fbpx Międzynarodowa Konferencja Naukowa „… iż swój język mają” – w poszukiwaniu tożsamości językowej" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „… iż swój język mają” – w poszukiwaniu tożsamości językowej"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „… iż swój język mają” – w poszukiwaniu tożsamości językowej"

 
KATEDRA PRAGMATYKI KOMUNIKACJI I AKWIZYCJI JĘZYKA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
we współpracy ze 
Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
 
ma zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:
 

„… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” –

W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI  JĘZYKOWEJ

 
która odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r.
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 
Dynamiczne transformacje geopolityczne Europy ostatnich dekad, procesy globalizacyjne, prężnie rozwijająca się współpraca narodów, intensyfikacja kontaktów turystycznych, handlowych i naukowych rodzą współcześnie szereg pytań o rolę języka w owych, często skomplikowanych, procesach. Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się związane jest dziś z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, zagadnień funkcjonowania jednostek w przestrzeni językowo-kulturowej, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. W tym właśnie kontekście warto rozpatrywać zagadnienia współzależności kultury, języka i narodu, a także ich szczególnej roli w budowaniu własnej tożsamości. Język bowiem jest nie tylko narzędziem przekazu informacji, środkiem komunikowania, ale i spoiwem łączącym ludzi we wspólnoty.
 Celem konferencji jest stworzenie nowego forum wymiany myśli, doświadczeń, wyników badań pomiędzy naukowcami, ale także  środowiskami pozaakademickimi w praktyce zajmującymi się zagadnieniami języka, kultury, tożsamości. Dlatego proponowana lista zagadnień obejmuje takie obszary, jak:
 • wzajemne relacje języka i kultury - artefakty, praktyki, pamięć i język,
 • językowe determinanty sposobów konstruowania modelu świata,
 • porozumiewanie się i samookreślenie,
 • język ojczysty a osobowość,
 • kultura – język – dialog kultur,
 • sposoby interpretowania rzeczywistości przez ludzi mówiących różnymi językami,
 • problemy tożsamości językowej mniejszości narodowych,
 • tożsamość kulturowa i językowa jako wynik zachowania dziedzictwa przodków,
 • język a etniczna, religijna, historyczna, terytorialna identyfikacja jednostki,
 • znaczenie znajomości języka obcego w kształtowaniu własnej tożsamości,
 • kompetencja kulturowa w nauce języków obcych,
 • kulturowe konteksty motywacji nauki języków obcych.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!
                                                              Z poważaniem
                                                             Komitet organizacyjny
                                                                                  Dr Anna Hau (przewodnicząca)
                                                                                  Dr hab. Żanna Sładkiewicz
                                                                                  Dr Katarzyna Wądołowska-Lesner
                                                                                  Dr hab. Katarzyna Wojan
                                                                                  Dr Ewa Konefał
                                                                                  Dr Wanda Stec
                                                                                  Mgr Doris Wilma
Roland Hau – Przewodniczący Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku

КАФЕДРА ПРАГМАТИКИ КОММУНИКАЦИИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ ГДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 
совместно с
Союзом Немецкого Меньшинства в Гданьске
 
имеет честь пригласить на
международную научную конференцию

 

„… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” –

W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI  JĘZYKOWEJ

 

«… СВОЙ ЯЗЫК ИМЕЮТ»

В ПОИСКАХ ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

 
которая состоится 15-16 октября 2015 г.
на филологическом факультете Гданьского университета
 
Кардинальные геополитические трансформации Европы последних десятилетий, глобализационные процессы, динамично развивающееся сотрудничество народов, интенсификация туристических, торговых и научных контактов порождают ряд вопросов о роли языка в этих сложных процессах. Поиск наиболее эффективных методов коммуникации сегодня связан с учетом широкого спектра вопросов не только языковедческих, но и психолингвистических, социологических, культурологических, проблем функционирования личности в лингвокультурном пространстве, что неизбежно приводит к вопросу о языковой идентичности – как индивидуальной, так и групповой, национальной. В этом контексте стоит рассматривать проблемы взаимозависимости культуры, языка и нации, а также их особую роль в формировании собственной идентичности и самобытности. Язык является не только средством для передачи информации, средством общения, но и звеном, объединяющем людей внутри социума.
 Целью конференции является создание платформы для обмена наблюдениями между учеными, а также внеакадемическими центрами, на практике занимающимися вопросами языка, культуры и самобытности. В этой связи предлагаемая тематика конференции включает следующие аспекты:
 • взаимоотношения языка и культуры – артефакты, практика, память и язык,
 • языковые детерминанты способов построения модели мира,
 • общение и самоопределение,
 • родной язык и личность,
 • культура – язык – диалог культур,
 • способы интерпретации действительности людьми, говорящими на разных языках,
 • проблемы языковой идентичности представителей национальных меньшинств,
 • языковая и культурная идентичность как результат сохранения наследия предков,
 • язык и этническая, религиозная, историческая, территориальная идентификация личности,
 • роль знания иностранного языка в формировании собственной идентичности,
 • культурная компетенция при изучении иностранных языков,
 • культурные контексты мотивации изучения иностранных языков.
Сердечно приглашаем к сотрудничеству!
                                                                                              С уважением
                                                                                  Организационный комитет:
 
                                                                                  к.ф.н. Анна Хау (председатель)
                                                                                  д.ф.н. Жанна Сладкевич
                                                                                  к.ф.н. Катажина Вондоловска-Леснер
                                                                                  д.ф.н. Катажина Воян
                                                                                  к.ф.н. Эва Конефал
                                                                                  к.ф.н. Ванда Стец
                                                                                  магистр Дорис Вилма
           Роланд Хау – председатель Союза Немецкого Меньшинства в Гданьске
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 października 2015 roku, 9:26