fbpx Studia wschodnie | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Studia wschodnie

Studia wschodnie

INFORMACJA O KIERUNKU

 

    Kierunek utworzony uchwałą Senatu UG nr 7/15 z dnia 29 stycznia 2015r.

   Studia Wschodnie są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność gospodarczą na „rynkach wschodnich”. Wschód rozumiemy tu bardzo szeroko, mając na myśli zarówno kraje ościenne – przede wszystkim Rosję i kraje byłego ZSRR – jak i państwa azjatyckie, zdecydowanie bardziej odległe terytorialnie i kulturowo. Cywilizacje Wschodu zasadniczo różnią się od cywilizacji zachodniej. Otwarcie świata zachodniego na różnorodne formy współpracy z krajami Wschodu jest jednym z najistotniejszych wyzwań naszych czasów. Współpraca gospodarcza i polityczna wymaga szczególnych kompetencji zawodowych, nie tylko językowych, ale także zrozumienia i akceptacji odmienności kulturowych tych cywilizacji.

Taka wiedza pozwala zrozumieć także własną, zachodnią kulturę jako ważny, ale niejedyny sposób interpretowania świata. Jak przekonują analizy i prognozy ekonomiczne, osoby o takich kompetencjach są i będą w przyszłości wysoko cenione przez pracodawców. W związku z tym, głównym celem kształcenia na Studiach Wschodnich jest uzyskanie unikalnych kompetencji poszukiwanych obecnie na rynku pracy:

•   zaawansowanych kompetencji językowych w zakresie dwóch języków: języka rosyjskiego i drugiego języka wschodniego (np. języka chińskiego, japońskiego, koreańskiego, ale także ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego, łotewskiego i in.) – w zależności od realizowanej specjalności,

•   kompetencji kulturologicznych i biznesowych związanych z rosyjskim obszarem językowym oraz z obszarem drugiego języka wschodniego – w zależności od realizowanej specjalności,

•   kompetencji związanych z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy międzynarodowej.

 

    Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Osiągnięcie tych celów daje absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, na lotniskach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, we własnych firmach biznesowych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego i drugiego języka obcego (wschodniego), lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawa handlowego i rożnych aspektach kultury Wschodu. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na Studiach Wschodnich sprzyjają działaniom na rzecz budowania rzeczywistego porozumienia cywilizacji Zachodu i Wschodu.

    Atutem kierunku jest możliwość realizowania części programu studiów w uczelniach zagranicznych, np. w Chinach.

 

SPECJALNOŚĆ

    Na kierunku Studia Wschodnie przewidziano następujące specjalności: język rosyjski z językiem chińskim, język rosyjski z językiem łotewskim, język rosyjski z językiem litewskim, język rosyjski z językiem białoruskim, język rosyjski z językiem ukraińskim, język rosyjski z językiem japońskim. Wskazanie specjalności realizowanej w danym cyklu dydaktycznym odbywa się na etapie rekrutacji. Wybór specjalności jest uzależniony od potrzeb rynku pracy oraz możliwości kadrowych Wydziału.

    W latach 2015/2016, 2016/2017 uruchomiono specjalność „język rosyjski z językiem chińskim”.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

    W czasie studiów student nabywa zaawansowane umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego i drugiego języka obcego (np. języka chińskiego), które pozwolą mu zaistnieć w różnych dziedzinach działalności zawodowej związanej ze współpracą międzynarodową (w kulturze, turystyce, biznesie). Student nabywa szeroką wiedzę filologiczną, czyli wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru, z którym związany jest ten kierunek studiów. Dodatkowym atutem jest wiedza w wybranych dyscyplinach niefilologicznych, takich jak ekonomia, prawo międzynarodowe czy politologia, która czyni absolwenta poszukiwanym kandydatem na wymagającym rynku pracy.

    Absolwent jest gruntownie przygotowany do działania na pograniczu kultur, potrafi oceniać zjawiska kulturowe charakterystyczne dla obszaru, z którym związany jest jego kierunek studiów. Jest otwarty na kontakty międzykulturowe i świadomy roli komunikacji międzykulturowej.

    Zajęcia dydaktyczne dla studentów Studiów Wschodnich prowadzą pracownicy Wydziału Filologicznego, Wydziału Historycznego (Historia Rosji), Wydziału Nauk Społecznych (Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych), Wydziału Ekonomicznego (Podstawy ekonomii, Gospodarka rosyjska, Gospodarka chińska), Wydziału Prawa i Administracji (Elementy prawa handlowego) oraz Wydziału Geografii i Oceanografii (Geografia społeczno-gospodarcza).

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: ndz., 15.04.2018 r., 21:50
Data publikacji: pon., 13.02.2017 r., 15:02