fbpx Akademiki | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Akademiki

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich studentom Wydziału Filologicznego na rok akademicki 2019/20

Zgodnie z § 2, ust. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałowa Komisja Stypendialna wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2019/2020 dla studentów Wydziału Filologicznego.

 1. Ogólne zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 11/K/15 (załącznik 1).
 2. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Wydziałowa Komisja Stypendialna zgodnie z podziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna uwzględnia poniższe kryteria:
 • sytuację materialną studenta,
 • odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni i trudności komunikacyjne w pokonywaniu trasy,
 • szczególną sytuację studenta (choroba studenta, niepełnosprawność studenta),
 • rozliczenie roku akademickiego 2018/2019 (w przypadku studentów idących na II i III rok studiów).
 1. WKS przydziela miejsca w następujących proporcjach:
 • 30% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
 • 15% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,
 • 55% puli miejsc dla studentów wyższych lat.
 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 3.
 2. Studenci zamieszkujący w domach studenckich UG w poprzednich latach, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące rażącego łamania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego, nie otrzymują miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim.
 3. O przyznanie miejsca mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami za dom studencki.
 4. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim, mają prawo ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Wydziału Filologicznego tylko w przypadku, gdy kierunek ten jest pierwszym podjętym (w innym przypadku wnioski nie będą brane pod uwagę).  

Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów. Jeżeli student studiuje równolegle na tych samych latach studiów dwa kierunki, musi złożyć pisemne oświadczenie, iż nie ubiega się o miejsce w ramach drugiego kierunku studiów.

 1. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • wniosek (załącznik 2),
 • zaświadczenie potwierdzające stałe miejsce zameldowania,
 • dokumenty wymagane do wyliczenia dochodu,
 • dokumenty potwierdzające szczególną sytuację studenta (np. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualna dokumentacja potwierdzająca zły stan zdrowia).
 1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:
 • oświadczenia o źródłach dochodu studenta (załącznik 3) oraz pełnoletnich członków rodziny (załącznik 4),
 • zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych przez rodziców studenta (dla każdego rodzica oddzielnie) oraz studenta (także jeśli nie pracował) i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy (2018). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek odliczonych na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnego podatku.
 • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek odprowadzonych w roku 2018 na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pracujących członków rodziny.
 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku w 2018 r. (dotyczy osób, które osiągają dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karty podatkowej).
 • inne zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich pozostałych dochodów, w tym niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (należy załączyć zaświadczenie o kwocie pobranych świadczeń przez cały 2018 rok).

Osoby pobierające alimenty zobowiązane są przedłożyć wyrok sądowy o ich przyznaniu oraz wysokości. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie (załącznik 5) o ważności wyroku.

11. Wnioski studentów, którzy nie dostarczą w terminie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia dochodu rodziny, będą umieszczone na końcu listy rankingowej. Miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc.

 1. Terminy składania kompletu dokumentów:
 • studenci pierwszego roku studiów I stopnia – do dnia 23.08.2019 r.,
 • studenci pierwszego roku studiów II stopnia – do dnia 26.09.2019 r.,
 • studenci wyższych lat – do 26.06.2019 r. (na dzień składania dokumentów nie trzeba mieć rozliczonego roku akademickiego 2018/19)
 1. Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych p. 162 (poniedziałek, środa w godzinach 9.30.-13.30, czwartek od 12 do 15.00, NIECZYNNE we wtorek i piątek) lub przesłać pocztą na adres: Dziekanat ds. Socjalnych, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk (z dopiskiem na kopercie pokój 162).
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania.
 3. Informacje o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń przy dziekanacie ds. socjalnych oraz na stronie internetowej Wydziału w zakładce „akademiki” w dniu:
 • 06.09.2019 r. – dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia,
 • 27.09.2019 r. – dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia,
 • 05.07.2019 r. – dla studentów wyższych lat.
 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału Filologicznego rozpatruje wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim UG na rok akademicki:
  - studentów Wydziału Filologicznego, obywateli polskich

Odwoławcza Komisja Stypendialna UG rozpatruje:

 1. wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim UG na rok akademicki:
  - studentów UG niebędących obywatelami polskimi
  - studentów UG wraz z małżonkami i dziećmi
  - studentów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej
  - osób odbywających w UG praktyki i staż naukowy
  - doktorantów i pracowników UG
  - absolwentów UG do 2 lat od ukończenia studiów
 2. wnioski o przyznanie pokoju jednoosobowego w domu studenckim UG
 3. wnioski o przyznanie miejsca / pokoju w domu studenckim UG w czasie wakacji
 4. wnioski o zamianę miejsca w domu studenckim

Wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG:
ul. Bażyńskiego 1A, pokój 111, 80-952 Gdańsk
p. Beata Weber
tel. 58 5232425
e-mail: socjalny@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 27.09.2019 r., 9:55
Data publikacji: pon., 13.01.2014 r., 0:00