Drugi numer czasopisma "Progress: Journal of Young Researchers" | Wydział Filologiczny

Drugi numer czasopisma "Progress: Journal of Young Researchers"

Ukazał się drugi numer czasopisma "Progress: Journal of Young Researchers"
współtworzonego przez pracowników naukowych Wydziału Filologicznego
z
Ukazał się drugi numer czasopisma naukowego "Progress: Journal of Young Researchers" 2/2017, współtworzony przez pracowników naszego Wydziału. Wśród członków Rady Naukowej czasopisma są: dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. nadzw. oraz dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw., zaś w składzie Zespołu Redakcyjnego redaktorami językowymi w zakresie angielskiego są: mgr Marta Noińska z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG oraz dr Maciej Rataj z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. Dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. jest redaktorem naukowym działu tematycznego "Wieloznaczność" (objętość tekstów: 7,5 ark. wyd.).
 
Ze wstępu Wieloznaczność w języku i tekście Katarzyny Wojan:
"Na dział Wieloznaczność w języku i tekście złożyło się osiem artykułów tematycznych przygotowanych pod moim kierunkiem, w głównej mierze przez doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczących w seminarium otwartym prowadzonym w roku akademickim 2016/2017 na Filologicznych Studiach Doktoranckich; tylko jeden tekst jest pióra mojej byłej studentki, obecnie pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Rozległe spektrum tematyczne zaproponowanego cyklu zajęć obejmowało złożone zagadnienia semantyki – wieloaspektowe relacje semantyczne homonimii i polisemii ujawniające się w języku naturalnym na wszystkich jego poziomach, w przestrzeni interlingwalnej, w tekście, jak również problemy polisemiczności dzieła artystycznego. [...] Żywo omawiane i dyskutowane podczas seminariów dylematy semantyczne stały się dla słuchaczy studiów inspiracją do przeprowadzenia różnorodnych badań własnych mieszczących się w obszarach ich zainteresowań, a następnie zaprezentowania uzyskanych wyników w postaci artykułów naukowych.
Uczestnicy seminarium otwartego cechowali się niejednakowym stopniem przygotowania filologicznego, również wachlarz ich zainteresowań naukowo-badawczych był nader szeroki. Ta różnorodność predylekcji i wyspecjalizowania okazała się wielkim bogactwem, bowiem seminarzyści dostrzegali problemy językoznawcze i semiotyczne w obszarach i sferach często dość odległych poznaniu przeciętnego młodego filologa. Ujawnione przez doktorantów pasje i samodzielnie wytyczone pola badawcze były zdumiewające.
Wielowymiarowy i – w wielu wypadkach – interdyscyplinarny charakter semiotyki znajduje odzwierciedlenie w szerokim wachlarzu zagadnień podejmowanych artykułach zawartych w niniejszym numerze czasopisma. Publikowane tu teksty prezentują różne perspektywy badawcze od stricte językoznawczej – przez translatoryczną – po psychologiczną i muzykologiczną. Wśród grona autorów znaleźli się logopedzi, neofilolodzy (angliści, polonista, rusycystka, slawistka, iberystka), dziennikarka, historyk oraz muzykolog (wielu z nich posiada podwójne studia). [...] Obiektem analiz początkujących badaczy stały się tu: metafory pojęciowe w nazewnictwie statków powietrznych i wyposażenia Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (dociekania Karola Plichty), polisemia konstrukcji słowotwórczych na przykładzie derywatów z formantem -acz (analizy Agaty Skupin), stopień identyfikacji znaczeń paronimów i umiejętność ich zastosowania przez studentów i absolwentów kierunków transport i informatyka na Politechnice Gdańskiej oraz kierunku logopedia na Uniwersytecie Gdańskim (badania empiryczne Darii Róg). Ponadto prowadzono etymologiczne rozważania na temat źródeł wieloznaczności pojęcia dyskurs w językach: polskim, rosyjskim i angielskim (kwerendy Marty Noińskiej), rozpatrzono techniki i strategie stosowane w przekładach wieloznaczności i homonimii w tekstach różnego typu (poszukiwania Macieja Kalisza). Analizą semiotyczną objęto też przekazy muzyczne w świetle koncepcji dzieła otwartego (przemyślenia Damiana Binkowskiego). Nie pomięto też nurtującego glottodydaktyków i przekładowców zjawiska faux amis, opisanego tu jako polsko-hiszpańska homonimia międzyjęzykowa (badania Agaty Zamorskiej). Wyjątkowym opracowaniem jest studium przypadku, którego autor – Krzysztof Hryckowian – podejmuje tematykę definiowania derywatów słowotwórczych i wyrazów wieloznacznych przez osobę niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim. Opisy językoznawcze zawarte w tym artykule mają bowiem wymiar nie tylko analityczny, ale także – co niezwykle cenne – aplikatywny".
 
Dostęp do platformy czasopisma: http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-2/
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 stycznia 2018 roku, 8:34