Spotkanie autorskie - Alexandra Tobor / Autorenlesung von Alexandra Tobor

Flaga Polski

Dnia 5.05.2016 o godz. 13.15 w auli 1.43 (budynek przy ul. Wita Stwosza 55) miało miejsce spotkanie autorskie z Alexandrą Tobor. Pisarka odczytywała fragmenty swojej książki „Sitzen vier Polen im Auto“ i opowiadała o swoim dzieciństwie. Ze względu na to, że większa część publiczności zna czasy PRL-u tylko z opowiadań, autorka ilustrowała swą opowieść zdjęciami różnych przedmiotów z tamtych czasów, np. zdjęciami drewnianego ptaszka do zabawy, katalogu Quelle, kolekcji opakowań po czekoladach, a także lokomotywy, w której się bawiła czy katalogu gotowych zestawów, które Polacy mogli kupić i posłać swoim rodakom. Czytanie niemieckojęzycznej książki pisarka przeplatała opowieściami po polsku i wyjaśnianiem ówczesnych realiów. Spotkanie zostało zakończone żywą dyskusją, która następnie była kontynuowana podczas poczęstunku. Po spotkaniu można było kupić książkę, z której Alexandra Tobor czytała, oraz dostać autograf.

Alexandra Tobor ma również własną stronę internetową i prowadzi stronę z podcastami, w których po niemiecku opowiada o ciekawych informacjach znalezionych w książkach naukowych. Wkrótce pod tytułem „Minigolf Paradiso“ ukaże się druga powieść autorki.

Spotkanie jest jednym z kilku, które mają miejsce na różnych polskich uniwersytetach. Zostało ono zorganizowane przez DAAD, Instytut Filologii Germańskiej UG i Pracownię Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze, uzyskało także wsparcie niemieckiej ambasady. Na spotkaniu gościła pani Urlike Vogt z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec.

Flaga Niemiec

Am 05/05/2016 um 13.15 Uhr in der Aula 1.43 (Gebäude in der Straße Wita Stwosza 55) fand das Treffen mit Alexandra Tobor statt. Die Autorin las Teile ihres Buches "Sitzen vier Polen im Auto" und erzählte von ihrer Kindheit. Da der Großteil der Öffentlichkeit die Zeiten der Volksrepublik Polen nur aus Erzählungen kennt, illustrierte die Autorin ihre Geschichte mit Fotografien verschiedener Objekte aus jener Zeit, z. B. Bilder eines Holzvogels, des Quelle-Katalogs, einer Sammlung von Schokoladenverpackungen sowie einer Lokomotive, in der sie spielte, oder eines Katalogs von fertigen Sets, die die Polen kaufen und an ihre Landsleute schicken konnten. Das Vorlesen des deutschsprachigen Buchs war mit Geschichten auf Polnisch und Erklärungen der Realitäten dieser Zeit verwoben. Das Treffen endete mit einer lebhaften Diskussion, die dann während der Pause fortgesetzt wurde. Nach dem Treffen konnte man das Buch, aus dem Alexandra Tobor vorgelesen hat, kaufen und ein Autogramm bekommen.

Alexandra Tobor hat auch eine eigene Website und betreibt eine Seite mit Podcasts, in denen sie in deutscher Sprache über interessante Informationen in wissenschaftlichen Büchern spricht. Bald wird der zweite Roman der Autorin unter dem Titel "Minigolf Paradiso" erscheinen.

Das Treffen ist eines von mehreren, die an verschiedenen polnischen Universitäten stattfinden. Es wurde vom DAAD, dem Institut für Germanistik der Universität Danzig und der Arbeitsstelle für Studien zur Interkulturalität in Literatur und Theater organisiert und erhielt auch die Unterstützung der deutschen Botschaft. Frau Ulrike Vogt vom Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland war bei dem Treffen zu Gast.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 15. Maj 2016 - 23:25; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:02; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska