Zakład Amerykanistyki

Pierwsze wykłady, zajęcia i seminaria dotyczące problematyki amerykańskiej zostały uruchomione na Uniwersytecie Gdańskim w 1974 roku i były stopniowo rozbudowywane w ramach programu studiów amerykanistycznych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki (IAiA). W 2018 roku z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki utworzona została Katedra Amerykanistyki, a po restrukturyzacji przeprowadzonej przez Rektora UG w roku 2019 - Zakład Amerykanistyki (ZA), który od tej pory sprawuje opiekę merytoryczną nad programem i metodami kształcenia na kierunku amerykanistyka.

 

Studia na amerykanistyce mają charakter interdyscyplinarny, pozwalający studentom na uzyskanie wszechstronnej wiedzy dotyczącej zjawisk i procesów kluczowych dla kultury i literatury amerykańskiej oraz zdobycie kompetencji ogólnohumanistycznych. Program studiów uwzględnia specyfikę studiów angielskojęzycznych jak i najnowsze tendencje w międzynarodowych badaniach spod znaku „American Studies”, umożliwiając studentom zdobycie wiedzy praktycznej i rozwinięcia kompetencji  adekwatnych do potrzeb współczesnego rynku pracy.

 

Głównym elementem strategii rozwoju gdańskiej amerykanistyki jest międzynarodowa współpraca naukowa i dydaktyczna z innymi ośrodkami studiów amerykanistycznych w ramach akademickiego sojuszu SEA-EU oraz w ramach mobilności Erasmus. Zakład Amerykanistyki aktywnie rozbudowuje także sieć kontaktów z badaczami z USA poprzez zapraszanie wykładowców z UNM-Albuquerque, University of California Santa Barbara, University of California San Diego, University of Illinois Urbana-Champaigne, University of Michigan Dearborn, Valdosta State University, Wright State University i innych ośrodków do współprowadzenia zajęć. Gdańska amerykanistyka współpracuje od wielu lat z  Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Komisją Fulbright w ramach programu wymiany kadry akademickiej. Pracownicy ZA angażują się także lokalnie we współpracę z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim (GTS), Sopockim Towarzystwem Naukowym (STN), Muzeum Emigracji w Gdyni, Radiem Gdańsk, Centrum Języków Obcych UG,  biblioteką „American Corner” w Gdańsku w zakresie popularyzacji literatury, kultury i sztuki amerykańskiej. Działający przy amerykanistyce UG zespół badawczy Border Studies / Pracownia badań nad granicami cyklicznie organizuje konferencję „Border Seminar”, w której biorą udział uczeni i artyści z USA, grupy studentów amerykańskich, studentów amerykanistyki, a także studentów innych kierunków.

 
Pracownicy:

 

dr Alicja Chmiołek

mgr Sarah Flamminio

dr Ewelina Gutowska-Kozielska

dr hab. Marta Koval, prof. UG

dr Barbara Miceli

dr hab. Arkadiusz Misztal,  prof. UG Kierownik Zakładu

mgr Justyna Stiepanow

mgr Robert Urbański

dr Grzegorz Welizarowicz

dr Beata Williamson

 

Główne obszary badawcze

Badania pracowników ZA koncentrują się wokół zagadnień:

 

 •          amerykańska literatura, kultura i sztuka w obliczu przemian paradygmatów badawczych i społecznych;
 •          historie, biografie, teksty w kontekście krótkotrwałych i zjawisk długiego trwania;
 •          geografia kulturowa i retoryka przestrzenna pogranicza (border studies);
 •          czas i temporalność (time studies) we współczesnej literaturze, kulturze i filozofii północnoamerykańskiej; 
 •          pamięcioznawstwo (memory studies) w kontekście współczesnej literatury, kultury, filozofii i przestrzeni

          publicznej w USA;

 •          performatywne wymiary współczesnej kultury amerykańskiej;
 •          retoryka polityki amerykańskiej;
 •          literatura amerykańska XIX wieku (powieść sentymentalna, powieść realistyczna);
 •          literatura emigracyjna i polonijna w USA;
 •          literatury etniczne i mniejszości amerykańskich;
 •          amerykańska powieść historyczna;
 •          teatr amerykański i sztuki audiowizualne;
 •          muzyka amerykańska;
 •          studia postkolonialne i dekolonialne;
 •           kultura amerykańska jako arena konfliktów epistemologicznych;
 •           kultury pre-kolumbijskie;
 •           historia kolonizacji i osadnictwa.

 

Oprócz zespołu skupionego w Zakładzie Amerykanistyki, do kadry prowadzącej zajęcia na amerykanistyce należą również nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pozostałych Zakładach IAiA, a także pracownicy Wydziału Historycznego, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Ekonomicznego. Zakład Amerykanistyki współpracuje w zakresie badań i dydaktyki z innymi ośrodkami amerykanistycznymi w USA i Europie organizując kolokwia, seminaria, konferencje dla pracowników, doktorantów i studentów.   

 

Aktywność akademicka

 

Projekty, programy, konferencje:

 

 •  Cykl spotkań o tematyce amerykanistycznej realizowanych wspólnie z American Corner w Gdańsku z udziałem studentów i pracowników ZA, od 2023 roku 
 •  International Border Studies Center na Uniwersytecie Gdańskim (grant Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej, kier. prof. UG dr hab. Anna Mazurkiewicz, uczestnik projektu – dr Grzegorz Welizarowicz, termin realizacji projektu - 01.05.2021-31.08.2024).
 • Program English Language Fellow (grant US Department of State) – zajęcia ze studentami amerykanistyki (I i II stopnia) prowadził w roku akademickim 2022/23 pan Michael Mansfield.
 • Program Fulbright English Teaching Assistant – zajęcia ze studentami amerykanistyki (I i II stopnia) prowadziły/ą w roku akademickim 2017/18 pani Sarah Flamminio, w roku 2018/19 - pani Stephanie Caridad,  w roku akademickim 2021/22 pani Mercedes Alexis Larios.
 • Border Seminar – konferencja międzynarodowa organizowana od 2017 roku w cyklu dwuletnim. 25-27.05.2021; 23-24.05.2019; 15.03.2017.
 • Zespół badawczy Border Studies/Pracownia badań nad granicami założona w 2019 roku w IAiA. Kierownik dr Grzegorz Welizarowicz.
 • Realizacja spektaklu (czytanie sceniczne) dramatu Carlosa Mortona Endless Border z udziałem studentów Amerykanistyki I i II stopnia podczas konferencji Border Seminar, 23.05.2019.
 •  Realizacja spektaklu wirtualnego „Crossing/Across Borders” z udziałem studentów Amerykanistyki UG II stopnia oraz studentów Valdosta State University, Georgia USA podczas Border Seminar, 27.05.2021.
 •  Semestr wiosenny 2022: Brown Scholar na Wydziale Historii Valdosta State University, Georgia, USA: dr Grzegorz Welizarowicz – zajęcia „Polish Contributions to American Literature”.
 •  Konferencja studencka Across and Beyond The Art of Travel in North America, luty 2020.
 •  Fulbright Senior Specialist Program, pobyt prof. Santiago Vaquera-Vasquez z University of New Mexico Albuquerque,  maj 2019.
 •   Konferencje studenckie Voices of America (2018) i Voices of America II (czerwiec 2019).
 •  Międzynarodowa konferencja The City as Palimpsest, wrzesień 2018. 

 

Wybrane publikacje pracowników:

 • Barbara Miceli, A  ‘Fourth Way’ to Tell the Story Fact and Fiction in Three Novels by Joyce Carol Oates, wyd. Peter Lang, 2022.
 • Barbara Miceli, ‘Pandemia e serie televisive: il connubio miserabile’ (Pandemic and contemporary TV series: the miserable marriage) pod red. Francesco Nicola Maria Petricone, Mind the Queue! Evidenze di Coronavirus nel mondo a un anno dalla pandemia, Edizioni Mimesis, 2021, ss. 27-31.
 • Barbara Miceli, ‘Super-secret spies, living next door: Family and Soft Power in The Americans’, pod red. Antonia McKay i Susan Flynn, Screening American Nostalgia, McFarland, 2021, ss. 80-98.·        
 • Barbara Miceli, ‘A ‘compendiary’ representation of Marylin Monroe’s Self in ‘Black Dahlia & White Rose’ by Joyce Carol Oates’, pod red. Nino Arrigo, Annalisa Bonomo, Karl Chircop, Identity navigation: rethinking languages, literatures and cultures between challenges and misinterpretations, Edizioni Sinestesie, 2020, ss. 303-316.
 • Barbara Miceli, ‘Rivers, Reflections and Memories in Raymond Carver’s Where Water Comes Together with Other Water’, w Comparative American Studies, An International Journal, Vol 18, Issue 1, 2021, ss. 109-117.
 • Barbara Miceli, ‘Metoda analizy wizualnej dzieł Brunona Schulza w pracach Paola Caneppelego La repubblica dei sogni i I capelli della cometa’ (“Bruno Schulz’s Visual Method Analysis in the Work of Paolo Caneppele La Repubblica dei Sogni and I Capelli della Cometa”) w Schulz/Forum n. 15, 2020, ss. 241-247.       
 • Ewelina Gutowska-Kozielska, The constitutive rhetoric of 20th century Anglo-Saxon feminism: the role of the discourse and its strategies in the reproduction of social reality and power. Gdańsk Studies in Language, wyd. Peter Lang, 2020.
 • Marta Koval, Frameworks of Memory in Recent American fiction: Narratives of East-Central European Immigrant Experience, wyd. Peter Lang, 2022
 • Marta Koval, What Is (Not) Told: Memory and the Rhetoric of Silence in Domnica Radulescu’s Country of Red Azaleas as an American Émigré Novel, w: „Res Rhetorica”, vol. 7, nr 4, 2020, ss.67-79, DOI:10.29107/rr2020.4.
 • Marta Koval, The Image of Home Lost and Rediscovered, w: „Austria and America: 20th-Century Cross-Cultural Encounters”, pod red. Joshua Parker, Ralph J. Poole, wyd. LIT Verlag, 2017, ss. 163-174. 
 • Arkadiusz Misztal, „Narrative, modality, and fictive experience of time“, KronoScope vol 22, 2022, ss.113-129.
 • Arkadiusz Misztal, Paul Harris, Jo Allyson Parker (red.), Time in Variance, Study of Time Series, Brill, 2021.
 • Arkadiusz Misztal, All times, one place, and all at once: time shuffling in Richard McGuire's "Here" and Here, w: „Image (&) Narrative”, Instituut voor Culturele Studies, vol. 21, nr 1, 2020, ss. 72-8.
 • Arkadiusz Misztal, From ticks to tricks of time: narrative and temporal configuration of experience, w: „Phenomenology and the Cognitive Sciences”, 3  vol. 19, nr 1, 2020, ss. 59-78, DOI:10.1007/s11097-019-09616-7
 • Arkadiusz Misztal, Time and Vision Machines in Thomas Pynchon’s Novels, wyd. Peter Lang, 2019.
 • Justyna Stiepanow, Two Modes of Killing: Murder as an Anomaly and the Death Penalty as a Norm, w: Norm and Anomaly in Literature, Language and Culture, red. J. Wiliński, J. Stolarek, Frankfurt 2017, s. 147-169
 • Justyna Stiepanow, The Personally Ugly and Socially Unacceptable: Villains by Choice, Nature, or Circumstances?, „The Word Hoard Journal”, red. M. O'Hara, A. Verboom, E. Kring and M. Golafshani, 2016, nr 5, s. 39-60.    
 • Justyna Stiepanow, Between Lawfulness and Lawlessness: The Conceptual Boundary Between the System and the Individual in Richard Wright’s Native Son, „Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching”, red. Maria Fengler, 2017, nr 14/2, s. 121-140.
 • Justyna Stiepanow, The strange case of Francis Dolarhyde and the Dragon: Alternating narrative points of view and the source of knowledge in Thomas Harris’ Red Dragon, „Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching”, red. Monika Szuba, 2018, nr 15/4, s. 47-68.
 • Grzegorz Welizarowicz, “Junipero Serra’s Canonization or Eurocentric Heteronomy.” Studia Anglica Posnaniensia. 53s1. 267-294. 2018.
 • Grzegorz Welizarowicz, “American Indian Epistemology in Deborah A. Miranda’s Bad Indians. Beyond Philology. 15/4. 117-156. 2018.
 • Grzegorz Welizarowicz, “Feel like a Gringo: Transnational Consciousness in Los Angeles Punk Rock Songs.” Polish Journal for American Studies. 12. 55-74. 2018.
 • Grzegorz Welizarowicz, “At the Interplace: Giant, Tino Villanueva and America’s Promise of Diversity.” Beyond Philology. 14/2. 141-160. 2017.
 • Grzegorz Welizarowicz, ”Międzykulturowe dyzidentyfikacje w teorii i praktyce poetyckiej oraz teatralnej". Tekstualia. 4 (51). 13-36. 2017.
 • Beata Williamson. “Henry James, Louisa May Alcott, and the Child.” Beyond Philology, vol. 14, no. 3, 2017, pp. 113-28. UGN, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond.
 • Beata Williamson. Review of Henry James - muzeum pisarza / Henry James: The Writer's Museum, edited by Mirosława Buchholtz, Dorota Guttfeld and Grzegorz Koneczniak, Litteraria Copernicana, vol.  21, no. 1, pp. 3-292. Theoria et Historia Scientiarum, vol. 14, 2017, pp. 203-17. APCZ, https://doi.org/10.12775/ths.2017.014.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Styczeń 2022 - 13:37; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Kwiecień 2024 - 07:34; osoba wprowadzająca: Małgorzata Nehring