Projekt POWER dr Jacka Pokrzywnickiego dofinansowany przez NCBiR z Europejskiego Funduszu Społecznego | Wydział Filologiczny

Projekt POWER dr Jacka Pokrzywnickiego dofinansowany przez NCBiR z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Jacka Pokrzywnickiego z Katedry Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym UG zatytułowany „Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców” wziął udział w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Zakres zgłoszonych do konkursu  projektów obejmował opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
  • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 czerwca 2018 roku, 8:24