Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu / Forschungsstelle für Text- und Diskurslinguistik

logo pracowni lingwistyki tekstu i dyskursu

Flaga Polski

dr Dominika Janus, dr Izabela Kujawa

Milena Radtke (studentka IFG)

adres: Instytut Filologii Germańskiej 
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
telefon: +48 58 523 30 29

OBSZAR BADAŃ:
• Badania nad tekstem 
• Lingwistyka dyskursu (systemy reprezentacji wiedzy w dyskursach)
• Analiza dyskursów (dyskursy polityczne, medialne, ekstremistyczne)
• Analiza tekstów multimodalnych
• Komunikacja medialna

OBSZAR DZIAŁAŃ:
• Realizacja projektów naukowych (konferencje naukowe, publikacje, współpraca z uczelniami)
• Realizacja tematycznych seminariów licencjackich/magisterskich w zakresie lingwistyki tekstu i dyskursu
• Popularyzacja nauki (organizacja wykładów, warsztatów, dyskusji z udziałem zaproszonych gości)
• Współpraca z Sopockim Towarzystwem Naukowym
• Pozyskiwanie funduszy na cele naukowe oraz działalność dydaktyczną i popularyzatorską
• Wyjazdy zagraniczne
• Tutoring akademicki (dr Izabela Kujawa)

logo facebook

AKTUALNOŚCI:
• Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Filologii Germańskiej UG zatytułowanej TEXT- UND DISKURSWELTEN GESTERN UND HEUTE (24.06.-26.06.2021)
• Praca nad redakcją numeru tematycznego czasopisma Studia Germanica Gedanensia 45/2021
• Współudział w opracowaniu i publikacja skryptu „Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Ein Leitfaden mit ausgewählten Themen für die Praxis“ dla studentów filologii germańskiej o specjalności biznesowo-gospodarczej, opartego na aktualnych materiałach autentycznych z zakresu gospodarki oraz nowoczesnej komunikacji w biznesie.

Flagge Deutschlands

Forschungsstelle für Text- und Diskurslinguistik

Dr. Dominika Janus, Dr. Izabela Kujawa

Milena Radtke (Studentin, IfG UG)

 

Adresse:

Institut Filologii Gdańskiej UG

Uniwersytet Gdański

Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

Telefon: +48 58 523 30 29

 

FORSCHUNGSGEBIET:

• Textforschung

• Diskurslinguistik (Systeme der Wissensrepräsentation in Diskursen)

• Diskursanalyse (politische, mediale und extremistische Diskurse)

• Analyse multimodaler Texte

• Medienkommunikation

 

TÄTIGKEITSGEBIET:

• Durchführung wissenschaftlicher Projekte (wissenschaftliche Konferenzen, Publikationen, Kooperationen mit Universitäten)

• Durchführung von thematischen BA / MA-Seminaren im Bereich der Text- und Diskurslinguistik

• Popularisierung der Wissenschaft (Organisation von Vorträgen, Workshops, Diskussionen unter Beteiligung geladener Gäste)

• Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft Sopot

• Beschaffung von Mitteln für wissenschaftliche Zwecke sowie didaktische und popularisierende Aktivitäten

• Ausländische Reisen

• Tutoring (dr Izabela Kujawa)

logo facebook

AKTUELLES:

• Organisation der internationalen wissenschaftlichen Konferenz am Institut für Germanistik der Universität Gdańsk TEXT- UND DISKURSWELTEN GESTERN UND HEUTE ((24.06.-26.06.2021)

• Redaktion eines Themenheftes der Zeitschrift Studia Germanica Gedanensia 45/2021

• Teilnahme an Bearbeitung und Veröffentlichung eines Lehrwerks „Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Ein Leitfaden mit ausgewählten Themen für die Praxis “ – vorbereitet für Germanistikstudierende mit Spezialisierung Wirtschaft und Business, das auf aktuellen authentischen Materialien aus dem Bereich Wirtschaft und moderne Geschäftskommunikation basiert.

 

 

Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 25. Czerwiec 2017 - 21:52; osoba wprowadzająca: Jan Wit Doroszewski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 14:38; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska