Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki

czytaj po niemiecku

Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki powstał z Katedry Językoznawstwa i Translatoryki na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31.10.2019. Katedra ta utworzona została Uchwałą Senatu Uniwersytet Gdańskiego w dniu 27.10.2011 z połączenia 4 zakładów: Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, Zakładu Językoznawstwa Germańskiego, Zakładu Glottodydaktyki i Zakładu Translatoryki. 
 
W Zakładzie Języka Niemieckiego i Translatoryki zatrudnionych jest obecnie 16 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 
Kierownik Zakładu do 31.08.2020 prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny
Od 1.09.2020 dr Anna Socka

 Działalność naukowa Zakładu obejmuje:

 • językoznawstwo kontrastywne polsko-niemieckie i niemiecko-szwedzko-polskie
 • specyfikę tekstów specjalistycznych na płaszczyźnie leksykalnej, gramatycznej i metajęzykowej
 • studia nad językiem prasy niemieckojęzycznej i żydowskiej Wolnego Miasta Gdańska
 • kontakty językowe i kulturowe niemiecko-polskie, angielsko-polskie oraz jidysz, kaszubski i rosyjski w perspektywie dia- i synchronicznej
 • leksykografię, frazeologię i frazeografię
 • teorię przekładu oraz tłumaczenie tekstów literackich i użytkowych
 • psycho- i pragmalingwistykę
 • współczesne metody nauczania języków obcych
 • dydaktykę wczesnoszkolną i języków specjalistycznych
 • interdyscyplinarne aspekty glottodydaktyki
 • komunikację interkulturową
 • recepcję literatury polskiej w Niemczech oraz niemieckojęzyczną literaturę Gdańska.

Kierownik Zakładu lub nominowani przez niego Współpracownicy redagują corocznie językoznawczy tematyczny tom Studia Germanica Gedanensia (oznaczony numerem nieparzystym); po sześciu miesiącach od ukazania się wersji drukowanej (do nabycia w Wydawnictwie UG: www.wyd.ug.edu.pl) czasopismo to dostępne jest online w Bazie Czasopism Uniwersytetu Gdańskiego (https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG).

Prof. Andrzej Kątny współredaguje 4 serie naukowe wydawane przez Wydawnictwo Peter Lang (www.peterlang.de); w seriach tych publikowane są monografie i artykuły polskich i zagranicznych germanistów, anglistów, skandynawistów oraz slawistów:

Danziger Beiträge zur Germanistik

Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik

Studies in Language, Culture and Society

Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur

Aktualny dorobek naukowy Pracowników dostępny jest w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego (https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/index.seam?lang=pl) oraz częściowo w poszczególnych biogramach.

Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria magisterskie, licencjackie oraz doktoranckie; ponadto wykłady i seminaria z gramatyki opisowej języka niemieckiego, gramatyki kontrastywnej, gramatyki historycznej, teorii przekładu, warsztatu tłumacza, z języków specjalistycznych, metodyki nauczania języka niemieckiego, wstępu do językoznawstwa, psycholingwistyki, ćwiczenia dotyczące interdyscyplinarnych aspektów glottodydaktyki oraz ćwiczenia z praktycznej nauki języka niemieckiego, tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych.

Pracownicy Zakładu:

Doktoranci:

 • mgr Jacek Gryczka
 • mgr Helena Walczak

    facebook logo

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Czerwiec 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 16. luty 2023 - 11:47; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska