fbpx Konferencja "Bałkany w kulturze Europy. Od starożytności po współczesność" - zgłoszenia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Konferencja "Bałkany w kulturze Europy. Od starożytności po współczesność" - zgłoszenia

Konferencja "Bałkany w kulturze Europy. Od starożytności po współczesność" - zgłoszenia

plakat

 

formularz zgłoszeniowy

 

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

Bałkany w kulturze Europy. Od starożytności po współczesność

 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, w Gdańsku i na platformie MS Teams, w dniach 14–15 listopada 2022 roku

 

a

 

Bałkany są pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Przeważnie postrzegamy je jako zjawisko geograficzne lub cywilizacyjne, przy czym zasięg kultury określanej jako bałkańska nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w granicach geograficznych. Czy mówiąc zatem o kulturze bałkańskiej automatycznie mamy na myśli kulturę Półwyspu Bałkańskiego? Termin „Bałkany” (z tur. „góry”) ostatecznie zakorzenił się w świadomości Europejczyków w końcu XVIII wieku, kiedy to do literatury angielskiej wprowadził go podróżnik John Morritt. Odtąd obok takich nazw jak „Półwysep Grecki” czy „Półwysep Południowosłowiański” określał on wyżynno-górzysty obszar pomiędzy Morzem Czarnym a Adriatykiem. Nazwa Półwysep Bałkański pojawiła się dopiero w 1808 roku (August Zeune), która jednak nie wykluczyła nazwy Bałkany. Ostatecznie pojęcie to rozszerzyło swoją domenę znaczeniową przekraczając granicę wytyczoną przez geografię.

Oblane czterema morzami Bałkany trudno oddzielić jako odrębną całość geograficzną od strony lądu. Podobnie rzecz się dzieje w wypadku próby wytyczenia granicy wpływów kultury bałkańskiej, przenikającej na obszar przygranicznych równin. Pomimo że zarówno uczeni, jak i laicy mówiąc o Bałkanach niekiedy wykluczają Grecję, Dalmację, Transylwanię, Mołdawię czy też Wołoszczyznę (inaczej Walachię), a niewielu Węgry uznaje za obszar bałkański, uczestnikom konferencji proponujemy podejście elastyczne, uwzględniające w rozważaniach nad kwestią styczności kulturowej (literackiej i językowej) szersze spectrum.

Przyjęta przez organizatorów definicja cywilizacji jest zgodna z tą zaproponowaną przez amerykańskiego badacza Bałkanów Traiana Stoianovicha, który idąc za Anthonym F.C. Wallacem, stwierdził, że kultura jako tożsama z cywilizacją to „otwarty system w stanie stabilnej, ale ruchomej równowagi”. Zawarte w owym systemie cechy kulturowe, które są obecne w określonej przestrzeni kulturowej, stopniowo i nieprzerwanie ulegają zmianie, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej struktury. Innymi słowy odpowiednia frekwencja cech w trwałym układzie, na określonej przestrzeni, przy jednoczesnej ich trwałości pomimo upływu czasu w sumie tworzą cywilizację.

Proponujemy spojrzenie na kulturę bałkańską jako niezbywalną składową kultury europejskiej w wymiarze synchronicznym i diachronicznym od czasów starożytnych po czasy współczesne poprzez pryzmat tekstów literackich lub materii językowej.

 

Przewidywane są następujące grupy dyskusyjne:

1.         Bałkany w literaturze grecko-łacińskiej;

2.         Słowianie w literaturze Bałkańskiej;

3.         Bałkany epoki nowożytnej w oczach Zachodu – polityków, dyplomatów, podróżników;

4.         Języki Bałkanów.

 

Propozycje tematów wraz ze streszczeniem (formularz w załączniku) proszę przesyłać na adres: balkany.ug2022@gmail.com  do 31 maja 2022 r.

Potwierdzenie akceptacji tematu wystąpienia zostanie odesłane Autorom do 30 czerwca 2022.

Języki konferencji: język polski i pozostałe języki słowiańskie, język angielski.

Konferencję zamierzamy przeprowadzić w formie hybrydowej – stacjonarnie w Gdańsku i w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Planowany jest także streaming, który pozwoli osobom zainteresowanym przysłuchiwać się i przyglądać debatom uczestników tego spotkania. Wszystkie wystąpienia będą nagrywane.

Czas przewidziany na każde wystąpienie – 20 minut

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 450 złotych lub 100 Euro – dla uczestników zagranicznych.

Opłata konferencyjna pokrywa przede wszystkim koszty publikacji monografii pokonferencyjnej. Tekst zgłoszony do druku powinien liczyć max. 20 tys. znaków ze spacjami.

Osoby, które będą brały udział w konferencji w formie stacjonarnej, koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają we własnym zakresie (organizatorzy proponują pomoc przy rezerwacji noclegów).

Dane do przelewu oraz szczegółowe informacje dotyczące druku artykułów zostaną podane drogą elektroniczną wraz z akceptacją przyjęcia zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:


The Institute of Classical and Slavic Studies at the University of Gdańsk
invites you to take part in an International Scientific Conference:

The Balkans in the culture of Europe.
From antiquity to the present day.

 

The conference will be held in Gdańsk on November 14-15, 2022

m

 

 

The Balkans are a difficult concept to define unequivocally. We usually perceive them as a geographical or civilization phenomenon, and the extent of the culture described as Balkan is not fully reflected in its geographical boundaries. When we talk about the Balkan culture, do we automatically mean the culture of the Balkan Peninsula?

The term "Balkans" (Turkish "mountains") took root in the minds of Europeans at the end of the 18th century, when the traveler John Morritt introduced it to English literature. From then on, alongside such names as "Greek Peninsula" or "South Slavic Peninsula", it defined the mountainous area between the Black Sea and the Adriatic Sea. The name Balkan Peninsula appeared only in 1808 (August Zeune), but this did not exclude the name Balkans. Ultimately, this concept expanded its semantic domain by crossing the border delineated by geography.

Bordered by four seas, the Balkans are difficult to separate as a geographic entity from the land side. It is similar in the case of an attempt to delineate the influence of the Balkan culture, permeating the area of border plains. Although both scholars and laymen sometimes exclude Greece, Dalmatia, Transylvania, Moldova, or Wallachia, and some recognize Hungary as the Balkan area, we offer conference participants a flexible approach, taking into account the issue of cultural contact (literary and linguistic) its wider spectrum.

The definition of civilization adopted by the organizers is consistent with that proposed by the American Balkan researcher Traian Stoianovich, who, following Anthony F.C. Wallacem, stated that culture, being identical with civilization, is "an open system in a state of stable but moving equilibrium". The cultural features contained in this system, which are present in a specific cultural space, are gradually and continuously changing, while maintaining their basic structure. In other words, the appropriate frequency of features in a permanent system, over a specific space, and their durability despite the passage of time, make up a civilization.

We propose to look at the Balkan culture as an inalienable component of European culture in both a synchronic and diachronic dimension, from ancient to modern times and through the prism of literary texts or linguistic matter.

The following focus groups are planned:

1. Balkans in Greek-Latin literature;

2. Slavs in Balkan literature;

3. The Balkans of the modern era in the eyes of the West - politicians, diplomats, travelers etc.;

4. Languages of the Balkans.

Proposals of topics along with a summary (form attached) should be sent to the following address: balkany.ug2022@gmail.com  by May 31, 2022.

Confirmation of acceptance will be sent back to the Authors by June 30, 2022.

Conference languages: Polish and other Slavic languages, English.

We intend to conduct the conference in a hybrid form - stationary in Gdańsk or remotely on the MS Teams platform. Streaming is also planned, which will allow interested parties to listen to and watch the debates of the participants of this meeting. All speeches will be recorded.

The time provided for each presentation - 20 minutes

 

The conference fee is PLN 450 or EUR 100 (foreign participants).

The conference fee covers mainly the costs of publishing the post-conference monograph. The text submitted for printing should be max. 20 thousand characters with spaces.

Conference participants in a stationary form cover their own costs of travel, accommodation and meals (the organizers offer help in booking accommodation).

Details for the transfer and detailed information on the printing of articles will be provided electronically with the acceptance of the application.

We cordially invite you!

Organizing committee:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 lutego 2022 roku, 13:10