Postępowania o nadanie stopnia doktora

Wyznaczenie promotora - spis dokumetów

Wyznaczenie promotora

1. Na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora rada dyscypliny naukowej podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia tej osobie promotora lub promotorów.

2. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów składany przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora określa w szczególności:

  • propozycję tematu i koncepcję rozprawy ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której o nadanie stopnia doktora ubiega się wnioskodawca;
  • kandydata do pełnienia funkcji promotora.

3. Do wniosku osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora dołącza:

  • zgodę na pełnienie funkcji promotora wyrażoną w formie pisemnej przez wskazanego we wniosku kandydata do pełnienia tej funkcji;
  • harmonogram przygotowywania rozprawy;
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych;
  • informację o przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo przewodu doktorskiego, jeżeli osoba składająca wniosek ubiegała się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej.

Wyznaczenie promotora pomocniczego

Rada dyscypliny naukowej, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, złożony w uzgodnieniu z promotorem do przewodniczącego rady, podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia tej osobie promotora pomocniczego.

Podstawa prawna: załącznik do uchwały Senatu UG nr 34/21 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 30. Listopad 2022 - 11:05; osoba wprowadzająca: Joanna Oleszek