Studia wschodnie

SW

 

 

 

 

INFORMACJA O KIERUNKU

Kierunek utworzony uchwałą Senatu UG nr 7/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Studia Wschodnie są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność gospodarczą na „rynkach wschodnich”. Wschód rozumiemy bardzo szeroko, mając na myśli zarówno kraje ościenne – przede wszystkim Rosję i kraje byłego ZSRR – jak i państwa azjatyckie, zdecydowanie bardziej odległe terytorialnie i kulturowo. Cywilizacje Wschodu zasadniczo różnią się od cywilizacji zachodniej. Otwarcie świata zachodniego na różnorodne formy współpracy z krajami Wschodu jest jednym z najistotniejszych wyzwań naszych czasów i wymaga szczególnych kompetencji zawodowych, nie tylko językowych, ale także rozumienia uwarunkowań geopolitycznych i odmienności kulturowych tych cywilizacji.

Studiowanie na kierunku pozwoli na:

  • uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego;
  • zdobycie kompetencji w zakresie języka chińskiego lub języka japońskiego na poziomie komunikacyjnym (w zależności od wybranej linii);
  • zdobycie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce i realiach społeczno-politycznych Rosji i Chin lub Japonii, a także ekonomii oraz współpracy międzynarodowej;
  • praktyki zawodowe i projekty pozwolą zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę;
  • możliwość wyjazdów naukowych i odbywania części studiów na stypendiach zagranicznych i w programie Erasmus

Taka wiedza pozwala zrozumieć także własną, zachodnią kulturę jako ważny, ale niejedyny sposób interpretowania świata. Jak przekonują analizy i prognozy ekonomiczne, osoby o takich kompetencjach są i będą w przyszłości wysoko cenione przez pracodawców.

Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Osiągnięcie tych celów daje absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, na lotniskach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, we własnych firmach biznesowych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje językowe lecz mających wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji zadań gospodarczych, posiadających orientację w regulacjach prawa handlowego i rożnych aspektach kultury Wschodu. 

Atutem kierunku jest możliwość realizowania części programu studiów w uczelniach zagranicznych, podczas stypendium lub w programie Erasmus.

SPECJALNOŚĆ

Na kierunku Studia Wschodnie obecnie realizowane są dwie specjalności:

- „język rosyjski z językiem chińskim” (uruchomiona po raz pierwszy w roku akademickim 2015/2016) oraz

- „język rosyjski z językiem japońskim” (uruchomiona po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020).

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego semestru studiów. Wybór specjalności zależny jest od obowiązującego w danym roku akademickim planu studiów. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli zapisze się na nią odpowiednia liczba studentów. Liczebność grup studenckich wymaganą do utworzenia specjalności reguluje Zarządzenie nr 98/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 lipca 2021.

SYLWETKA ABSOLWENTA

W czasie studiów student nabywa zaawansowane umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego i kompetencje umożliwiające komunikację w drugim wybranym języku obcym (chiński/japoński), które pozwolą mu zaistnieć w różnych dziedzinach działalności zawodowej związanej ze współpracą międzynarodową (w kulturze, turystyce, biznesie). Student nabywa szeroką wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru, z którym związany jest kierunek studiów. Dodatkowym atutem jest wiedza w wybranych dyscyplinach niefilologicznych, takich jak ekonomia, prawo międzynarodowe czy politologia, która czyni absolwenta poszukiwanym kandydatem na wymagającym rynku pracy.

Absolwent jest gruntownie przygotowany do działania na pograniczu kultur, potrafi oceniać zjawiska kulturowe charakterystyczne dla obszaru, z którym związany jest jego kierunek studiów. Jest otwarty na kontakty międzykulturowe i świadomy roli komunikacji międzykulturowej.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów Studiów Wschodnich prowadzą pracownicy Wydziału Filologicznego, Wydziału Historycznego (Historia Rosji), Wydziału Nauk Społecznych (Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych), Wydziału Ekonomicznego (Podstawy ekonomii, Gospodarka rosyjska, Gospodarka chińska/japońska), Wydziału Prawa i Administracji (Elementy prawa handlowego) oraz Wydziału Geografii i Oceanografii (Geografia społeczno-gospodarcza).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. luty 2017 - 15:02; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: sobota, 23. Wrzesień 2023 - 18:15; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz