Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Kierownik Zakładu - dr Liliana Kalita
 

PRACOWNICY BADAWCZO-DYDAKTYCZNI I DYDAKTYCZNI:

dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG

dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak

dr Liliana Kalita

dr Kinga Okroj

dr Svetlana Pavlenko

mgr Magdalena Kruk

mgr Tomomi Splisgart

Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej skupia specjalistów o dużym dorobku naukowym, dydaktycznym i doświadczeniu organizacyjnym. Daje to możliwość prowadzenia przez pracowników Zakładu różnych typów zajęć na poziomie licencjatu, studiów magisterskich i doktoranckich.

Zakład obsługuje dydaktycznie kilka kierunków studiów, wchodzących w skład Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, takich jak rosjoznawstwo, filologia  rosyjska, studia wschodnie, sinologia i japonistyka. Zakładowi całkowicie podlegają studia rosjoznawcze. W zakres jego obowiązków wchodzi również nauczanie zachodnich języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Działalność naukowo-dydaktyczna obejmuje duży zakres dyscyplin badawczych: rosjoznawstwo (historia Rosji i współczesne realia społeczno-polityczne Rosji, techniki negocjacyjne, podstawy zarządzania, otoczenie kulturowe w biznesie), literaturoznawstwo (historia literatury rosyjskiej, najnowsza literatura rosyjska, historia literatury powszechnej, literatury porównawcze, teoria literatury oraz metodologia badań literackich), kulturoznawstwo i antropologia kulturowa (kulturowe konteksty literatury, kultura Rosji, dzieje wierzeń w Rosji, systemy religijne Wschodu, dzieje chrześcijaństwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem prawosławia), filozofia i myśl społeczna (rosyjska filozofia i myśl społeczna, niedogmatyczna duchowość), językoznawstwo (język biznesu, dyplomacji i polityki).

Na szczególną uwagę zasługuje działalność naukowa Zakładu w zakresie literaturoznawstwa. Badania koncentrują się zarówno na literaturze rosyjskiej, od staroruskiej poczynając na współczesnej kończąc, jak też na literaturze światowej, studiach komparatystycznych i literaturach porównawczych.

Dorobek naukowy pracowników Zakładu jest pokaźny i znaczący, stanowią go monografie, prace zbiorowe oraz liczne artykuły  publikowane w tomach zbiorowych renomowanych wydawnictw akademickich oraz w wysoko punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Rezultaty badań prezentowane były i są na wielu międzynarodowych sympozjach i kongresach w kraju i za granicą: w Rosji, Izraelu, Czechach, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Samodzielni pracownicy naukowi Zakładu są członkami międzynarodowych Towarzystw Naukowych, Rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych. Na forum międzynarodowym sławę zyskały organizowane od 1976 roku cykliczne sympozja na temat  literatury i kultury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Uczestniczyli w nich badacze modernizmu z Polski, Rosji, Czech, Węgier, Niemiec, Finlandii, Izraela. Odbyło się piętnaście takich konferencji, których plonem są tomy materiałów pokonferencyjnych publikowanych w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie organizowane są interdyscyplinarne konferencje tematyczne, które przyciągają również ogromną rzeszę badaczy. Dotychczas odbyły się następujące sympozja z tego cyklu: Krew-substancja, symbole, mitologia; Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże;  Samotność – aspekty, konteksty, wymiary; Żywioły: Motyw ognia (wody, ziemi, powietrza) w literaturze, kulturze i sztuce. Ponadto odbyły się dwa seminaria dotyczące najnowszej literatury rosyjskiej pt. Czas wolny, rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej. Odzwierciedleniem szerokich zainteresowań badawczych pracowników Zakładu jest seria wydawnicza Światło i ciemność, związana przede wszystkim z działalnością międzynarodowej pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości. W Laboratorium pracują uczeni z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą, zainteresowani wspólnymi badaniami i żywą wymianą doświadczeń. Pracownicy Katedry działający w Laboratorium uczestniczyli w trzyletnim międzynarodowym projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939. Problematyka najnowszej literatury rosyjskiej jest przedmiotem studiów członków Pracowni Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską, gromadzącą badaczy z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, m. in. Lublina, Poznania, Białegostoku, Gdańska.

Pracownicy Zakładu Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej aktywnie angażują się w  działalność organizacyjną, administracyjną, społeczną na rzecz Instytutu i Wydziału Filologicznego UG. Funkcje prodziekanów pełnili: prof. Monika Rzeczycka, prof. Urszula Patocka-Sigłowy. Dyrektorami i wicedyrektorami Instytutu byli: dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, dr Katarzyna Arciszewska. Od  1.09.2020 roku funkcję dziekana Wydziału Filologicznego pełni dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Grudzień 2016 - 20:04; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 13:01; osoba wprowadzająca: Marta Noińska