Dorobek naukowy Pracowni 2016-2017/Научные публикации Лаборатории 2016-2017

Dorobek naukowy Pracowni obejmuje obszar szeroko pojętego oddziaływania językowego w różnych typach dyskursu – medialnym, politycznym, reklamowym, dydaktycznym, internetowym i in.

Научные публикации Лаборатории охватывают область широко понимаемого речевого воздействия в разных типах дискурсов: медиальном, политическом, рекламном, дидактическом, сетевом и т.п.

 • Książki – redakcja naukowa monografii wieloautorskich/Книги – редакция коллективных монографий

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 271, ISBN 978-83-7865-482-7. 

Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz, Tom 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ss. 236, ISBN 978-83-7865-490-2. 

Recenzja:

Balšaitytė Danutė, Perswazja  językowa w różnych dyskursach (= Речевое воздействие в разных дискурсах). В 2 т. Под ред. Жанны Сладкевич и Александры Климкевич, Гданьск: Издательство Гданьского университета, 2017, 271 + 236 с., „Studia Rossica Gedanensia” [Gdansk Russian Studies] (annual) 2017, Vol. 4, Gdańsk 2017, s. 592-600.

Persw

Monografia naukowa Perswazja językowa w różnych dyskursach, tom I i II,  powstała pod auspicjami Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka funkcjonującej w strukturze Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zebrane w niej prace stanowią pokłosie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Mowa. Człowiek. Świat”, która odbyła się w dniach 19–20 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Perswazja jest obecna w zachowaniach komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich etapach życia człowieka. Niemowlę płaczem przekonuje opiekunów, by się nim zajęli, rodzice wpajają dziecku system wartości i wzory zachowania, szkoła umacnia lub modyfikuje przekonania wyniesione z domu, media wskazują przykłady właściwego postępowania w sferze prywatnej i publicznej, sugerując, co warto kupować, co warto czytać, kogo warto kochać, a w stosunku do kogo należy zachować ostrożność. Konieczność studiów nad mechanizmami perswazji językowej w dyskursie publicznym zdeterminowana jest aktualną sytuacją socjokulturową, która stanowi podatny grunt dla kształtowania przez media, Internet czy nowoczesne narzędzia marketingowe postaw mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

Zamieszczone w monografii teksty są wynikiem realizowanych badań naukowych Autorów, ich przemyśleń i doświadczeń, a także rezultatem burzliwych dyskusji, jakie miały miejsce w trakcie dwudniowych obrad. Na całość publikacji składa się kilkanaście podrozdziałów poświęconych szczegółowym zagadnieniom z kręgu tytułowej perswazji językowej. Autorami tekstów są specjaliści różnych narodowości, reprezentujący odmienne dziedziny naukowe – językoznawcy, literaturoznawcy, politolodzy, pedagodzy, psycholodzy. Fakt ten wpływa korzystnie na sposób ujmowania problematyki i pozwala zaprezentować nieco inne „widzenie” problemów ustalenia powinowactwa mentalnego użytkowników różnych języków w szerokim opracowaniu interdyscyplinarnym. Wszystkie teksty, każdy w swoim zakresie, nawiązują do przewodniego tematu konferencji – zagadnienia perswazji językowej w różnych dyskursach: medialno-politycznym (tom I) oraz specjalistycznym, naukowym, kulturo- i literaturoznawczym (tom II).

Wyrażamy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do kontynuacji badań nad istotą perswazji językowej, zrozumieniu mechanizmów, stosowanych strategii i taktyk szeroko pojętego oddziaływania w rozmaitych sferach komunikacyjnych.

 • Artykuły w monografiach wieloautorskich i czasopismach/Статьи в монографиях / сборниках и научных журналах (2016/2017)
 1. Żanna Sładkiewicz, Wizerunek „rosyjskiego niedźwiedzia” we współczesnej zachodniej karykaturze politycznej: zarys problemu, „Studia Slavica” XX, z. 2, Opole: Uniwersytet Opolski 2016, s. 47-58.
 2. Żanna Sładkiewicz, Я – РУССКИЙ!, или одежда с принтом как способ выражения национальной и культурной идентичности, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, Tom 1, red. Ż. Sładkiewicz, K. Wądołowska-Lesner, Gdańsk: WUG 2016, s. 121-139.
 3. Żanna Sładkiewicz, ВСЁ ПУТЁМ: текстильная путиниана как контекстуально обусловленный продукт, „Przegląd Rusycystyczny”, red. Ż. Sładkiewicz, 2016, nr 4 (156), s. 84-101.
 4. Żanna Sładkiewicz, Организация семиотического пространства новогоднего поздравления президента (на материале новогодних обращений президентов России, Беларуси и Польши за 2000-2015 гг.), «Политическая наука», Ред. кол.: Мелешкина Е.Ю. (гл. ред.) и др., Москва: РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исследований, 2016, №3: Политическая семиотика (Ред.-сост. номера Золян С.Т., Фомин И.В.), с. 168-194. ISSN 1998–1775.
 5. Żanna Sładkiewicz, Сфера своих и чужих в жанре новогоднего поздравления президентов России, Беларуси и Польши, «Acta Slavica Estonica VIII», Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика VII. Свое и чужое в языке и речи, Tartu 2016, s. 187-199, ISSN (druk) 2228-2335, ISSN (online) 2228-3404.
 6. Żanna Sładkiewicz, Отчет о международной научной конференции Речь. Человек. Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах. Гданьск, 19-20 мая 2016 г., „Studia Rossica Gedanensia” 2016, Vol. 3, c. 537-545.
 7. Aleksandra Klimkiewicz, Развитие лингвокультурологичеcкой компетенции польских студентов изучающих русский язык на основе дидактической игры, [w:] Современные технологии обучения иностранным языкам, International Theoretical and Practical Conference. Pod red. N. S. Šarafutdinova, Sosnina E. P., Koruhova L. V., Novocel'ceva N. N., Ulianovsk: UlGTU, 2016. S. 117-123 ISBN: 978-5-9795-1497-0.
 8. Aleksandra Klimkiewicz, Текст высокой культуры в обучении студентов-филологов Tekst vysokoj kulʹtury v obučenii studentov-filologov [w:] „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst” Tekst  t. 2 / pod red. Zoi Nowożenowej i Tatiany Kananowicz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016. S. 225-238,  ISBN: 978-83-7865-433-9.
 9. Aleksandra Klimkiewicz, Gra dydaktyczna w procesie nauczania języka rosyjskiego studentów jako sposób rozwijania kompetencji językowej i kulturowej, W: Wschód-Zachód w nieprzerwanym dialogu / pod red. J. Kazimierczyk-Kuncer, Słupsk: W-wo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016, S. 425-432, ISBN: 978-83-7467-270-2.
 10. Ioanna Mampe, Lada Olegovna Ovčinnikova, Lingvostranovedčeskaâ informaciâ kak sredstvo povyšeniâ privlekatel'nosti tekstov dlâ obučaûŝihsâ inostrannym âzykam v special'nyh celâh, [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, t. 3 / pod red. Joanny Mampe, Hanny Makurat, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, S. 43-52. ISBN: 978-83-7865-397-4.
 11. Ioanna Mampe, Lada Olegovna Ovčinnikova, Sovremennye teksty rekomendatel'nogo haraktera kak sredstvo formirovaniâ cennostnoj kartiny mira [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, t. 4 / pod red. Joanny Mampe, Hanny Makurat, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, S. 216-225. ISBN: 978-83-7865-398-1.
 12. Ioanna Mampe, Tatyana Reznikova, Mežkul'turnyj dialog i kul'tura reči na zanâtiâh po russkomu âzyku [w:] Dialog kultur i społeczeństw = Dialog kul'tur i obŝestv = The dialogue of cultures and societies / red. nauk. Beata Afeltowicz, Jolanta Miturska-Bojanowska, Harry Walter, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016, S. 121-127. ISBN: 978-83-7867-385-9.
 13. Ioanna Mampe, Lada O. Ovčinnikova, Дидактический  потенциал  рекламных  текстов медицинских и эстетических услуг при обучении русскому языку как иностранному, [w:] Izvestiâ Vysšich Učebnych Zavedenij. Gumanitarnye nauki, 2016, T. 7, vyp. 4, s. 285-289.
 14. Żanna Sładkiewicz, ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ: к вопросу о концепте и контексте, [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ISBN 978-83-7865-482-7, s. 148-168.
 15. Żanna Sładkiewicz, Патриотизм на продажу, или дистрибуция ценностей в эпоху маркетинга, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, VIII/2, 2017, s. 385-397.
 16. Żanna Sładkiewicz, Юбилейное поздравление в эпоху сетевой культуры, [w:] Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym, red. A. Dudziak, J. Orzechowska, Olsztyn: UWM 2017, s. 407-417, ISBN 978-83-61606-03-4
 17. Żanna Sładkiewicz, Роз душистых, вечеров тенистых: юбилейное поздравление женщине как фатический сетевой жанр (в сопоставительном ракурсе), [w:] Oboleńska D., Patocka-Sigłowy U. (red.), Magia ksiąg. Księgi magii, Gdańsk: WUG 2017, s. 225-242
 18. Żanna Sładkiewicz, Текст преподавателю: письменная коммуникативная культура иностранного студента-русиста, [w:] Текст в культурном, историческом, языковом пространстве, ред. В.В. Никульцева, Москва: МФЮА 2017, с. 49-61. ISBN 978-5-94811-268-8. 
 19. Żanna Sładkiewicz, О старом по-новому: функциональное использование образа Бабы-Яги в современном публичном дискурсе, „Studia Rossica Gedanensia” [Gdansk Russian Studies] (annual), Vol. 4, red. Katarzyna Wojan, Zbigniew Kaźmierczyk, Żanna Sładkiewicz, Olga Makarowska, Marta Noińska, Gdańsk 2017, ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print), с. 122-140.
 20. Zhanna Sladkevich,    Ina Samojlova, Natallia Мuzychenka, Языковое манипулирование в академическом дискурсе, „Cuadernos de Rusística Española”, Granada 2017, Vol. 3, s. 71-81. ISSN 1698-322Х E-ISSN 2340-8146. 
 21. Anna Hau, Katarzyna Wądołowska-Lesner, Wychowanie i edukacja w perspektywie wpływu społecznego [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, Tom 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, ISBN 978-83-7865-482-7, s. 148-168.
 22. Aleksandra Klimkiewicz, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa - człowiek - świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk, 19-20 maja 2016 roku. Przegląd Rusycystyczny. - 2017, R. 39, nr 1, s. 166-170. 
 23. Aleksandra Klimkiewicz, Manipulacja językowa w edukacji akademickiej (na przykładzie zajęć z „praktycznej nauki języka rosyjskiego”) [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, t. 2 / pod red. Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz, Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, с. 164-175.
 24. Aleksandra Klimkiewicz, Nowa rzeczywistość dydaktyczna w nauczaniu języka rosyjskiego: oczekiwania studentów vs proces nauczania, [w:] Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu / pod red. J. Mampe, J. Hinc i A. Jarosza, Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, S. 65-76.
 25. Aleksandra Klimkiewicz, Использование материалов РУНЕТа в преподавании РКИ, „Polilog, Studia Neofilologiczne”, 2017/nr 7, s. 325-336.
 26. Ioanna Mampe, Didaktičeskij potencial reklamnyh tekstov v sfere usług, W: Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu / pod red. J. Mampe, J. Hinc i A. Jarosza, Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017, S. 143-154, ISBN: 978-83-7865-553-4
 27. Joanna Mampe, Koncept "magiâ" v sovremennyh reklamnyh tekstach, W: Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce / pod red. A. Antoniuk, W. Meli-Cullen, J. Roguskiej i A. Szafernakier-Świrko, Warszawa: Katedra Ukrainistyki. Uniwersytet Warszawski, 2017, W Kręgu Języka, Literatury i Kultury, t. 19, S. 130-139, ISBN: 978-83-948051-2-8
 28. Ioanna Mampe, Lada Ovčinnikova., Rečevye sredstva vospitaniâ patriotizma, [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach , t. 2 / pod red. Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, S. 154-163.
 29. Marta Noińska, Rola elementów niewerbalnych w gatunku orędzia noworocznego na materiale wybranych przemówień rosyjskich, niemieckich i polskich przywódców, w: Perswazja językowa w różnych dyskursach, red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, Tom 1, Gdańsk: WUG 2017.
 30. Marta Noińska, Wartości w orędziach noworocznych polskich, rosyjskich i niemieckich przywódców w latach 2012-2015, „Przegląd Wschodnioeuropejski” VIII/2, Olsztyn 2017.
 31. Marta Noińska, O źródłach wieloznaczności pojęcia dyskurs w językoznawstwie (na materiale języków polskiego, rosyjskiego i angielskiego), „Progress: Journal of Young Researchers”, 2017, nr 2, s. 72-82.
 32. Anastasija Belovodskaja, «Новые медиа» глазами лингвиста (о новых подходах к исследованию современного медиапространства) [w:] Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. Мінск: Выдавецтво "Адукация и выхаванне", 2017 [žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. ISBN: 9789854719443. p. 141-149.
 33. Maria Kobelyatskaya, Anastasija Belovodskaja, Лингвомедийные технологии воздействия в телевизионных новостных программах [w:] Стылістыка: мова, маўленне і тэкст: зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. Мінск: Выдавецтва "Адукацыя и выхаванне", 2017 [žiūrėta 2017 m. kovo 20 d.]. ISBN: 9789854719443. p. 161-167.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 16. Maj 2018 - 22:52; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Listopad 2020 - 12:10; osoba wprowadzająca: Marta Noińska