prof. dr hab. Aneta Lewińska

prof. Lewińska(mgr – 1989 r., dr – 1998 r., dr hab. – 2012 r.)

   ● Kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

   ● Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Język-Szkoła-Religia”

   ● Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa       Językoznawczego

   ● Od września 2016 Z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Kształcenia
    

Zainteresowania naukowe obejmują trzy główne obszary wiedzy językoznawczej: historię języka polskiego (praca doktorska  pod kierunkiem prof. dra hab. Edward Brezy), odmiany socjolektalne i regionalne współczesnego języka polskiego (przede wszystkim na obszarze współczesnego Kociewia) oraz procesy uczenia/uczenia się języka polskiego w szkole dawnej i współczesnej.

Rozprawa habilitacyjna pt. „Ojców mowę znać należy...”. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania jest plonem wieloletnich badań nad pomorskimi elementarzami; w badaniach tych łączą się dwa z głównych obszarów zainteresowań naukowych: historia języka polskiego oraz dydaktyka nauczania języka polskiego.

W kręgu jej naukowych badań znajdują się również psycholingwistyczne uwarunkowania procesów przyswajania i uczenia  i uczenia się języka, także języka polskiego jak obcego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi zarówno z zakresu specjalizacji nauczycielskiej (dydaktykę nauczania języka polskiego, ewaluację, dydaktykę przedmiotu – planowanie, psycholingwistykę, psychodydaktykę), jak i z przedmiotów językoznawczych obowiązujących na kierunkach filologia polska, pedagogika i kulturoznawstwo (podstawy wiedzy o języku polskim, gramatykę historyczną, historię języka, kulturę żywego słowa, kulturę języka, wiedze o komunikacji językowej, praktyczna stylistykę).

Od roku 2009 prowadzi również zajęcia ze studentami z Chin i Korei: praktyczną naukę języka polskiego i podstawy wiedzy o historii literatury polskiej.

Od roku 2014 prowadzi indywidualne cykle tutoriali dla studentów z Wydziału Filologicznego z zakresu neurodydaktyki i psycholingwistyki.

 

Ważniejsze publikacje:

Książki

  • Słownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w Inwentarzu ekonomii malborskiej” z 1745 roku, Gdańsk 2005;
  • „Ojców mowę znać należy...”. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, Pelplin 2012

Ważniejsze artykuły w pracach zbiorowych:

1.      Formuła nowej matury a polszczyzna przyszłej inteligencji, [w:] Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, red. Zofia Cygal-Krupa, Księgarnia Akademicka, Kraków–Tarnów 2008, s. 481–487 (ISBN 978-83-7188-079-0).

2.      Wybrane regionalizmy w elementarzach pomorskich z końca XIX i początków XX wieku, [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo kulturowo i społecznie, pod. red. Małgorzaty Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 73–83 (ISBN 978-83-7096-667-6).

3.      [współautor: Ewa Rogowska-Cybulska], Obraz szkoły w dwu elementarzach: górnołużyckim i kaszubskim, [w:] Leksilologiskepřinoški. III. seminarserbskejesłowotwórby / III Seminarium Słowotwórstwa Łużyckiego, Uniwersytet Gdański / Serbski institut 22.–23.6.2007, red. M. Milewska-Stawiany, S. Wölkowa, KleineReihe des SorbischenInstituts / Mały rjadSerbskehoinstituta 11, Bautzen / Budyšin 2008, s.67–79, Wydawnictwo: SorbischesInstitut / Serbski institutBautzen / Budyšin (ISBN 978-3-9808608-7-1).

4.      Nauka jako wartość i obowiązek w dawnych elementarzach, [w:] Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, t. I, red. J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 116–123 (ISBN 978-83-7326-581-3).

5.      Wisła w krajobrazie onomastycznym Tczewa, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. 2, Łask 2010, s. 413–422 (ISBN 978-83-60178-85-0).

6.      Wybrane grupy słownictwa wspólnego ziemi chełmińskiej i malborskiej, [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Ostrołęka 2010, t. VI, s. 152–168 (ISBN 978-83-86122-99-8).

7.      [współautorzy: Ewa Rogowska-Cybulska, Marek Cybulski], Obraz przeszłości w dwu elementarzach mowy małych ojczyzn: kociewskim i kaszubskim, red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Ostrołęka 2010, t. VI, s. 51–73 ( ISBN 978-83-86122-99-8).

8.      [współautor: Ewa Rogowska-Cybulska], O modelu komunikacji językowej wpisanym w testy gimnazjalne, [w:] Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną, red. M. Święcicka, D. Jastrzębska-Golonka, A. Rypel, Bydgoszcz 2010, s. 297–308 (ISBN 978-83-7096-775-8).

9.      W co bawiły się dzieci sto lat temu, [w:] Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, red. I. Kępka, L. Warda-Radys,  Pelplin 2011, s. 481–491 (ISBN 978-83-62994-54-0).

10.  Z Tczewa wszędzie blisko. Co i jak się dziś oswaja promując miasto?, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto 3, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz 2011, s. 271–282 (ISBN 978-83-7096-783-3).

11.  Literatura dziecięca na Kociewiu u progu XXI wieku, [w:] Polszczyznaregionalna, t. VII, red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2012, s. 143-154 (ISBN978-83-62775-12-5).

12.  Wielka i mała historia w nazwach ulic Tczewa, [w:] Cum reverendia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod. red. J. Migdał A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013, s. ???? (ISBN 978-83-63664-05-3)

13.  Nauka religii w pomorskich elementarzach XIX wieku, w: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-pozytywizm-Młoda Polska, pod red. E. Jakiela i J. Mosakowskiego, Gdańsk 2013, s. 429-445. ISBN 978-83-7865-064-5

14.  Jak miasto buduje swoją tożsamość (na przykładzie tablic w Tczewie), [w:] Język, tradycja, tożsamość, pod. red. E. Rogowskiej-Cybulskiej i M. Milewskiej-Stawiany, Gdańsk 2013, s. 118-123, (ISBN 978-83-7865-146-8)

15.  Architektura miasta w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcegoHurra!!! Po polsku, w: Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 5 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej-Narloch, Bydgoszcz 2014

 

Współautor Programu nauczania języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej (II etap edukacji), Gdańsk 1999, napisanego pod kierownictwem prof. dr hab. Reginy Pawłowskiej z udziałem Ewy Rogowskiej i Piotra Doroszewskiego; zatwierdzonego przez MEN, numer w wykazie DKW-4014-46/99, oraz współautor serii podręczników do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (z E. Rogowską, P. Doroszewskim) Dziwię się światu. Wypisy. Podręcznik do języka polskiego i Język polski. Dziwię się światu. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo M. Rożak (1999-2001).

Jest mężatką, ma troje dzieci.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 19:54; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Lipiec 2022 - 09:28; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka