fbpx Zasady składania prac dyplomowych | Wydział Filologiczny

Zasady składania prac dyplomowych | Wydział Filologiczny

Zasady składania prac dyplomowych

 • Zasady dotyczące prac i egzaminów dyplomowych reguluje rozdział 5 Regulaminu Studiów UG.
 • Student składa pracę dyplomową we właściwym dziekanacie do końca sesji egzaminacyjnej kończącej studia (§ 30, ust. 1 Regulaminu Studiów).
 • Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz przynajmniej jednego recenzenta, wyznaczonego spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 • Student składa w dziekanacie pracę dyplomową w formie elektronicznej na płycie CD oraz drukowaną wersję pracy. W pracy należy umieścić trzy oświadczenia: oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (wzór 1) i oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji pracy z wersją drukowaną (wzór 2) i oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (wzór 8).
 • Na płycie powinien znajdować się:
  1. Plik tekstowy opisu pracy (plik xml z opisem pracy należy generować po zalogowaniu do Portalu Studenta ps.ug.edu.pl). Jeśli praca dyplomowa powstała w języku innym niż polski, to pola opisowe (słowa kluczowe, tytuł, spis treści, streszczenie) należy wypełnić w tym właśnie języku. Dodatkowo tytuł pracy i jej streszczenie należy także napisać w języku polskim.
  2. Praca dyplomowa w formacie PDF.
  3. Praca dyplomowa w formacie Word.
  4. Nazwa plików powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta.
 • Opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności pliku
  w formacie PDF z drukowaną wersją pracy. Jeśli wersje się zgadzają, opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do złożenia podpisu na kopercie, w której znajduje się płyta CD z pracą. Brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w dziekanacie. Na kopercie zawierającej płytę oraz na samej płycie z elektroniczną wersją pracy dyplomowej powinno się znajdować imię i nazwisko studenta oraz numer albumu.
 • 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej student składa w dziekanacie:
  1. Wydrukowany dwustronnie i zbindowany egzemplarz pracy dyplomowej oraz pracę dyplomową w formie elektronicznej.
  2. 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku składania podania o dyplom w języku obcym należy złożyć 5 fotografii).
  3. Kartę obiegową (wzór 3).
  4. Dowód wniesienia opłaty za dyplom (60,00 zł za dyplom w języku polskim, 40,00 zł za dyplom w języku angielskim).
  5. Dyplom w języku obcym wydawany jest na wniosek studenta (wzór 6).
 • Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie student musi uzyskać w indeksie elektronicznym KOMPLET WPISÓW, w tym zaliczenie seminarium dyplomowego. Jeśli w indeksie elektronicznym będzie brakowało wpisów lub nie zostaną one opublikowane, złożenie pracy w dziekanacie nie będzie możliwe!
 • Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:
  • długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
  • zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
 • Termin przyjmowania podań w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w dziekanacie. Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej (wzór 5).
 • W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w wyznaczonym terminie dziekan skreśla studenta z listy studentów (§ 30 ust. 7 Regulaminu).
 •  Wzór strony tytułowej (wzór 7).

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wzor_1.doc20 KB
Microsoft Office document icon wzor_2.doc21.5 KB
Microsoft Office document icon wzor_6.doc22.5 KB
Microsoft Office document icon wzor_5ok.doc27 KB
Plik wzor_8.docx14.05 KB
Microsoft Office document icon wzor7.doc24 KB
Microsoft Office document icon wzor3ok.doc36 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 11.06.2019 r., 9:57
Data publikacji: pon., 15.02.2010 r., 0:00