Stypendia socjalne, projakościowe i dla najlepszych doktorantów

Stypendia dla doktorantów

Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów 2022/2023 (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego)

Zgodnie z zarządzeniami nr 72/R/16 Rektora UG (z późn. zm.), 70/R/16 Rektora UG (z późn. zm.) oraz 71/R/16 Rektora UG (z późn. zm.) obowiązują ogólnouczelniane kryteria, warunkujące przyznanie stypendiów doktoranckich. Aby otrzymać dane stypendium, doktorant/doktorantka musi spełniać wszystkie wskazane we wnioskach warunki.

/ dla przykładu: przy zwiększeniu stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej winien/winna wyróżnić się w pracy naukowej, dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej.

Jak wypełniać wniosek?

 1. Pierwszym krokiem powinno być wnikliwe zapoznanie się ze szczegółowymi kryteriami przyznawania stypendium na Wydziale Filologicznym. Biegła znajomość kryteriów ułatwi wypełnienie wniosku. Zwróćcie uwagę na to, że każde stypendium posiada własne, odrębne kryteria. Dlatego ważne jest, by każdy z wniosków wypełniać osobno.
 2. Uzupełniamy kolejno osiągnięcia, uwzględniając rodzaj kryterium. Wpisujemy symbol osiągnięcia, numer załącznika (każde osiągnięcie zgłoszone we wniosku musi zostać należycie udokumentowane, czyt. Sposób udokumentowania) oraz punktację.

/ dla przykładu: II.A.3.b to grant wewnętrzny na UG przy zwiększeniu stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 1. Interpretacja punktu „C) Wyróżnianie się w działalności organizacyjnej, w tym w samorządzie doktorantów, bezpośrednio związanej z pracą naukową lub dydaktyczną”: oprócz aktywnej działalności w samorządach i kołach prosimy wpisywać także organizacje konferencji, wydarzeń naukowych, aktywne członkostwo w pracowniach naukowych, komisjach i komitetach organizacyjnych wydarzeń o charakterze naukowym, popularnonaukowym. Prosimy jednak, nie powielać tych samych osiągnięć przy 6.d.-g. Kryteria zostały zaakceptowane już przez senat, więc nie możemy ingerować w ich kształt. Mówiąc krótko: w C) wpisujemy to, co jest w C) oraz osiągnięcia z 6.d.-g., czyli „Organizacja działalności naukowej: d) udział w organizacji konferencji naukowej – 5 pkt za każde członkostwo w komitecie, organizacyjnym albo 3 pkt za pomoc w organizacji jednej konferencji; e) aktywna działalność w kole naukowym – 2 pkt za aktywną działalność w kole; f) udzielanie porad w Telefonicznej Poradni Językowej UG (niezależnie od liczby udzielonych porad) – 2 pkt; g) członkostwo w pracowniach i towarzystwach naukowych – 2 pkt za każde członkostwo”.
 2. W kryteriach przyznania zwiększenia dotacji projakościowej jest błąd/literówka: na stronie 13 widnieje litera C), zamiast B). Prosimy przy wpisywaniu symbolu we wniosku, zamieszczać literę B) dla Wyróżnianie się w pracy dydaktycznej.
 3. Opinia promotora może zostać dostarczona w osobnym dokumencie, nie musi stanowić integralnej części wniosku. Prosimy to jednak wyraźnie zaznaczyć i dopisać numer załącznika.
 4. Nie zostawiajcie wypełniania wniosków na ostatnią chwilę! Prawidłowe ich wypełnienie wymaga czasu. Czekamy na pełną dokumentację do 5 października 2020. W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy: wrd.fsd.ug@gmail.com

Do każdego wniosku musi być załaczona odpowiednia klauzula informacyjna.

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

STYPENDIUM SOCJALNE, ZAPOMOGA:

Wykaz dokumentów wymaganych w przypadku stypendium socjalnego:

Do wniosku należy dołączyć także:

 1. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy (2020). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości należnego podatku.
 2. Zaświadczenia lub oświadczenia każdego członka rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów niż określone w pkt. 1
 3. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. (wzór oświadczenia).

Jeżeli składane jest oświadczenie należy dołączyć także:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za poprzedni rok kalendarzowy (2019) po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- decyzję naczelnika urzędu skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej za poprzedni rok kalendarzowy (2019) w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
  a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  e) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia pomocy materialnej będącego przedmiotem wniosku.

Świadczenia alimentacyjne dokumentuje się w sposób określony w § 24 Regulaminu.

Gospodarstwo rolne - W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY REKTORA

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 30. Listopad 2022 - 08:36; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka