Akademiki | Wydział Filologiczny

Lista studentów, którym przyznano miejsce w domu studenckim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Żochowska
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 28.09.2017 r., 12:32
Data publikacji: śr., 05.07.2017 r., 14:52

Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wydziału Filologicznego

Zgodnie z § 2, ust. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałowa Komisja Stypendialna wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wydziału Filologicznego.
 1. Ogólne zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 11/K/15 (załącznik 1).
 2. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Wydziałowa Komisja Stypendialna zgodnie z podziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna uwzględnia poniższe kryteria:
 • sytuację materialną studenta,
 • odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni i trudności komunikacyjne w pokonywaniu trasy,
 • szczególną sytuację studenta (choroba studenta, niepełnosprawność studenta),
 • rozliczenie roku akademickiego 2016/2017 (w przypadku studentów idących na II i III rok studiów).
 1. WKS przydziela miejsca w następujących proporcjach:
 • 30% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
 • 15% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,
 • 55% puli miejsc dla studentów wyższych lat.
 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 3.
 2. Studenci zamieszkujący w domach studenckich UG w poprzednich latach, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące rażącego łamania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego, nie otrzymują miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim.
 3. O przyznanie miejsca mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami za dom studencki.
 4. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim, mają prawo ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Wydziału Filologicznego tylko w przypadku, gdy kierunek ten jest pierwszym podjętym (w innym przypadku wnioski nie będą brane pod uwagę).  
Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów. Jeżeli student studiuje równolegle na tych samych latach studiów dwa kierunki, musi złożyć pisemne oświadczenie, iż nie ubiega się o miejsce w ramach drugiego kierunku studiów.
 1. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • wniosek (załącznik 2),
 • potwierdzenie stałego zameldowania (zaświadczenie lub dowód osobisty),
 • dokumenty wymagane do wyliczenia dochodu,
 • dokumenty potwierdzające szczególną sytuację studenta (np. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualna dokumentacja potwierdzająca zły stan zdrowia).
 1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:
 • oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – na wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – pierwsza strona wniosku,
 • oświadczenia o źródłach dochodu studenta (załącznik 3) oraz pełnoletnich członków rodziny (załącznik 4),
 • zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2016, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego,
 • inne zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich pozostałych dochodów, w tym niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (należy załączyć zaświadczenie o kwocie pobranych świadczeń przez cały 2016 rok),
 • oświadczenie (przy działalności gospodarczej) członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2016 roku.
Osoby pobierające alimenty zobowiązane są przedłożyć wyrok sądowy o ich przyznaniu i wysokości. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie (załącznik 5).
11. Wnioski studentów, którzy zaznaczą, że mają trudną sytuację materialną, a nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia dochodu rodziny, będą umieszczone na końcu listy rankingowej. Miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc.
 1. Terminy składania kompletu dokumentów:
 • studenci pierwszego roku studiów I stopnia – do dnia 11.08.2017 r.,
 • studenci pierwszego roku studiów II stopnia – do dnia 27.09.2017 r.,
 • studenci wyższych lat – do 28.06.2017 r.
 1. Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych p. 162 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.30.-13.30) lub przesłać pocztą na adres: Dziekanat ds. Socjalnych, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk (z dopiskiem na kopercie pokój 162).
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania.
 3. Informacje o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń przy dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału w zakładce „studenci” do dnia:
 • 06.09.2017 r. – dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia,
 • 28.09.2017 r. – dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia,
 • 05.07.2017 r. – dla studentów wyższych lat.
 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału Filologicznego rozpatruje
 2. wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim UG na rok akademicki:
  - studentów Wydziału Filologicznego, obywateli polskich;
  - studentów Wydziału Filologicznego, obcokrajowców - obywateli pozostałych    państw Unii Europejskiej
Odwoławcza Komisja Stypendialna UG rozpatruje:
 1. wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim UG na rok akademicki:
  - studentów UG niebędących obywatelami polskimi
  - studentów UG wraz z małżonkami i dziećmi
  - studentów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej
  - osób odbywających w UG praktyki i staż naukowy
  - doktorantów i pracowników UG
  - absolwentów UG do 2 lat od ukończenia studiów
 2. wnioski o przyznanie pokoju jednoosobowego w domu studenckim UG
 3. wnioski o przyznanie miejsca / pokoju w domu studenckim UG w czasie wakacji
 4. wnioski o zamianę miejsca w domu studenckim
Wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG:
ul. Bażyńskiego 1A, pokój 111
80-952 Gdańsk
Beata Weber
tel. 58 5232425
e-mail: socjalny@ug.edu.pl
ZałącznikWielkość
PDF icon zalacznik_1.pdf159.09 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_5.doc27 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_2_14.doc60 KB
Plik zal._nr_3_student.docx20.09 KB
Plik zal._nr_4_rodzice.docx19.23 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 29.05.2017 r., 14:37
Data publikacji: pon., 13.01.2014 r., 0:00