Rekrutacja / Bewerbung 2024/2025

Rekrutacja na kierunek filologia germańska

ulotka rekrutacja trwa

 

Rozpoczęliśmy proces rejestracji na studia I i II stopnia filologia germańska na UG na rok akademicki 2024/25----‍------‍--

Jeśli chcesz do nas dołączyć, pamiętaj o kolejnych etapach rekrutacji:

✅ Zarejestruj się w systemie IRK

✅ Aktywuj profil kandydata

✅ PO OTRZYMANIU WYNIKÓW MATUR ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK

☝️ Szczegółowe informacje dot. rekrutacji znajdziesz TUTAJ  

Zapraszamy do kontaktu:

☎️+48 58 523 30 29

✉️ sekger@ug.edu.pl

facebook logo

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Grudzień 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 27. luty 2024 - 10:07; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Sylwetka absolwenta studiów filologii germańskiej / Beschreibung der Studienrichtung

Flaga Polski

Filologia germańska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to kierunek ogólnoakademicki, obejmujący studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz studia I stopnia w trybie niestacjonarnym. Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów, w trakcie których student ma do wyboru specjalność nauczycielską, translatoryczną lub biznesową. Realizując moduł przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela zdobywa dodatkowo kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na studiach II stopnia (magisterskich), trwających cztery semestry, są do wyboru specjalności: język niemiecki w przekładzie i biznesie lub nauczycielska.

Absolwent/ka filologii germańskiej dobrze orientuje się w literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych, jak również w procesach zachodzących we współczesnym społeczeństwie niemieckim. Posługuje się językiem niemieckim na poziomie C1 (po studiach I stopnia) i C2 (po studiach II stopnia). Nabył/a umiejętności analizy i interpretacji tekstu oraz podstawowe kompetencje w zakresie posługiwania się językiem specjalistycznym. Ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego krajów niemieckojęzycznych i kontaktów polsko-niemieckich dla zrozumienia współczesnych procesów społecznych i kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Studia I i II stopnia obejmują praktykę zawodową w zakresie wybranej specjalności. Absolwent/ka po specjalności nauczycielskiej posiada przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, podstaw dydaktyki języka niemieckiego, emisji głosu, technologii informacyjnej w dydaktyce, a po ukończeniu I i II stopnia studiów otrzymuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego we wszystkich typach szkół publicznych. Absolwent/ka po specjalności translatorycznej poznał/a teorię translacji i technologie informacyjne wykorzystywane w pracy tłumacza oraz nabył/a podstawowe praktyczne kompetencje pozwalające na tłumaczenie ustne, jak i pisemne wybranych rodzajów tekstów ogólnych oraz specjalistycznych. Absolwent/ka specjalności biznesowo-gospodarczej nabył/a umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem używanym w sektorze ekonomiczno-finansowym, biznesowym i prawniczym. Poznał/a podstawy rachunkowości i posiada umiejętności z zakresu technik informacyjnych potrzebnych w pracy w sferze biznesu. Obsługuje zaawansowane funkcje programu MS Excel. Zna podstawowe narzędzia socjotechniczne i elementy procesu negocjacyjnego. Potrafi prowadzić korespondencję handlową oraz rozmowy biznesowe. Legitymuje się znajomością podstaw Business English.

Absolwent/ka filologii germańskiej ma możliwość znalezienia zatrudnienia w obszarach, gdzie znajomość języka i kultury niemieckiej jest kluczowa, a także na styku gospodarki polskiej i niemieckiej: w korporacjach, oświacie, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, firmach zatrudniających tłumaczy w trybie in-house, jednostkach samorządowych, w ramach własnej działalności gospodarczej, turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, firmach zajmujących się obsługą klienta i księgowością korporacyjną, w strukturach Unii Europejskiej.

Flaga Niemiec

VORTEILE DER STUDIENRICHTUNG

Germanistik ist eine Chance, die deutsche (und auch englische) Sprache professionell zu beherrschen sowie die Kultur der deutschsprachigen Länder und die Geschichte der deutsch-polnischen Nachbarschaft kennenzulernen. Im Bachelorstudium (licencjat) stehen folgende Spezialisierungen zur Auswahl: 1. Lehramt, 2. Translation, 3. Business und Wirtschaft. Im Masterstudium kann man zwischen Lehramt und Deutsch in der Translation und im Geschäft wählen. Spezialisten mit guten Deutschkenntnissen sind derzeit auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt.

Ihr Wissen kann während eines Praktikums in der Schule, im Übersetzungsbüro oder in einem Unternehmen vertieft, in Workshops, die von unseren Partnerunternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen für Unternehmen durchgeführt werden, in Gastvorträgen,  Autorentreffen, in Forschungszirkeln „Kommers“ und „Translator“, im deutschsprachigen Studententheater sowie im Erasmus-Austausch u.a. mit Köln, Leipzig, Siegen, Göttingen, Düsseldorf, Augsburg, Würzburg und Zittau / Görlitz.

BESCHÄFTIGUNGSAUSSICHTEN

Unsere Absolventen arbeiten in kommunalen Einheiten und Unternehmen, Medien und Verlagen, Übersetzungs- und Tourismusbüros, polnisch-deutschen Organisationen sowie in den Strukturen der Europäischen Union. Da die Dreistadt (Gdańsk, Sopot, Gdynia) ein großes Zentrum des Geschäftsdienstleistungssektors (BPO und SSC) ist, werden Studenten und Hochschulabsolventen derzeit von Unternehmen, die sich u. a. mit Kundendienst und Unternehmensbuchhaltung befassen, sehr begehrt. Darüber hinaus unterrichten Absolventen des Lehramts Deutsch und Englisch in Kindergärten und Grundschulen (mit Bachelor-Abschluss) und Deutsch in allen Schularten (mit Master-Abschluss). Deutschland ist einer der aufnahmefähigsten Märkte, der größte Investor auf dem polnischen Markt und der häufigste Geschäftspartner polnischer Unternehmen.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Kwiecień 2021 - 00:42; osoba wprowadzająca: Jan Wit Doroszewski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Maj 2024 - 14:29; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim / Deutschlandstudien an der Universität Gdansk

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Ten nowoczesny i interdyscyplinarny makrokierunek daje studentom możliwość wyboru takiej drogi kształcenia, która łączy treści nauczania historii i filologii germańskiej. Zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student Niemcoznawstwa ma możliwość zdobycia szerokiej wiedzy w obu powyższych obszarach kształcenia, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych.
Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego znacznie zwiększa szanse absolwentów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki.
W programie studiów na makrokierunku Niemcoznawstwo położono szczególny nacisk na współczesność, historię i kulturę regionalną oraz historyczne i kulturowe pogranicze polsko-niemieckie. Dotyczy to szczególnie terenów Pomorza, Gdańska i Kaszub oraz Warmii i Mazur.
Zapraszamy!
 
Nasza oferta
  • dwie specjalności:
o biznesowo-turystyczną
o integracja europejska
  • rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na dwóch poziomach:
o początkujący
o dobry (matura z języka niemieckiego lub świadectwo językowe na poziomie A2)
  • stypendia na wyjazdy w ramach programu ERASMUS
  • zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi, uznanymi i przyjaznymi wykładowcami, w tym także z Niemiec
Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów niemcoznawczych są przygotowani do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych, we współczesnych stosunkach międzynarodowych, we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych krajowych i międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach, a także w przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości historii, kultury i języka niemieckiego. 
Więcej informacji o makrokierunku Niemcoznawstwa na stronie www.historia.ug.edu.pl,
Kontakt: Instytut Historii
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
Tel: (58) 523 21 47, 523 22 25
 
Internetowa Rejestracja Kandydatów: irk.ug.edu.pl
 
Flaga Niemiec
 

DEUTSCHLANDSTUDIEN 

Gemeinsame Studienrichtung der Philologischen und Historischen Fakultät

Diese moderne und interdisziplinäre Studienrichtung bietet den Studierenden die Möglichkeit, einen Lernweg zu wählen, der die Lehrinhalte von Germanistik und Geschichte verbindet. Anstatt zwei Fakultäten getrennt zu studieren, hat ein Student der Deutschlandstudien die Möglichkeit, sich in beiden Bildungsbereichen ein breites Wissen anzueignen, angereichert mit Themen aus den Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. 

Der starke Zusammenhang der Lehrinhalte mit der jüngeren Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder sowie der intensive Deutschunterricht erhöhen die Chancen, dass Absolventen nach dem Abschluss eine attraktive Beschäftigung finden. 

Im Rahmen des Studiencurriculums in der Studienrichtung Deutschlandstudien wurde besonderer Wert auf die Gegenwart, Geschichte und regionale Kultur sowie auf die historische und kulturelle deutsch-polnische Grenzregion gelegt. Dies gilt insbesondere für die Gebiete Pommern, Danzig und Kaschubien sowie für Ermland und Masuren. 

Wir laden Sie ein! 

Unser Angebot: ​ 

  • zwei Studienschwerpunkte: 

⇒  Wirtschaft und Tourismus 

⇒  europäische Integration  

  • Deutschunterricht auf zwei Niveaus: 

⇒  Anfänger 

⇒  A2 GeR (Abitur in Deutsch oder Sprachzertifikat auf dem Niveau A2) 

  •   Stipendien für Studienaufenthalte im Rahmen des Erasmus-Programms, 
  •   Didaktischer Unterricht mit erfahrenen, geschätzten und freundlichen Dozenten, u.a. aus Deutschland 

Die Absolventen der Deutschlandstudien sind vorbereit, überall dort beschäftigt zu sein, wo Deutsch- und Kulturkenntnisse sowie die Bewusstmachung der Rolle Deutschlands in bestimmten historischen Epochen, in den gegenwärtigen internationalen Beziehungen sowie in den deutsch-polnischen Beziehungen notwendig sind. Sie finden Beschäftigung in Museen, Bildungseinrichtungen, nationalen und internationalen Kulturinstitutionen, Organen der Europäischen Union, staatlichen Behörden und lokalen Regierungsinstitutionen, Stiftungen sowie in Unternehmen, die auf dem Gebiet der polnischen und deutschen Wirtschaft tätig sind. Die erworbenen Fähigkeiten sollen es dem Absolventen ermöglichen, in Verlagen, Redaktionen, Massenmedien, im Tourismus und Dienstleistungssektor zu arbeiten, die gute Kenntnisse der deutschen Geschichte, Kultur und Sprache erfordern.

Mehr Informationen über die Fachrichtung Deutschkunde.

Kontakt: 

Instytut Historii

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 55 

80-952 Gdańsk 

Tel. (58) 523 21 47, 523 22 25

Die Kandidaten werden aufgrund der Noten auf dem Abiturzeugnis aufgenommen. Mehr finden Sie hier

Anmeldung

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Marzec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 3. Kwiecień 2024 - 16:07; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska