Dorobek naukowy Pracowni 2018-2019 / Научные публикации Лаборатории 2018-2019

 

Dorobek naukowy Pracowni obejmuje obszar szeroko pojętego oddziaływania językowego w różnych typach dyskursu – medialnym, politycznym, reklamowym, dydaktycznym, internetowym i in.

Научные публикации Лаборатории охватывают область широко понимаемого речевого воздействия в разных типах дискурсов: медиальном, политическом, рекламном, дидактическом, сетевом и т.п.

 • Organizacja Konferencji Naukowych/Организация научных конференций

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mowa – Człowiek – Świat”: Perswazja językowa w różnych dyskursach zorganizowana 10-11 maja 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Walorem konferencji było skoncentrowanie wokół tematu perswazji językowej szerokiego kręgu znawców tego tematu – lingwistów, religioznawców, medioznawców, literaturoznawców, psychologów, pedagogów, politologów, socjologów, kulturoznawców, jak tego wymagają spotkania interdyscyplinarne. Zainteresowanie tematem – konferencja skupiła ok. 100 uczestników – miło zaskoczyło organizatorów i jeszcze raz potwierdziło fakt, iż badania nad współczesną komunikacją perswazyjną stanowią niezwykle inspirujący i do końca nieokreślony nurt w badaniach humanistycznych.

Było nam niezmiernie miło gościć znamienitych naukowców z zagranicy: Rosji (z Moskwy, Petersburga, Niżnego Nowogrodu, Czelabińska, Kazania, Rostowa na Donie, Kaliningradu), Białorusi (z Grodna, Witebska), Ukrainy (z Kijowa, Charkowa, Odessy), Litwy (z Wilna), Stanów Zjednoczonych (Syracuse, NY). Ogromnie cieszyła nas obecność uczonych z wiodących ośrodków naukowych w kraju: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Torunia, Kielc, Białegostoku, Łodzi, Katowic. Dziękujemy za duże zainteresowanie koleżanek i kolegów z różnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. W międzynarodowej dyskusji naukowej uczestniczyli m.in. znakomici naukowcy polscy: prof. dr hab. Grażyna Habrajska, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, dr hab. Katarzyna Kłosińska, dr hab. Małgorzata Rybka, dr hab. Zoja Nowożenowa, dr hab. Danuta Stanulewicz, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, dr hab. Halina Wątróbska oraz zagraniczni: prof. Olga Frołowa, prof. Jelena Borisowa, prof. Michaił Fiedosiuk, prof. Walentyna Masłowa, prof. Jelena Grigoriewa, prof. Emma Jakowlewa, prof. Jelena Marinowa, prof. Siergiej Sinieckij, prof. Jelena Klimientowa i inni.

Kolejna edycja konferencji została zaplanowana na 2020 rok.

 • Sprawozdania z konferencji są umieszczone na stronach internetowych i publikacjach / Отчеты о прошедшей конференции опубликованы на сайтах и в журналах:

Ж. Сладкевич, А. Климкевич, II Международная научная конференция "Речь – Человек - Мир": Речевое воздействие в разных дискурсах, Гданьск, 10-11 мая 2018, 15 мая 2018, «Медиалингвистика», 15.05.2018. 

Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa - człowiek - świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk 10-11 maja 2018 roku, „Przegląd Rusycystyczny”, 2018, R. 40, nr 4, s. 234-237; p-ISSN: 0137-298X;

Aleksandra Klimkiewicz, Żanna Sładkiewicz, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa - człowiek - świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk, 10-11 maja 2018, „Studia Rossica Gedanensia”, [dokument elektroniczny]. - 2018, 5, s. 474-479 p-ISSN: 2449-6715  e-ISSN: 2392-3644

Беловодская Анастасия, II Международная научная конференция „Речь–Человек–Мир”: Речевое воздействие в разных дискурсах // Mowa – człowiek – świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Гданьск, 10-11 мая 2018 г., „Slavistica Vilnensis”, 2018, s. 413-416, DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11869

«Речь — Человек — Мир. Речевое воздействие в разных дискурсах», 16.05.2018, Московский педагогический государственный университет / Moskiewski Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy.

Флягина М.В., Современные исследования механизмов речевого воздействия в различных типах дискурса (II Международная научная конференция "Речь–Человек-Мир": Речевое воздействие в разных дискурсах, 10-11 мая 2018, Гданьск, Польша), «Известия Южного федерального университета. Филологические науки», 2018, № 3, с. 254-255.

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna “Filologiczne dyscypliny w obcojęzycznym audytorium: Teoria i praktyka nauczania” (Grodno, 10 października 2018 r.) / Международная научно-практическая интернет-конференция «Филологические дисциплины в иностранной аудитории: теория и практика обучения» (Гродно, 10 октября 2018 г.).

Główny organizator – Samojłowa I.J. (Grodzieński Uniwersytet Państwowy); organizatorzy ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – Ż. Sładkiewicz i A. Klimkiewicz (członkini Komitetu organizacyjnego i naukowego). Publikacja pokonferencyjna: Филологические дисциплины в иностранной аудитории: теория и практика обучения, red. I. J. Samojłowa, Grodno: ГрГУ, 2018.

Гл. организатор: Самойлова И.Ю. (ГрГУ), организаторы со стороны Гданьска – Ж. Сладкевич и А. Климкевич, которые вошли в организационный и научный комитет конференции, а также выступили с рефератами. Публикация по материалам прошедшей конференции научного сборника: «Филологические дисциплины в иностранной аудитории: теория и практика обучения», отв. ред. И.Ю. Самойлова, Гродно: ГрГУ, 2018.

 • Monografie / Монографии

RU (or.) Ж. Сладкевич, А. Климкевич, И. Самойлова, Здоровье превыше всего. Коммуникативная ситуация оправдания в дидактическом дискурсе: прагматический и межкультурный аспект, Гданьск 2019.

zdrowie

Монография посвящена исследованию специфики речевоздействующих приемов в коммуникативной ситуации оправдания, разворачивающейся в дидактическом дискурсе. Необходимость исследования прагматикона коммуникативных ситуаций дидактического дискурса обусловлена их высоким персуазивным потенциалом, направленным на модуляцию взаимодействия субъектов образовательного процесса. Целью исследования является комплексный прагматический и лингвокультурологический анализ манипулятивных приемов, используемых студентами и слушателями подготовительных курсов в коммуникативной ситуации оправдания как сложном полиинтенциональном образовании (на материале корпуса данных, собранного методом письменного анкетирования объемом в 300 анкет).

В первой главе определяются основания дискурсивной принадлежности коммуникативной ситуации оправдания. Авторами дефинируются ключевые для исследования понятия дискурса в соотношении со смежными понятиями текста и контекста, языка и речи, стиля и жанра; рассматриваются вопросы типологии дискурсов и определяются особенности конфигурации дидактического дискурса. Второй подраздел теоретической части работы посвящен аспектам современной коммуникативистики, таким, как продуцирование сообщения от идеации до текстуализации; стратегическое планирование речи посредством описания релевантных для осуществления коммуникативного намерения стратегий, тактик и приемов; типы речевого и психологического воздействия и дидактическом дискурсе – персуазия, манипуляция, суггестия, пропаганда. В последнем подразделе определяется сущность коммуникативной ситуации, предлагается прототипическая модель ситуации оправдания в академическом дискурсе и реализующего ее жанра, а также освещаются вопросы национально-культурного своеобразия речевого поведения участников коммуникативной ситуации.

Вторая глава монографии представляет собой аналитико-эмпирическую часть проведенного исследования. В ней описаны и прокомментированы результаты масштабного анкетирования студентов и слушателей языковых курсов семи национально-языковых сообществ. Первый подраздел является реконструкцией наивного восприятия манипуляции, эксплицированного в начальном блоке анкеты. Второй подраздел, ключевой для проведенного исследования, отражает анализ манипулятивных приемов, используемых учащимися для смягчения или отрицания своей вины в устной ситуации оправдания в дидактическом процессе, на примере случаев невыполнения домашнего задания или отсутствия на предыдущем занятии (занятиях). Третий подраздел представляет собой синтетический обзор представлений учащихся о манипулятивном «давлении» со стороны преподавателя. В заключительной части авторы пытаются обосновать когнитивные, концептуальные механизмы речепроизводства с учетом историческо-философского и национально-культурного компонента коммуникации на примере концепта «здоровье» и представлений о допустимых вариантах речевого поведения.

Результаты проведенного международного эксперимента с участием студентов из Восточной Европы (поляки, белорусы, россияне), Восточной Азии (китайцы, корейцы), а также Юго-Западной и Средней Азии  (иранцы, туркмены) позволяют заключить, что представители каждой культурной общности придают первостепенное значение состоянию здоровья. Независимо от национальных характеристик, общественного положения, материального статуса, гендерной принадлежности понятие «здоровье» является репрезентантом универсальных общечеловеческих ценностей, что позволяет говорить о его значительном прагматическом потенциале.

Исследование показывает, что в академическом дидактическом дискурсе в ситуации оправдания студенты прежде всего ссылаются на плохое самочувствие, отходящее от нормы состояние здоровья или необходимость ухода за больными близкими, объясняя этим невозможность выполнять академические обязанности на соответствующем уровне. Факт болезни и плохого самочувствия студентов в вузе, как известно, легитимизирует (подтверждает) предъявляемая ими медицинская справка, однако преподаватели чаще всего сталкиваются с устными декларациями, главной темой которых является болезнь студента или членов его семьи. Административный ракурс (в вузах, участвующих в эксперименте, в сфере дидактики не практикуется написание объяснительных записок и заверение их администрацией / компетентным органом) и невозможность верификации данных (в случае болезни членов семьи, нуждающихся в уходе опекуна) вынуждает преподавателей верить оправданиям и относиться к теме с пониманием.

Искусное оперирование фактами на тему своего здоровья является распространенной стратегией в оправдательных актах речи молодежи. Различные речевоздействующие приемы, применяемые студентами, в дидактике получили свои образные названия, например, «бедняга», «деревянная нога», «бессмертный дедушка» и др.  Языковая реализация манипуляционных стратегий в некоторой степени обусловлена гендерной спецификой. Анализ ответов показывает, что женщины пытаются влиять на эмоции, применяя скрытые психологические механизмы, такие как: беспомощность (мне никто не сказал о домашнем задании), эмоции (я тяжело болела, мне надо было лежать в постели), доступ к ресурсам (у меня нет подруг на курсе, я не умею пользоваться электронной почтой, я не могла найти информацию на сайте и др.). В свою очередь мужчины выбирают более иные оправдательные аргументы: в большинстве случаев признают свою вину (я не готов к занятиям) и ссылаются на конкретные фактами (была авария электричества, я был на работе, я был на круглосуточном дежурстве).

Понятие «болезнь», выступающее в оправдательной речи как смысловая доминанта, рассматривается в рамках конструирования тематического поля «здоровье/болезнь» и актуализации когнитивно связанного с ним понятия «здоровье» (отсутствие болезни как общественной нормы). Концепты «здоровье» и «болезнь» в описываемом нами дидактическом дискурсе регулируют и моделируют восприятие информации посредством влияния на эмоциональную сферу адресата (преподавателя). Чрезвычайную значимость представляет собой национально-специфичный компонент рассматриваемых понятий. Употребление данных лексем как в повседневном общении, так и в ситуации оправдания в институциональном дискурсе связано, с одной стороны, с функцией стабилизатора коммуникации: этические, моральные и этикетные нормы в восточно-европейской и азиатской обыденной жизни не позволяют расспрашивать «чужого» человека о его здоровье, с другой стороны, в дидактическом дискурсе данные понятия выполняют функцию ограничителя коммуникативных действий.

Проведенное исследование вносит вклад в теорию речевого воздействия (рассмотрены вопросы планирования речи, подчинения стратегической и лингвопрагматической организации сообщения глобальной коммуникативной задаче отправителя), жанроведение и коммуникативистику (предложен комплексный подход к анализу коммуникативной ситуации и жанра оправдания с позиций теории дискурса, теории речевого воздействия и лингвистики текста), лингвоконцептологию (рассмотрены национальные аспекты концептов здоровья, христианского сострадания и др.). Практическая ценность монографии состоит в возможности использования ее в вузовских курсах по языкознанию, прагмалингвистике и лингвокультурологии.

PL: Bo zdrowie jest najważniejsze. Komunikacyjna sytuacja usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym: aspekt pragmatyczny i międzykulturowy

Monografia poświęcona jest badaniu specyfiki technik perswazyjnych w komunikacyjnej sytuacji usprawiedliwiania się w dyskursie dydaktycznym. Konieczność badania aspektu pragmatycznego sytuacji komunikacyjnych dyskursu dydaktycznego wynika z ich wysokiego potencjału perswazyjnego, wykorzystywanego w celu modyfikacji interakcji podmiotów procesu edukacyjnego. Celem pracy jest kompleksowa analiza pragmatyczna i językowo-kulturologiczna technik manipulacyjnych stosowanych przez studentów i słuchaczy kursów przygotowawczych w sytuacji komunikacyjnej usprawiedliwiania się rozumianej jako złożony poliintencyjny twór (w oparciu o zbiór danych zebranych z 300 pisemnych ankiet).

Pierwszy rozdział stanowi podstawę do umiejscowienia komunikacyjnej sytuacji usprawiedliwiania się w przestrzeni dyskursywnej. Autorki definiują kluczową dla badania koncepcję dyskursu w odniesieniu do powiązanych z nim pojęć tekstu i kontekstu, języka i mowy, stylu i gatunku; omawiają typologię dyskursów i identyfikują cechy dyskursu dydaktycznego. Drugi podrozdział teoretycznej części pracy poświęcony jest aspektom współczesnych badań nad komunikacją, takim jak tworzenie przesłania od ideacji do tekstualizacji; strategiczne planowanie językowe (opis strategii, taktyk i technik istotnych dla realizacji intencji komunikacyjnej); językowe i psychologiczne środki wywoływania wpływu w dyskursie dydaktycznym (perswazja, manipulacja, sugestia, propaganda). W ostatnim podrozdziale określono istotę sytuacji komunikacyjnej, zaproponowano prototypowy model sytuacji usprawiedliwiania się w akademickim dyskursie dydaktycznym, podkreślono kwestię narodowej i kulturowej specyfiki zachowań językowych.

Drugi rozdział monografii stanowi część analityczno-empiryczną badania. Przeanalizowana zostaje obszerna ankieta przeprowadzona wśród studentów i uczestników przygotowawczych kursów językowych, będących przedstawicielami siedmiu narodowości. Pierwszy podrozdział to rekonstrukcja naiwnego postrzegania manipulacji, wyjaśnionego w początkowym bloku kwestionariusza. Druga podsekcja, kluczowa dla opracowania, zawiera analizę technik manipulacyjnych stosowanych przez studentów w celu złagodzenia lub zanegowania własnej winy w ustnej sytuacji usprawiedliwiania się. Jako ilustracja przedstawione zostają przypadki nieodrobionych prac domowych lub nieobecności na poprzednich zajęciach. Trzeci podrozdział jest syntetycznym przeglądem stanowisk studentów odnośnie „presji” manipulacyjnej ze strony wykładowcy. W końcowej części autorki próbują uzasadnić poznawczo-pojęciowe mechanizmy produkcji komunikatu i przedstawić wyobrażenia na temat dopuszczalnych wariantów zachowania językowego na przykładzie konceptu „zdrowie”, uwzględniając komponent historyczno-filozoficzny i narodowo-kulturowy komunikacji.

Wyniki międzynarodowego badania z udziałem studentów z Europy Wschodniej (Polaków, Białorusinów, Rosjan), Azji Wschodniej (Chińczyków, Koreańczyków) oraz Południowo-Zachodniej i Azji Środkowej (Irańczyków, Turkmenów) wskazują, że przedstawiciele każdej społeczności kulturowej przywiązują ogromną wagę do stanu swojego zdrowia. Bez względu na cechy narodowe, status społeczny, status materialny czy płeć, koncept „zdrowie” odwołuje się do uniwersalnych wartości ogólnoludzkich, co świadczy o jego znaczącym potencjale pragmatycznym.

Badanie pokazuje, że w akademickim dyskursie dydaktycznym, w sytuacji usprawiedliwiania się, studenci przede wszystkim odnoszą się do własnego złego stanu zdrowia lub potrzeby opieki nad chorymi bliskimi, tłumacząc tym niemożność wykonywania obowiązków akademickich na odpowiednim poziomie. Fakt choroby i złego stanu zdrowia studentów na uczelniach, jak wiadomo, powinien być potwierdzony zaświadczeniem od lekarza. Mimo to nauczyciele akademiccy najczęściej spotykają się z ustnymi deklaracjami, których głównym tematem jest choroba studenta lub członków jego rodziny. Perspektywa administracyjna (w instytucjach szkolnictwa wyższego uczestniczących w badaniu pisanie usprawiedliwień i ich legitymizacja przez administrację / właściwy organ nie jest praktykowana) oraz niemożność zweryfikowania danych (w przypadku choroby członków rodziny wymagających opieki) zmusza wykładowców do wysłuchania wymówki i odniesienia się do niej ze zrozumieniem.

Umiejętne posługiwanie się faktami dotyczącymi własnego stanu zdrowia jest powszechną strategią usprawiedliwienia stosowaną przez młodzież. Repertuar chwytów manipulacyjnych w repertuarze studenta, stosowanych w sytuacjach „podbramkowych”, otrzymał w dydaktyce swoje metaforyczne określenia: „ubóstwo”, „drewniana noga”, „nieśmiertelny dziadek” itd. Implementacja językowa strategii manipulacji jest w pewnym stopniu zdeterminowana przez płeć. Analiza odpowiedzi pokazuje, że kobiety próbują wpływać na emocje, używając ukrytych mechanizmów psychologicznych, takich jak: bezradność (nikt nie mówił mi o pracy domowej), emocje (byłam poważnie chora, musiałam leżeć w łóżku), dostęp do zasobów (nie mam przyjaciół na roku; nie umiem korzystać z poczty, nie mogłam znaleźć informacji na stronie itp.). Mężczyźni wybierają inne argumenty usprawiedliwiające – w większości przypadków przyznają się do winy (nie jestem przygotowany do zajęć) i przytaczają konkretne fakty (wyłączyli prąd, byłem w pracy, pracowałem przez całą dobę).

Pojęcie „choroby”, które stanowi dominantę semantyczną w sytuacji usprawiedliwiania się, jest uważane za część konstrukcji pola tematycznego „zdrowie / choroba” i za aktualizację poznawczo z nim powiązanego konceptu „zdrowie" (brak choroby jako norma społeczna). Koncepty „zdrowie” i „choroba” w dyskursie dydaktycznym regulują i modelują postrzeganie informacji poprzez oddziaływanie na sferę emocjonalną adresata (wykładowcy). Niezwykle ważną rolę odgrywa tu specyfika kulturowa. Używanie tych leksemów zarówno w codziennej komunikacji, jak i w sytuacji usprawiedliwiania się w dyskursie instytucjonalnym pełni funkcję stabilizatora komunikacji: normy etyczne, moralne oraz etykieta w Europie Wschodniej i Azji nie pozwalają pytać kogoś o stan zdrowia. Z kolei w dyskursie dydaktycznym pojęcia te służą jako ogranicznik działań komunikacyjnych.

Przeprowadzone badanie wnosi wkład w teorię perswazji językowej (rozpatrzono zagadnienia planowania wypowiedzi, podporządkowanie strategicznej, językowej i pragmatycznej organizacji wypowiedzi ogólnemu celowi komunikacyjnemu nadawcy); genologię lingwistyczną i komunikatywistykę (zaproponowano kompleksowe podejście do analizy sytuacji komunikacyjnej i rozpatrzono gatunek usprawiedliwiania się z punktu widzenia teorii dyskursu, perswazji językowej i lingwistyki tekstu), konceptologię lingwistyczną (rozpatrzono narodowe aspekty konceptów „zdrowia”, „chrześcijańskiego współczucia” itp.). Monografia może znaleźć zastosowanie praktyczne na studiach uniwersyteckich na przedmiotach z zakresu językoznawstwa, pragmatyki językowej i kulturoznawstwa językowego.

 • Książki – redakcja naukowa monografii wieloautorskich/Книги – редакция коллективных монографий

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Marta Noińska, Tom 3, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019  

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 4, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019 

 • Czasopisma naukowe – redakcja/Научные журналы – редакция

„Przegląd Rusycystyczny”, red. Ż. Sładkiewicz, 2018, nr 4 (164).

Tematyczny zeszyt „Przeglądu Rusycystycznego”, opracowany gościnnie przez Ż. Sładkiewicz, poświęcony jest prezentacji wybranych zagadnień szeroko pojmowanego oddziaływania językowego w dyskursie medialnym, politycznym i reklamowym. Na całość publikacji składa się dziesięć artykułów połączonych wspólnym tytułem: „Perswazja językowa w różnych dyskursach”, m.in. z zakresu oddziaływania słowa obcojęzycznego w dyskursie publicznym; strategii i mechanizmów kreowania pozytywnego i negatywnego wizerunku rzeczywistości lub podmiotu politycznego w dyskursie medialnym i parlamentarnym; genezy badań mediolingwistycznych w Polsce i Rosji oraz specyfiki perswazyjnej przekazów reklamowych. W numerze umieszczono m.in. artykuły członków Pracowni: Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, J. Mampe, M. Noińskiej.

Тематический номер «Русского Обозрения» под редакцией Ж. Сладкевич, посвящен представлению отдельных вопросов широко понимаемого речевого воздействия в медийном, политическом и рекламном дискурсах. Публикация состоит из десяти статей, объединенных общим названием «Речевое воздействие в различных дискурсах», в т.ч. из области воздействия иноязычного слова в публичном дискурсе; стратегии и механизмов формирования позитивного и негативного имиджа реального или политического субъекта в средствах массовой информации и парламентском дискурсе; генезиса медиолингвистических исследований в Польше и России, а также персуазивной специфики рекламных сообщений. В номер вошли статьи членов Лаборатории: Ж. Сладкевич, А. Климкевич, И. Мампе, М. Ноиньской.

 • Artykuły w monografiach wieloautorskich i czasopismach/Статьи в монографиях / сборниках и научных журналах
 1. Ż. Sładkiewicz, Абсурд как механизм смыслообразования: конструирование аберрационного медиаимиджа в рамках стратегии диcкредитации, „Przegląd Rusyscystyczny”, 2018, nr 4 (164), s. 41-57.
 2. Ż. Sładkiewicz, Perswazja językowa w różnych dyskursach, „Przegląd Rusycystyczny”,  2018, R. 40, nr 4, s. 7-8.
 3. Ż. Sładkiewicz, Речевое воздействие в медиа // Медиалингвистика в терминах и понятиях. Словарь-справочник / Научный ред. Л.Р. Дускаева, Ред.: В.В. Васильева, Ю.М. Коняева, А.А. Малышев, Т.Ю. Редькина. Москва: Флинта, 2018, с. 96-99. ISBN 978-5-9765-3978-5
 4. Ż. Sładkiewicz, Фразеологические трансформации в коммуникативно-прагматическом ракурсе (на примере единиц, эксплицирующих сему «нужного / ненужного»), [w:] Słowo z perspektywy językoznawczy i tłumacza. Tom VII: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, T. Kananowicz, M. Buchowska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018, ISBN 978-83-7865-597-8, s. 27-39.
 5. Ż. Sładkiewicz, Использование цифровых технологий в практике преподавания РКИ иностранным студентам-русистам, [w:] Методология и технологии довузовского образования: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (Гродно 16-17 нояб. 2017 г.), ред. Ю.Я. Романовский, Гродно: ГрГУ 2018, с. 170-172. ISBN 978-985-582-172-5
 6. Сладкевич Ж.Р., «Няхай крыштальная ваза вашага жыцця напаўняецца чыстай крынічнай вадою», или Поздравительный текст в сопоставительном аспекте, «Ученые записки УО “ВГУ им. П.М. Машерова”», гл. ред. А.В. Егоров, 2018, Т. 27, с. 164-171.
 7. Сладкевич Ж.Р., Образ современной России в языке и культуре: обзор тематического номера «Русского обозрения», «Слово.ру: балтийский акцент», 2018, Т. 9, №2, с. 87-97, doi: 10.5922/2225-5346-2018-2-8,  ISSN 2225-5346
 8. Ż. Sładkiewicz, На пересечение реального и виртуального миров: молодежь в поисках сетевой идентичности, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej / Под ред. Ż. Sładkiewicz, K. Wądołowska-Lesner. Tom 3. – Gdańsk: WUG 2018, C. 113-126.
 9. Ż. Sładkiewicz, Проблемы изучения междометий: из практики преподавания РКИ в польскоязычной аудитории, [w:] Филологические дисциплины в иностранной аудитории: теория и практика обучения, Гродно: ГрГУ, 2018, с. 109-118.
 10. Ż. Sładkiewicz, «Нечистая сила» в политической карикатуре: к вопросу о ракурсах использования прецедентных сказочных фольклорных образов в современном публичном дискурсе, [w:] Rosja w dialogu kultur II. Literatura, język, kultura, Toruń: UMK 2018 (w druku / в печати)
 11. Ż. Sładkiewicz, «Я ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу»: аберрационный контент публичного дискурса в ракурсе смыслопорождения (категории осмысленности и бессмысленности), [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, M. Noińska, Tom 3, Gdańsk: WUG, 2019 (w druku / в печати).
 12. Ż. Sładkiewicz, Принцип трех «С» в эпатажной социальной рекламе: секс, смерть и смех, [w:] T. Kananowicz, A. Klimkiewicz (red.), Порядок слов. Грамматика. Стиль. Дискурс, Gdańsk: WUG 2019 (w druku / в печати).
 13. Ż. Sładkiewicz, Интерсемиотический анализ механизмов креации медиаобраза России на обложках избранных польских общественно-политических журналов, „Studia Medioznawcze” 2019 (w druku / в печати)
 14. Ż. Sładkiewicz, Медиаобраз Сан-Эскобара в пространстве вымышленных миров: социосемиотический анализ, «Слово.ру: балтийский акцент», 2019 (w druku / в печати).
 15. Ż. Sładkiewicz, Фразеологические модификации в современных социальных практиках (на примере польско-и русскоязычных плакатов Loesje), [w:] Księga jubileuszowa prof. W. Chlebdy, Opole 2019 (w druku / в печати).
 16. А. Беловодская, Власть симулякра в эпоху новых медиа: к вопросу об изучении информационных аномалий в цифровом медиапространстве, [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, M. Noińska, Tom 3, Gdańsk: WUG, 2019 (w druku / в печати).
 17. А. Беловодская, Фейковые новости, [w:] Медиалингвистика в терминах и понятиях. Словарь-справочник / Научный ред. Л.Р. Дускаева, Ред.: В.В. Васильева, Ю.М. Коняева, А.А. Малышев, Т.Ю. Редькина. Москва: Флинта, 2018, с. 416-421. ISBN 978-5-9765-3978-5
 18. А. Беловодская, Хештег/хэштег, [w:] Медиалингвистика в терминах и понятиях. Словарь-справочник / Научный ред. Л.Р. Дускаева, Ред.: В.В. Васильева, Ю.М. Коняева, А.А. Малышев, Т.Ю. Редькина. Москва: Флинта, 2018, с. 421-423. ISBN 978-5-9765-3978-5
 19. А. Беловодская, Об исследовательском потенциале изучения хэштега как медиадикурсивного феномена, „Медиалингвистика”, 2019, ISSN 2312-0274 (print), ISSN 2312-9263 (online).
 20. А. Беловодская, Использование методик смешанного обучения (Blended Learning) и CLIL-технологий при обучении иностранному языку (опыт Литвы на фоне общеевропейского пространства), [w:] Полный разума русский язык: материалы XX юбилейной научно-практической  конференции (Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и Центральная ассоциация преподавателей русского языка Америки CARTA, 28–31 мая 2018 г.), 2019, с. 20-26. ISBN 978-5-98269-191-0  
 21. A. Klimkiewicz, Материалы YouTube в преподавании РКИ польским студентам, [w:] Русистика: вчера, сегодня, завтра. В. Абрамова, А. Пенчева, Г. Гочев, С. Герогиева, И. Владкова, В. Николова (Ред.) Сборник докладов юбилейной международной научной конференции, Общество русистов Болгарии, София, 2018. с. 685-695.
 22. A. Klimkiewicz, Człowiek-nick: tożsamość internetowa studenta na płaszczyźnie dydaktycznej,  [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, pod red. Ż. Sładkiewicz, K. Wądołowska-Lesner, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 125-134.
 23. A. Klimkiewicz, Методический потенциал фразеологии: трудности преподавания и способы их преодоления, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 7, Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza / Pstyga Alicja, Kananowicz Tatiana, Buchowska Magdalena, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  s. 308-318.
 24. A. Klimkiewicz, Zoja Nowożenowa, Иноязычное слово в разных типах дискурсов: прагматика vs. cемантика, «Przegląd Rusycystyczny» 2018, R. 40, nr 4, c.  9-27.
 25. A. Klimkiewicz, Реализация интегрированного обучения РКИ [w:] Филологические дисциплины в иностранной аудитории: теория и практика обучения: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Ю. Я. Романовский, И. Ю. Самойлова (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. c. 37-46.
 26. A. Klimkiewicz, Z. Nowożenowa, Речевоздействующий потенциал иноязычного слова в разных типах дискурсов [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, M. Noińska, Tom 3, Gdańsk: WUG, 2019.
 27. A. Klimkiewicz, Порядок лексических минимумов и вопрос методического обеспечения новой специальности: «Методика обучения РКИ для специальных целей» [w:] T. Kananowicz, A. Klimkiewicz (red.) Porządek słów. Gramatyka. Styl. Dyskurs. Księga jubileuszowa prof. Z. Nowożenowej, Gdańsk 2019 (w druku).
 28. A. Klimkiewicz, #Jezuschrystus: wizerunek sacrum we współczesnej cyberkulturze na materiale memów internetowych, Gdańsk 2019 [w:] Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo, Gdańsk 2019.
 29. И.Ю. Самойлова, Новый тип текста в практике обучения РКИ [w:] Методология и технологии довузовского образования: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (Гродно 16-17 нояб. 2017 г.), ред. Ю.Я. Романовский, Гродно: ГрГУ 2018, с. 160-162. ISBN 978-985-582-172-5
 30. И.Ю. Самойлова, Образовательные технологии в учебниках по изучению РКИ: из опыта работы над пособием [w:] Язык и динамическая картина мира: материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 7-8 апр. 2017 г.) / редкол.: О.А. Полетаева (отв. ред.) [и др.]:  Минск: МГЛУ, 2018.  с. 120 – 123. ISBN 987-985-460-867-9.
 31. И.Ю. Самойлова, Социокультурная составляющая учебного процесса при работ с инофонами [w:]  Методология и технологии довузовского образования: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (Гродно 16-17 нояб. 2017 г.), ред. Ю.Я. Романовский, Гродно: ГрГУ 2018, с. 162-164. ISBN 978-985-582-172-5
 32. И.Ю. Самойлова, Учебная экскурсия как форма организации учебного процесса в практике преподавания РКИ [w:]  Филологические дисциплины в иностранной аудитории: теория и практика обучения, Гродно: ГрГУ, 2018, с. 106-109.
 33. И.Ю. Самойлова, Н.Г. Музыченко, Речевое взаимодействие в сфере академического дискурса /  [w:] Веснік. Гродзен. дзярж. ун-та, Серия 3, Гродно, 2019 (w druku / в печати).
 34. M. Noińska. Co roku to samo. Z historii orędzia noworocznego w Polsce, Niemczech i Rosji, „Przegląd Wschodnioeuropejski”  2018, 9, 2, s. 95-104; p-ISSN: 2081-1128, e-ISSN: 2450-0828
 35. M. Noińska, Медиалингвистика как субдисциплина языкознания: история становления в Польше и России, „Przegląd Rusycystyczny”, 2018, R. 40, nr 4, s. 116-128; p-ISSN: 0137-298X
 36. M. Noińska, O zasadności podejścia multimodalnego w analizie przemówień politycznych na przykładzie wybranych fragmentów polskich, rosyjskich i niemieckich orędzi noworocznych, W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, t. 5 / pod red. Joanny Mampe, Karoliny Wielądek, Lady Ovchinnikovej i Fadhila Marzouka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, S. 125-138; ISBN: 978-83-7865-651-7
 37. M. Noińska, Opozycja swój – obcy w wybranych orędziach noworocznych przywódców polskich, rosyjskich i niemieckich, W: W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. 3 / red. nauk. Żanna Sładkiewicz i Katarzyna Wądołowska-Lesner, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, S. 149-158, ISBN: 978-83-7865-659-3
 38. M. Noińska, Funkcja fatyczna w gatunku orędzia bożonarodzeniowego monarchów brytyjskich, w: Perswazja językowa w różnych dyskursach, tom 3, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, M. Noińska, Gdańsk 2019 (w druku / в печати).
 39. Ł. Owczynnikowa, J. Mampe, Формирование положительного образа действительности в новостных текстах (на материале сообщений информационных агентств), „Przegląd Rusycystyczny”, 2018, R. 40, nr 4, s. 28-41, p-ISSN: 0137-298X
 • Publikacje członków Pracowni – pracowników Katedry języka rosyjskiego Instytutu medycznego Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów/ПУБЛИКАЦИИ членов Лаборатории – кафедры русского языка медицинского института РУДН:
 1. Должикова А.В., Куриленко В.Б., Поморцева Н.В., Куликова Е.Ю. Лингводидактический тест-собеседование: стратегии коммуникативного поведения тестора // Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. № 5. 2016. С.97-107.
 2. Dolzhikova A., Kurilenko V., Biryukova Yu., Pomortseva N., Shcherbakova O. Gender and ethnic factors in oral proficiency assessment “can do” and “can’t do”. 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts Sgem 2016 24-30 August, 2016. Pp. 371-379
 3. Pomortseva N., Kurilenko V., Biryukova Yu., Sinyachkin V., Makarova M. Integrative didactic model of linguacultural adaptation of foreign students at an international university. 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016 24-30 August, 2016. Pp. 845-853
 4. Kurilenko V., Akhnina K., Biryukova Yu., Kulikova E., Ivanova A. "Good luck!” or “Iyi sanslar!”: A Comparative Analysis of the Russian and Turkish Speech Etiquette // 4th  International Multidisciplinary Scientific Conference of Social Sciences and Arts, Book 3 Volume 1, SGEM, 28-31 March, 2017, Sofia, Bulgaria: Alexander Malinov Blvd..  Pp. 409-416 WoS
 5. Glazova O., Maslova I, Sokolova N., Kulikova E., Farissenkova L. National-cultural specificity of expressive forms of address in the Russian and Spanish languages (Colombian and Costa Rican variants) // 5th  International Multidisciplinary Scientific Conference of Social Sciences and Arts,  Volume 5, Issue 3.1, SGEM, 19-21 March, 2018 Vienna, Austria: Alexander Malinov Blvd.  Pp.317-325
 6. Shatalova L., Shatalova N., Arzumanova R., Zelenova O., Maslova I. Pejoration representation means in modern Russian media texts // 5th  International Multidisciplinary Scientific Conference of Social Sciences and Arts,  Volume 5, Issue 3.1, SGEM, 19-21 March, 2018 Vienna, Austria: Alexander Malinov Blvd.  Pp.375-383
 7. Dmitrieva N.,Moiseeva I., Prosvirkina I.,Sheviyakova I., Yakhno M. New values of emotive lexicon in modern discourse // 5th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts (SGEM 2018). Sofia: Alexander Malinov.p. 423-430
 8. Куриленко В.Б., Макарова М.А., Дрогова Г.М. Стратегии гармонизации в профессиональном медицинском дискурсе // Инновационное преподавание русского языка в условиях многоязычия: сборник статей: в 2 т. / отв. Ред. Н.М. Румянцева. М.: РУДН, 2014. Т. 1. 412 с.  С. 195 – 200.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. luty 2019 - 22:34; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: wtorek, 23. luty 2021 - 11:51; osoba wprowadzająca: Marta Noińska