fbpx Publikacje | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Publikacje

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Tom 7 i Tom 8

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Tom 7 Red. Joanna Mampe, Marta Noińska, Jolanta Hinc, Adam Jarosz

t7

Prezentujemy Państwu siódmy już tom serii wydawniczej pt. Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Publikacja zawiera dwanaście artykułów w językach polskim, rosyjskim oraz angielskim, stanowiących efekt badań i refleksji z obszaru socjolingwistyki, glottodydaktyki oraz językoznawstwa.

Spis treści – Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Tom 7

Fragment książki – Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Tom 7

 

 

 

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 8  Red.  Joanna Mampe, Marcin Trendowicz, Fadhil Marzouk, Lada Ovchinnikova

T8

Ósmy tom monografii zbiorowej pt. Socjolingwistyczne badania w  teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne zawiera 18 artykułów w języku polskim, rosyjskim i niemieckim autorstwa badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Poszczególne teksty poświęcone są takim zagadnieniom, jak: przekład kodu wizualnego, tłumaczenia filozoficzne w perspektywie diachronicznej, feminizacja języka niemieckiego w świetle przekładu na język polski, komunikacja w języku kaszubskim i śląskim, metody zbierania danych socjolingwistycznych, pragmatyka dyrektywnych aktów mowy, język reklamy, odzwierciedlenie nowej leksyki we współczesnych słownikach języka angielskiego i rosyjskiego, językowe strategie samookreślenia młodych kobiet, charakter napisów w przestrzeni miejskiej i in.
Zróżnicowanie tematyczne artykułów odzwierciedla nie tylko kierunki współczesnych badań lingwistycznych i lingwistyczno-kulturowych, lecz również ich interdyscyplinarność, co wpisuje się w tytuł serii wydawniczej.

Spis treści – Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 8

Fragment książki – Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 8

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Klimkiewicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 03.03.2021 r., 18:04
Data publikacji: śr., 03.03.2021 r., 17:38

Perswazja językowa w różnych dyskursach

Cykl monografii naukowych Perswazja językowa w różnych dyskursach, tomy I-IV,  powstał pod auspicjami Zakładu Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego funkcjonującej w strukturze Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zebrane w nim prace stanowią pokłosie I i II Międzynarodowych Konferencji Naukowych z cyklu „Mowa. Człowiek. Świat”, które odbyła się w latach 2016 i 2018  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Perswazja jest obecna w zachowaniach komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich etapach życia człowieka. Niemowlę płaczem przekonuje opiekunów, by się nim zajęli, rodzice wpajają dziecku system wartości i wzory zachowania, szkoła umacnia lub modyfikuje przekonania wyniesione z domu, media wskazują przykłady właściwego postępowania w sferze prywatnej i publicznej, sugerując, co warto kupować, co warto czytać, kogo warto kochać, a w stosunku do kogo należy zachować ostrożność. Konieczność studiów nad mechanizmami perswazji językowej w dyskursie publicznym zdeterminowana jest aktualną sytuacją socjokulturową, która stanowi podatny grunt dla kształtowania przez media, Internet czy nowoczesne narzędzia marketingowe postaw mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

Zamieszczone w monografii teksty są wynikiem realizowanych badań naukowych Autorów, ich przemyśleń i doświadczeń, a także rezultatem burzliwych dyskusji, jakie miały miejsce w trakcie dwudniowych obrad. Na całość publikacji składa się kilkanaście podrozdziałów poświęconych szczegółowym zagadnieniom z kręgu tytułowej perswazji językowej. Autorami tekstów są specjaliści różnych narodowości, reprezentujący odmienne dziedziny naukowe – językoznawcy, literaturoznawcy, politolodzy, pedagodzy, psycholodzy. Fakt ten wpływa korzystnie na sposób ujmowania problematyki i pozwala zaprezentować nieco inne „widzenie” problemów ustalenia powinowactwa mentalnego użytkowników różnych języków w szerokim opracowaniu interdyscyplinarnym. Wszystkie teksty, każdy w swoim zakresie, nawiązują do przewodniego tematu konferencji – zagadnienia perswazji językowej w różnych dyskursach: medialno-politycznym, specjalistycznym, naukowym, kulturo- i literaturoznawczym. 

Wyrażamy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do kontynuacji badań nad istotą perswazji językowej, zrozumieniu mechanizmów, stosowanych strategii i taktyk szeroko pojętego oddziaływania w rozmaitych sferach komunikacyjnych.

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 271, ISBN 978-83-7865-482-7.

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 236, ISBN 978-83-7865-490-2.

 

okładka okładka

 

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Marta Noińska, Tom 3, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 325, ISBN 978-83-7865-801-6.

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 4, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 290, ISBN 978-83-7865-822-1.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 22.11.2020 r., 19:43
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:30

Новогоднее обращение лидера государства как ритуальный жанр медиадискурса на материале российских, немецких и польских выступлений: медиалингвистический анализ

Noińska Marta Новогоднее обращение лидера государства как ритуальный жанр медиадискурса на материале российских, немецких и польских выступлений: медиалингвистический анализ,  GdańskSopotWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020, 342 s., ISBN 978-83-8206-956-3 

 

m_noinska

W monografii została przeprowadzona porównawcza analiza mediolingwistyczna gatunku orędzia noworocznego przywódcy państwa w Rosji, Niemczech i Polsce. W pierwszym rozdziale przedstawiono historię, główne założenia i kluczowe pojęcia mediolingwistyki – nowej, szybko rozwijającej się subdyscypliny językoznawstwa we wszystkich trzech krajach. Mediolingwistykę charakteryzują transdyscyplinarność oraz otwartość na wykorzystanie różnych metod analizy. W badaniu tekstów medialnych pod uwagę bierze się elementy językowe i pozajęzykowe ze względu na ich polisemiotyczny (multimodalny) charakter. W orędziach noworocznych znaczenie przekazywane jest nie tylko za pomocą środków językowych, ale również poprzez dobór obrazów i dźwięków. Analiza mediolingwistyczna wydaje się odpowiednia przy badaniu omawianego gatunku, ponieważ umożliwia jego wyczerpujący opis uwzględniający różne systemy semiotyczne. Orędzie noworoczne należy zarówno do dyskursu politycznego, jak i medialnego. Drugi rozdział poświęcony został określeniu miejsca tego gatunku w obu odmianach. Przeanalizowano rodzaje tekstów medialnych charakterystycznych dla rosyjskiej, niemieckiej i polskiej przestrzeni politycznej z uwzględnieniem nowych gatunków internetowych. Rozdział zawiera również opis cech gatunkowych oraz historię orędzia noworocznego w Rosji, Niemczech i Polsce. Warto podkreślić, że w porównaniu z innymi rodzajami tekstów medialnych należących do dyskursu prezydenckiego i kanclerskiego orędzie noworoczne jest mocno zakorzenione w tradycji kulturowej wszystkich trzech krajów. W trzecim rozdziale szczegółowej analizie poddane zostały wybrane aspekty orędzi noworocznych: funkcja fatyczna, organizacja przestrzeni semiotycznej, warstwa aksjologiczna i opozycja "SWÓJ-OBCY". Badanie oparto o materiał składający się z 87 tekstów wystąpień noworocznych wygłoszonych w latach 1990–2018 (po 29 w języku rosyjskim, niemieckim i polskim). To rozwiązanie pozwoliło na prześledzenie rozwoju gatunku po przemianach politycznych i społecznych przełomu lat 80. i 90., które w znacznym stopniu wpłynęły na kulturę polityczną i komunikację medialną. Do analizy wykorzystano również nagrania orędzi, które zostały pozyskane z Archiwum TVP oraz Internetu. Rytualność, rozpoznawalność i zakorzenienie w kanonie przemówień politycznych czynią orędzia noworoczne tekstami precedensowymi. W rozdziale czwartym przeanalizowano wybrane teksty wtórne nawiązujące do omawianego gatunku, w tym parodie i memy dobrze ilustrujące tendencję do karnawalizacji życia politycznego we współczesnych społeczeństwach. Najwięcej odnotowano ich w rosyjskiej przestrzeni medialnej, co potwierdza wyjątkowe znaczenie społeczne orędzia noworocznego w Federacji Rosyjskiej. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dostrzeżenie podobieństw i różnic w realizacji omawianego gatunku w Rosji, Niemczech i Polsce. Orędzia rosyjskie charakteryzuje niezwykle bogata warstwa wizualno-akustyczna, pełna symboli i artefaktów, co odzwierciedla wagę przywiązywaną przez Rosjan do siły i potęgi państwa. Co ciekawe, jedynie w przemówieniach rosyjskich prezydentów regularnie pojawiają się symbole religijne – cerkwie i pomnik św. Włodzimierza Wielkiego. Od 2000 roku wystąpienie nagrywane jest na dworze, a nie w gabinecie prezydenta. Orędzia kanclerzy RFN są zdecydowanie uboższe w warstwie wizualnej i akustycznej, ale przemowa sensu stricto jest prawie dwa razy dłuższa niż w przypadku rosyjskich głów państwa. Kanclerze często cytują słowa znanych rodaków, odnoszą się też do wypowiedzi współobywateli. Przemówienia niemieckie zawierają również wiele odwołań do sytuacji międzynarodowej, co związane jest z przedstawianiem RFN jako kraju, który odgrywa ważną rolę na arenie międzynarodowej. Tylko w Niemczech przywódcy wspominają o ochronie środowiska. Polskie orędzia są najbardziej zróżnicowane zarówno w warstwie werbalnej, jak i niewerbalnej. Przemówienia Aleksandra Kwaśniewskiego pod względem objętości tekstów i treści przypominały wystąpienia kanclerzy. Orędzia pozostałych polskich prezydentów były znacząco krótsze i nie zawierały tylu nawiązań do tekstów kultury. Charakterystyczną cechę polskich przemówień stanowią liczne odniesienia do wydarzeń historycznych oraz przywoływanie postaci Jana Pawła II jako moralnego autorytetu i wielkiego człowieka. Orędzia we wszystkich państwach wykazują podobieństwa w strukturze oraz warstwie aksjologicznej, w której dominują wartości europejskiego kręgu kulturowego. W życzeniach liderów politycznych najczęściej wymieniane są wartości ogólnoludzkie, takie jak zdrowie i szczęście.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Klimkiewicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 23.02.2021 r., 12:37
Data publikacji: wt., 23.02.2021 r., 12:23

Интернет-общение: письма и короткие сообщения. Учебное пособие по развитию речи.

JM

Joanna Mampe, Lada Owczinnikowa 

Wydawnictwo "Russkij Jazyk". Kursy wydało nowy podręcznik do kształtowania umiejętności komunikacyjnych "Komunikacja internetowa: listy i krótkie wiadomości". Poziom B1. Autorki, Joanna Mampe i Lada Owczinnikowa, zbudowały swój podręcznik zgodnie z kalendarzowym, rocznym harmonogramem życia studenta od września do sierpnia. To książka o przyjaźni trzech młodych mężczyzn i dwóch dziewcząt. Ich historie poznajemy z listów, które do siebie piszą.

Иоанна Мампе и Лада Овчинникова

Издательство "Русский язык". Курсы выпустило новинку по развитию речи "Интернет-общение: письма и короткие сообщения". Уровень В1. Авторы, Иоанна Мампе и Лада Овчинникова, построили своё пособие по календарному, годовому графику жизни студента с сентября по август. Это книга о дружбе трёх молодых людей и двух девушек. Их истории мы узнаём из писем, которые они пишут друг другу.

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści, fragment podręcznika689.97 KB
PDF icon Okładka podręcznika296.94 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Klimkiewicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 13.01.2021 r., 20:21
Data publikacji: śr., 13.01.2021 r., 20:06

Oblicza lingwistyki XXI wieku. Obiekty, metody, interpretacje. Tom 1

Oblicza lingwistyki XXI wieku. Obiekty, metody, interpretacje. Tom 1., Michał A. Rybakow, Olga I. Walentynowa, Aleksandra Klimkiewicz, red. nauk: Z.Nowożenowa, T.Kananowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, 276 S. ISBN: 978-83-8206-033-1

Oblicza

 

Ze wstępu: Pomysł tej książki zrodził się w trakcie współpracy wykładowców i studentów z różnych krajów w ramach programu Erasmus+.  Wykłady, spotkania, rozmowy, kontakt wykładowców-specjalistów ze studentami po raz kolejny unaoczniły szeroki zakres i „wielość twarzy” współczesnej lingwistyki: różnorodność obiektów badawczych, niejednorodność bazy metodologicznej, oryginalność podejść, czyli tego wszystkiego, co w językoznawstwie określa się mianem poliparadygmatyzmu nauki o języku. Okazało się, że prawie wszyscy wykładowcy, biorący udział w wymianie akademickiej, wykorzystują na zajęciach materiały i koncepcje własnych dociekań naukowych. Treść przeprowadzonych i wysłuchanych wykładów pokazała, że uniwersytecka nauka wnosi zauważalny wkład w ogólny postęp naukowy. W publikacji Aleksandry Klimkiewicz lingwistyka XXI w. zyskuje kolejne oblicze: w pracy zostały przeanalizowane te zadania i możliwości, które przed praktyką nauczania języków obcych stawia nowa sytuacja komunikacyjna – funkcjonowanie języka w Internecie oraz korzystanie z technologii komputerowych. Autorka opowiada o pojawieniu się nowej dyscypliny – informatyki filologicznej, oraz opisuje nowe narzędzia do nauczania języka rosyjskiego jako obcego: teksty, prezentacje multimedialne, materiały YouTube, profesjonalne i amatorskie strony internetowe, z których mogą korzystać zarówno wykładowcy, jak i studenci. Oddzielny rozdział poświęcony został nowej formie nauczania, którą praktykuje się na kierunku studia wschodnie Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to nauczanie zintegrowane. Ciekawym przykładem współdziałania lingwistyki i „nowej” dydaktyki jest rozdział, poświęcony funkcjonowaniu studenckich nick-name’ów w dyskursie dydaktycznym. 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Klimkiewicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 22.12.2020 r., 8:59
Data publikacji: wt., 22.12.2020 r., 8:57

Русский язык в университете 1

Russkiy yazyk v universitete

Marciszewska M., Noińska M., Mampe J., Русский язык в университете, Gdańsk, 2019.

Podręcznik jest oparty o atrakcyjną dla studentów metodę komunikatywną (nauczanie języka rosyjskiego poprzez kształtowanie sprawności czytania, rozumienia ze słuchu, pisania, mówienia, tłumaczenia). Wydanie skryptu umożliwi zwiększenie efektywności procesu kształcenia na zajęciach z Praktycznej nauki języka rosyjskiego prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Podręcznik zawiera autorskie teksty i ćwiczenia oparte o nowoczesne metody nauczania języków obcych, a także adaptowane do poziomu nauczania aktualne teksty zaczerpnięte z rosyjskich stron internetowych. Teksty i ćwiczenia nie są pozbawione elementów humoru. Istotnym uzupełnieniem skryptu są nagrania mp3 przygotowane przez rodzimych użytkowników języka oraz ćwiczenia online. Ciekawe i aktualne teksty dobrane do wieku oraz różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne powinny wzbudzić zainteresowanie studentów poznawaniem nowego słownictwa i konstrukcji gramatycznych oraz uczyć dostrzegania podobieństw i różnic między językiem ojczystym a obcym. 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 22.11.2020 r., 19:45
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:23

Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России

Fenomen_Sztirlica

Marcin Trendowicz, Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, 214 s., ISBN 978-83-7865-832-0.

Monografia wpisuje się w nurt współczesnych badań językoznawczych zorientowanych na paradygmat antropocentryczny, a jej głównym celem jest całościowa i kompleksowa charakterystyka fenomenu Stirlitza, jak również sposobów jego odzwierciedlenia we współczesnym języku rosyjskim. Przedmiotem badań w niniejszej monografii są lingwistyczne przejawy funkcjonowania analizowanego fenomenu, tj. cykl dowcipów (rozpatrywany przede wszystkim w kategoriach gatunków mowy) oraz zjawiska precedensowe (nazwy, teksty, wypowiedzi) związane z obiektem badań. Warstwa językowa badanego zjawiska przedstawiana jest na szerokim tle kulturowym, niezbędnym do zrozumienia specyfiki fenomenu Stirlitza w języku rosyjskim i kulturze Rosji. 

Materiałem źródłowym do badań posłużył przede wszystkim tekst powieści J. Siemionowa pt. "Siedemnaście mgnień wiosny" oraz serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem w reżyserii T. Lioznowej, teksty dowcipów o Stirtlizu (w łącznej liczbie około 1000 jednostek), teksty wchodzące w skład Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, a także inne teksty (przede wszystkim o charakterze publicystycznym) z współczesnych źródeł drukowanych i internetowych.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 22.11.2020 r., 19:46
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:17

Bo zdrowie jest najważniejsze. Komunikacyjna sytuacja usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym: aspekt pragmatyczny i międzykulturowy

Bo_zdrowie

Ж. Сладкевич, А. Климкевич, И. Самойлова, Здоровье превыше всего. Коммуникативная ситуация оправдания в дидактическом дискурсе: прагматический и межкультурный аспект (Bo zdrowie jest najważniejsze. Komunikacyjna sytuacja usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym: aspekt pragmatyczny i międzykulturowy),  Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 208.  ISBN 978-83-7865-828-3

Monografia poświęcona jest badaniu specyfiki technik perswazyjnych w komunikacyjnej sytuacji usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym. Konieczność badania aspektu pragmatycznego sytuacji komunikacyjnych dyskursu dydaktycznego wynika z ich wysokiego potencjału perswazyjnego, wykorzystywanego w celu modyfikacji interakcji podmiotów procesu edukacyjnego. Celem pracy jest kompleksowa analiza pragmatyczna i językowo-kulturologiczna technik manipulacyjnych stosowanych przez studentów i słuchaczy kursów przygotowawczych w sytuacji komunikacyjnej usprawiedliwiania się rozumianej jako złożony poliintencyjny twór (w oparciu o zbiór danych zebranych z 300 pisemnych ankiet).

Przeprowadzone badanie wnosi wkład w teorię perswazji językowej (rozpatrzono zagadnienia planowania wypowiedzi, podporządkowanie strategicznej, językowej i pragmatycznej organizacji wypowiedzi ogólnemu celowi komunikacyjnemu nadawcy); genologię lingwistyczną i komunikatywistykę (zaproponowano kompleksowe podejście do analizy sytuacji komunikacyjnej i rozpatrzono gatunek usprawiedliwiania się z punktu widzenia teorii dyskursu, perswazji językowej i lingwistyki tekstu), konceptologię lingwistyczną (rozpatrzono narodowe aspekty konceptów „zdrowia”, „chrześcijańskiego współczucia” itp.). Monografia może znaleźć zastosowanie praktyczne na studiach uniwersyteckich na przedmiotach z zakresu językoznawstwa, pragmatyki językowej i kulturoznawstwa językowego.

Analiza przypadków pozwala wnioskować, że mechanizmy sensotwórcze w komunikacyjnej sytuacji usprawiedliwiania się, w tym metody stosowane w celu „złagodzenia” winy w asymetrycznej komunikacji instytucjonalnej są bezpośrednio zdeterminowane przez wartości obecne w danym społeczeństwie i zasoby dostępne nadawcy dla implementacji prototypowego modelu rozpatrywanej sytuacji komunikacyjnej. Mamy głęboką nadzieję, że niniejsze opracowanie stanie się zachętą do dalszych badań nad komunikacją perswazyjną, do analizy mechanizmów, strategii i taktyk perswazyjnych w różnych sytuacjach komunikacyjnych w perspektywie narodowej i międzykulturowej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 22.11.2020 r., 19:47
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:15

W poszukiwaniu tożsamości językowej

Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się związane jest dziś z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. Język bowiem jest nie tylko narzędziem przekazu informacji, środkiem komunikowania, ale i spoiwem łączącym ludzi we wspólnoty. Dlatego spektrum poruszonych zagadnień jest bardzo szerokie, obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: wzajemne relacje języka i kultury, językowe determinanty konstruowania modelu świata, problemy tożsamości językowej mniejszości narodowych, tożsamość kulturowa i językowa jako wynik zachowania dziedzictwa przodków, kompetencja kulturowa w nauce języków obcych i inne. Autorami tekstów są specjaliści różnych narodowości, reprezentujący odmienne dziedziny zainteresowań. Fakt ten wpływa korzystnie na sposób ujmowania problematyki i pozwala zaprezentować nieco inne „widzenie” zjawisk otaczającego nas świata przez pryzmat języków słowiańskich. Wszystkie teksty, każdy w swoim zakresie, nawiązują do przewodniego tematu konferencji – zagadnienia tożsamości językowej i jej odbicia w kulturze, mediach masowych, języku poszczególnych regionów i mniejszości narodowych (tom I); w literaturze, kulturze, w dydaktyce języków obcych i w przekładzie (tom II); tożsamości w języku i kulturze; tożsamości językowej regionów i mniejszości narodowych; tożsamości językowa w Internecie i środkach masowego przekazu; tożsamości w dydaktyce języków obcych (tom III); tożsamości w języku i kulturze, tożsamości w opracowaniach leksykograficznych oraz tożsamości w literaturze i tłumaczeniu (tom IV). 

Książka W poszukiwaniu tożsamości językowej..., tom I i II,  powstała pod auspicjami Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka funkcjonującej w strukturze IRiSW UG. Zebrane w niej prace stanowią plon Międzynarodowej Konferencji Naukowej „… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ, która odbyła się w dniach 15–16 października 2015 r. na Wydziale Filologicznym UG.  

 

Tozsamosc_T1 Tozsamosc_T2 Tozsamosc_T3 Tozsamosc_T4

  • W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom I, red. Żanna Sładkiewicz, Katarzyna Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 320, ISBN 978-83-7865-408-7
  • W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom II, red. Wanda Stec, Anna Hau, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 256, ISBN 978-83-7865-411-7
  • W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom III, red. Żanna Sładkiewicz, Katarzyna Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, ss. 185, ISBN 978-83-7865-659-3
  • W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom IV, red. Anna Hau i Olena Yegorova, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, ss. 170, ISBN 978-83-7865-693-7
ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści, tom 168.96 KB
PDF icon Spis treści, tom 259 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: ndz., 22.11.2020 r., 20:03
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 21:32

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu

Problemy_dyd_przekl

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania. J.Mampe, J. Hinc, A. Jarosz (red.)

Publikacja, którą mamy przyjemność przedstawić, to zbiór opracowań naukowych podejmujących szerokie problemy badawcze z zakresu glottodydaktyki oraz nauczania przekładu na uczelniach wyższych oraz w szkolnictwie nieakademickim. Różnorodność omawianych w niniejszym tomie zagadnień świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu badaczy efektywizacją procesu nauczania języków obcych oraz nauczania przekładu, a także o stale aktualnej potrzebie doskonalenia technik pracy i warsztatu metodycznego nauczyciela.

W publikacji wyróżnić można dwie grupy tematyczne. W pierwszej dyskutowane są zagadnienia szeroko pojętej glottodydaktyki. Druga poświęcona jest wykorzystaniu tłumaczeń w nauczaniu języka obcego oraz dydaktyce przekładu.

Redaktorzy publikacji wyrażają nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem czytelników związanych z nauczaniem języków obcych, przekładem oraz nauczaniem przekładu. Pozycja na stronie Wydawnictwa UG

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści59.37 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 22.11.2020 r., 19:53
Data publikacji: czw., 26.10.2017 r., 23:09