Samorząd doktorantów

Samorząd doktorantów Wydziału Filologicznego

Samorząd doktorantów naszego wydziału stanowią wszyscy słuchacze Filologicznych Studiów Doktoranckich.

Wybierają oni spośród siebie przedstawicieli – członków Rady Doktorantów Wydziału Filologicznego, którzy reprezentują słuchaczy FSD m.in. w Radzie Doktorantów UG, Radzie Wydziału Filologicznego, wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Wybory odbywają się co dwa lata.

Według Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego:

Rozdział VI
Organy Samorządu Doktorantów Wydziału

§ 23

1. Samorząd Doktorantów Wydziału stanowią wszyscy doktoranci danego Wydziału.
2. Wybieralne organy Samorządu Doktorantów Wydziału są reprezentantami ogółu doktorantów wydziału.
3. Organy Samorządu Doktorantów Wydziału podejmują w ramach kompetencji Samorządu wszelkie decyzje i działania dotyczące wewnętrznych spraw wydziału.

§ 24

1. Wydziałowym organem Samorządu Doktorantów jest Wydziałowa Rada Doktorantów (WRD) wybierana przez wszystkich doktorantów wydziału.
2. WRD działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę.

§ 25

W skład WRD wchodzi co najmniej 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego. Dokładną liczbę członków WRD określa ustępująca WRD.

§ 26

Do obowiązków przewodniczącego Samorządu Doktorantów Wydziału należy:
a) reprezentowanie Samorządu Doktorantów Wydziału wobec władz wydziału,
b) zwoływanie posiedzeń WRD,
c) koordynowanie prac WRD.

§ 27

Przewodniczący Samorządu Doktorantów Wydziału zwołuje posiedzenie WRD z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Dziekana,
b) co najmniej jednego członka WRD,
c) przewodniczącego Komisji Regulaminowej,
d) Przewodniczącego Samorządu,
e) 10% doktorantów danego wydziału.

KOMUNIKATY i PROTOKOŁY:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 3. Kwiecień 2019 - 13:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny