fbpx Publikacje | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Publikacje

Perswazja językowa w różnych dyskursach

 

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 271, ISBN 978-83-7865-482-7.

okładka

 

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 236, ISBN 978-83-7865-490-2.

okładka

 

 

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Marta Noińska, Tom 3, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 325, ISBN 978-83-7865-801-6.

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 4, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 290, ISBN 978-83-7865-822-1.

Cykl monografii naukowych Perswazja językowa w różnych dyskursach, tomy I-IV,  powstał pod auspicjami Zakładu Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego funkcjonującej w strukturze Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zebrane w nim prace stanowią pokłosie I i II Międzynarodowych Konferencji Naukowych z cyklu „Mowa. Człowiek. Świat”, które odbyła się w latach 2016 i 2018  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Perswazja jest obecna w zachowaniach komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich etapach życia człowieka. Niemowlę płaczem przekonuje opiekunów, by się nim zajęli, rodzice wpajają dziecku system wartości i wzory zachowania, szkoła umacnia lub modyfikuje przekonania wyniesione z domu, media wskazują przykłady właściwego postępowania w sferze prywatnej i publicznej, sugerując, co warto kupować, co warto czytać, kogo warto kochać, a w stosunku do kogo należy zachować ostrożność. Konieczność studiów nad mechanizmami perswazji językowej w dyskursie publicznym zdeterminowana jest aktualną sytuacją socjokulturową, która stanowi podatny grunt dla kształtowania przez media, Internet czy nowoczesne narzędzia marketingowe postaw mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

Zamieszczone w monografii teksty są wynikiem realizowanych badań naukowych Autorów, ich przemyśleń i doświadczeń, a także rezultatem burzliwych dyskusji, jakie miały miejsce w trakcie dwudniowych obrad. Na całość publikacji składa się kilkanaście podrozdziałów poświęconych szczegółowym zagadnieniom z kręgu tytułowej perswazji językowej. Autorami tekstów są specjaliści różnych narodowości, reprezentujący odmienne dziedziny naukowe – językoznawcy, literaturoznawcy, politolodzy, pedagodzy, psycholodzy. Fakt ten wpływa korzystnie na sposób ujmowania problematyki i pozwala zaprezentować nieco inne „widzenie” problemów ustalenia powinowactwa mentalnego użytkowników różnych języków w szerokim opracowaniu interdyscyplinarnym. Wszystkie teksty, każdy w swoim zakresie, nawiązują do przewodniego tematu konferencji – zagadnienia perswazji językowej w różnych dyskursach: medialno-politycznym, specjalistycznym, naukowym, kulturo- i literaturoznawczym.

Wyrażamy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do kontynuacji badań nad istotą perswazji językowej, zrozumieniu mechanizmów, stosowanych strategii i taktyk szeroko pojętego oddziaływania w rozmaitych sferach komunikacyjnych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 07.07.2020 r., 17:09
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:30

Русский язык в университете 1

Marciszewska M., Noińska M., Mampe J., Русский язык в университете 1, Gdańsk 2019.

Podręcznik jest oparty o atrakcyjną dla studentów metodę komunikatywną (nauczanie języka rosyjskiego poprzez kształtowanie sprawności czytania, rozumienia ze słuchu, pisania, mówienia, tłumaczenia). Wydanie skryptu umożliwi zwiększenie efektywności procesu kształcenia na zajęciach z Praktycznej nauki języka rosyjskiego prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Podręcznik zawiera autorskie teksty i ćwiczenia oparte o nowoczesne metody nauczania języków obcych, a także adaptowane do poziomu nauczania aktualne teksty zaczerpnięte z rosyjskich stron internetowych. Teksty i ćwiczenia nie są pozbawione elementów humoru. Istotnym uzupełnieniem skryptu są nagrania mp3 przygotowane przez rodzimych użytkowników języka oraz ćwiczenia online. Ciekawe i aktualne teksty dobrane do wieku oraz różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne powinny wzbudzić zainteresowanie studentów poznawaniem nowego słownictwa i konstrukcji gramatycznych oraz uczyć dostrzegania podobieństw i różnic między językiem ojczystym a obcym.

Okładka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.11.2019 r., 23:23
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:23

Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России

Marcin Trendowicz, Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, 214 s., ISBN 978-83-7865-832-0.

Monografia wpisuje się w nurt współczesnych badań językoznawczych zorientowanych na paradygmat antropocentryczny, a jej głównym celem jest całościowa i kompleksowa charakterystyka fenomenu Stirlitza, jak również sposobów jego odzwierciedlenia we współczesnym języku rosyjskim. Przedmiotem badań w niniejszej monografii są lingwistyczne przejawy funkcjonowania analizowanego fenomenu, tj. cykl dowcipów (rozpatrywany przede wszystkim w kategoriach gatunków mowy) oraz zjawiska precedensowe (nazwy, teksty, wypowiedzi) związane z obiektem badań. Warstwa językowa badanego zjawiska przedstawiana jest na szerokim tle kulturowym, niezbędnym do zrozumienia specyfiki fenomenu Stirlitza w języku rosyjskim i kulturze Rosji.

Materiałem źródłowym do badań posłużył przede wszystkim tekst powieści J. Siemionowa pt. "Siedemnaście mgnień wiosny" oraz serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem w reżyserii T. Lioznowej, teksty dowcipów o Stirtlizu (w łącznej liczbie około 1000 jednostek), teksty wchodzące w skład Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, a także inne teksty (przede wszystkim o charakterze publicystycznym) z współczesnych źródeł
drukowanych i internetowych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.11.2019 r., 23:17
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:17

Bo zdrowie jest najważniejsze. Komunikacyjna sytuacja usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym: aspekt pragmatyczny i międzykulturowy

Ж. Сладкевич, А. Климкевич, И. Самойлова, Здоровье превыше всего. Коммуникативная ситуация оправдания в дидактическом дискурсе: прагматический и межкультурный аспект (Bo zdrowie jest najważniejsze. Komunikacyjna sytuacja usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym: aspekt pragmatyczny i międzykulturowy), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 208. ISBN 978-83-7865-828-3

Monografia poświęcona jest badaniu specyfiki technik perswazyjnych w komunikacyjnej sytuacji usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym. Konieczność badania aspektu pragmatycznego sytuacji komunikacyjnych dyskursu dydaktycznego wynika z ich wysokiego potencjału perswazyjnego, wykorzystywanego w celu modyfikacji interakcji podmiotów procesu edukacyjnego. Celem pracy jest kompleksowa analiza pragmatyczna i językowo-kulturologiczna technik manipulacyjnych stosowanych przez studentów i słuchaczy kursów przygotowawczych w sytuacji komunikacyjnej usprawiedliwiania się rozumianej jako złożony poliintencyjny twór (w oparciu o zbiór danych zebranych z 300 pisemnych ankiet).

Przeprowadzone badanie wnosi wkład w teorię perswazji językowej (rozpatrzono zagadnienia planowania wypowiedzi, podporządkowanie strategicznej, językowej i pragmatycznej organizacji wypowiedzi ogólnemu celowi komunikacyjnemu nadawcy); genologię lingwistyczną i komunikatywistykę (zaproponowano kompleksowe podejście do analizy sytuacji komunikacyjnej i rozpatrzono gatunek usprawiedliwiania się z punktu widzenia teorii dyskursu, perswazji językowej i lingwistyki tekstu), konceptologię lingwistyczną (rozpatrzono narodowe aspekty konceptów „zdrowia”, „chrześcijańskiego współczucia” itp.). Monografia może znaleźć zastosowanie praktyczne na studiach uniwersyteckich na przedmiotach z zakresu językoznawstwa, pragmatyki językowej i kulturoznawstwa językowego.

Analiza przypadków pozwala wnioskować, że mechanizmy sensotwórcze w komunikacyjnej sytuacji usprawiedliwiania się, w tym metody stosowane w celu „złagodzenia” winy w asymetrycznej komunikacji instytucjonalnej są bezpośrednio zdeterminowane przez wartości obecne w danym społeczeństwie i zasoby dostępne nadawcy dla implementacji prototypowego modelu rozpatrywanej sytuacji komunikacyjnej. Mamy głęboką nadzieję, że niniejsze opracowanie stanie się zachętą do dalszych badań nad komunikacją perswazyjną, do analizy mechanizmów, strategii i taktyk perswazyjnych w różnych sytuacjach komunikacyjnych w perspektywie narodowej i międzykulturowej.