Studia I stopnia

Studia I stopnia, licencjackie, filologia rosyjska

Fot. E. Borucka

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ, LIMITY, DOKUMENTY > 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW >

 

INFORMACJA O KIERUNKU

Studia pierwszego stopnia, licencjackie na kierunku filologia rosyjska przygotowują wykwalifikowanego filologa-specjalistę. W toku studiów kształtowane są przede wszystkim umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie, prowadzące do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. Student otrzymuje wiedzę szczegółową z dziedziny historii literatury rosyjskiej, gramatyki, historycznej zmienności języka rosyjskiego oraz współczesnych kierunków jego rozwoju, usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji oraz jej współczesnych realiach kulturowych i społecznych. Ponadto studia na filologii rosyjskiej dają szansę kontynuacji i doskonalenia znajomości języka angielskiego.

Studentom proponujemy wybór trzech specjalności:

NAUCZANIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA SPECJALISTYCZNYCH KURSACH JĘZYKOWYCH

Kształcenie koncentruje się wokół zagadnień związanych z nauczaniem języka obcego (rosyjskiego) na kursach specjalistycznych. Obok przedmiotów teoretycznie przygotowujących do pracy, takich jak psychologia, pedagogika, andragogika, metodyka nauczania specjalność oferuje przedmioty, które kształcą umiejętności niezbędne do prowadzenia specjalistycznych kursów. Atutem specjalności jest możliwość wyboru przedmiotów obejmujących kształcenie w ramach określonych branż: przewodnicka, turystyczna, medyczna, kosmetyczna, logistyczna,  hotelarsko-gastronomiczna  i in. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ukończenie specjalności daje absolwentom możliwość zatrudnienia w szkołach językowych, korporacjach i firmach prowadzących kursy języków specjalistycznych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą na wykorzystanie ich również w innych, niż edukacyjne, obszarach zawodowych.


TRANSLATORYKA I JĘZYK BIZNESU

Kształcenie w ramach specjalności daje możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami przekładu (ustny, pisemny, teksty naukowe, specjalistyczne – w tym z zakresu prawa, ekonomii, hotelarstwa i turystyki, literackie,  medialne). To specjalność dla przyszłych tłumaczy, ale również przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z obszarem rosyjskojęzycznym, którym znajomość języka i  kultury otwiera nowe perspektywy. Podstawą jest kształcenie niezbędnych dla przyszłego tłumacza kompetencji: językowej, komunikacyjnej i międzykulturowej. Sprawdzianem tych kompetencji jest praktyka zawodowa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Od tłumacza pisemnego tekstów specjalistycznych, do tłumacza przysięgłego, tłumacza literatury pięknej  i produkcji audiowizualnej oraz tłumacza konferencyjnego. Ukończenie specjalności pozwala absolwentom na zatrudnienie w międzynarodowych agencjach informacyjnych i prasowych, wydawnictwach, mediach, firmach wymagających znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.


SPECJALNOŚĆ LITERACKO-KULTUROWA

Pierwszy stopień wtajemniczenia w świat zarządzania kulturą. Oferujemy wiedzę  o międzynarodowych instytucjach kultury, sztuce współczesnej jako obszarze profesjonalnych działań. Rozwijamy także umiejętności „miękkie”: kształtujemy wrażliwość na sztukę, inspirujemy do twórczych i odważnych działań w sferze wymiany kulturowej ponad granicami, uczymy korzystania z narzędzi filologicznych w profesjonalnej codzienności.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent zarzadzania kulturą to filolog, który swoje umiejętności językowe i pozajęzykowe potrafił wykorzystać w różnych sytuacjach zawodowych: m.in. w międzynarodowych  agencjach informacyjnych i prasowych, mediach, fundacjach, agencjach artystycznych, teatrach, festiwalach, ale także w biznesie międzynarodowym.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Listopad 2019 - 19:18; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Marzec 2023 - 21:02; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz