Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki / Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Translatorik

Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki

Flaga Polski

Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki powstał z Katedry Językoznawstwa i Translatoryki na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31.10.2019. Katedra ta utworzona została Uchwałą Senatu Uniwersytet Gdańskiego w dniu 27.10.2011 z połączenia 4 zakładów: Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, Zakładu Językoznawstwa Germańskiego, Zakładu Glottodydaktyki i Zakładu Translatoryki. 
 
W Zakładzie Języka Niemieckiego i Translatoryki zatrudnionych jest obecnie 16 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 
Kierownik Zakładu do 31.08.2020 prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny
Od 1.09.2020 dr Anna Socka

 Działalność naukowa Zakładu obejmuje:

 • językoznawstwo kontrastywne polsko-niemieckie i niemiecko-szwedzko-polskie
 • specyfikę tekstów specjalistycznych na płaszczyźnie leksykalnej, gramatycznej i metajęzykowej
 • studia nad językiem prasy niemieckojęzycznej i żydowskiej Wolnego Miasta Gdańska
 • kontakty językowe i kulturowe niemiecko-polskie, angielsko-polskie oraz jidysz, kaszubski i rosyjski w perspektywie dia- i synchronicznej
 • leksykografię, frazeologię i frazeografię
 • teorię przekładu oraz tłumaczenie tekstów literackich i użytkowych
 • psycho- i pragmalingwistykę
 • współczesne metody nauczania języków obcych
 • dydaktykę wczesnoszkolną i języków specjalistycznych
 • interdyscyplinarne aspekty glottodydaktyki
 • komunikację interkulturową
 • recepcję literatury polskiej w Niemczech oraz niemieckojęzyczną literaturę Gdańska.

Kierownik Zakładu lub nominowani przez niego Współpracownicy redagują corocznie językoznawczy tematyczny tom Studia Germanica Gedanensia (oznaczony numerem nieparzystym); po sześciu miesiącach od ukazania się wersji drukowanej (do nabycia w Wydawnictwie UG: www.wyd.ug.edu.pl) czasopismo to dostępne jest online w Bazie Czasopism Uniwersytetu Gdańskiego (https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG).

Prof. Andrzej Kątny współredaguje 4 serie naukowe wydawane przez Wydawnictwo Peter Lang (www.peterlang.de); w seriach tych publikowane są monografie i artykuły polskich i zagranicznych germanistów, anglistów, skandynawistów oraz slawistów:

Danziger Beiträge zur Germanistik

Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik

Studies in Language, Culture and Society

Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur

Aktualny dorobek naukowy Pracowników dostępny jest w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego (https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/index.seam?lang=pl) oraz częściowo w poszczególnych biogramach.

Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria magisterskie, licencjackie oraz doktoranckie; ponadto wykłady i seminaria z gramatyki opisowej języka niemieckiego, gramatyki kontrastywnej, gramatyki historycznej, teorii przekładu, warsztatu tłumacza, z języków specjalistycznych, metodyki nauczania języka niemieckiego, wstępu do językoznawstwa, psycholingwistyki, ćwiczenia dotyczące interdyscyplinarnych aspektów glottodydaktyki oraz ćwiczenia z praktycznej nauki języka niemieckiego, tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych.

Pracownicy Zakładu:

Doktoranci:

 • mgr Jacek Gryczka

    facebook logo

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Czerwiec 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 13:14; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Translatorik

Flaga Niemiec

Der Lehrstuhl wurde auf Beschluss des Senats der Danziger Universität vom 27.10.2011 gegründet. Er entstand durch Zusammenschluss der vier Teilbereiche: Angewandte Sprachwissenschaft,  Germanische Sprachwissenschaft, Glottodidaktik und Übersetzungswissenschaft. Am Lehrstuhl sind 16 Lehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter tätig.

Leiterin der Abteilung: Dr. Anna Socka

Die wissenschaftliche Tätigkeit der Fakultät umfasst folgende Fachgebiete:

 • Die kontrastive deutsch-polnische als auch deutsch-schwedisch-polnische Sprachwissenschaft
 • Besonderheiten der Fachtexte auf der lexikalischen, grammatischen und metasprachlichen Ebene
 • Sprachstudien sowohl an deutschsprachigen jüdischen Pressetexten als auch an den Texten aus der Freien Stadt Danzig
 • Lexikografie, Phraseologie, Phraseografie
 • Übersetzungstheorie und  Übersetzung  von  literarischen  und Gebrauchstexten
 • Psycho- und Pragmalinguistik
 • Die modernen Methoden des Sprachunterrichts
 • Frühkindliche Schuldidaktik und Didaktik der Fachsprachen
 • Interdisziplinäre Aspekte der Glottodidaktik
 • Einfluss der Kunst auf den Prozess des Spracherwerbs
 • Interkulturelle Kommunikation
 • Rezeption der polnischen Literatur in Deutschland und die deutschsprachige Literatur Danzigs

Die Mitarbeiter des Lehrstuhls führen Bachelor-, Magister- und Doktorseminare, überdies Lehrgänge und Seminare sowohl in der beschreibenden, kontrastiven und historischen Sprachwissenschaft als auch in Dolmetscherwerkstatt, Fachsprachen, Methodik des Deutschunterrichts, Einführung in die Sprachwissenschaft, Psycholinguistik und Seminare, die die interdisziplinären Aspekte der Glottodidaktik, den praktischen Deutschunterricht, Fachtext- und Allgemeinübersetzungen zum Thema haben.

Wissenschaftliche Mitarbeiter:

Lehrbeauftragte:

Doktoranden:

 • Jacek Gryczka, M.A.

logo facebook

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Czerwiec 2016 - 11:28; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska