fbpx Konkurs na projekty badawcze młodych naukowców oraz uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konkurs na projekty badawcze młodych naukowców oraz uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich

Konkurs na projekty badawcze młodych naukowców oraz uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich

1. Konkurs jest przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych
i naukowo-technicznych Wydziału Filologicznego, którzy nie ukończyli 35. roku życia, oraz dla uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich po otwarciu przewodu doktorskiego lub wyznaczeniu promotora.

2. Z przydzielonych funduszy finansowane będą projekty badawcze i działania związane
z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich (wystąpienia na konferencjach, publikacje, kwerendy biblioteczne, prace dokumentacyjne i inne).

Przyznane środki finansowe muszą być wykorzystane do 15 grudnia 2020 r. (bez możliwości przesunięcia środków na 2021 rok).

Z dotacji nie należy planować honorarium oraz w przypadku doktorantów − zakupu aparatury. Ogólna wartość jednostkowego projektu nie może przekraczać 15 000 zł.

3. Wnioski o realizację projektów należy składać u Pani Jolanty Jeznach w godz. od 9.00 do 13.00 w pokoju 015 w budynku Neofilologii w terminie od 7 do 18 września 2020 roku.

4. Wniosek powinien składać się z następujących elementów:

− karty tytułowej, wg załączonego formularza 1 − pracownicy naukowi, formularza 1a – doktoranci,

− życiorysu i dorobku naukowego kierownika i ewentualnych współrealizatorów, wg załączonego formularza 2 – pracownicy naukowi, formularza 2a − doktoranci;

− kalkulacji wstępnej projektu, wg załączonego formularza 3 – pracownicy naukowi, formularza 3a − doktoranci

− szczegółowego opisu projektu (na załączonych stronach), zawierającego objaśnienie celowości podjęcia pracy, główne hipotezy badawcze, zarys metody i technik badawczych, przewidywania spodziewanych wyników, (jeśli dotyczy − listę partnerów krajowych i zagranicznych), harmonogram badań, informacje na temat wykonanych już prac wstępnych lub zbadanych tematów pokrewnych (maksimum 3 strony maszynopisu);

- zamówienia aparatury badawczej potrzebnej do realizacji projektu − dotyczy tylko pracowników naukowych − formularz 4. Zamówienie po złożeniu zaktualizowanego kosztorysu projektu należy przekazać do realizacji zgodnie z wymogami Ustawy o zamówieniach publicznych.

- w przypadku zgłoszenia jako projektu ostatecznego przygotowania edytorskiego i druku publikacji, należy załączyć maszynopis proponowanej do druku książki wraz z zobowiązaniem kierownika projektu do rozliczenia kosztów publikacji do 15 grudnia danego roku (faktury z wydawnictwa).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 września 2020 roku, 13:14