Pracownie i zespoły badawcze | Wydział Filologiczny

Pracownia badań nad grecką prozą historyczną i literaturą fachową

 

Pracownia badań nad grecką prozą historyczną i literaturą fachową

Skład osobowy:

Prof. UG, dr hab. Anna Marchewka (KFK UG) – kierownik pracowni

Prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski (KFK UG)

Prof UG, dr hab. Bogdan Burliga (KFK UG)

Prof. UG, dr hab. Anna Ryś (KFK UG)

Dr Grzegorz Kotłowski (KFK UG)

Doktoranci (Filologiczne Studium Doktoranckie UG):

Mgr Magdalena Świder

Mgr Weronika Waśniewska

Rok powstania: 2013

Zakres i cele badań:

Badania będą się koncentrować wokół zagadnień podejmowanych już wcześniej w ramach działalności Zakładu Hellenistyki i Kultury Greckiego Wschodu (w latach 1994–2011 kierowanego przez prof. dr. hab. Krzysztofa Głombiowskiego). Będą zatem kontynuowane badania nad grecką historiografią, ze szczególnym uwzględnieniem Herodota, Tukidydesa, Ktezjasza, Ksenofonta oraz Arriana. Ponadto w szerokim zakresie podjęte będą prace badawcze nad greckimi tekstami o tematyce fachowej. Należy tu wymienić hippokratejskie pisma medyczne (Corpus Hippocraticum), traktaty o myślistwie, jeździectwie, z zakresu wojskowości, rolnictwa i ekonomii, a także fachową literaturę przeznaczoną dla żeglarzy i kupców, czyli periplusy. Przedmiotem zainteresowań będą tu również pisma o tematyce mineralogicznej i farmakologicznej. W obrębie badań nad grecką literaturą fachową znajdzie się fizjognomika i obecność jej teorii u antycznych autorów.

Zadania realizowane i planowane na lata 2014–2016:

 1. Nikander z Kolofonu, TheriakaAleksipharmaka, wstęp, przekład i komentarz W. Waśniewska (w przygotowaniu);
 2. Mikołaj z Damaszku (Nicolaus Damascenus), Excerpta de insidiis, Excerpta de virtutibus – Wschodnie opowieści z Ktezjasza, wstęp, przekład i komentarz K. Głombiowski (w przygotowaniu);
 3. Ksenofont, O gospodarstwie, wstęp, przekład i komentarz A. Marchewka (w przygotowaniu);
 4. Ksenofont, O łowiectwie, wstęp, przekład i komentarz B. Burliga;
 5. A. Marchewka, Warsztat literacki Ksenofonta (monografia);
 6. Oppian, O łowiectwie, wstęp, przekład i komentarz B. Burliga;
 7. Elian, Zasady taktyki, wstęp, przekład i komentarz B. Burliga;
 8. Filostratos, Gimnastikos, wstęp, przekład i komentarz G. Kotłowski;
 9. Periplus Morza Erytrejskiego, wstęp, przekład i komentarz G. Kotłowski;
 10. Pseudo-Plutarch, Collecta parallela Graeca et Romana. Parallela minora, wstęp, przekład i komentarz A. Ryś;
 11. Pseudo-Plutarch, Libellus de Fluviis, wstęp, przekład i komentarz A. Ryś.

W ramach działalności pracowni podejmowane będą próby pozyskania grantów na realizację wybranych projektów badawczych oraz będą organizowane konferencje i seminaria o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Zadania zrealizowane

 1. Hippokrates, Aforyzmy, wstęp, przekład i komentarz K. Głombiowski, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, ISBN 978-83-7328-788-6.
 2. Hippokrates, O powietrzu, wodach i miejscach, przekład Anna Marchewka, Magdalena Świder; wstęp i komentarz Amgdalena Świder, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickeiwicza, 2014, ISBN 978-83-232-2789-2.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 01.04.2016 r., 10:44
Data publikacji: ndz., 14.07.2013 r., 0:00

Powołanie Pracowni Literatury Łacińskiej XV-XVIII wieku

Dnia 8 października 2012 utworzona została "Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII wieku"

Skład osobowy:

prof. dr hab. Zofia Głombiowska (KFK UG) - kierownik pracowni

dr Izabela Bogumił (KFK UG)

dr Ałła Brzozowska (UWr)

dr Agata Chrobot (UJK w Kielcach)

dr Maria Otto (PAN BG)

dr Jacek Pokrzywnicki (KFK UG)

dr Agnieszka Witczak (KFK UG)

dr Magdalena Wolf (UWr)

Celem powołania pracowni jest zintensyfikowanie i skoordynowanie badań nad literaturą nowołacińską, polską i europejską, oraz – przede wszystkim – realizacja projektów edytorskich.

Aktualnie prowadzone prace dotyczą literatury powstającej w Gdańsku (poeci przełomu XVI i XVII wieku, Klemens Żebracki, Gottlieb Wernsdorf), łacińskiego reportażu doby staropolskiej i poezji Jerzego Sabinusa.

Głównym zadaniem Pracowni jest przygotowywanie serii Polonorum Bibliotheca Latina – cyklu edycji szesnasto- i siedemnastowiecznych tekstów literackich, które przedstawiają albo przynajmniej wyraźnie się wiążą z najważniejszymi zdarzeniami z dziejów Rzeczypospolitej. Stanowią świadectwo kultury tamtych czasów, należą do literatury pięknej, ale zarazem są bardzo istotnymi źródłami historycznymi.

W ramach tego projektu pracujemy już nad następującymi edycjami:

1. Carmina de memorabili caede Scismaticorum (ed. princeps: Rzym 1515). Jest to wieloautorski i wielonarodowy tomik (wśród autorów Jan Łaski, Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek, Walenty Eck, Krzysztof Suchten, Bernard Wapowski, Jakub Piso, Tranquillus Andronikus), jedna ze sławnych inicjatyw edytorskich pierwszej połowy XVI wieku. Tomik nie doczekał się dotychczas wznowienia ani tym bardziej naukowego, krytycznego wydania, egzemplarze rzymskiej edycji należą dziś do absolutnych rzadkości. Utwory dotyczą świetnego zwycięstwa Zygmunta Starego nad Moskwą pod Orszą w 1514 r. Dla pełniejszego przedstawienia kontekstu politycznego i kulturowego edycja będzie poszerzona o kilka listów dyplomatycznych i literackich, jakie powstały bezpośrednio przed i po bitwie.

2. Andrzej Krzycki, Ad Ioannem Antonium Pulleonem [...] de negotio Prutenico epistola (ed. princeps: Kraków 1525). Tekst łączy cechy listu prywatnego, listu literackiego i listu „otwartego” do władców i narodów Europy, jest zarówno broszurą polityczną, jak reportażem z uroczystości Hołdu Pruskiego. Był już wprawdzie kilkakrotnie wydawany (i w oryginale, i w przekładzie), ale niewłaściwe odczytanie poprzedzającego tekst Krzyckiego wiersza Stanisława Hozjusza stało się źródłem błędnych interpretacji i krakowskiej edycji, i samego faktu hołdu, i nawet obrazu Jana Matejki „Hołd Pruski”. Nowe wydanie i nowy komentarz wydają się zatem konieczne.

3. Daniel Hermann, Stephaneis Moschovitica [...] (ed. princeps: Gdańsk 1582) wraz z kilkoma innymi utworami. Twórczość Daniela Hermanna ma znaczenie nie tylko źródła historycznego, ale jest wyrazem nowych prądów literackich, jakie zaczęły się pojawiać pod koniec XVI i na początku XVII wieku; najlepiej ilustruje to poemat pt. Stefaneida – epopeja oparta nie na wzorze wergiliańskim, lecz na wzorze Lukana. Daniel Hermann był nadto związany z północnymi regionami dawnej Rzeczpospolitej, m.in. również z Gdańskiem; wydanie i opracowanie jego twórczości mieści się zatem w ramach szeroko rozumianych badań nad regionem Pomorza Gdańskiego.

4. Samuel Wolf, Stephani primi Poloniae regis [...] adversus Iohannem Basilidem [...] expeditio carmine elegiaco descripta, (ed. princeps: Gdańsk 1582) wraz z elegią żałobną ku czci Mikołaja Czernego i utworami na śmierć autora. W serii znajdzie się naturalnie znacznie szerszy zestaw tekstów.

Natomiast poza serią przygotowywane jest wydanie Fannietum Filipa Buonaccorsi Kallimacha na podstawie rękopisu wrocławskiego (obecnie w Budapeszcie) oraz poematu Klemensa Żebrackiego Gedanum sive Dantiscum (ed. princeps: Gdańsk 1630).

W roku 2017 planowane jest kolejne, już siódme, ogólnopolskie Colloquium Neolatinum.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 01.04.2016 r., 10:45
Data publikacji: pon., 22.10.2012 r., 11:59