracujących z rosyjskojęzycznym partnerem handlowym.

Ważną rolę w działalności Zakładu odgrywa współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach naukowych (konferencjach, zjazdach, sympozjach, seminariach) oraz systematycznie publikują wyniki swych badań w czasopismach, monografiach zbiorowych oraz autorskich. Są członkami polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, kolegiów redakcyjnych i rad naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM. Zakład Języka Rosyjskiego i Pzekładoznawstwa jest organizatorem dwóch cykli cenionych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, które doczekały się wielu edycji: „Słowo – z perspektywy językoznawcy i tłumacza” oraz „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”.

Pracownicy Zakładu zdobywają doświadczenie  na uczelniach zagranicznych, prowadząc zajęcia ze studentami w ramach programu Erasmus+, uczestniczą w realizacji projektów dydaktyczno-naukowych i kulturalnych, m.in. w ramach współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku. Od roku 2014 współredagują czasopismo naukowe „Studia Rossica Gedanensia”. Od ponad 7 lat Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa organizuje cieszące się dużą popularnością konkursy translatoryczne, w których studenci studiów rusycystycznych mogą sprawdzić swe umiejętności translatorskie w zakresie przekładu pisemnego. Jedną z form aktywności zawodowej pracowników Zakładu jest praktyka przekładu specjalistycznego – współpracują oni z biurami tłumaczeń, wykonują tłumaczenia ustne konferencyjne (symultaniczne i konsekutywne) oraz tłumaczenia pisemne, wśród pracowników Zakładu jest również doświadczony tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

Aktualne kierunki badań

Pracownicy Zakładu Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa mogą poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa, translatoryki i komunikacji międzykulturowej:

Dr hab. Alicja Pstyga profesor nadzwyczajny (ORCID 0000-0001-6933-2132) – jej zainteresowania koncentrują się wokół obserwacji polskiego i rosyjskiego dyskursu publicznego, zwłaszcza języka mediów, z uwzględnieniem problematyki innowacji leksykalnych oraz aspektów słowotwórczych semantycznej organizacji tekstów, również w ujęciu konfrontatywnym; odrębny obszar badań stanowi teoria (w tym krytyka) i praktyka przekładu rosyjskich tekstów medialnych na język polski.

Dr hab. Zoja Nowożenowa profesor nadzwyczajny (ORCID 0000-0003-3266-8251) – zajmuje się lingwistyką funkcjonalną: w tym aspekcie dokonuje analizy jednostek składniowych (przede wszystkim zdań czasownikowych) i formacji dyskursywnych (dyskurs publicystyczny, dyskurs świadomości irracjonalnej, dyskurs pragmatyczny i in.); szczególny nacisk kładzie na stylistykę funkcjonalną, w tym specyfikę gatunków, tekstów, parametrów i jednostek dyskursów. Zagadnienia te rozpatrywane są również w ujęciu translatorycznym.

Dr hab. Magdalena Jaszczewska (ORCID 0000-0002-4234-0295) – zajmuje się paremiologią i paremiografią  rosyjską i polską. Paremie (w szczególności przysłowia kalendarzowe) rozpatruje w aspekcie porównawczym odwołując się do dorobku etnoligwistyki, etnografii, historii oraz socjologii.

Dr Tatiana Kananowicz (ORCID 0000-0002-1156-5934) – zakres jej zainteresowań obejmuje teorię i praktykę przekładu tekstów specjalistycznych oraz zagadnienia przekładu konferencyjnego i audiowizualnego, a także stylistykę porównawczą języka rosyjskiego i polskiego; kolejną dziedzinę zainteresowań stanowi komunikacja i aksjologia międzykulturowa w obrębie kultur Polski, Rosji i Azji Wschodniej oraz szeroko rozumiana wiedza o Rosji.

Dr Ewa Konefał (ORCID 0000-0003-4864-7973) – specjalizuje się w dziedzinie przekładoznawstwa oraz językoznawstwa rusycystycznego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii rosyjskiej myśli przekładoznawczej, bibliografistyki, polsko-rosyjskich / rosyjsko-polskich relacji przekładowych oraz przekładu medialnego. W obszarze prowadzonych przez nią badań znajdują się również językoznawstwo korpusowe, procesy innowacyjne w leksyce współczesnego języka rosyjskiego, semantyka leksykalna i gramatyczna.

Dr Wanda Stec (ORCID 0000-0003-2530-2489) – zajmuje się polsko-rosyjskim językoznawstwem konfrontatywnym, przede wszystkim w zakresie leksykologii, frazeologii i semantyki; prowadzi także badania poświęcone praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych oraz stylistyce funkcjonalnej. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowi nazewnictwo roślin leczniczych, będące przedmiotem przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej.


Zapraszamy studentów filologii rosyjskiej do wyboru prowadzonych przez nas specjalności: Translatoryka i język biznesu (na I stopniu) i Translatoryka i komunikacja międzykulturowa (na II stopniu). Dają one filologom gruntowne przygotowanie zawodowe, które bez wątpienia ułatwi poruszanie się na rynku pracy i zwiększy możliwości atrakcyjnego zatrudnienia. A przecież po to właśnie zdobywa się wykształcenie wyższe. Warto zainwestować w siebie!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 20.05.2022 r., 19:41
Data publikacji: pon., 12.12.2016 r., 22:03