fbpx Władze | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Władze

Władze Wydziału Filologicznego na kadencję 2016/2020

Funkcja
Biogram
Dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Maciej Michalski, prof. UG
ul. Wita Stwosza 51, p. 015
80-308 Gdańsk
tel. +48 58 523 30 14
z
Historyk i teoretyk literatury, ur. 1970
Droga naukowa: magisterium: 1995, doktorat: 1999 (promotor: prof. M. Czermińska), habilitacja: 2011.
Osiągnięcia naukowe: autor dwóch książek: Filozof jako pisarz. Kołakowski - Skarga – Tischner (2010), Dyskurs, apokryf, parabola, strategie filozofowania w prozie współczesnej (2003), ok. 40 artykułów naukowych i 30 referatów konferencyjnych.
W 2002 – I nagroda w Konkursie Fundacji im. Konrada i Marty Górskich na pracę doktorską z dziedziny humanistyki. Od 2001–2002 – stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (program START);
Pełnione funkcje: Zastępca dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UG (1.09.2012-31.08.2016). Kierownik Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej IFP UG (od 1.09.2012). Koordynator wdrażania KRK w IFP UG (2011/2012). Członek rady programowej filologii polskiej (2006, 2011-12). Członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (od 2012). Przewodniczący jednej z wydziałowych komisji rekrutacyjnych (od września 2013). Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Doktorantów (od 2013). Przewodniczący wydziałowej komisji ds. grantów dla doktorantów i młodych naukowców (od 2014). Członek redakcji „Jednak Książki. Gdańskiego Czasopisma Humanistycznego”. Członek Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (jako jedyny polonista) i ekspert CKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.
Prodziekan ds. Studenckich
dr Ewelina Gutowska-Kozielska
ul. Wita Stwosza 51, p. 016
80-308 Gdańsk
tel. +48 58 523 30 26
z
Amerykanistka, językoznawczyni z zacięciem kulturoznawczym.
Doktor nauk humanistycznych UG, dyrektor ds. studenckich w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG do 31.08.2016. Członkini PASE, ACS, PAAS, członkini Rady Programowej Amerykanistyki.  
Zainteresowania badawcze: media, kultura i polityka Stanów Zjednoczonych i krajów ościennych, analiza dyskursu, retoryka, władza i ideologia.
Ważniejsze publikacje: At war with Hilary. "Rush Limbaugh as the embodiment of the constitutive rhetoric of the Republican Party", Church, media and gender. The constitutive function of the rhetoric of war, Art v. pornography : searching for the boundaries.
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG
ul. Wita Stwosza 51, p. 013
80-308 Gdańsk
tel. +48 58 523 30 25
z
Historyk kina i mediów.
Droga naukowa: Absolwent filologii polskiej UG w roku 2004. Doktor nauk humanistycznych w zakresie wiedzy o filmie w roku 2007 na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG. Habilitacja w roku 2013 na Wydziale Filologicznym UG. Od 2014 – profesor UG.
Zainteresowania naukowe: Historia filmu animowanego w Polsce i na świecie, kultura masowa dwudziestolecia międzywojennego, kino jako praktyka społeczna, kino wczesne i nieme, historia komiksu.
Osiągnięcia naukowe: autor trzech książek: Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego (2009), Polska szkoła animacji (2011), Miki i myszy. Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce (2012) oraz kilkudziesięciu tekstów naukowych publikowanych m.in. w „Dialogu”, „EKRANach”, „Panoptikum”, „Images”, „Kulturze Popularnej”, „Zeszytach Komiksowych”, „Schulz/Forum” i tomach zbiorowych. Współautor leksykonu Powieści graficzne pod red. S. J. Konefała (2015) i wielotomowej Historii kina pod red. T. Lubelskiego, I. Sowińskiej i R. Syski. Redaktor albumu Dumała (2012).
Ważniejsze funkcje: Opiekun Koła Naukowego Filmoznawców UG (od 2007). Koordynator programu Erasmus w Instytucie Filologii Polskiej UG (2011-2012). Z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Kształcenia (2012-2016). Redaktor naczelny rocznika naukowego „Przezrocze” (od 2011).
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG
ul. Wita Stwosza 51, p. 011
tel. +48 58 523 30 24
80-308 Gdańsk
z
Literaturoznawca, romanista, ur. 1977
Osiągnięcia naukowe: autor książek To jeszcze nie koniec? (Gdańsk 2009), Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot (Gdańsk 2010), Histoires de l’œil (Amsterdam – New York 2013) oraz Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu (Gdańsk 2014); laureat nagrody „Literatury na Świecie” za przekład oraz Nagrody im. Andrzeja Siemka za Historie oka; tłumaczył na polski między innymi teksty Baudelaire’a, Nervala, Nadara, Bataille’a, Leirisa, Sartre’a, Barthes’a, Ricoeura, Derridy, Foucaulta, Caillois, Starobinskiego, Pouleta, Richarda, Vovelle’a, Didi-Hubermana, Le Corbusiera i Krystyny Szwedzkiej; stypendysta Centre National du Livre, członek redakcji „Cahiers ERTA” oraz „Schulz Forum”.
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.11.2019 r., 11:56
Data publikacji: pt., 22.08.2008 r., 0:00