Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny w liczbach:

 • 3500 studentów
 • 125 doktorantów
 • 310 nauczycieli akademickich
 • 24 kierunki studiów I i II stopnia
 • 14 kierunków studiów podyplomowych
 • 18 języków obcych

Wydział Filologiczny został powołany 1 stycznia 2008 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 października 2007 roku. Poprzednikami Wydziału były: Wydział Filologiczno-Historyczny i Wydział Humanistyczny. Dziekanem Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 jest rusycystka dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG. Jej poprzdnikami byli: w kadencji 2016-2020 polonista dr hab. Maciej Michalski, prof. UG, w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 zaś anglista dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG, rektor senior Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydział Filologiczny to największy ośrodek kształcenia literaturoznawczego, językoznawczego i kulturoznawczego w Polsce Północnej. Kształci 3500 tysiąca studentów na 24 kierunkach w około 100 specjalnościach. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

z
Język w kulturze, kultura w języku!

Wydział Filologiczny znajduje się w sercu nowoczesnego Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Można tu studiować kierunki z dziedziny filologii nowożytnej, filologii klasycznej, kulturoznawstwa, nauk o sztuce: filmoznawstwa, teatrologii oraz managementu artystycznego. Nasze studia mają charakter interdyscyplinarny, praktyczny i artystyczny.

W ofercie dydaktycznej mamy 14 kierunków filologicznych, 10 kulturoznawczych, menadżerskich i artystycznych oraz 1 filologiczno-medyczny:

 • Międzynarodowy kierunek - Cultural Communication (prowadzony w języku angielskim);
 • Kierunek filologiczny - Filologia klasyczna;
 • Kierunki neofilologiczne (filologie nowożytne): Amerykanistyka, Filologia angielska, Etnofilologia kaszubska, Filologia germańska, Filologia polska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Sinologia, Skandynawistyka (4 ścieżki językowe: szwedzka, norweska, duńska, fińska), Slawistyka, Studia wschodnie (język rosyjski z językiem chińskim oraz język rosyjski z językiem japońskim) oraz Lingwistyka stosowana.
 • Kierunki artystyczne i kulturoznawcze: Kulturoznawstwo, Rosjoznawstwo, Studia bałkańskie, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej i Produkcja form audiowizualnych (oba we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), Wiedza o teatrze (I stopień), Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (II stopień), Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni);
 • Kierunek filologiczno-medyczny - Logopedia (z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym).

Podstawą kształcenia języki i kultury świata!

Na Wydziale Filologicznym wykładane są 18 języków obcych: europejskie: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, białoruski, ukraiński, serbski, chorwacki, szwedzki, duński, fiński, norweski, kaszubski i nieeuropejskie chiński i japoński. Nasi absolwenci kończą studia z biegłą znajomością co najmniej dwóch języków obcych.

Najnowocześniejszy Kampus w Polsce Północnej!

Wydział Filologiczny znajduje się na iednym z najnowocześniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce. Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego położony jest na granicy Oliwy i Wrzeszcza, starych dzielnic Gdańska, w których kiełkowały dzieła m.in.: filozofa Artura Schopenhauera czy pisarza noblisty Güntera Grassa. Gdańskie dziedzictwo kulturowe kontynuują i rozwijają dziś tacy polscy pisarze i poeci współcześni, jak: Stefan Chwin, Paweł Huelle, Izabela Morska, Hanna Cygler, Aleksander Jurewicz, Andrzej Kasperek, Barbara Piórkowska, Ela Sidi, Tadeusz Dąbrowski, Krystyna Lars Chwin, Olga Kubińska, którzy związani są z naszym Wydziałem jako jego profesorowie, wykładowcy i absolwenci.

Nasz Wydział posiada 3 siedziby. Studenci kierunków filologicznych studiują w nowoczesnym budynku Neofilologii (ul. Wita Stwosza 51) wyposażonym w laboratoria językowe, sprzęt i wszelkie technologiczne udogodnienia, umożliwiające prowadzenie zajęć na wysokim poziomie. Dla nauki języków obcych najważniejsze są laboratoria do prowadzenia ćwiczeń praktycznych: fonetyki oraz tłumaczeń ustnych. Studenci kierunków kulturoznawczych i artystycznych studiują w budynku Filologii (ul. Wita Stwosza 55), wyposażonym w salę kinową, studenci logopedii w budynku Instytutu Logopedii (ul. Wita Stwosza 58) wyposażonym w specjalistyczne gabinety terapeutyczne.

Biblioteka i Sala Teatralna

W nowym budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego znajduje się także Biblioteka Neofilologiczna z podręcznym księgozbiorem do nauki języków obcych oraz profesjonalna Sala Teatralna mogąca pomieścić 400 osobową widownię.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego (BUG) znajduje się 3-6 min. piechotą od budynków Wydziału Filologicznego. To nowoczesny gmach posiadający ponad 500 miejsc dla czytelników i 170 stanowisk komputerowych. Na studentów czeka 1,5 miliona woluminów: książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Większość z nich jest w wolnym dostępie. Biblioteka oferuje dostęp do ponad 3 mln. e-książek oraz 100 tys. tytułów czasopism elektronicznych. Korzystanie ze zbiorów BUG ułatwia katalog on-line, przestronna czytelnia i pokoje pracy indywidualnej.

Kadra i absolwenci

Naszą kadrę naukową stanowi 310 nauczycieli akademickich, wśród których jest 90 znakomitych, doświadczonych profesorów: literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, filmoznawców i teatrologów o światowym i ogólnopolskim autorytecie naukowym, a także 160 młodych pełnych pasji naukowej i edukacyjnej doktorów nauk humanistycznych o szerokich zainteresowaniach i wysokich kwalifikacjach. Wśród kadry są praktycy kierunków artystycznych i wolnych zawodów: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, pisarze, dziennikarze, krytycy sztuki oraz dyrektorzy instytucji artystycznych. Nauczycielami akademickimi Wydziału Filologicznego są takie sławy, jak m.in.: światowej sławy pisarz prof. dr hab. Stefan Chwin czy prof. dr hab. Jerzy Limon, twórca i dyrektor Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz prezes Fundacji Theatrum Gedanense.
Naszymi znakomitymi absolwentami są m.in.: politycy Donald Tusk i dyplomaci: Selim Chazbijewicz, ambasador RP w Kazachstanie; Magdalena Pramfelt, konsul honorowa Szwecji; pisarze: Stefan Chwin, Paweł Huelle, Aleksander Jurewicz, Hanna Cygler, Andrzej Kasperek, Izabela Morska, Barbara Piórkowska, Ela Sidi, reżyserzy teatralni Krzysztof Babicki (dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni) i filmowi: Maciej Dejczer, Elżbieta Benkowska, Maciej Wiktor, a także Natalia Hatalska, założycielka i dyrektorka Infuture Institute, badaczka trendów przyszłości, aktorka Julia Kamińska, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Leszek Kopeć czy producent filmowy Michał Chaciński.

Co po studiach?

Studia na Wydziale Filologicznym dają absolwentom doskonałe przygotowanie i profesjonalne narzędzia do nauczania języków obcych i tłumaczeń obcojęzycznych zarówno tekstów specjalistycznych, jak literackich. Znając specyfikę różnych krajów absolwenci najczęściej podejmują pracę w zawodach: tłumacza, specjalisty w branży reklamowej i public relations, rzecznika prasowego, redaktora stron internetowych i social mediów, konsultanta biznesowego w obszarze różnych języków i kultur. Bardzo często pracują także jako nauczyciele języków obcych, języka polskiego lub języka polskiego jako obcego. Nasze studia oferują także szeroką gamę specjalności przygotowujących nie tylko do zawodu nauczyciela i logopedy, ale także kulturoznawcy i twórcy kultury m.in.: aktora dramatycznego, musicalowego, komediowego, menadżera instytucji artystycznej, teatrologa, filmoznawcy, krytyka sztuki, dziennikarza, publicysty, scenarzysty lub animatora kultury.

 • Absolwent I stopnia studiów filologicznych lub kulturoznawczych dysponuje umiejętnościami kluczowymi do rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia oraz komunikacji międzykulturowej, jest przygotowany do wykonywania profesjonalnych zadań w wymianie międzynarodowej: kulturalnej, gospodarczej, turystycznej i oświatowej. W obliczu boomu edukacyjnego dzieci i młodzieży może podjąć pracę nauczyciela języków obcych przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest do tego w pełni przygotowany zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Absolwent II stopnia studiów filologicznych lub kulturoznawczych w ciągu dwóch lat studiów zdobywa bardzo wysokie kompetencje w zakresie wybranego obszaru kulturowego i językowego, a także, w zależności od wybranej specjalności, uzyskuje kwalifikacje do nauczania języków obcych na wszystkich poziomach i we wszystkich typach szkół. Posiada specjalistyczną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i zarządzaniu.
  Może podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach, placówkach dyplomatycznych: ambasadach, konsulatach oraz instytucjach związanych z Unią Europejską, a także instytucjach o charakterze naukowym: szkołach wyższych, bibliotekach, wydawnictwach, archiwach; w środkach masowego przekazu w zawodzie dziennikarza, reportera lub publicysty, w social mediach jako redaktor stron internetowych, webmaster; w międzynarodowych firmach handlowych, turystycznych, reklamowych, konsultingowych, biurach tłumaczeń; instytucjach oraz centrach kultury i sztuki: teatrach, muzeach; w instytucjach administracji publicznej. Nasz absolwent może działać na rzecz współpracy międzynarodowej, upowszechniania i animacji kultury,
  może rozpocząć karierę naukową w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych. Słuchacz szkoły doktorskiej po studiach na naszym Wydziale może otworzyć przewód doktorski w 4 dyscyplinach naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i nauki o sztuce.

Czy są to popularne studia?

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim, a co za tym idzie na Pomorzu. Do najchętniej wybieranych przez studentów kierunków na Wydziale Filologicznym należą: produkcja form audiowizualnych, filologia angielska, zarządzanie instytucjami artystycznymi, skandynawistyka, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, sinologia i amerykanistyka. Znajdują się one w pierwszej 12  najchętniej wybieranych.

Jak się dostać?

Rekrutacja na I stopień studiów licencjackich odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z wyjątkiem kierunków: Logopedia, gdzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są predyspozycje kandydata do zawodu logopedy oraz kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, gdzie na specjalność sceniczno-menedżerską obowiązuje sprawdzian przydatności do zawodu aktora musicalowego (sprawdzane są zdolności aktorskie, taneczne i wokalne kandydata).

Rekrutacja na II stopień studiów magisterskich odbywa się na podstawie konkursu dyplomów licencjackich. Na niektóre kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna lub test ze znajomości języka obcego.

Rekrutacja odbywa się za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów, e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl, tel. +48 58 523 23 32.

z

Kultura i życie studenckie

Na Wydziale Filologicznym działa 30 studenckich i doktoranckich kół naukowych oraz teatry studenckie. Koła naukowe organizują interesujące przedsięwzięcia naukowe wyprawy terenowe w egzotyczne miejsca, konkursy translatoryczne, akcje studenckie, tematyczne studencko-doktoranckie konferencje naukowe, dają możliwość rozwoju, zdobycie doświadczenia organizacyjnego i zawodowego, kontakty z otoczeniem oraz integrację. Studenci Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki przez lata prowadzili znany w Trójmieście anglojęzyczny teatr Maybe Theatre Company, obecnie studenci wiedzy o teatrze prowadzą Teatr nieUGiętych. Doktoranci z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego organizują konferencje naukowe dające możliwość debiutu naukowego i rozpoczęcia własnych badań naukowych. W ścisłej współpracy z Wydziałem Filologicznym, działa Akademickie Centrum Kultury Alternator oraz Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość blondynkiktóry organizuje projekcje filmowe i inne wydarzenia kulturalne wspólnie z Instytutem Badań nad Kulturą. Na miłośników śpiewu i tańca czekają odnoszące sukcesy na całym świecie: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół Pieśni i Tańca Jantar.

Studiując w Gdańsku studiujesz za granicą!

Międzynarodowa wymiana edukacyjna studentów prowadzona w ramach programu: Erasmus+ i stypendiów zagranicznych m.in. DAAD, a także w ramach indywidualnych umów. Krajowa wymiana studentów odbywa się za pomocą Programu Mobilności Studentów Most. Dają one studentom szerokie możliwości rozwoju własnych pasji, wyjazdów zagranicznych, kształcenia na partnerskich uczelniach.

Współpraca międzynarodowa

Instytut Filologii Germańskiej współpracuje z kilkoma uczelniami w Berlinie, Wiedniu, Kolonii, Duisburg-Essen, Lipsku, Veronie i  w Getyndze.
The University of Gdańsk Samuel Beckett Research Group z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki stale współpracuje z wybitnymi badaczami twórczości Becketta m.in.: prof. Stanley'em Gontarskim, prof. H. Porterem Abbottem, prof. Enochem Braterem oraz dr Markiem Nixonem. Każdego roku grupa badawcza organizuje międzynarodowe seminaria poświęcone twórczości noblisty.
Translatoryka anglistyczna jest członkiem sieci akademickiej Erasmus Optimale (Erasmus Network for Professional Translator Training) finansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury, która zrzesza 70 partnerów z 31 krajów europejskich. Od 4 lat ma także, w ramach Erasmusa, umowę (Staff Mobility) z City University w Londynie, UK. Wykładowcy translatoryki są promotorami prac magisterskich studentów City University (specjalność: tłumaczenia prawnicze, specjalność: przekład literatury popularnej). Wykładowcy City University prowadzą zajęcia z przekładu literatury popularnej i tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych na naszej translatoryce.
Instytut Filologii Polskiej utrzymuje kontakty z Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim im. Janki Kupały (Białoruś) oraz Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Grodzieńskim jest realizowane poprzez: wymianę grup studenckich i towarzyszących im opiekunów naukowych, przyjmowanie na staże naukowe pracowników grodzieńskiej Katedry Filologii Polskiej, promocję doktoratów, wyjazdy pracowników IFP do Grodna z wykładami monograficznymi, uczestnictwo w corocznych, organizowanych przez grodzieńską uczelnię, międzynarodowych konferencjach naukowych. IFP uczestniczy w programie Erasmus+, prowadząc semestralną wymianę studentów oraz wymianę pracowników naukowych w ramach wyjazdów Teaching Staff Mobility z uczelniami partnerskimi: Humboldt-Universtät zu Berlin (Niemcy), Universität Leipzig (Niemcy), Ostravská Univerzita v Ostravé (Czechy). We współpracy z Instytutem Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) organizowane są cykliczne seminaria słowotwórstwa łużyckiego. Od 2009 roku Instytut współpracuje z Harbin Normal University w Harbinie (Chiny), współtworząc uruchomioną tam polonistykę (studia licencjackie). W ramach umowy między uczelniami polscy lektorzy, pracownicy Instytutu, prowadzą w Harbinie zajęcia ze studentami jako native speakerzy, a chińscy studenci II i III roku studiują przez rok na filologii polskiej w Gdańsku.
Instytut Filologii Romańskiej współpracuje z CEDEFLES przy Université Catholique de Louvain-la-Neuve w Belgii, Groupe de Recherche sur l'Image et le Texte (GRIT) przy Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
Instytut Filologii Rusycystyki i Studiów Wschodnich prowadzi współpracę z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja) w zakresie organizacji konferencji naukowych, opracowywania wspólnych publikacji książkowych, cyklicznej organizacji Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury, a także Dyktanda z języka rosyjskiego dla uczniów szkół licealnych i studentów, wyjazdów studentów filologii rosyjskiej na praktyki i staże językowe do Kaliningradu; z New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria) oraz Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy) w ramach umowy bilateralnej programu Erasmus+, wymiany studentów, wyjazdów naukowych pracowników; z Turun Ammatti-instituutti (Turku Vocational Institute) w Finlandii i Centre for International Mobility/ Finnish Studies at Universities abroad w Helsinkach (Finlandia) prowadzona jest współpraca w zakresie przygotowań do nauczania języka fińskiego na Wydziale Filologicznym; projekt naukowy European Acoustics Association; Uniwersytetem Saratowskim (Rosja); Syberyjskim Uniwersytetem Federalnym (Rosja); Charkowskim Towarzystwem Leksykograficznym (Ukraina) oraz Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i w Warszawie, a także ze Związkiem Pisarzy Moskwy w zakresie organizacji konferencji naukowych .
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki jest inicjatorem projektu Polska i jej północni sąsiedzi we współpracy z Uniwersytetem w Sztokholmie i Uniwersytetem w Berlinie oraz projektu Komparatystyczna analiza kultury i literatury polskiej i szwedzkiej po roku 1989 wraz uniwersytetami w Sztokholmie i Lund; współpracuje także z polskimi skandynawistami z Uniwersytetu w Trondheim w Norwegii.
 
Zakład Filologii Klasycznej utrzymuje kontakty z filologami klasycznymi w Finlandii (Helsinki, Oulu). Dwaj spośród nich są członkami kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Studia Classica et Neolatina" wydawanego na Wydziale Filologicznym. Finowie biorą także udział w organizowanych przez Katedrę Filologii Klasycznej corocznych konferencjach z cyklu Colloquia Neolatina.
Instytut Logopedii w ramach podpisanych umów międzyuczelnianych współpracuje z Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Szołochowa, Instytutem Pedagogiki Korekcyjnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Leningradzkim Państwowym Uniwersytetem im. A. Puszkina w Sankt-Petersburgu oraz z Universitas Studiorum Polonia Vilnensis w Wilnie.
Zakład Sztuk Scenicznych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, prowadzącym kierunek Zarządzanie instytucjami artystycznymi, ma współpracę z Uniwersytetem Birmingham, King's College w Londynie oraz Europejską Siecią Festiwali Szekspirowskich.

Studia przez Internet

W każdym roku akademickim dla studentów Wydziału Filologicznego poza zajęciami obligatoryjnymi przygotowywana internetowa, fakultatywna oferta kształcenia e-learning i interdyscyplinarne wykłady wydziałowe. Kursy e-learningowe dostępne są na Portalu Edukacyjnym UG. Można tam skorzystać z kursów wspomagających lub zastępujących kształcenie na kierunku filologia.

Studia podyplomowe

Po ukończeniu dwustopniowych studiów magisterskich można dalej rozwijać kompetencje zawodowe. Wydział Filologiczny UG ma w ofercie 14 kierunków studiów podyplomowych m.in.: logopedyczne, translatoryczne, skandynawistyczne, zarządzania projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystkie informacje na temat tego, co dzieje się na Wydziale Filologicznym można znaleźć: na stronie Wydziału Filologicznego, na naszym profilu FB, na Instagramie filologicznyUG, na naszym kanale Youtube. Więcej informacji o życiu studenckim, specyfice kierunków i rekrutacji na stronach internetowych 10 instytutów na Wydziale Filologicznym.

Ocena parametryczna

 Końcowy wskaźnik efektywności jednostki sytuuje Wydział Filologiczny w kategorii B.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Kwiecień 2016 - 14:26; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 12:17; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka