Biblioteka: Światło i ciemność

BIBLIOTEKA: ŚWIATŁO I CIEMNOŚĆ

 

W roku 2000 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się zbiór artykułów poświęconych dziejom okultyzmu w przedrewolucyjnej Rosji: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Książka ta zainicjowała cykl, w którym w 2006 roku został wydany drugi tom gdańskich badaczy: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. Ukazał się też tom trzeci, będący plonem międzynarodowego sympozjum naukowego, które odbyło się w Gdańsku w październiku 2008 roku. W następnych latach pojawiały się kolejne tomy: czwarty - Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku oraz piąty - Światło i ciemność. Podróż inicjacyjna - Podróż metafizyczna - Podróż ezoteryczna. W 2015 roku ukazały się dwa kolejne woluminy - Ciemność i światło, t. 6 oraz Światło i ciemność. Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. 7, przygotowany wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim. 

Gdańskie studia nad ezoteryzmem Srebrnego Wieku dały początek obszernym projektom koncentrującym się wokół „okultystycznego syndromu” kultury rosyjskiej. Tak powstała BIBLIOTEKA: ŚWIATŁA I CIEMNOŚCi, w której dotychczas ukazały się cztery monografie. Kolejne tomy zaplanowano jako publikacje prezentujące rezultaty prac badawczych w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, które rozpoczęły się w maju 2016 roku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:39; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: środa, 21. Czerwiec 2017 - 12:10; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Kinga Okroj, «Мойте огнем и жгите водой». Эзотерические мотивы в прозе Алексея Скалдина

Kinga Okroj, «Мойте огнем и жгите водой». Эзотерические мотивы в прозе Алексея Скалдина

Kinga Okroj, «Мойте огнем и жгите водой». Эзотеричecкие мотивы в прозе Алексея Скалдина

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2023

ISBN: 978-83-8206-498-8

Liczba stron: 384

 

Spis treści

Введение 

ОБ ЭЗОТЕРИЗМЕ КАК СОВОКУПНОСТИ ТАЙНЫХ ЗНАНИЙ, КУЛЬТУРНОМ ЯВЛЕНИИ И ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОБ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ МОТИВАХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛЕКСЕЯ СКАЛДИНА, НАПИСАННЫХ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧИТАТЕЛЯ 

О том, как в жизнь героя вступает сверхъестественная сила

О том, как темные силы испытывают волю героя 

О том, как герой узнает свой истинный путь

ОБ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ МОТИВАХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛЕКСЕЯ СКАЛДИНА, НАПИСАННЫХ ДЛЯ ЮНОГО ЧИТАТЕЛЯ

О том, как герой разыскивает свой путь 

О том, как герой предпринимает судьбоносные решения

О том, что изменилось в сознании героя

Заключение

Библиография 

Указатель имен

Список иллюстраций

«Obmywajcie ogniem i palcie wodą». Motywy ezoteryczne w prozie Aleksieja Skałdina. Streszczenie

«Wash with fire and burn with water». Esoteric motifs in the prose of Alexei Skaldin. Summary

 

Aby kupić tę książkę, przejdź do Wydawnictwa UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. Lipiec 2023 - 09:20; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 21. Lipiec 2023 - 09:34; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz

Diana Oboleńska, De Imaginatione. O imaginacji ezoterycznej w kulturze rosyjskiej początku XX wieku.

Diana Oboleńska, De Imaginatione. O imaginacji ezoterycznej w kulturze rosyjskiej początku XX wieku.

Diana Oboleńska
DE IMAGINATIONE. О эзотерической имагинации в русской культуре начала XX века.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014
ISBN: 978-83-7865-180-2 
281 stron

Spis treści:

 • Введение

 • VIS IMAGINATIONIS.

O имагинации на Западе и в России

 • AURI SACRA FAMES.

O алхимической имагинации и Александре Блоке

 • LUX E TENEBRIS.

O антропософской имагинации и Василии Кандинском

 • Заключение

 

 • Библиография

 • Указатель имен

 • Источники иллюстраций

 • Резюме

Aby kupić tę książkę, przejdź do strony Wydawnictwa UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:34; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:35; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Monika Rzeczycka, Wtajemniczenie

Monika Rzeczycka, Wtajemniczenie

Monika Rzeczycka

Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX - początku XX wieku.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
ISBN 978-83-7326-769-5
stron 506

Aby kupić tę książkę, przejdź do strony Wydawnictwa UG

 

SPIS RZECZY

UWAGI WSTĘPNE   s.7
Uwagi redakcyjne   s. 21

DROGI WTAJEMNICZENIA   s. 23
Teozofia   s. 33
Antropozofia   s. 52
Rosyjskie formacje ezoteryczne po 1917 roku   s. 63
Agni Joga   s. 67
Czwarta Droga   s. 76

DYDAKTYKA OKULTYSTYCZNA   s. 87
Publicystyka   s. 87
Proza dydaktyczna   s. 143

Legendy rosyjskich templeariuszy  s. 151
Jelena Bławatska: Koszmarne opowieści  s. 158
Wiera Kryżanowska-Rochester: Pięcioksiąg wtajemniczenia  s. 182
Konkordia Antarowa: tetralogia okultystyczna Dwa życia  s. 211
Olga Forsz: U bram, Hinduski mędrzec, Passiflora, Rycerz z Norymbergii   s. 214
Nikołaj Roerich: Śambhala Świetlista, baśnie   s. 229
Piotr Uspieński: Rozmowy z diabłem, Kinemodrama, czyli dziwny żywot Iwana Osokina
Gieorgij Gurdżijew: Opowieści Belzebuba   s. 267

POWIEŚĆ INICJACYJNA   s. 280

Fiodor Sołogub: Tworzona legenda (rosyjski Ofterdingen vs rosyjski Zanoni)   s. 317
Aleksiej Skałdin: Wędrówki i przygody Nikodema Starszego (iter perfectionis po rosyjsku) s. 358
Boris Popławski: Apołłon Biezobrazow, Do domu z niebios (pomnik nieznanego żołnierza rosyjskiej mistyki)   s. 409

ORDO EX CHAO   s. 452

BIBLIOGRAFIA   s. 457

INDEKS OSÓB   s. 489

РЕЗЮМЕ   s. 505

SUMMARY   s. 506

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:33; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: sobota, 2. Styczeń 2016 - 09:07; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Diana Oboleńska, Путь к посвящению

Diana Oboleńska, Путь к посвящению

Diana Oboleńska

Путь кпосвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
ISBN: 978-83-7326-590-5
stron 282

 
СОДЕРЖАНИЕ
 
Антропософская инициация, Андрей Белый и Рудольф Штейнер    с. 9
 
Путь к посвящению   с. 63
 • Время очищения   с. 65
 • Время испытания   с. 109
 • Время иллюминации   с. 161

Заключительный эскиз   с. 221
Streszczenie   с. 235
Summary   с. 240
Библиография работ на русском языке   с. 245
Библиография работ на польском, английском и немецком языках   с. 251
Иллюстрации   с. 275
Список иллюстраций   с. 281

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:31; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:32; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Антропософский архив Л.А. Новикова в собрании ИМЛИ РАН

okladka

Антропософский архив Л.А. Новикова в собрании ОР ИМЛИ РАН

ред.Diana Oboleńska, M. Rzeczycka, Д. Московская, М. Федоров,

научный консультант В. Новикова

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

ISBN: 978-83-7365-536-7

stron 163

 

D. Oboleńska, M. Rzeczycka, М. Л. Федоров, Архив Л.А. Новикова (1933–2005). Неизвестные страницы истории aнтропософского движения в России;

Л. А. Новиков, Краткий очерк участия в антропософском движении: некоторые событийные обстоятельства нового времени. Подготовка текста и комментарии M. Rzeczycka, М. Л. Федоров

Л. А. Новиков, Московский Гётеанум. Несколько слов об антропософской топографии Москвы 1920-х годов. Подготовка текста и комментарии D. Oboleńska

Л. А. Новиков, Очерки по истории антропософского движения в России (оглавление книги). Подготовка текста и комментарии D. Oboleńska, M. Rzeczycka, М. Л. Федоров

Л. А. Новиков, Маленькая антропософская группа работает в Москве… Подготовка текста и комментарии M. Rzeczycka, М. Л. Федоров

Л. А. Новиков, Вступительное слово к докладу, прочитанному в Дорнахе 18 июля 1993 года и посвященному 80-летию основания РАО. Подготовка текста и комментарии M. Rzeczycka, М. Л. Федоров

ПРИЛОЖЕНИЯ

В. А. Новикова, Хроника жизни Л. А. Новикова

А. А. Тахо-Годи, Воспоминания о Л.А.Новикове

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Czerwiec 2017 - 21:34; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka Ostatnia zmiana: środa, 21. Czerwiec 2017 - 13:24; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka