fbpx Publikacje | Wydział Filologiczny

Publikacje | Wydział Filologiczny

Perswazja językowa w różnych dyskursach

 

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 271, ISBN 978-83-7865-482-7.

okładka 1

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 236, ISBN 978-83-7865-490-2.

okładka 2

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Marta Noińska, Tom 3, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 325, ISBN 978-83-7865-801-6.

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 4, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 290, ISBN 978-83-7865-822-1.

Cykl monografii naukowych Perswazja językowa w różnych dyskursach, tomy I-IV,  powstał pod auspicjami Zakładu Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego funkcjonującej w strukturze Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zebrane w nim prace stanowią pokłosie I i II Międzynarodowych Konferencji Naukowych z cyklu „Mowa. Człowiek. Świat”, które odbyła się w latach 2016 i 2018  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Perswazja jest obecna w zachowaniach komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich etapach życia człowieka. Niemowlę płaczem przekonuje opiekunów, by się nim zajęli, rodzice wpajają dziecku system wartości i wzory zachowania, szkoła umacnia lub modyfikuje przekonania wyniesione z domu, media wskazują przykłady właściwego postępowania w sferze prywatnej i publicznej, sugerując, co warto kupować, co warto czytać, kogo warto kochać, a w stosunku do kogo należy zachować ostrożność. Konieczność studiów nad mechanizmami perswazji językowej w dyskursie publicznym zdeterminowana jest aktualną sytuacją socjokulturową, która stanowi podatny grunt dla kształtowania przez media, Internet czy nowoczesne narzędzia marketingowe postaw mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

Zamieszczone w monografii teksty są wynikiem realizowanych badań naukowych Autorów, ich przemyśleń i doświadczeń, a także rezultatem burzliwych dyskusji, jakie miały miejsce w trakcie dwudniowych obrad. Na całość publikacji składa się kilkanaście podrozdziałów poświęconych szczegółowym zagadnieniom z kręgu tytułowej perswazji językowej. Autorami tekstów są specjaliści różnych narodowości, reprezentujący odmienne dziedziny naukowe – językoznawcy, literaturoznawcy, politolodzy, pedagodzy, psycholodzy. Fakt ten wpływa korzystnie na sposób ujmowania problematyki i pozwala zaprezentować nieco inne „widzenie” problemów ustalenia powinowactwa mentalnego użytkowników różnych języków w szerokim opracowaniu interdyscyplinarnym. Wszystkie teksty, każdy w swoim zakresie, nawiązują do przewodniego tematu konferencji – zagadnienia perswazji językowej w różnych dyskursach: medialno-politycznym, specjalistycznym, naukowym, kulturo- i literaturoznawczym.

Wyrażamy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do kontynuacji badań nad istotą perswazji językowej, zrozumieniu mechanizmów, stosowanych strategii i taktyk szeroko pojętego oddziaływania w rozmaitych sferach komunikacyjnych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.11.2019 r., 23:32
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:30

Русский язык в университете 1

Marciszewska M., Noińska M., Mampe J., Русский язык в университете 1, Gdańsk 2019.

Podręcznik jest oparty o atrakcyjną dla studentów metodę komunikatywną (nauczanie języka rosyjskiego poprzez kształtowanie sprawności czytania, rozumienia ze słuchu, pisania, mówienia, tłumaczenia). Wydanie skryptu umożliwi zwiększenie efektywności procesu kształcenia na zajęciach z Praktycznej nauki języka rosyjskiego prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Podręcznik zawiera autorskie teksty i ćwiczenia oparte o nowoczesne metody nauczania języków obcych, a także adaptowane do poziomu nauczania aktualne teksty zaczerpnięte z rosyjskich stron internetowych. Teksty i ćwiczenia nie są pozbawione elementów humoru. Istotnym uzupełnieniem skryptu są nagrania mp3 przygotowane przez rodzimych użytkowników języka oraz ćwiczenia online. Ciekawe i aktualne teksty dobrane do wieku oraz różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne powinny wzbudzić zainteresowanie studentów poznawaniem nowego słownictwa i konstrukcji gramatycznych oraz uczyć dostrzegania podobieństw i różnic między językiem ojczystym a obcym.

Okładka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.11.2019 r., 23:23
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:23

Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России

Marcin Trendowicz, Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, 214 s., ISBN 978-83-7865-832-0.

Monografia wpisuje się w nurt współczesnych badań językoznawczych zorientowanych na paradygmat antropocentryczny, a jej głównym celem jest całościowa i kompleksowa charakterystyka fenomenu Stirlitza, jak również sposobów jego odzwierciedlenia we współczesnym języku rosyjskim. Przedmiotem badań w niniejszej monografii są lingwistyczne przejawy funkcjonowania analizowanego fenomenu, tj. cykl dowcipów (rozpatrywany przede wszystkim w kategoriach gatunków mowy) oraz zjawiska precedensowe (nazwy, teksty, wypowiedzi) związane z obiektem badań. Warstwa językowa badanego zjawiska przedstawiana jest na szerokim tle kulturowym, niezbędnym do zrozumienia specyfiki fenomenu Stirlitza w języku rosyjskim i kulturze Rosji.

Materiałem źródłowym do badań posłużył przede wszystkim tekst powieści J. Siemionowa pt. "Siedemnaście mgnień wiosny" oraz serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem w reżyserii T. Lioznowej, teksty dowcipów o Stirtlizu (w łącznej liczbie około 1000 jednostek), teksty wchodzące w skład Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, a także inne teksty (przede wszystkim o charakterze publicystycznym) z współczesnych źródeł
drukowanych i internetowych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.11.2019 r., 23:17
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:17

Bo zdrowie jest najważniejsze. Komunikacyjna sytuacja usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym: aspekt pragmatyczny i międzykulturowy

Ж. Сладкевич, А. Климкевич, И. Самойлова, Здоровье превыше всего. Коммуникативная ситуация оправдания в дидактическом дискурсе: прагматический и межкультурный аспект (Bo zdrowie jest najważniejsze. Komunikacyjna sytuacja usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym: aspekt pragmatyczny i międzykulturowy), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, ss. 208. ISBN 978-83-7865-828-3

Monografia poświęcona jest badaniu specyfiki technik perswazyjnych w komunikacyjnej sytuacji usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym. Konieczność badania aspektu pragmatycznego sytuacji komunikacyjnych dyskursu dydaktycznego wynika z ich wysokiego potencjału perswazyjnego, wykorzystywanego w celu modyfikacji interakcji podmiotów procesu edukacyjnego. Celem pracy jest kompleksowa analiza pragmatyczna i językowo-kulturologiczna technik manipulacyjnych stosowanych przez studentów i słuchaczy kursów przygotowawczych w sytuacji komunikacyjnej usprawiedliwiania się rozumianej jako złożony poliintencyjny twór (w oparciu o zbiór danych zebranych z 300 pisemnych ankiet).

Przeprowadzone badanie wnosi wkład w teorię perswazji językowej (rozpatrzono zagadnienia planowania wypowiedzi, podporządkowanie strategicznej, językowej i pragmatycznej organizacji wypowiedzi ogólnemu celowi komunikacyjnemu nadawcy); genologię lingwistyczną i komunikatywistykę (zaproponowano kompleksowe podejście do analizy sytuacji komunikacyjnej i rozpatrzono gatunek usprawiedliwiania się z punktu widzenia teorii dyskursu, perswazji językowej i lingwistyki tekstu), konceptologię lingwistyczną (rozpatrzono narodowe aspekty konceptów „zdrowia”, „chrześcijańskiego współczucia” itp.). Monografia może znaleźć zastosowanie praktyczne na studiach uniwersyteckich na przedmiotach z zakresu językoznawstwa, pragmatyki językowej i kulturoznawstwa językowego.

Analiza przypadków pozwala wnioskować, że mechanizmy sensotwórcze w komunikacyjnej sytuacji usprawiedliwiania się, w tym metody stosowane w celu „złagodzenia” winy w asymetrycznej komunikacji instytucjonalnej są bezpośrednio zdeterminowane przez wartości obecne w danym społeczeństwie i zasoby dostępne nadawcy dla implementacji prototypowego modelu rozpatrywanej sytuacji komunikacyjnej. Mamy głęboką nadzieję, że niniejsze opracowanie stanie się zachętą do dalszych badań nad komunikacją perswazyjną, do analizy mechanizmów, strategii i taktyk perswazyjnych w różnych sytuacjach komunikacyjnych w perspektywie narodowej i międzykulturowej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.11.2019 r., 23:15
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 23:15

W poszukiwaniu tożsamości językowej

W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom I, red. Żanna Sładkiewicz, Katarzyna Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 320, ISBN 978-83-7865-408-7

okładka

W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom II, red. Wanda Stec, Anna Hau, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 256, ISBN 978-83-7865-411-7

okładka 2

W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom III, red. Żanna Sładkiewicz, Katarzyna Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, ss. 185, ISBN 978-83-7865-659-3

W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom IV, red. Anna Hau i Olena Yegorova, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, ss. 170, ISBN 978-83-7865-693-7

Książka W poszukiwaniu tożsamości językowej..., tom I i II,  powstała pod auspicjami Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka funkcjonującej w strukturze IRiSW UG. Zebrane w niej prace stanowią plon Międzynarodowej Konferencji Naukowej „… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI JĘZYKOWEJ, która odbyła się w dniach 15–16 października 2015 r. na Wydziale Filologicznym UG.

Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się związane jest dziś z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. Język bowiem jest nie tylko narzędziem przekazu informacji, środkiem komunikowania, ale i spoiwem łączącym ludzi we wspólnoty. Dlatego spektrum poruszonych zagadnień jest bardzo szerokie, obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: wzajemne relacje języka i kultury, językowe determinanty konstruowania modelu świata, problemy tożsamości językowej mniejszości narodowych, tożsamość kulturowa i językowa jako wynik zachowania dziedzictwa przodków, kompetencja kulturowa w nauce języków obcych i inne. Autorami tekstów są specjaliści różnych narodowości, reprezentujący odmienne dziedziny zainteresowań. Fakt ten wpływa korzystnie na sposób ujmowania problematyki i pozwala zaprezentować nieco inne „widzenie” zjawisk otaczającego nas świata przez pryzmat języków słowiańskich. Wszystkie teksty, każdy w swoim zakresie, nawiązują do przewodniego tematu konferencji – zagadnienia tożsamości językowej i jej odbicia w kulturze, mediach masowych, języku poszczególnych regionów i mniejszości narodowych (tom I); w literaturze, kulturze, w dydaktyce języków obcych i w przekładzie (tom II); tożsamości w języku i kulturze; tożsamości językowej regionów i mniejszości narodowych; tożsamości językowa w Internecie i środkach masowego przekazu; tożsamości w dydaktyce języków obcych (tom III); tożsamości w języku i kulturze, tożsamości w opracowaniach leksykograficznych oraz tożsamości w literaturze i tłumaczeniu (tom IV).

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści, tom 168.96 KB
PDF icon Spis treści, tom 259 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 25.02.2019 r., 16:40
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 21:32

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI I NAUCZANIA PRZEKŁADU

pod redakcją Joanny Mampe, Jolanty Hinc Adama Jarosza

okładka

    Publikacja, którą mamy przyjemność przedstawić, to zbiór opracowań naukowych podejmujących szerokie problemy badawcze z zakresu glottodydaktyki oraz nauczania przekładu na uczelniach wyższych oraz w szkolnictwie nieakademickim. Różnorodność omawianych w niniejszym tomie zagadnień świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu badaczy efektywizacją procesu nauczania języków obcych oraz nauczania przekładu, a także o stale aktualnej potrzebie doskonalenia technik pracy i warsztatu metodycznego nauczyciela.

    W publikacji wyróżnić można dwie grupy tematyczne. W pierwszej dyskutowane są zagadnienia szeroko pojętej glottodydaktyki. Druga poświęcona jest wykorzystaniu tłumaczeń w nauczaniu języka obcego oraz dydaktyce przekładu.

    Redaktorzy publikacji wyrażają nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem czytelników związanych z nauczaniem języków obcych, przekładem oraz nauczaniem przekładu.

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/68583/problemy_wspolczesnej_glottodydaktyki_i_nauczania_przekladu

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści59.37 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pon., 25.02.2019 r., 16:42
Data publikacji: czw., 26.10.2017 r., 23:09

Расскажи мне обо всём. Пособие по русскому языку в дружеской переписке.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczących się języka rosyjskiego.
 
Celem podręcznika jest wprowadzenie w fascynujący sposób zestawu powszechnie stosowanych szablonów, które są typowe dla codziennej komunikacji ustnej i pisemnej w sferze codziennej i akademickiej. Składa się z 93 listów, które przedstawiają różne style, komentarze, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia kontrolujące czytanie ze zrozumieniem, a także zadania komunikacyjne dla rozwoju umiejętności pisania. Na końcu książki znajdują się klucze do zadań i ćwiczeń.

Nagrania listów można pobrać pod linkiem: https://wyd.ug.edu.pl/rasskazhi

 

Recenzje podręcznika

ZałącznikWielkość
Image icon Recenzja 11.72 MB
Image icon Recenzja 22.09 MB
Image icon Recenzja 3476.43 KB
Image icon Recenzja 4799.14 KB
Image icon Recenzja 52.06 MB
Image icon Recenzja 61.66 MB
Image icon Recenzja 72.5 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.06.2018 r., 18:50
Data publikacji: czw., 26.10.2017 r., 23:14

Imiona językowej komunikacji, czyli demakijażowanie sensów

Imiona językowej komunikacji, czyli demakijażowanie sensów, red. Katarzyna Wojan, Żanna Sładkiewicz, Anna Hau, Gdańsk: WUG, 2015, ss. 358. ISBN 978-83-7865-270-0

okładka

    Księga jest przedsięwzięciem, zainspirowanym okolicznością dwóch ważnych jubileuszy: pięćdziesięcioleciem działalności dydaktycznej oraz czterdziestoleciem pracy naukowej Pani Profesor dr hab. Marceliny Grabskiej. Książka Imiona komunikacji językowej… jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych zgłębianiem tajemnic języka jako fundamentalnego kodu komunikacji międzyludzkiej. Publikowane teksty prezentują różne perspektywy badawcze: od stricte językoznawczej przez kulturoznawczą, literaturoznawczą, psychologiczną aż po filozoficzną, w tym teologiczną. Niniejszy tom zawiera różnorodne ujęcie koncentrujące się na teorii i praktyce komunikacji. Księga Jubileuszowa jest swoistym podarunkiem dla Pani Profesor Grabskiej. Autorzy poszczególnych tekstów zawarli w swych pracach nie tylko niebagatelne wartości merytoryczne, ale – jakże ważny – przekaz emocjonalny, skierowany do Szacownej Jubilatki – uznanie, szacunek, podziękowanie, podziw dla Jej Osobowości, dokonań, wiedzy i postaw.

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści80.82 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.06.2018 r., 19:13
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 21:27

„Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne

„Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne, red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 255. ISBN 978-83-7865-251-9

okładka 1

„Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 279. ISBN 978-83-7865-277-9

okładka 2

Recenzja: В.А. Маслова, «Да сохранит нас, за все отвечая, речи родимой бескрайняя даль…». Рецензия на двухтомную монографию „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne; „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność?, „Studia Rossica Gedanensia” 2016, Vol. 3 (w druku).

    Książka „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne powstała pod auspicjami Pracowni Badań nad Potocznym Językiem Rosyjskim przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zawarte w niej opracowania o charakterze metodologiczno-teoretycznym, deskryptywnym, aplikatywnym i pragmatycznym wpisują się w pro blematykę zadań badawczych tej Pracowni. Monografia oddana w ręce Czytelnika została przewidziana jako prezentacja wielostronnych kierunków badawczych związanych z funkcjonowaniem języka potocznego w szeroko rozumianej komunikacji. Celem tej publikacji jest przybliżenie nie tylko specyfiki mowy potocznej, ale przede wszystkim istoty potoczności jako ważnego komponentu doświadczania świata, rzeczywistości i świadomości językowej.

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści, tom 1116.56 KB
PDF icon Spis treści, tom 2106.75 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.06.2018 r., 19:16
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 21:24

Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących

Małgorzata Marciszewska, Żanna Sładkiewicz, Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, 129 s.; + 2 płyty CD. ISBN 978-83-7865-246-5

okładka

    Ćwiczenia kierujemy do studentów rozpoczynających intensywną naukę języka rosyjskiego na pierwszym roku filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa.

    Celem było przygotowanie skutecznego, nowoczesnego narzędzia dydaktycznego, którego dotychczas brakowało w ofercie polskich wydawnictw akademickich: skryptu dla grup początkujących, oferującego nieodzowną „pierwszą pomoc” w procesie praktycznego opanowywania poprawnej wymowy, zasad akcentowania oraz konstrukcji intonacyjnych charakterystycznych dla języka rosyjskiego. Starałyśmy się skupić na zagadnieniach, które w początkowym okresie nauki sprawiają studentom najwięcej trudności, wynikających z podobieństw i różnic pomiędzy językiem polskim a rosyjskim. Ważną częścią skryptu są dwie płyty CD, na których zostały nagrane przykłady prawidłowej wymowy, akcentowania oraz intonacji różnych typów zdań. Mamy nadzieję, że usprawnią one proces dydaktyczny, wspierając studentów w indywidualnej pracy nad doskonaleniem wymowy rosyjskiej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści64.47 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.06.2018 r., 19:14
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 21:18

Strony