Program praktyk

Wydziałowy program praktyk

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UG

 

 1. Podstawa prawna:
 1. § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf;

 1. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf;

 1. § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r (ze zm.)

https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/105614/files/tj_statutu_2021.pdf;

 1. § 30 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego ze zm.)

https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/103652/files/reg._studiow_ug_tj.pdf;

 1. zarządzenie nr 12/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji i finansowania w Uniwersytecie Gdańskim praktyk zawodowych, w tym przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz praktyk nieobowiązkowych

https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/101276/files/zal_1_zasady_organizacji_i_finansowaniu_praktyk_30.10.2020_0.pdf.

 1. Praktyki studenckie są w Uniwersytecie Gdańskim integralną częścią programu studiów i są zajęciami obowiązkowymi.
 2. Zasady i formę odbywania praktyk, dla poszczególnych kierunków studiów na Wydziale Filologicznym, z uwzględnieniem specjalności i formy studiów ustala Dziekan po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku studiów.
 3. Nadzór ze strony Uczelni nad odbywanymi przez studentów praktykami obowiązkowymi sprawują kierownicy i opiekunowie praktyk odpowiedzialni za organizację i realizację studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym, powoływani przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia.
 4. Porozumienie w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych oraz praktyk zawodowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela podpisane jest przez pełnomocnika Rektora UG oraz osobę upoważnioną do reprezentowania „Zakładu Pracy”.
 5. Student udający się na praktykę otrzymuje od kierownika/opiekuna praktyk Skierowanie na praktyki zawodowe (podpisane przez kierownika/opiekuna praktyk i pełnomocnika Rektora UG) oraz Porozumienie w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych lub praktyk zawodowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (w dwóch egzemplarzach, wypełnione komputerowo, bez skreśleń). Wypełnione dokumenty student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie (budynek Neofilologii, p. 162) na  dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
 6. Wszyscy studenci skierowani na praktykę muszą być ubezpieczeni. Kierownik/opiekun praktyk zobowiązany jest do złożenia zbiorczej listy studentów (zgodnie z obowiązującym wzorem) najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki w dziekanacie.
 7. Zaliczenia praktyk dokonuje kierownik/opiekun praktyki na podstawie pozytywnej opinii z miejsca odbycia praktyki  (DRUK: Ocena przebiegu praktyki studenckiej), poświadczonej stemplem dyrektora instytucji lub osoby przez niego wyznaczonej oraz Dzienniczka praktyki studenckiej.
 8. Prodziekan może zwolnić studenta na jego wniosek z obowiązku odbycia praktyk w przypadku: wykonywania przez studenta działalności zawodowej lub prowadzenia przez niego działalności gospodarczej; odbycia przez studenta stażu lub wolontariatu; wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności. Warunkiem zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyk jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów, co jest potwierdzane wypełnioną przez pracodawcę opinią, taką samą jak w przypadku pracodawcy, u którego student realizował praktykę na podstawie skierowania z Wydziału. W taki sam sposób oceniane są efekty uczenia się. Jedyne różnice pomiędzy praktykami a zaliczeniem na podstawie aktywności zawodowej lub stażowej to brak porozumienia pomiędzy UG a firmą i brak skierowania od Dziekana Wydziału. W przypadku praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, warunkiem zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyk jest ponadto spełnienie przez studenta wymogów określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 9. Kierownik praktyk na podstawie przedstawionych dokumentów weryfikuje efekty uczenia się przewidziane w sylabusie praktyk i wpisuje do indeksu studenta zaliczenie praktyk.
 10. Po zakończeniu roku akademickiego kierownik/opiekun praktyk składa w dziekanacie (u osoby prowadzącej dany kierunek) kartę zaliczenia praktyk.
 11. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad praktykami obowiązkowymi nauczycielowi akademickiemu przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie ustalane przez Dziekana, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim.
 12. Szczegółowe zasady odbywania praktyk dla poszczególnych kierunków i specjalności na Wydziale Filologicznym określają odrębne regulaminy.
 13. Wszystkie druki potrzebne do przygotowania, przeprowadzenia i oceny praktyk studenckich dostępne są na stronie Wydziału Filologicznego (zakładka: STUDENCI – zakładka: PRAKTYKI – zakładka: DOKUMENTY).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Listopad 2021 - 14:17; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Listopad 2021 - 14:17; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka