fbpx Konferencja 2018 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencja 2018

PROGRAM KONFERENCJI "RECEPCJA I TŁUMACZENIA FANTASTYKI LITERACKIEJ"

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewelina Chacia
Treść wprowadzona przez: Ewelina Chacia
Ostatnia modyfikacja: wt., 16.10.2018 r., 21:44
Data publikacji: wt., 16.10.2018 r., 21:42

Konferencja "Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej" 22-23.10.2018 r.

ENGLISH RUSSIAN SERBIAN

ZAPROSZENIE

 

Na IV międzynarodową konferencję z serii "Fantastyka Słowiańska":

Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej

Fantazmaty autorskie i idee epoki

 

Termin konferencji: 22-23. 10. 2018 r.

Współczesna fantastyka literacka jest silnie związana ze środowiskiem w jakim powstaje, będąc jednocześnie fenomenem o zasięgu globalnym. Biblioteka prozy fantastycznej i kolekcje filmów fantastycznych są coraz bogatsze, ale jednocześnie wymagają większej uwagi badaczy, tłumaczy i krytyków ze względu na wzmocnienie związków różnych środowisk literackich i zwiększenie wymiany pomysłów, praktyk literackich i fantazmatów autorskich. Twórcy współczesnej prozy fantastycznej od wielu już lat starają się nie tylko bawić czytelnika, ale również tworzyć teksty diagnozujące naszą skomplikowaną rzeczywistość oraz tworzyć spekulatywne obrazy dotyczące dalszej oraz bliższej przyszłości. Osobnym zagadnieniem pozostaje kwestia horyzontu oczekiwań odbiorcy, silnie powiązanym z problematyką recepcji tej literatury i jej transformacjach w innych mediach. Wszystko to zainspirowało organizatorów, by zaprosić wszystkich zainteresowanych, badaczy zajmujących się recepcją oraz szeroko rozumianą problematyką recepcji fantastyki do udziału w naszej konferencji.

 

Proponowane zakresy tematyczne:

 

 • Fantazmaty autorskie i idee epoki w recepcji,

 • Rola tłumacza – wydawnictwa – krytyków – mediów w rozpowszechnianiu słowiańskiеј fantastyki literackiej,

 • Rola czasopism i serii wydawniczych w rozpowszechnianiu słowiańskiej fantastyki literackiej i tłumaczeń fantastyki niesłowiańskiej/innosłowiańskiej na języki słowiańskie,

 • Recepcja słowiańskiej fantastyki literackiej/filmowej i gry komputerowe,

 • Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej/filmowej i naśladowcy lokalni,

 • Zmiana statusu fantastyki literackiej – recepcja i tłumaczenia literatury popularnej i literatury głównego nurtu,

 • Recepcja fantastyki niesłowiańskiej/innosłowiańskiej literackiej w słowiańskich środowiskach akademickich,

 • Recepcja słowiańskiej fantastyki literackiej w niesłowiańskich/innosłowiańskich środowiskach akademickich,

 • Aspekty tłumaczenia na języki bliskie (słowiańsko-słowiańskie) i języki odległe,

 • Polska fantastyka literacka w tłumaczeniach na inne języki,

 • Fantastyka literacka niesłowiańska/innosłowiańska w tłumaczeniach na polski,

 • Angielskojęzyczna fantastyka literacka w tłumaczeniach na języki słowiańskie,

 • Wpływ prac wizualnych opartych na literaturze fantastycznej angielskiej w kulturach słowiańskich,

 • Przetłumaczone i nieprzetłumaczone (opublikowane i nieopublikowane) teksty fantastyki literackiej i zmiana obrazu pisarza w innych kulturach,

 • Fantastyka literackа w narodowych szkołach przekładu,

 • Językowe aspekty tłumaczenia fantastyki literackiej,

 • Tłumaczenie filmów sf i fantasy.

 

ZGŁOSZENIA

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa (wypełniony formularz elektroniczny znajdujący się na końcu tej strony).

Email slaw@ug.edu.pl

 

JĘZYKI KONFERENCJI

Wszystkie języki słowiańskie i język angielski.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 360 PLN dla pracowników naukowych z Polski lub 90 EUR dla uczestników z zagranicy. W kwocie tej przewidzieliśmy pokrycie kosztów druku materiałów konferencyjnych w recenzowanej monografii naukowej (maksymalna objętość artykułu przeznaczonego do publikacji nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego), zaś maksymalny czas wystąpienia konferencyjnego 20 minut

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do 1.09.2018 roku

 

z Polski (360 PLN)

na konto: 19 1160 2202 0000 0002 0295 2301, w Millenium Banku, tytuł wpłaty: Konferencja (+ imię i nazwisko uczestnika konferencji).

 

poza Polską (90 EUR):

Numer rachunku IBAN: PL 19 1160 2202 0000 0002 0295 2301.
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

 

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

dr hab. Dejan Ajdačić, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego,

dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego,

mgr Ewelina Chacia, Fundacja Kultopia, Gdańsk.

 

 

Terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń: do 30.06.2018.

Potwierdzenie przyjęcia do udziału w konferencji: do 30.06.2018.

Program konferencji: 15.09. 2018.

Konferencja: 22–23.10. 2018.

Termin nadsyłania tekstów: 30.10. 2018.

Termin wydania tomu pokonferencyjnego: koniec stycznia 2019.

 

 

 

CALL FOR PAPERS

 

for the 4th International Conference on Slavic Fantastic Literature.

Conference theme:

Reception and Translations of Fantastic Literature: Author's Fantasies and Ideas of the Epoch”.

Conference Dates: October 22-23, 2018.

Conference hosted by: Department of Slavic Studies, University of Gdańsk, Poland and the "Kultopia" Foundation.

 

Modern fantastic literature is strongly related to the circumstances in which it appears, and at the same time it is a global phenomenon. The libraries of fantastic literary and movie production are becoming ever richer, which requires the attention of researchers, translators and critics, with the aim of establishing stronger ties between various literary and artistic centers, and contributing to the exchange of ideas, literary practices and authorial fantasies. The creators of modern fantastic literature have long been trying not only to entertain their readers and viewers, but also to examine our complex reality or to speculate about a near or far future. Another issue is the receiver's horizon of expectations, strongly related to the reception of literature and its transformations in other media. Organizers of the conference, prompted by the aforementioned facts, are pleased to invite interested researchers engaged in the field of literary reception and in particular the receptions of fantastic literature to take part in our conference.

 

WE WELCOME PROPOSALS IN THE FOLLOWING CATEGORIES:

 

Author's fantasies and ideas of different epochs in terms of reception,

The role of translators - publishers - critics - media in the spread of Slavic fantastic literature,

The role of magazines and serial publications in the dissemination of Slavic fantastic literature and non-Slavic / foreign Slavic literary translations of fantastic literature into Slavic languages,

Reception of Slavic fantastic literature, cinema and computer games,

Reception and translation of fantastic literature/movies and local imitators,

Change in the status of fantastic literature - the reception and translation of popular literature and the mainstream literature,

Reception of non-Slavic/other-Slavic fantastic literature in the Slavic academic centers,

Aspects of translation into related languages (Slavic-Slavic) and distant languages,

Translations of Polish fantastic literature into other languages,

Translations of non-Slavic/other-Slavic fantastic literature into Polish,

Translations of English fantastic literature into Slavic languages,

The influence of visual arts works based on English fantastic literature works upon the works of fantastic literature in Slavic cultures,

Translated and untranslated (published and unpublished) fantastic texts and the impact of the selection of translated works upon the image of the writer in other cultures,

Fantastic literature in national translation schools,

Linguistic aspects of the fantastic literature translation,

Translations of fantastic films.

 

Application

To submit a proposal, please fill in the participation form available at the bottom of the page,

and send it to slaw@ug.edu.pl

 

LANGUAGES OF THE CONFERENCE

All Slavic languages and English.

 

REGISTRATION FEE

Registration fee is PLN (Polish zlotys) 360 for academic researchers from Poland and 90 euros for participants from outside Poland. It is estimated that this amount will cover the publication costs of the peer-revied book of conference proceedings. Articles should not exceed 30,000 characters with spaces. Conference presentations are limited to 20 minutes.

Registration fee should be paid by September 1, 2018.

 

Bank details:

Poland (360 PLN),

19 1160 2202 0000 0002 0295 2301, w Millenium Bankum tytuł wpłaty: Konferencja (+ imię i nazwisko uczestnika konferencji).

 

outside Poland (90 euros)

Account number IBAN: PL 19 1160 2202 0000 0002 0295 2301.
SWIFT code of the bank: BIGBPLPW.
Bank: Bank Millennium S.A.
Bank address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

 

MEMBERS OF THE ORGANIZING COMMITTEE:

dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, Professor, Gdańsk,

dr hab. Dejan Ajdačić, Professor, Lódź,

mgr Ewelina Chacia, "Kultopia" Foundation, Gdansk.

 

 

IMPORTANT DATES:

Deadline for application: June 30, 2018.

Notification of acceptance: June 30, 2018.

Conference program: September 15, 2018.

Conference: 22–23.10. 2018.

Deadline for submission: October 30, 2018.

Date of publication: January 31, 2019.

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ

 

Международная конференция

Рецепция и переводы литературной фантастики. Авторские фантазии и идеи эпохи

 

Кафедра славистики при Гданьском университете и Фонд «Культопия» организуют

22-23. 10. 2018 г. международную конференцию «Рецепция и переводы литературной фантастики. Авторские фантазии и идеи эпохи».

Это 4-я конференция в серии «Славянская фантастика».

 

Современная фантастика сильно связана с обстоятельствами, в которых она возникает, и в то же время она представляет собой явление в глобальном контексте. Библиотека литературной фантастики и коллекция фантастических фильмов становятся все богаче, что требует внимания исследователей, переводчиков, критиков, с точки зрения связей между различными литературными и художественными центрами, а также с точки зрения обмена идеями, литературными практиками и авторскими фантазиями. Создатели современной фантастики уже давно стараются не только развлекать читателей и зрителей, но и диагностировать нашу сложную реальность в своих произведениях или создавать спекулятивные образы будущего или ближайшего будущего. Отдельной проблемой является горизонт ожиданий получателя, сильно связанный с проблемой получения литературы и ее трансформаций в других средах. Эти факты побудили организаторов пригласить заинтересованных лиц, исследователей, занимающихся рецепцией и проблемами восприятия фантастики, принять участие в нашей конференции.

 

Мы предлагаем следующие тематические рамки:

 

• Авторские фантазмы и идеи эпох с точки зрения рецепции,

• Роль переводчиков - издателей - критиков - СМИ в распространении славянской литературной фантастики,

• Роль журналов и издательских серий в распространении славянской литературной фантастики и неславянские / инославянские литературные переводы фантастики на славянские языки,

• Рецепция славянской литературной/кинофантастики и компьютерные игры,

• Рецепция и перевод литературной фантастики/кинофантастики и местные подражатели,

• Изменение статуса литературной фантастики - Рецепция и перевод популярной литературы и высокой литературы,

• Рецепция неславянской/инославянской литературной фантастики в словянских академических центрах,

• Аспекты перевода на близкие языки (славянско-славянские) и на далекие языки,

• Польская литературная фантастика в переводах на другие языки,

• Литературная неславянская/инославянская литературная фантастика в переводах на польский язык,

• Англоязычная литературная фантастика в переводах на славянские языки,

• Влияние визуальных произведений, основанных на фантастической английской литературе в славянских культурах,

• Переведенные и непереведенные (опубликованные и неопубликованные) тексты художественной литературы и изменение образа писателя в других культурах,

• Литературная фантастика в национальных школах перевода,

• Языковые аспекты перевода литературной фантастики,

• Перевод кинофантастики.

 

заявка

Пожалуйста, присылайте заявку на участие (заполненную электронную форму конце странницы).

Отправить по электронной почте slaw@ug.edu.pl.

 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Все славянские языки и английский.

 

ОПЛАТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЮ

Стоимость участия в конференции и публикации текста составляют 360 злотых (польских злотых) для академических исследователей из Польши или 90 евро для участников за пределами Польши. Эта сумма покрывает стоимость публикации сборника с рецензированымы текстами (максимальный объем статей не должен превышать 30 000 знаков с интервалом). Время выступления на конференции - до 20 минут.

Пожалуйста, оплатите до 1 сентября 2018 года на счет,

 

из Польши (360 злотых)

Cчет: 19 1160 2202 0000 0002 0295 2301

Банк: Millenium Bank, tytuł wplaty: Konferencja (+ imię i nazwisko uczestnika konferencji),

 

за пределами Польши (90 евро)

Account number IBAN: PL 19 1160 2202 0000 0002 0295 2301.
SWIFT code of the bank: BIGBPLPW.
Bank: Bank Millennium S.A.
Bank address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

dr hab. Душан-Владислав Паждьерский, профессор, Гданьск,

dr hab. Деян Айдачич, профессор, Лодзь,

mgr Эвелина Хачя, Фонд Kultopia, Гданьск.

 

 

ДАТЫ:

Заявка тем: до 30.06. 2018.

Подтверждение тем: до 30.06. 2018.

Программа конференции: 15.09. 2018.

Конференция: 22–23.10. 2018.

Крайний срок для отправки текстов: 30.10. 2018.

Дата публикации: до 31.01. 2019.

 

 

 

POZIV

 

4. Međunarodna konferencija

Recepcija i prevodi književne fantastike. Autorske fantazme i ideje epohe

 

Katedra za slavistiku Gdanjskog Univerziteta i Zadužbina Kultopija organizuju

22-23. 10. 2018 g. međunarodnu konferenciju pod naslovom "Recepcija i prevodi književne fantastike. Autorske fantazme i ideje epohe".

To je 4. konferencija u seriji "Slovenska fantastika".

 

Savremena fantastika je snažno povezana sa prilikama u kojima nastaje, a istovremno predstavlja fenoment u globalnim okvirima. Biblioteka književne fantastike i kolekcije fantastičkih filmova su sve bogatiji, što zahteva dužnu pažnju istraživača, prevodilaca, kritičara, kako sa stanovišta jačanja veza raznih književnih i umetničkih centara, tako i sa stanovišta razmene ideja, književnih postupaka i autorskih fantazmi. Tvorci savremene fantastike se već dugo trude ne samo da zabave čitaoca i gledaoca, već i da svojim tekstovima i delima dijagnosticiraju našu složenu stvarnost ili pak da stvore spekulativne predstave dalje ili bliže budućnosti. Posebno pitanje predstavlja horizont očekivanja primatelja, snažno povezan s problemom recepcije literature i njenih preobražaja u drugim medijima. Te činjenice su inspirisale organizatore da pozovu zainteresovane istraživače koji se bave recepcijom i problemima recepcije fantastike da uzmu učešće u našoj konferenciji.

 

Predlažemo tematske okvire:

 

 • Autorske fantazme i ideje epoha sa stanovišta recepcije,

 • Uloga prevodioca - izdavača - kritičara - medija u širenju slovenske književne fantastike,

 • Uloga časopisa i izdavačkih serija u širenju slovenske književne fantastike i neslovenskih/inoslovenskih prevoda fantastike na slovenske jezike,

 • Recepcija slovenske književne/filmske fantastike i kompjuterske igre,

 • Recepcija i prevodi književne fantastike/filmske fantastike i lokalni podražavaoci,

 • Promena statusa književne fantastike – recepcija i prevodi popularne književnosti i književnosti glavnog toka,

 • Recepcija neslovenske/inoslovenske književne fantastike u slovenskim akademskim sredinama,

 • Aspekti prevođenja na bliske jezike (slovensko-slovenske) i udaljene jezike,

 • Poljska književna fantastike u prevodima na druge jezike,

 • Književna neslovenska/inoslovenska fantastika u prevodima na poljski jezik,

 • Anglojezička književna fantastika u prevodima na slovenske jezike,

 • Uticaji multimedijalnih dela zasnovanih na engleskoj fantastičkoj književnosti u slovenskim kulturama,

 • Prevedeni i neprevedeni (objavljeni i neobjavljivani) tekstovi fantastike i uticaj izbora prevedenih dela na lik pisca u drugim kulturama,

 • Književna fantastika u nacionalnim školama prevoda,

 • Jezički aspekti prevođenja književne fantastike,

 • Prevodi filmske fantastike.

 

 

PRIJAVA
Molimo da pošaljete prijavu za učešće (popunjeni elektrosnki formular koji se nalazi na dnu ovog poziva):

E-pošta: slaw@ug.edu.pl.

 

JEZICI KONFERENCIJE

Svi slovenski jezici i engleski jezik.

 

Uplata za konferenciju i zbornik

Uplata za konferenciju i zbornik iznosi 360 PLN (poljskih zlota) za akademske istraživače iz Poljske ili 90 EUR za učesnike van Poljske. Predviđamo da ta suma pokrije troškove štampe zbornika radova sa recenzijom radova (maksimalni obim članaka ne treba da bude veći od 30.000 znakova sa proredom). Vreme izlaganja na konferenciji do 20 minuta.

Molimo da uplatu za konferenciju i zbornik do 1.09.2018 roku

 

Bankarski rekviziti su:

iz Poljske (360 PLN)

na račun br.: 19 1160 2202 0000 0002 0295 2301, Millenium Bank, tytuł wpłaty (+ imię i nazwisko uczestnika konferencji).

 

Van Poljske (90 evra):

Račun br. IBAN: PL 19 1160 2202 0000 0002 0295 2301.
Kod SWIFT banke: BIGBPLPW.
Naziv banke: Bank Millennium S.A.
Adresa banke: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

 

 

Članovi organizacionog komiteta:

dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, vanredni profesor Gdanjskog univerziteta,

dr hab. Dejan Ajdačić, vanredni profesor Lođskog univerziteta,

mgr Ewelina Chacia, Zadužbina Kultopija, Gdańsk.

 

 

TerminI:

Slanje prijava tema: do 30.06. 2018.

Potvrda prijava tema: do 30.06. 2018.

Program konferencije: 15. 09. 2018.

Konferencija: 22–23.10. 2018.

Termin slanja tekstova: do 30.10. 2018.

Termin objavljivanja zbornika radova: do 31.01. 2019.

 

 

PROPOZYCJE NOCLEGÓW / PROPOSALS FOR ACCOMMODATION / ПРЕДЛОЖЕНИЯ / PREDLOZI ZA SMEŠTAJ:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Ewelina Chacia
Ostatnia modyfikacja: pon., 28.05.2018 r., 8:38
Data publikacji: pon., 16.04.2018 r., 16:19