fbpx Międzynarodowa współpraca naukowa | Wydział Filologiczny

Międzynarodowa współpraca naukowa | Wydział Filologiczny

Formy współpracy

Ważnym elementem procesu nauczania oraz badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Kulturoznawstwa jest ich nakierowanie na umiędzynarodowienie. Do tej pory przejawiało się to głównie w podpisywaniu umów o współpracy z jednostkami za granicą i prowadzeniu badań naukowych poza Polską oraz w wymianie studenckiej.

Zgodnie z pkt. 4 strategii rozwoju UG (Kształcenie akademickie na światowym poziomie) Zakład Kulturoznawstwa planuje poszerzenie roli umiędzynarodowienia w procesie kształcenia. W planach są m.in. przedmioty z zakresu kulturoznawstwa, które będą prowadzone w językach obcych (gł. angielskim, hiszpańskim i niemieckim), aby studenci mieli okazję zapoznać się ze specjalistycznym słownictwem stosowanym w dyscyplinie oraz nabyć biegłości w dyskutowaniu na tematy kulturoznawcze w językach obcych. Umożliwi im to ewentualną kontynuację edukacji w ośrodkach zagranicznych i pełniejszy udział w nauce światowej. Przedmioty takie są planowane na studiach II stopnia, ponieważ dopiero po uzyskaniu licencjatu studenci są zobowiązani znać wybrany język obcy na poziomie B2.

Na studiach II stopnia prowadzone są zajęcia, podczas których wykorzystywane są materiały źródłowe w oryginale (w języku angielskim), zwłaszcza chodzi tu o Metody badań jakościowych (od roku 2007). Studenci są zobowiązani przygotowywać się do zajęć z materiałów anglojęzycznych. Zrozumienie tekstów oraz ich kluczowych tez jest weryfikowane w trakcie dyskusji oraz z pomocą prezentacji. Dzięki temu studenci zapoznają się z fachową terminologią w języku polskim i angielskim oraz są w stanie podjąć rozmowę w języku obcym na tematy związane z ich wykształceniem.

Zakład  Kulturoznawstwa nawiązała dotąd współpracę z Universität Potsdam w Poczdamie, University of Central Lancashire w Preston (Wielka Brytania), Latvijas Kultūras Akadēmija w Rydze, Norges Arktiske Universitet w Tromsø (Norwegia) i University of Iceland w Reykjaviku. Do tych uczelni partnerskich wyjeżdżają zarówno studenci, jak i pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa w ramach programu Erasmus+.

Ponadto prowadzona jest współpraca naukowa z Latvijas Universitate w Rydze oraz Rajamangala University w Trang (Tajlandia), czego efektem jest wspólnie prowadzony projekt badawczy (studenci i pracownicy Zakładu pojechali na badania do Tajlandii w roku 2016; ich kontynuacja planowana jest na rok 2018).

W 2010 roku odbyły się także badania naukowe we współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. V.P. Astafieva w Krasnojarsku (w projekcie badawczym wzięło udział siedmioro studentów kulturoznawstwa oraz troje wykładowców).

W ramach umiędzynarodowienia procesu kształcenia w latach poprzednich odbyły się także badania naukowe w Ekwadorze (w latach 2009 i 2012; współpraca z Universidad San Francisco de Quito w Ekwadorze) oraz w Szwecji i Norwegii (2013). Wyjazdy te owocowały późniejszym udziałem studentów w konferencjach oraz publikacjami.

Umiędzynarodowienie przejawia się także w zatrudnieniu pani dr J. Carpeny Mendez na stanowisku adiunkta w ramach grantu „Polonez 1” Narodowego Centrum Nauki. Dr Carpena Mendez prowadzi badania naukowe, ale również wykłady dla studentów I stopnia kulturoznawstwa (w ramach przedmiotu Wybrane zjawiska kultury najnowszej) w języku angielskim.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Urbaniak-Świerczyńska
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: śr., 06.11.2019 r., 12:00
Data publikacji: sob., 14.10.2017 r., 12:33

Realizacja projektu w ramach grantu „Polonez 1”

1 stycznia 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu realizowanego przez dr Finę Carpenę-Mendez (Oregon State University, Portland, USA) w ramach grantu „Polonez 1” Narodowego Centrum Nauki.

Projekt badawczy zatytułowany „Strategie rozwojowe tubylczej młodzieży w okresie globalizacji: mobilność, wiedza i tożsamość” będzie prowadzony do roku 2018 w Polsce, w Meksyku oraz w Ekwadorze.Partnerem naukowym dr Mendezz ramienia Wydziału jest dr Aleksandra Wierucka z Zakładu Kulturoznawstwa.

Globalizacja neoliberalna doprowadziła do erozji ekonomicznej i zintensyfikowała zjawiska migracji, jednocześnie włączając w te procesy nowe grupy społeczne – jak dzieci i młodzież. Dotyczy to również młodego pokolenia o pochodzeniu tubylczym. Większość badań zajmujących się problemami migracji całkowicie pomija w rozważaniach problemy związane z dziećmi i młodzieżą, dlatego to one właśnie będą w centrum zainteresowania tego projektu.
Projekt został podzielony na dwie fazy: w pierwszej dr Fina Carpena-Mendez napisze na podstawie wcześniej zebranych danych książkę dotyczącą omawianego problemu; w drugiej zostaną przeprowadzone badania komparatystyczne oraz zostanie opublikowany tom zbiorowy (w redakcji naukowej F. Carpeny-Mendez oraz Aleksandry Wieruckiej). Część badawcza dotyczyć będzie praktyk zawodowych i migracyjnych dzieci i młodzieży z dwóch grup tubylczych – Nahua w Meksyku i Huaorani w Ekwadorze. Poddane analizie zostaną takie aspekty jak wpływ edukacji formalnej, doświadczenia migracyjne, dostęp do nowych technologii, znaczenie tradycyjnej wiedzy i zasobów naturalnych itp.

Projekt wpisuje się w punkt 4 „Strategii rozwojuUniwersytetu Gdańskiego do roku 2020” (Nowa jakość w badaniach naukowych i kreowaniu innowacji) oraz w punkt 3 (Kształcenie akademickie na światowym poziomie).

w ramach grantu „Polonez 1”
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Urbaniak-Świerczyńska
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: śr., 06.11.2019 r., 12:01
Data publikacji: wt., 17.10.2017 r., 22:24