fbpx Interpunkcja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Interpunkcja

Czy podane zdanie jest poprawne pod względem interpunkcyjnym: „Materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu doręcza się radnym w terminie określonym w odrębnej uchwale”?

Aby zdanie było poprawne pod względem interpunkcyjnym, należy umieścić dodatkowy przecinek pomiędzy wyrazami powiatudoręcza, czyli: Materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu, doręcza się radnym w terminie określonym w odrębnej uchwale. Wydzielone sformułowanie jest wtrąceniem, tzn. wprowadza dodatkowe informacje, które są podporządkowane głównej myśli zdania. Z tego właśnie powodu należy wydzielić je przecinkami z obu stron.

Malwina Talaśka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:30
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:30

Czy poprawnie postawiono przecinek w zdaniu: „Podeszli do sterty rzuconych byle jak, bez najmniejszego poszanowania śmieci”?

W przytoczonym zdaniu przecinek postawiono poprawnie, ponieważ wyrażenie bez najmniejszego poszanowania jest składnikiem dwuczłonowego wyliczenia o funkcji okolicznika sposobu (rzuconych [jak?] byle jak, bez najmniejszego poszanowania). Jednak wskazana byłaby – ze względu na poprawność składniową – zmiana szyku (chodzi o końcową pozycję rzeczownika śmieci) na: Podeszli do sterty śmieci rzuconych byle jak, bez najmniejszego poszanowania.

Joanna Milewska
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:29
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:29

Chciałbym zapytać, czy w następującym zdaniu właściwie postawiono przecinki: „Propozycje składu osobowego komisji rewizyjnej oraz zmian w tym składzie, przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji”.

Nie wszystkie przecinki w powyższym zdaniu zostały właściwie postawione. Przecinek w pierwszej części zdania (Propozycje składu osobowego komisji rewizyjnej oraz zmian w tym składzie, przedstawia…) jest niepotrzebny, ponieważ mamy tu do czynienia z orzeczeniem (przedstawia) i dopełnieniem, a – zgodnie z zasadami interpunkcji – między orzeczeniem a dopełnieniem nie stawiamy przecinka. Natomiast w dalszej części zdania (…zainteresowanych radnych, klubów radnych…) przecinek został postawiony poprawnie, ponieważ każdy wyraz i każde wyrażenie stanowiące składnik wyliczenia połączonego bezspójnikowo oddzielamy od siebie przecinkiem – tutaj mamy do czynienia z takim wypadkiem.

Mariola Sójka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:27
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:27

Czy następujące zdanie jest poprawne interpunkcyjnie: „Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przez prowadzącego sesję roty, wywołani kolejno w porządku alfabetycznym radni powstają i wypowiadają słowo «ślubuję»”?

Podane zdanie jest złożone podrzędnie, więc zdanie składowe nadrzędne od zdania składowego podrzędnego powinno być oddzielone przecinkiem; przecinek po wyrażeniu w ten sposób  został zatem postawiony poprawnie. Natomiast wyrażenie po odczytaniu przez prowadzącego sesję roty jest okolicznikiem czasu (nie zdaniem okolicznikowym czasu), nie stawiamy więc po nim przecinka; w wersji przytoczonej w pytaniu postawienie po nim przecinka było błędem.

Nicole Wesołowska
Ewa Rogowska-Cybulska

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:26
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:26

Czy dobrze postawiono przecinek w zdaniu: „Nieobecność na sesji, radny winien usprawiedliwić przed przewodniczącym rady”?

Wyrażenie nieobecność na sesji to dopełnienie, którego nie oddziela się od innych części zdania, czyli podmiotu radny i orzeczenia winien usprawiedliwić. W zdaniu tym przecinek postawiono zatem niepoprawnie.

Joanna Milewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:25
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:25

Czy w następującym zdaniu: „Na wniosek przewodniczącego rady, zarządu, klubu radnych lub ¼ ustawowego składu rady, rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie...” przecinek po słowie „rady” jest potrzebny?

Przecinek po drugim wystąpieniu słowa rady jest niepotrzebny, gdyż okolicznika warunku (tu: na wniosek przewodniczącego rady, zarządu, klubu radnych lub ¼ ustawowego składu rady) nie oddziela się przecinkiem od orzeczenia. Natomiast pierwszy przecinek po słowie rady jest postawiony prawidłowo, ponieważ jest to składnik wyliczenia, a w wyliczeniach połączonych bezspójnikowo każdy składnik oddziela się przecinkiem.

Aleksandra Stosik

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:24
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:24

Czy dobrze postawiłam przecinki w zdaniu: „Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności”?

W tym zdaniu brakuje jednego przecinka przed wyrazem biorąc. Jest to imiesłów przysłówkowy współczesny, a zasada mówi, że imiesłowy zakończone na ‑ąc, -łszy, -wszy – bez względu na to, jak interpretujemy ich funkcję w zdaniu – oddziela się przecinkiem wraz z elementami je określającymi od poprzedzającej je lub następującej po nich reszty zdania bądź wydziela się je przecinkami, jeśli są wtrącone w zdanie.

Natomiast przecinki występujące we fragmencie następujące kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności są postawione prawidłowo, gdyż pojawiają się przy wyliczaniu, a elementy wyliczeń oddziela się przecinkami.

Monika Pohoryłko

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:19
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:19

Czy wyrażenie „zdaniem wychowawcy” oddziela się przecinkiem od reszty zdania?

Zdaniem Jerzego Podrackiego, autora „Słownika interpunkcyjnego języka polskiego” (Warszawa 1993), wyrażenie oceniające czyimś zdaniem ‘według czyjejś opinii’ „na ogół jest […] odczuwane jako równoważnik czy wtrącenie i oddzielane przecinkiem ew. przecinkami”.

Marta Wałdoch
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:36
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:36

Czy w zdaniu „Radny może składać interpelacje do zarządu, za pośrednictwem przewodniczącego rady” potrzebny jest przecinek?

Powyższe zdanie, mimo że nie należy do najkrótszych, jest zdaniem pojedynczym, w którym niepotrzebnie oddzielono przecinkiem okolicznik sposobu od reszty zdania. Wyrażenie za pośrednictwem przewodniczącego rady stanowi przecież integralny składnik zdania, nie dopowiedzenie. Poprawny zapis tego zdania jest więc następujący: Radny może składać interpelacje do zarządu za pośrednictwem przewodniczącego rady.

Dorota Raczkiewicz

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:35
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:35

Proszę o opinię, czy pierwszy człon wypowiedzenia należało wydzielić przecinkiem: ,,W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji”.

Nie należy oddzielać obu członów zdania przecinkiem, ponieważ jego pierwszy człon jest okolicznikiem warunku, a żadnych okoliczników (nawet tych najbardziej rozbudowanych) nie oddzielamy przecinkiem od reszty zdania. Dlatego podane zdanie zapisujemy bez przecinka: W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Agnieszka Bondarczuk
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:34
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:34