Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Kierownik Zakładu: dr Anna Hau

PRACOWNICY BADAWCZO-DYDAKTYCZNI I DYDAKTYCZNI:

 

dr hab. Żanna Sładkiewicz, profesor UG

dr Anna Hau

dr Joanna Mampe

dr Aleksandra Klimkiewicz

dr Tatiana Kopac

dr Marta Noińska

dr Elżbieta Pietraś

dr Marcin Trendowicz

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner

dr Bianca Sadowska

mgr Iryna Antonenko

mgr Małgorzata Marciszewska

mgr Karolina Rudnicka

DOKTORANCI ZAKŁADU:

mgr Izabela Dłużyk (opiekun naukowy dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG)

mgr Aneta Rejment (opiekun naukowy dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG)

mgr Karolina Rudnicka (opiekun naukowy dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG)

 
Działalność naukowa Zakładu obejmuje szeroki krąg zagadnień, odnoszących się do procesów akwizycji umiejętności językowych, kompetencji komunikacyjnej na gruncie języka obcego jako nowego środka porozumiewania. Stąd tak szerokie spektrum badań, dotyczących różnorodnych aspektów tych zagadnień – glottodydaktycznych, lingwistycznych, psycholingwistycznych, socjolingwistycznych, pragmalingwistycznych, kognitywistycznych, kulturoznawczych i innych.

Odniesienie do tych aspektów określa nowe kierunki badań, pozwalające na szczegółowe i nowatorskie ujęcie problematyki: potrzeb językowych i ich związków z motywacją uczenia się zależnie od narodowości i uwarunkowań polityczno-gospodarczych, sprawności czytania i pisania w języku obcym, czytelności tekstu, z drugiej strony, analiz osobowości językowej, jej struktury i asocjacyjnych odniesień w aspekcie kognitywnym i psycholingwistycznym, ujęcia kognitywnego w kontekście komunikacji międzykulturowej. Istotnym kierunkiem badań jest analiza sposobów skutecznego oddziaływania językowego w rożnych typach dyskursu: politycznym, medialnym, religijnym, dydaktycznym, zarówno w przestrzeni komunikacji narodowej, jak i międzykulturowej.

W centrum uwagi badawczej i dydaktycznej znajduje się przede wszystkim praktyczna nauka języka rosyjskiego jako nowego środka komunikacji językowej, narzędzia poznania i wiedzy o Rosji, jej języku, kulturze, religii, teatrze, filmie, muzyce. Stąd ustalenie zależności między nauczaniem języka a pragmatyką komunikacyjną, przygotowanie i wykorzystanie interaktywnych, multimedialnych pomocy naukowych i ich wpływu na efektywność nauczania i uczenia się. Warto podkreślić, że większość badań prowadzonych w ramach pracy Zakładu Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego ma charakter empiryczny.

Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej i Dydaktyki Języka Rosyjskiego jest organizatorem uznanych międzynarodowych konferencji: „W poszukiwaniu tożsamości językowej” „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce”, „Mowa. Człowiek. Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach” i in.

Pod auspicjami Zakładu prężnie działają trzy pracownie naukowo-badawcze: Pracownia Badań Nad Perswazją Językową (kierownik – prof. UG, dr hab. Ż. Sładkiewicz); Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka (kierownik – dr J. Mampe); Pracownia Badań Nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych (kierownik – dr J. Mampe) oraz studenckie koło naukowe „Łomonosow” (opiekun – dr J. Mampe).

W Zakładzie były wielokrotnie prowadzone imprezy edukacyjne, spotkania, warsztaty i seminaria, na których naukowcy krajowi i zagraniczni przedstawiali istotne problemy lingwokulturowe, glottodydaktyczne, socjolingwistyczne, metodyczne itp. Zakład współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Grudzień 2016 - 19:55; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 13:31; osoba wprowadzająca: Marta Noińska