Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne

 

Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy i języka, występujących u osób w okresie starości, przede wszystkim zaś starości patologicznej z szybko postępującym upośledzeniem wielu funkcji życiowych, w tym zaburzeniami komunikowania się  w schorzeniach neurodegeneracyjnych.  Studia te umożliwią  zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom w wieku senioralnym.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Gerontologopedycznych zostaną przygotowani do podjęcia pracy jako logopedzi w instytucjach sprawujących opiekę nad osobami starszymi, np. domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, instytucjach i organizacjach służących rozwojowi seniorów (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora), prywatnych gabinetach logopedycznych. 

Kandydaci powinni legitymować się dyplomem magisterskim stacjonarnych studiów na kierunku logopedia lub świadectwem ukończenia czterosemestralnych podyplomowych studiów logopedycznych (min. 600 godzin dydaktycznych), ewentualnie dyplomem ukończenia innych studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną, które zapewniają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

4. 05. 2020 r. - 11. 09. 2020 r.

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do 14 września 2020 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię dyplomu,
  • świadectwo/odpis świadectwa ukończenia 4-semestralnych podyplomowych studiów logopedycznych (min. 600 godz. dydaktycznych) lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię świadectwa.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów przewiduje 300 godzin dydaktycznych realizowanych w dwóch semestrach. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (13 trzydniowych zjazdów od piątku rano do niedzieli).

Nauka na studiach podyplomowych jest odpłatna. Odpłatność za semestr w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1950 zł od osoby.

 

Nasz adres:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk 

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

E-mail: seklog@ug.edu.pl