Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

ul. Wita Stwosza 51 
80-308 Gdańsk
Tel: +48 58 523 30 60
 

Kierownik Zakładu - dr Liliana Kalita

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI i DYDAKTYCZNI:

dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG

dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak

dr Liliana Kalita

dr Svetlana Pavlenko

dr Kinga Okroj

mgr Magdalena Kruk

mgr Tomomi Splisgart

 

Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej skupia wysokiej klasy specjalistów o dużym dorobku naukowym, dydaktycznym i doświadczeniu organizacyjnym. Daje to możliwość prowadzenia przez pracowników Zakładu różnych typów zajęć na poziomie licencjatu, studiów magisterskich i doktoranckich.

Zakład obsługuje dydaktycznie kilka kierunków studiów, wchodzących w skład Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, takich jak rosjoznawstwo, filologia  rosyjska, sinologia i studia wschodnie. Zakładowi całkowicie podlegają studia rosjoznawcze. W zakres jego obowiązków wchodzi również nauczanie zachodnich języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Działalność naukowo-dydaktyczna obejmuje duży zakres dyscyplin badawczych: rosjoznawstwo (historia Rosji i współczesne realia społeczno-polityczne Rosji, techniki negocjacyjne, podstawy zarządzania, otoczenie kulturowe w biznesie), literaturoznawstwo (historia literatury rosyjskiej, najnowsza literatura rosyjska, historia literatury powszechnej, literatury porównawcze, teoria literatury oraz metodologia badań literackich), kulturoznawstwo i antropologia kulturowa (kulturowe konteksty literatury, kultura Rosji, dzieje wierzeń w Rosji, systemy religijne Wschodu, dzieje chrześcijaństwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem prawosławia), filozofia i myśl społeczna (rosyjska filozofia i myśl społeczna, niedogmatyczna duchowość), językoznawstwo (język biznesu,dyplomacji i polityki).

Na szczególną uwagę zasługuje działalność naukowa Zakładu w zakresie literaturoznawstwa. Badania koncentrują się zarówno na literaturze rosyjskiej, od staroruskiej poczynając na współczesnej kończąc, jak też na literaturze światowej, studiach komparatystycznych i literaturach porównawczych.

Wykładowcą literatury rosyjskiej XIX i początku XX wieku jest dr hab. Diana Oboleńskaprof. UG. Zapoznaje ona studentów z twórczością Aleksandra Puszkina, Mikołaja Gogola, Michaiła Lermontowa, Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja oraz z twórczością rosyjskich modernistów. Jest również autorką monografii i artykułów o ezoteryzmie w kulturze Srebrnego Wieku oraz o twórczości Andrieja Biełego.  Modernizm, ezoteryczna proza rosyjska końca XIX i początku XX wieku, fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości, niedogmatyczna duchowość początku XX stulecia i dzieje zachodniego ezoteryzmu stanowią dziedzinę dociekań naukowych dr hab. Moniki Rzeczyckiej, prof. UG. Współczesna literatura rosyjska, od  etapu radzieckiego poczynając, stanowi dziedzinę naukowych pasji i dociekań dr Liliany Kality, piszącej o Juriju Dombrowskim, Marku Ałdanowie, Tatianie Tołstoj, Andrieju Giełasimowie, Pawle Sanajewie, Irinie Bogatyriewej i in. oraz historii kina rosyjskiego (m. in. o twórczości A. Balabanowa i J. Bykowa). Zagadnienia językowego oblicza współczesnej Rosji, języka mediów, polityki, dyplomacji oraz technik negocjacji, badanie współzależności gospodarki, biznesu i polityki wypełniają pracę naukową i dydaktyczną dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy, prof. UG, autorki prac o języku władzy w Rosji.

Z kolei rosyjska proza fantastyczna i najnowsza literatura popularna jest tematem badawczym dr Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak, koncentrującej się w swoich badaniach na motywach wampirycznych i symbolice krwi.  Zainteresowania naukowe dr Svetlany Pavlenko dotyczą poetyki przestrzeni, tekstu syberyjskiego i tekstów miejskich, jej dorobek obejmuje też publikacje z zakresu polsko-rosyjskiej komparatystyki, imagologii literackiej i semiotyki kultury. Obecnie prowadzi badania w obszarze literatury rosyjskiej XX i XXI wieku Literatura rosyjska epoki modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Aleksieja Skałdina i motywów ezoterycznych w literaturze jest natomiast przedmiotem naukowych refleksji dr Kingi Okroj. Języki obce są domeną dydaktyków: dr Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak (język niemiecki i rosyjski) i mgr Magdaleny Kruk (język angielski) i mgr Tomomi Splisgart (język japoński).

Dorobek naukowy pracowników Zakładu jest pokaźny i znaczący, stanowią go monografie, prace zbiorowe oraz liczne artykuły  publikowane w tomach zbiorowych renomowanych wydawnictw akademickich oraz w wysoko punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Rezultaty badań prezentowane były i są na wielu międzynarodowych sympozjach i kongresach w kraju i za granicą: w Rosji, Izraelu, Czechach, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Samodzielni pracownicy naukowi Zakładu są członkami międzynarodowych Towarzystw Naukowych, Rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych. Na forum międzynarodowym sławę zyskały organizowane od 1976 roku cykliczne sympozja na temat  literatury i kultury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Uczestniczyli w nich badacze modernizmu z Polski, Rosji, Czech, Węgier, Niemiec, Finlandii, Izraela. Odbyło się piętnaście takich konferencji, których plonem są tomy materiałów pokonferencyjnych publikowanych w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie organizowane są interdyscyplinarne konferencje tematyczne, które przyciągają również ogromną rzeszę badaczy. Dotychczas odbyły się następujące sympozja z tego cyklu: Krew-substancja, symbole, mitologia; Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże;  Samotność – aspekty, konteksty, wymiary; Żywioły: Motyw ognia (wody, ziemi, powietrza) w literaturze, kulturze i sztuce. Ponadto odbyły się dwa seminaria dotyczące najnowszej literatury rosyjskiej pt. Czas wolny, rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej. Odzwierciedleniem szerokich zainteresowań badawczych pracowników Zakładu jest seria wydawnicza Światło i ciemność, związana przede wszystkim z działalnością międzynarodowej pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, założonej w latach dziewięćdziesiątych przez prof. Elżbietę Biernatową i prof. Irenę Fijałkowską-Janiak, a kierowanej obecnie przez prof. Monikę RzeczyckąW Laboratorium pracują uczeni z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą, zainteresowani wspólnymi badaniami i żywą wymianą doświadczeń. Wyniki pionierskich badań prowadzonych w pracowni zostały opublikowane w siedmiu tomach serii Światło i ciemność oraz trzech monografiach Biblioteki Światła i ciemności. Pracownicy Katedry działający w Laboratorium uczestniczyli w trzyletnim międzynarodowym projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939. Problematyka najnowszej literatury rosyjskiej jest przedmiotem studiów członków Pracowni Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską, gromadzącą badaczy z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, m. in. Lublina, Poznania, Białegostoku, Gdańska.

W ogólnej charakterystyce Zakładu Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej nie może zabraknąć informacji o działalności organizacyjnej, administracyjnej, społecznej pracowników na rzecz Instytutu i Wydziału Filologicznego UG. Jesteśmy dumni, że od lat z szeregów naszego Zakładu wywodzą się dyrektorzy i wicedyrektorzy Instytutu, a także prodziekani i dziekan Wydziału, którym społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego powierza te odpowiedzialne i trudne zadania. Funkcje prodziekanów pełnili: prof. Elżbieta Biernatowa, prof. Franciszek Apanowicz, prof. Monika Rzeczycka, prof. Urszula Patocka-Sigłowy. Dyrektorami i wicedyrektorami Instytutu byli: prof. Janina Sałajczykowa, prof. Tadeusz Bogdanowicz, prof. Franciszek Apanowicz, prof. Irena Fijałkowska-Janiak, dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, dr Katarzyna Arciszewska. Od  1.09.2020 roku funkcję dziekana Wydziału Filologicznego pełni dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG.