Studia Classica et Neolatina

Zeszyty opublikowane - zawartość

 

Seria prac zbiorowych

Studia Classica et Neolatina

 

 

Redakcja naukowa serii: Zofia Głombiowska (t. I-XVII), Izabela Bogumił (t. XVIII)

Komitet redakcyjny: Izabela Bogumił, Zofia Głombiowska,

Timo Sironen (Oulu), Lucyna Stankiewicz, Monika Szczot (UAM), Agnieszka Witczak.

Sekretarz redakcji: Aleksandra Hołomej.

 

Seria prac zbiorowych "Studia Classica et Neolatina" (tomy I-XVII pod red. Z. Głombiowskiej) została doprowadzona do tomu XVIII (red. I. Bogumił, po recenzji, złożony do druku). 

Drukujemy wyłącznie prace oryginalne w języku polskim lub łacińskim, wcześniej niepublikowane. Wszystkie artykuły oddajemy do recenzji. Do tekstu artykułu w języku polskim należy dołączyć krótkie  (nie więcej niż pół strony) streszczenie w języku łacińskim  (ewentualnie w języku polskim, które – na zamówienie Redakcji – zostanie przetłumaczone na język łaciński), do artykułu napisanego po łacinie – streszczenie w języku polskim.

 

 

 

 

Zawartość dotychczas wydanych tomów:

 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII

 

Tom I
Colloquium Horatianum
 • Andrzej Wójcik Horacy jako nadawca listu poetyckiego
 • Zofia Głombiowska Horacjuszowe Neptunalia
 • Joanna Rostropowicz Horacy o Kleopatrze. Podziw czy strach?
 • Krzysztof Głombiowski Horacjuszowa "hybris". Głos w dyskusji
 • Jacek Pudliszewski Problematyka pieniężna u Horacego
 • Sabina Belina Horacy w poezji Pawła z Krosna
 • Danuta Miodyńska Wpływ Horacego na Fraszki Jana Kochanowskiego
 • Jerzy Starnawski O wydaniu poezji Horacego, obszernie komentowanym, dedykowanym Stefanowi Batoremu (1584)
 • Józef Budzyński Horacy w łacińskiej szkole na Śląsku od XVI do XVIII w.

Varia

 • Anna Ryś Sprawy pieniężne w dziełach Wellejusza Paterkulusa i Herodiana
 • Zofia Głombiowska Epitafium Reinholda Heidensteina

 

Tom II GODZINA ŚRÓDZIEMNOMORSKA. W HOŁDZIE SŁOWU JANA PARANDOWSKIEGO
 • Powstała Polska i należało ją edukować (Piotr Parandowski)
 • Zofia Głombiowska Czas południa
 • Anna Marchewka Stosunki między Cyceronem a Cezarem. Fakty historyczne i wizja Jana Parandowskiego
 • Anna Ryś Homer Jana Parandowskiego
 • Krzysztof Głombiowski Dzień w Olimpii (fragmenty wspomnień)
 • Jacek Pudliszewski Prywatne rozdawnictwa żywności i pieniędzy w rzymskiej Hiszpanii
 • Joanna Reinke-Boneczko Carmina minora Andrzeja Trzecieskiego (próba charakterystyki)
 • Alicja Rosińska "Stefaneida" Daniela Hermanna,
 • Sabina Belina Obrazy przyrody w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
 
Tom III COGNOSCERE CAUSAS. CZŁOWIEK A NATURA W CYWILIZACJI STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU
 • Janusz A. Ostrowski Personifikacje rzek w sztuce antycznej
 • Jerzy Danielewicz Pejzaż poetycki Safony
 • Alicja Szastyńska-Siemion Ogród Charyt i orka Muz
 • Janina Ławińska-Tyszkowska Teokrytowa botanika
 • Joanna Rostropowicz Aratosa z Soloj poemat o gwiazdach
 • Krystyna Bartol Animizacja przyrody w poezji greckiej
 • Marian Szarmach Mądrość natury w "Vita Apollonii" Filostrata (II 11-16)
 • Krzysztof Głombiowski Góra Teches - symbol zwycięstwa człowieka nad siłami natury
 • Ewa Skwara Wieś w komedii rzymskiej
 • Maria Cytowska Przyroda w poezji Klaudiana
 • Hanna Szelest Poemat Auzoniusza o Mozeli
 • Igor Jewtuchow Człowiek w czasie (na podstawie łacińskiej poezji IV w. n. e.)
 • Marcin Mielniczuk Natura w eposach biblijnych IV- VI wieku n. e.
 • Marian Wesoły "Physis" - "anthropos" - "techne" w koncepcji Arystotelesa
 • Sławomir Wyszomirski Trzy znaczenia pojęcia "physis" w filozofii Stoi Starszej
 • Jan Bigaj Filozoficzne i niefilozoficzne znaczenia rzeczownika οὐσία
 • Elżbieta Wesołowska Seneki i Marka Aureliusza "ars moriendi"
 • Krzysztof Tomasz Witczak Poglądy Traków na narodziny i śmierć człowieka na tle porównawczym
 • Krzysztof Morta Indyjskie mrówki
 • Małgorzata Wróbel Rośliny afrykańskie u Strabona
 • Magdalena Nowak Hydroterapia w XXXI księdze Naturalis Historia Pliniusza
 • Ireneusz Mikołajczyk Petri Bembi "Liber De Aetna". Relacja z pierwszej nowożytnej penetracji wulkanu
 • Zofia Głombiowska Przyroda w zamechskim utworze Jana Kochanowskiego
 • Józef Budzyński "Laudes Silesiae" XVI-XVII wieku jako wyraz afirmacji wartości humanistycznych
 • Marzena Łuszczewska Antyk sentymentalny i antyk romantyczny w ogrodzie Anny Potockiej Dunin-Wąsowiczowej w Jabłonnie
 
Tom IV W ŁACIŃSKIEJ POLSCE I CESARSKIM RZYMIE 
Colloquium Neolatinum
 • Maria Cytowska Król Zygmunt Stary w poezji polsko-łacińskiej XVI wieku
 • Joanna Rostropowicz Elegia o ścięciu księcia opolskiego Mikołaja II
 • Józef Budzyński Paweł z Krosna jako prekursor parafrazy biblijnej w polskiej poezji renesansowej
 • Lucyna Sojka Utwór Pawła z Krosna o zstąpieniu Chrystusa do piekieł
 • Andrzej Budzisz "Hymny" Jana Dantyszka a "imitatio antiquorum"
 • Ireneusz Mikołajczyk Poemat religijny "Septem sidera" Mikołajowi Kopernikowi przypisywany
 • Ewa Milkamanowicz Konstrukcja pochwały króla Zygmunta Starego w "Oratio funebris" Stanisława Orzechowskiego. Model grecki czy rzymski?
 • Ignacy Ryszard Danka Gdynienses elegi

Pars Latina

 • Monika Szlachcikowska Postać Lawinii w "Eneidzie" Wergiliusza
 • Maria Judzińska Przyroda w sielankach Kalpurniusza
 • Izabela Bogumił Między historią a literaturą. Bohaterowie rzymskiej fabula praetexta pt. "Octavia"
 • Zofia Głombiowska Rola piastunki w tragediach Lucjusza Annaeusa Seneki
 
Tom V
Pars prima ad antiquitatem paganam et christianam spectans
 • Krzysztof Głombiowski Troja (fragmenty z dziennika podróży po Turcji)
 • Aleksandra Ługiewicz Antyczna magia niosąca dobro i zło
 • Anna Ryś O pojęciach δεσπότης i τύραννος u Demostenesa w odniesieniu do Filipa Macedońskiego
 • Zbigniew I. Brzostowski Permutacja Józefa Flawiusza
 • Bogusław Górka Zakończenie Ewangelii Marka (16,8). Kwestia lingwistyczna
 • Anna Pająkowska Grzegorz z Nazjanzu o cesarzu Julianie Apostacie (na podstawie mów IV i V)
 • Iwona Grochalska Deklaracje programowe w wierszach Paulina z Noli (ze szczególnym uwzględnieniem c. 22 - poetyckiego listu do Jowiusza)

Pars secunda ad recentiorem aetatem pertinens

 • Zofia Głombiowska O przyrodzie w szesnastowiecznym Paradyżu
 • Izabela Bogumił Kuszące dary Priama. O Pentesilei w dramacie Szymona Szymonowica
 • Jerzy Starnawski Cyceron na warsztacie Adama Naruszewicza – tłumacza i komentatora Tacyta

Iudicia et opiniones

 • Zofia Głombiowska Pora uderzyć w dzwon na trwogę
 
Tom VI OD ŚREDNIOWIECZA PO OŚWIECENIE
Colloquium Neolatinum
 • Teresa Szostek Postać idealnego władcy w wybranych pismach polskich autorów średniowiecznych
 • Agnieszka Dziuba Teoretyczne podstawy polsko-łacińskiej historiografii renesansowej
 • Jerzy Starnawski O przygotowanym wydaniu poezji łacińskich Marcina Kromera
 • Józef Budzyński Muzy zza Alp i nowy humanizm - po tej stronie gór - na śląskiej ziemi... (U początków renesansowego humanizmu na Śląsku w XVI wieku)
 • Angelika Modlińska Indywidualizacja wyznania modlitewnego w poetyckiej parafrazie psalmu "In Te, Domine, speravi" Klemensa Janickiego
 • Agata Łuka Obraz Węgier w poezji Janusa Pannoniusa
 • Elwira Buszewicz "Aurea taciturnitas". Pochwała milczenia w twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (próba uważnej lektury jednej ody - interpretacje i konteksty)
 • Beata Gaj "Katalog uczonych dziewcząt i kobiet" zachowany wśród utworów śląskich poetów: Grzegorza Martina z Baldhofen i Bartłomieja Bilowiusa poświęconych Elżbiecie Joannie Estonii
 • Aleksander W. Mikołajczak Intertekstualność w "Adverbia moralia" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego
 • Barbara Milewska-Waźbińska "Sculpta manent". Uwagi o łacińskich inskrypcjach z XVII i XVIII wieku
 • Wojciech Gordon Dydaktyczna strona polskich elogiów barokowych
 • Albert Gorzkowski Kłopoty z kompozycją. Uwagi o terminie "compositio" w dawnej myśli teoretycznoliterackiej

Pars ad antiquitatem pertinens

 • Ewa Skwara Rola piastunki w palliacie

Iudicia et opiniones

 • Agnieszka Witczak "Żale" Owidiusza
 
Tom VII TEKSTY, KOMENTARZE, CIEKAWOSTKI
 
Pars ad antiquitatem pertinens
 • Anna Pająkowska Historyk Ammianus Marcellinus o śmierci cesarza Juliana Apostaty
 • Ammianus Marcellinus "Res gestae" XXV 3,1-23
 • Ammianus Marcellinus "Dzieje" XXV 3,1-23

Pars neolatina

 • Bartłomiej Siek Problem autorstwa sekwencji "Salve, sidus Polonorum"
 • Francesco Robortello "O elegii" - edycja tekstu

Wstęp (Zofia Głombiowska)

Francisci Robortelli Utinensis "Explicatio eorum quae ad elegiae antiquitatem et artificium spectant"

Transkrypcja tekstu Francisci RobortelliUtinensis "Explicatio eorum quaead elegiae antiquitatem et artificium spectant"

Francesco Robortello: Wyjaśnienie tych spraw, które dotyczą historii i artyzmu elegii

Komentarz

Słownik pisarzy antycznych

 • Zofia Głombiowska Opisy architektury i malarstwa w poemacie Achacego Curaeusa o klasztorze cystersów w Paradyżu
 • Achacy Curaeus "Paradisus Silesiae" (edycja tekstu)
 • Magdalena Landowska Najstarszy opis Parku Oruńskiego w "Chorus Musarum" Zachariasza Martina Ślązaka
 • Jan Kochanowski "Elegia" I 3 (edycja tekstu)
 • Zofia Głombiowska "Elegia" 1 3 Jana Kochanowskiego - propozycja komentarza
 • Jerzy Starnawski Herodot na warsztacie Adama Naruszewicza - tłumacza i komentatora Tacyta
 
Tom VIII KU WSPÓŁCZESNOŚCI…
 • Jerzy Starnawski O dobrych i złych tradycjach uniwersyteckich

Pars ad antiquitatem pertinens

 • Zofia Głombiowska Pierwsza pieśń chóru w "Agamemnonie" Ajschylosa
 • Magdalena Wolf Wyobrażenia raju w twórczości Prudencjusza

Pars neolatina

 • Bartosz Awianowicz Retoryka a epistolografia. Struktura retoryczna listu Francesco Petrarki do brata (Fam. X 3)
 • Mieczysław Mejor Źródła literackie a przynależność gatunkowa wiersza "Antigameratus" Frowina z Krakowa
 • Agnieszka Lew "Habent sua fata codices et editiones…." - "Ars poetica" Marka Hieronima Vidy
 • Grażyna Urban-Godziek "Mihi nata seni, mihi filia patri eripitur". Humanistyczna poezja miłości ojcowskiej w twórczości żałobnej Giovanniego Pontana i w "Trenach" Jana Kochanowskiego
 • Izabela Bogumił Homer w koturnach Seneki. Tragikomedia "Ulysses redux" Williama Gagera
 • Teresa Szostek Kobieta w oczach starego kawalera, czyli Piotr Roizjusz o płci pięknej
 • Magdalena Nowak Toposy dotyczące orła w "Aulaeum gratiarum" szesnastowiecznego gdańskiego poety Henryka Mollera
 • Sławomir Wyszomirski "Virtutes ursi Finnonicique ducis" w "Aulaeum gratiarum" Henryka Mollera
 • Agnieszka Witczak Opisy gdańskich budowli w poemacie "Gedanum sive Dantiscum" Wacława Klemensa Żebrackiego
 • Mieczysław Mejor Nieznany zbiór wierszy Sebastiana Fabiana Klonowica
 • Barbara Milewska-Waźbińska O dwóch sposobach wypowiedzi w sarmackich kazaniach pogrzebowych
 • Elwira Buszewicz "Quadrupedum pudor", czyli czego Sarbiewski mógł się nauczyć od łacińskiego Kochanowskiego
 • Maria Łukaszewicz- Chantry Metafizyczne epigramaty Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Pars ad dierum nostrorum litteras pertinens

 • Józef Budzyński "Roma aeterna" - Wieczne Miasto - dzieje motywu
 • Dorota Skowrońska Mityczne prefiguracje w "The Human Stain" Philipa Rotha
Tom IX NA PRZESTRZENI WIEKÓW…

 • Maria Otto Nekromancja i wyrocznia śmierci (oraculum mortis) w "Wojnie domowej" Lukana
 • Tatiana Krynicka Literacki charakter botanicznej wiedzy Izydora z Sewilli. Etymologie, księga XVII
 • Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn Mitologiczne dzieło Fulgencjusza Fabiusza Plancjadesa w "Księgach Karolińskich"
 • Piotr Wosek Postać Aleksandra Wielkiego w "Libro de Alexandre"
 • Jarosław Nowaszczuk Łacińskie autoepitafium renesansowe
 • Agata Chrobot Weselne utwory Andrzeja Trzecieskiego
 • Jerzy Starnawski Najobszerniejszy łaciński poemat o salinach wielickich. Dwie redakcje
 • Zofia Głombiowska Łacińska oda Jana Kochanowskiego o zdobyciu Połocka. Tekst i komentarz
 • Izabela Bogumił "Il ritorno d'Ulisse in patria". Kilka scen z włoskiego libretta

Iudicia et opiniones

 • Zofia Głombiowska Czy Muza Homera przyszła ze Wschodu?
 • Zofia Głombiowska Humor prac naukowych
Tom X INTER TEXTUS. MIĘDZY TEKSTAMI

 • Profesor Jerzy Starnawski (Zofia Głombiowska)
 • Anna Głodowska Dramatyczne elementy Platońskich dialogów
 • Bogdan Burliga Herodotejski 'Αθηναῖος λόγος u Tukidydesa
 • Zofia Głombiowska Vergilium vidi tantum (Ovid. Trist. IV 10, 51)
 • Tatiana Krynicka 'Ridere, nil ultra expeto' (CN 134). Auzoniusz jako teoretyk i twórca centonu
 • Anna Ryś, Bartłomiej Siek Między tekstem medycznym, historycznym i dramatycznym - αἷμα ταύρου jako trucizna
 • Joanna Pietrzak-Thébault Czytanie Petrarki: teksty, parateksty, konteksty
 • Maria Otto Maffeo Vegio i jego kontynuacja 'Eneidy'
 • Agnieszka Paulina Lew Nawiązania do innych autorów w 'Poetyce' Marka Hieronima Vidy - leçon par l'example
 • Agata Chrobot Poetycka korespondencja Jana Dantyszka z Jerzym Sabinusem
 • Jerzy Starnawski † Skrócona wersja poematu Adama Schrötera o Wieliczce
 • Elżbieta Chrulska Aktualizacja mitu o złotym wieku w bożonarodzeniowej poezji protestanckiej z drugiej połowy XVI wieku
 • Łukasz Cybulski Dwie postylle Jakuba Wujka czy jedna? Problem korespondencji tekstów
 • Agnieszka Witczak 'Rerum nimium male cognitus ordo' (Gedanum III 111). Owidiuszowe cztery wieki ludzkości u Wacława Klemensa Żebrackiego
 • Zofia Głombiowska, Jerzy Starnawski † Dion Kassjusz w komentarzach Adama Naruszewicza do Tacyta

Iudicia et opiniones

 • Justyna Łukaszewska-Haberkowa K. A. Smith, 'War and the Making of Medieval Monastic Culture', The Boydell Press, Woolbridge 2011, seria: 'Studies in History of Medieval Religion', t. 37, ss. 236
Tom XI QUOD LICET, QUOD DECET

Pars ad antiquitatem pertinens

 

 • Joanna Rybowska 'Agraphoi nomoi' - prawa bogów w 'Państwie' Platona
 • Idaliana Kaczor Sakralna symbolika zakazów i nakazów obowiązujących kapłanów rzymskich

Pars Neolatina

 • Ewa Skwara Między 'imitatio' i 'aemulatio'. Na marginesie prac nad 'Chrysis' Piccolominiego
 • Zofia Głombiowska Łacińska twórczość Andrzeja Zbylitowskiego?
 • Elżbieta Starek 'De syntaxi' Filipa Melanchtona podręcznikiem do praktycznej stylistyki łacińskiej

Translationes

 • Aleksandra Arndt Tibullusowe pejzaże rustykalne - przekład elegii II 1 i II 3
 • Izabela Bogumił Dwie elegie Jana Kochanowskiego
Tom XII PRZEZ STULECIA

http://kiw.ug.edu.pl/pl/literatura-i-kultura/694-studia-classica-et-neolatina-xii-przez-stulecia.html

Pars Neolatina

 • Barbara Milewska-Waźbińska 'Ars citandi'. Zwarsztatu neolatynisty
 • Teresa Szostek Średniowieczne celebrytki w kaznodziejskich egzemplach
 • Katarzyna Janus '[...] ut scilicet sunt perfecta caeli et terra et omnis ornatus eorum'. Tajmnica Ducha Świętego w wybranych kazaniach średniowiecznych
 • Agnieszka Paulina Lew Nawiązania do autorów starożytnych w 'De morbo Gallico' (III 143-199) Girolama Fracastora
 • Agata Chrobot Wokół małżeństwa Jerzego Sabinusa z Anną, córką Filipa Melanchtona. Elegie III 1-7
 • Robert K. Zawadzki O niektórych walorach poezji Wawrzyńca Korwina
 • Ałła Brzozowska Wizerunek Polski i Litwy w mowach politycznych biskupa płockiego Erazma Ciołka (1474-1522)
 • Elżbieta Chrulska Wpływ lektury typologicznej Pisma Świętego na protestancką poezję religijną - przykład 'Poematum libri III' Ulryka Schobera
 • Monika Szczot Justus Lipisius i jego neołacińska satyra menippejska
 • Justyna Łukaszewska-Haberkowa Języki klasyczne w kolegiach jezuickich w Polsce w II połowie XVI wieku w świetle egzaminów i biografii
 • Jarosław Nowaszczuk 'Ratio rei latentis proposita' jako metoda opracowania epigramatycznej argucji w ujęciu teoretyków jezuickich

Pars ad antiquitatem pertinens

 • Stanisław Śnieżewski Aliteracja spółgłoski "S" w 'Sylwach' Stacjusza

Editiones et translationes

 • Jacek Pokrzywnicki Edycja i przekład mowy Gottfrieda Lengnicha, wygłoszonej na audiencji generalnej w Warszawie dnia 20 lipca 1750 roku
 • Agata Łuka Renesansowe 'versus echoici' i ich rzekoma nieprzekładalność

 

Tom XIII MIŁOŚĆ, SZCZĘŚCIE, WOJNA

http://kiw.ug.edu.pl/pl/literatura-i-kultura/852-studia-classica-et-neolatina-xiii-milosc-szczescie-wojna.html

 

 • Stanisław Stabryła Motywy antyczne w poezji Bogdana Zadury
 • Zofia Głombiowska  Jak wyrazić wierszem miłość do dziewczyny? Wzór listu miłosnego 

Tirocinia

 • Daria Węsierska Szczęście nieśmiertelnych - przymiotnik μάκαρ w eposach Homerowych i 'Pracach i Dniach' Hezjoda 
 • Aleksandra Hołomej Afrodyta i Wenus - bogini 'wieloimienna i wieloświątynna'

Translationes

 • Aleksandra Arndt Tibullusowe pejzaże rustykalne - przekład elegii II 1 i II 3
 • Izabela Bogumił Dwie elegie Jana Kochanowskiego

Editiones

 • Zofia Głombiowska Jakuba Vielliusa 'Epinicion' dla króla Włądysława IV

Translationes

 • Stanisław Śnieżewski Silius Italicus 'Punicorum liber primus

Iudicia et opiniones

 • Jacek Pokrzywnicki Catherine Salles 'Lire à Rome'
Tom XIV QUIDDAM NOVI? CERTE.

http://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/56667/xiv_quiddam_novi_certe

Pars Neolatina

 • Wiesław Pawlak Nieznana edycja "Imagines diaetae Zamoscianae" i ich wydawca. Przyczynek do dziejów europejskiej recepcji Szymona Szymonowica
 • ks. Jarosław Nowaszczuk Zniszczenie mantuańskiego posągu Wergiliusza − prerenesansowy skandal w relacji Wergeriusza Starszego
 • Monika Szczot Literatura łacińska w służbie perswazji retorycznej? Rozważania o XVII‑wiecznej anonimowej satyrze "Złote jarzmo małżeńskie"
 • Monika Miazek‑Męczyńska Oda na cześć Michała Boyma − nieznany fragment "Flora Sinensis"
 • Teresa Szostek Fraszki Jana Kochanowskiego szczyptą antyku doprawione
 • Agnieszka Witczak "Epistulae ad illustres ac praecipuos viros eruditos" Wincentego Fabrycjusza jako źródło biograficzne i historyczne
 • Katarzyna Janus Duch Święty objawiony Dorocie z Mątowów według przekazu Jana z Kwidzyna. Traktaty "De caritate" i "De Spiritus Sancti missione"

Pars ad antiquitatem pertinens

 • Martyna Petry Emocje matki w "De raptu Proserpinae" Klaudiana

Translationes

 • Łukasz Halida, Stanisław Śnieżewski, Michał Warzocha Pliniusz Starszy, "Historia naturalis: Praefatio"

 

TOM XV QUIDDAM NOVI? CERTE. Pars II

Quiddam novi? Certe. Pars II

 • Barbara Milewska‑Waźbińska (In)diserta serta. Kilka uwag o drukach upamiętniających promocje akademickie
 • Magdalena Wolf Dlaczego warto poznawać zwyczaje innych ludów? Wizja rozwoju ludzkości według Jana Boemusa
 • Piotr Wosek Kalliope w służbie konkwisty – La Araucana Alonsa de Ercilla y Zúñiga – literacki obraz podboju Chile
 • Maria Łukaszewicz‑Chantry­ W poszukiwaniu nowołacińskich kontekstów Fraszek Jana Kochanowskiego. Erotopaegnion Hieronima Angeriana
 • Agnieszka Paulina Lew Upiorna rodzinka w Silva in scabiem (w. 197–221) Angela Poliziana
 • Joanna Rostropowicz Jakob von Bruck‑Angermundt i jego trzy zbiory emblematyczne
 • Roberto Peressin Cycerońska mowa Pro Archia poeta po grecku: kilka uwag o nauce greki w siedemnastowiecznej Akademii Krakowskiej
 • Erkki Sironen De vita et scriptis Olavi Hermelini, poëtae Suetici (1658–1709)
 • Timo Sironen Olavus Hermelinus, poeta et historiographus Regni Suetici (1658–1709): investigationes recentiores operum

 

Tom XVI. Wydobyć znowu w światło dnia

Studia Classica et Neolatina XVI - okładka przód

Wokół Jana Kochanowskiego

 • Maria Łukaszewicz-Chantry Nugamur… Fraszki Jana Kochanowskiego w dialogu z Nugae Mikołaja Bourbona
 • Patryk Michał Ryczkowski Między biblijną Zuzanną a Zuzanną Jana Kochanowskiego. Kontekstualizacja Historia Susannae Jeremiasza Wojnowskiego (1567)
 • Teresa Szostek Czy pijaństwo to fraszka? Spojrzenie Sarmaty i Hiszpana

Z prac edytorskich

 • Zofia Głombiowska Na marginesie edycji epinikiów orszańskich. Andrzej Krzycki o wielkich bitwach czasów króla Zygmunta
 • Magdalena Wolf Na marginesie prac nad edycją De uetustatibus Polonorum oraz De Iagellonum familia Josta Ludwika Decjusza
 • Magdalena Piskała Ile centurii zawierają Acroamata epigrammatica Alberta Inesa? O problemach związanych z edycją zbioru
 • Mieczysław Mejor De vanitate consiliorum Stanisława Herakliusza Lubomirskiego – staropolski bestseller

Różne formy panegiryzmu

 • Barbara Milewska-Waźbińska Wokół łacińskich sentencji na panegirycznych rycinach ku czci Władysława IV
 • Joanna Rostropowicz Zapomniane panegiryki Andrzeja Barteczki z Raciborza

Pisarze jezuiccy

 • Katarzyna Janus Pieśni chóru w dramacie Stefana Tuccia Christus Iudex
 • Justyna Łukaszewska-Haberkowa Contemplata aliis tradere. Mikołaj Łęczycki SJ jako autor dzieł ascetycznych

W stronę bibliologii

 • Maria Otto -Michalska Wytworny język inwentarza. O zapisach donacyjnych w Index librorum qui ex donatione, munifi centia et liberalitate philomusorum Bibliothecae Magnifi ci et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt
 • Michał Czerenkiewicz Italianica w łacińskiej produkcji wydawniczej oficyny Schedlów

Ku Italii i w Italii

 • Agata Chrobot Hodoeporicon itineris Italici Jerzego Sabinusa
 • Anna Pająkowska-Bouallegui Obraz cesarza Juliana Apostaty w dziele Zarys historii rzymskiej Juliusza Pomponiusza Leta

 

Tom XVII. Od Grecji Homera do elżbietańskiej Anglii

Studia Classica et Neolatina XVII - okładka przód

 • Karol Zieliński Problem nieskuteczności rytuałów w Iliadzie
 • Joanna Rostropowicz Charyty i ich piewcy. Kilka uwag o kulcie bogiń wdzięku
 • Jadwiga Czerwińska Dramatis personae tragedii greckiej wobec cierpienia i nieszczęścia – wybrane przykłady
 • Ireneusz Mikołajczyk Marek Porcjusz Katon w czasie drugiej wojny punickiej
 • Ewa Skwara Danae – historia pewnego obrazu (Ter. Eun. 584–590)
 • Agnieszka Dziuba Humor w listach Marka Celiusza Rufusa
 • Zofia Głombiowska Publius Ovidius Naso – wyobraźnia, odwaga, retoryka
 • Izabela Bogumił Owidiusz na warsztacie akademickiego dramaturga. O Altai w sztuce Williama Gagera Meleager
 • Monika Miazek­‑Męczyńska Między ojczyzną a mężczyzną. Kilka kobiecych dramatów z pogranicza mitu i historii
 • Antoni Bobrowski List dedykacyjny jako element strategii uwierzytelnienia relacji w kronikach trojańskich Diktysa i Daresa
 • Barbara Hartleb­‑Kropidło Lares Permarini – Opiekunowie Żeglujących po Morzu
 • Idaliana Kaczor Indigitamenta i ich sakralne kompetencje w religii starożytnych Rzymian na podstawie De civitate Dei Świętego Augustyna
 • Aleksandra Hołomej […] grodów dwanaście zdobyłem, płynąc na lotnych okrętach […]. Bohaterowie czy rozbójnicy? Piraci epoki brązu i okresu archaicznego
 • Elżbieta Starek Gotyckie i gotycko­‑renesansowe płyty nagrobne kanoników kapituły warmińskiej w katedrze we Fromborku
 • Grzegorz Kotłowski (Nie)zatarte ślady Gdańska na płytach nagrobnych w katedrze we Fromborku

Translationes

 • Owidiusz, Heroida VI (wstęp, tłumaczenie i komentarz Elżbieta Wesołowska)
 • Emocje Medei w translacji. Przekład segmentów V 329–362, VII 1–25 oraz VII 323–406 Wyprawy Argonautów Waleriusza Flakkusa (wstęp i tłumaczenie Aleksandra Arndt)
 • Plutarch z Cheronei, O wielości przyjaciół (wstęp, tłumaczenie i komentarz Marian Szarmach)

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. luty 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: piątek, 12. Maj 2023 - 11:53; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki