Konkurs NAWA w ramach programu PROM - krótkookresowa wymiana akademicka

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w ramach programu PROM -  krótkookresowa wymiana akademicka. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze uprawnionymi uczestnikami projektu są studenci kształcący się na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej; (min. 70%), oraz osoby pracujące w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki (stanowiące nie więcej niż 30% uczestników całego projektu).

Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych naborów realizowanych ze środków PO WER. Nowością jest możliwość oferowania stypendiów również dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

W PROM przewiduje się finansowanie krótkookresowych mobilności, służących podnoszeniu kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek, osób z kadry akademickiej, tj.:

  • aktywny udział w konferencji za granicą (wystąpienie, w tym udział w sesji posterowej),
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,
  • udział w szkole letniej, szkole zimowej,
  • wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej, unikalnego instrumentarium artystycznego,
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców,
  • wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Wyjazdy i przyjazdy stypendialne będą trwały od 5 do 30 dni. Wszystkie aktywności będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej.

W Programie finansowane są:

1) Wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie (ewaluacja, rekrutacja, opiekun merytoryczny - umowa o pracę, dodatki zadaniowe, umowy cywilnoprawne);

2) Zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji działań w Projekcie (z wyłączeniem sprzętu, oprogramowania i wyposażenia zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), w tym zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji w Projekcie działań związanych z udziałem osób ze specjalnymi potrzebami;

 

3) Stypendia dla Uczestników/czek Projektu wypłacane zgodnie ze stawkami wskazanymi w ogłoszeniu i formularzu;

Stawki stypendiów (za dzień):

Student/ka

75 zł

Pracownik/czka/doktorant/ka

125 zł

osoba posiadająca co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą

250 zł

4) Podróże i utrzymanie poniesione w związku z realizacją działań w Projekcie:

a) rozliczane po na podstawie wydatków rzeczywistych: dotyczy delegacji krajowych i zagranicznych,

b) rozliczane na podstawie zryczałtowanych stawek określonych w Podręczniku Beneficjenta: dotyczy wyjazdów stypendialnych w celu nabycia kompetencji/kwalifikacji; ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania rozliczany jest na podstawie stawek dziennych.

 5) W projektach można zaplanować zakup towarów i usług związanych z zapewnieniem udziału w wyjazdach osób ze specjalnymi potrzebami (związanych z zapewnieniem standardów dostępności, np. wynagrodzenie asystentów osób ze specjalnymi potrzebami, wynajem sprzętu lub zakup usług niezbędnych do zapewnienia udziału osób ze specjalnymi potrzebami).

 Minimalna wartość wnioskowanych środków finansowych wynosi 200 000,00 złotych. Maksymalna wartość wnioskowanych środków finansowych wynosi 2 000 000,00 złotych.

 Uczelnia może złożyć w konkursie wyłącznie 1 wniosek. Termin składania wniosków upływa 19 czerwca 2024 r. Projekt będzie realizowany w terminie od dnia 1 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Maj 2024 - 11:12; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Maj 2024 - 11:18; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka