fbpx Praktyki studenckie | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Praktyki studenckie

Regulamin

Katedra Slawistyki

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Gdański

 

 

REGULAMIN REALIZOWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W KATEDRZE SLAWISTYKI UG

 

w roku akademickim 2016/2017

 

 

1. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i wytycznymi Prorektora ds. Kształcenia UG, studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.

 

2. Kierownika oraz opiekuna praktyk zawodowych, którzy sprawują nadzór na wykonywaniem praktyki, wyznacza kierownik Katedry Slawistyki w porozumieniu z kierownikami zakładów w Katedrze i powołuje Dziekan Wydziału Filologicznego na wniosek kierownika Katedry.

 

3. W roku akademickim 2016/2017 kierownikiem praktyk studenckich w Katedrze Slawistyki jest dr Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka, a opiekunem praktyk - mgr Ewelina Chacia.

 

4. Celem wykonywania studenckich praktyk zawodowych jest zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem instytucji, w których mogą się oni starać o pracę po zakończeniu studiów. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach krajowych i międzynarodowych, z którymi Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o przeprowadzeniu studenckich praktyk zawodowych.

 

5. Praktyka trwa cztery tygodnie, czyli 5 x 8 godzin x 4 tygodnie = 160 godzin (w systemie ciągłym lub 2 x 2 tygodnie). Zaliczenie praktyk powinno nastąpić do końca 5 semestru studiów I stopnia. Praktyki zawodowe są przeprowadzane w terminie ustalonym przez opiekuna praktyk w Katedrze Slawistyki, w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Filologicznego, jak również z uwzględnieniem realnych możliwości partnerskich instytucji.

 

6. Odbywając praktykę zawodową student winien uczestniczyć w pracach wyznaczonych mu przez opiekuna praktyk z ramienia UG, jak również osoby opiekującej się studentem w instytucji partnerskiej. Wszystkie te czynności wcześniej zostaną uzgodnione przez kierownika praktyk zawodowych i odpowiedniej osoby z ramienia instytucji partnerskiej.

 

7. Student wybiera miejsce do odbycia praktyki z listy proponowanej przez Katedrę Slawistyki. Za zgodą kierownika i opiekuna praktyk, student może zaproponować sam odpowiednią instytucję, z którą kierownik lub opiekun przeprowadzają stosowne konsultacje merytoryczne, a Uniwersytet Gdański z tą instytucją podpisze umowę o współpracy.

 

7.a. Miejsce praktyk. Studenci mogą odbyć obowiązkową praktykę zawodową w: urzędach centralnych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej (na wszystkich szczeblach), organach administracji specjalnej, a także stowarzyszeniach, mających w swoich statutach działalność na rzecz kultury, domach kultury, klubach, wydziałach kultury, teatrach, bibliotekach, wydawnictwach, domach medialnych, redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations i reklamowych, agencjach informacyjnych i turystycznych. W szczególnych okolicznościach praktyki mogą zostać przeprowadzone w formie pracy online (w zakresie odpowiadającym wymaganej ilości roboczogodzin), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kierownika praktyk

 

7.b. Student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie: zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w instytucji związanej z kulturą, uczestnictwa w stażach w instytucjach związanych z kulturą (patrz § 4) wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej związanej z kulturą (patrz § 4). W tym celu student składa u opiekuna praktyk stosowne pismo.

 

8. Opiekun studenckich praktyk zawodowych informuje studentów o prawach, obowiązkach i dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu okresu praktyki, kontroli i jej zaliczenia.

 

9. Student udający się na praktykę musi otrzymać od kierownika/opiekuna praktyk skierowanie. Starannie wypełniony dokument należy złożyć do podpisu dziekana najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki w pokoju 012. Wszystkie wymagane dokumenty należy wypełniać komputerowo.

 

Pobrane ze strony Katedry Porozumienie o przeprowadzeniu studenckich praktyk zawodowych, starannie wypełnione i opieczętowane przez instytucję przyjmującą na praktyki student składa w dziekanacie w pok. 012 najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

 

Wszyscy studenci skierowani na praktykę zawodową muszą być uprzednio ubezpieczeni. Kierownik/opiekun praktyk zobowiązany jest do złożenia zbiorczej listy studentów uczestniczących w praktykach (zgodnie z obowiązującym wzorem) najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki w pokoju 012

 

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.

 

10. Po odbyciu praktyki student powinien dostarczyć opiekunowi:

 

  • zaświadczenie na piśmie o terminie w którym praktykę wykonywał lub, w przypadku, kiedy praktykę odbywał w inny sposób (np. przez Internet), list zaświadczający, skierowany bezpośrednio na adres e-mailowy kierownika lub opiekuna praktyk Katedry Slawistyki. Zaświadczenie/list powinien zawsze zawierać sformułowanie: Student... odbywał nieodpłatnie czterotygodniową praktykę w...,

  • opinię na temat zrealizowania przez studenta praktyki, wystawioną przez bezpośredniego opiekuna praktyk w firmie/instytucji, w której student odbył praktykę. Opinia powinna zawierać również charakterystykę wykonywanej przez studenta pracy,

  • Raport z przebiegu praktyk oraz, po poprzednim uzgodnieniu z kierownikiem lub opiekunem praktyk Katedry, kopię materiałów powstałych jako efekt pracy w ramach praktyki np. w Internecie.

 

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie złożonego przez studenta Raportu z przebiegu praktyki i opinii na temat przebiegu jego praktyki, sporządzonej przez opiekuna studenta w instytucji przyjmującej. Student w Raporcie z przebiegu praktyki dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu wykonywanych podczas jej trwania obowiązków. Student powinien złożyć Raport z przebiegu praktyki opiekunowi praktyk w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

 

12. Powyższe dokumenty student powinien dostarczyć kierownikowi lub opiekunowi praktyk Katedry.

 

13. Do zakończenia roku akademickiego kierownik/opiekun praktyk, na podstawie otrzymanej od studentów dokumentacji praktyk, składa w dziekanacie (u osoby prowadzącej dany kierunek) karty zaliczenia praktyk.

 

14. Harmonogram praktyk zawodowych w Katedrze Slawistyki w roku akademickim 2016/2017:

 

  • miesiące letnie (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień),

  • semestr letni (jeżeli praktyki nie kolidują z obowiązkami studenta – co stwierdzają opiekun i kierownik praktyk Katedry, po uprzednim złożeniu przez studenta wniosku motywującego taką potrzebę).

 

Uwagi:

 

1. Praktyki zrealizowane na drugim kierunku studiowanym przez studenta nie zastępują praktyk w Katedrze.

2. W sprawach spornych rozstrzyga Dziekan Wydziału Filologicznego, na wniosek kierownika praktyk, po zaopiniowaniu sprawy przez kierownika Katedry Slawistyki.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewelina Chacia
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 22.10.2016 r., 23:52
Data publikacji: wt., 13.04.2010 r., 0:00

Wytyczne prorektora ds. Kształcenia UG

Gdańsk, 1 października 2009 r.
 
Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia UG
w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych:
Podstawy prawne:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr. 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 256 poz.2572).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ( Dz. U. nr 207, poz. 2110)
1.Student UG zobowiązany jest do realizacji praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z  programem studiów danego kierunku.

2.Praktyki zawodowe przygotowujące do zawodu nauczyciela realizowane są w szkołach i placówkach oświatowych.

3.W stosunku do  studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2006/2007 obowiązują wytyczne Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych
z dnia 1października 2005 r.

4.Studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2006/2007, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
standardów kształcenia nauczycieli ( Dz. U. nr 207, poz. 2110), obowiązują:

Dla studiów pierwszego stopnia (studiów wyższych zawodowych)praktyki pedagogiczne
- w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej) – łącznie w wymiarze co najmniej 180 godzin

Dla studiów drugiego stopnia (uzupełniających studiów magisterskich) praktyki pedagogiczne
- w zakresie jednej (głównej) specjalności nauczycielskiej - w wymiarze co najmniej 30 godzin

- w  zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej)- w  wymiarze co najmniej 45 godzin

Dla jednolitych studiów magisterskich praktyki pedagogiczne
- w zakresie jednej (głównej) specjalności nauczycielskiej – co najmniej 150 godzin

- w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej) – łącznie w wymiarze co najmniej 210 godzin

5.Liczba godzin przedmiotu „Dydaktyka przedmiotowa” wymaganego w bloku zajęć przygotowujących do zawodu nauczyciela, jest określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, i nie może mieć statusu praktyki.

6.Formy i  harmonogram praktyk ustala dziekan wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

7.Wszyscy studenci skierowani na praktyki muszą być przez UG ubezpieczeni. W tym celu kierownik praktyk zobowiązany jest do złożenia zbiorczej listy studentów w Samodzielnej Sekcji ds. Ubezpieczeń UG (Rektorat p. 105) do 3 – go dnia każdego miesiąca, za praktyki zrealizowane lub rozpoczęte w poprzednim miesiącu.

8.Studentom, którzy odbywają praktykę poza miejscem stałego zameldowania (z wyjątkiem studentów zamieszkałych w miejscowościach położonych w zasięgu trasy przejazdu Tczew – Wejherowo i odbywający praktyki w miejscowościach położonych na tej trasie) przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdami, w wysokości ustalonej przez rektora.

9.Wynagrodzenia dla wydziałowych kierowników i opiekunów praktyk są płatne z przychodów własnych wydziałów w wysokości ustalonej przez dziekana.

10.Wynagrodzenie z  tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi studenckie praktyki zawodowe przysługuje jedynie nauczycielom w szkołach i placówkach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Wysokość wynagrodzenia na następny rok budżetowy ustala Rektor i podaje do wiadomości kierownikom praktyk do 30 listopada.

11.Stawka wynagrodzenia dla nauczyciela odnosi się do każdego podlegającego jego opiece studenta odbywającego praktykę w wymiarach podanych w punkcie 4 „Wytycznych Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych”.

12.Koszty związane z  realizacją praktyk wyszczególnione w punktach 5,6 i 8 ponosi Uniwersytet Gdański ze środków budżetowych przeznaczonych na działalność dydaktyczną.

13.Powyższe zasady stosuje się od roku akademickiego 2009/2010.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 13.04.2010 r., 0:00

Zakres obowiązków kierownika studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych

 

Załącznik nr 1

 

 

 

do Wytycznych Prorektora ds. kształcenia

w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych

 z dnia 1 października 2009 r.

 

  

Zakres obowiązków kierownika studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych

 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Wytycznymi prorektora ds. kształcenia w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych z dnia 1 października 2009 r., kierownika studenckich praktyk zawodowych, w tym pedagogicznych, powołuje rektor na wniosek dziekana na czas nieokreślony. W Uniwersytecie Gdańskim, z upoważnienia rektora, kierownika studenckich praktyk zawodowych powołuje prorektor ds. kształcenia. Funkcję kierownika praktyk powierza się nauczycielowi akademickiemu. Kierownik praktyk jest odpowiedzialny za organizację i realizację studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych oraz uprawniony jest do ich kontrolowania i hospitacji.

 

Do obowiązków kierownika studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych należy:

 

1. Ustalenie programu praktyk i nadzór nad jego realizacją;


2. Opracowanie harmonogramu realizacji praktyk i przedłożenie go dziekanowi;


3. Współpraca z opiekunami praktyk i koordynacja ich pracy;


4. Przygotowanie do podpisu przez Dziekana Wydziału skierowania studenta na praktykę i innych dokumentów niezbędnych do realizacji praktyki;


5. Wpisywanie do indeksu zaliczenia praktyki;


6. Sporządzenie imiennej listy studentów podlegających ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas odbywania praktyki i przedłożenie jej dziekanowi co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki;


7. Sporządzenie imiennej listy studentów uprawnionych do otrzymania ryczałtu z tytułu odbywania praktyki poza miejscem stałego zamieszkania i przedłożenie jej dziekanowi najpóźniej do 1 miesiąca po zakończeniu praktyki;


8. Sporządzenie imiennej listy studentów uprawnionych do zamieszkania w domu studenckim w czasie odbywania praktyki w okresie wakacji i przedłożenie jej do prorektora ds. studenckich UG w terminie do ostatniego dnia zwykłej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim;


9. Nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy, instytucjami i szkołami w sprawie przyjęcia studentów na praktykę;


10. Przygotowanie Porozumień o przeprowadzeniu studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a zakładami pracy, instytucjami i szkołami przyjmującymi praktykantów i doprowadzenie do ich zawarcia;


11. Przygotowanie Umów pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a nauczycielami podejmującymi się opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe/pedagogiczne w szkole lub innej placówce oświatowej i doprowadzenie do ich zawarcia;


12. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji studenckich praktyk zawodowych na wydziale i przekazanie ich dziekanowi oraz do Działu Kształcenia UG w terminie do 15 stycznia każdego roku;


13. Sporządzanie planów studenckich praktyk zawodowych na następny rok akademicki (wraz z zapotrzebowaniem na środki finansowe) i przekazanie ich dziekanowi oraz do Działu Kształcenia UG w terminie do 31 października każdego roku.

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 13.04.2010 r., 0:00

Zakres obowiązków opiekuna studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych

 

Załącznik nr 2

 

 

 

do Wytycznych Prorektora ds. kształcenia

w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych

 z dnia 1 października2009 r.

Zakres obowiązków opiekuna studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Wytycznymi Prorektora ds. Kształcenia w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych z dnia 1 października 2009 r., opiekuna studenckich praktyk zawodowych, w tym pedagogicznych, powołuje rektor na wniosek dziekana na czas nieokreślony. W Uniwersytecie Gdańskim, z upoważnienia rektora, opiekuna studenckich praktyk zawodowych powołuje prorektor ds. kształcenia. Funkcję opiekuna praktyk powierza się nauczycielowi akademickiemu. Opiekun praktyk sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką i jest odpowiedzialny za jej właściwą realizację, zgodną z ustalonym programem.

Do obowiązków opiekuna studenckichpraktyk zawodowych należy:

1. Współpraca z kierownikiem praktyk;

2. Udział w tworzeniu bazy zakładów pracy, instytucji oraz szkół przyjmujących studentów na praktyki;

3. Współpraca ze szkołami i instytucjami, w których studenci odbywają praktykę;

4. Hospitacja zajęć odbywanych przez studentów w ramach praktyk;

5. Przygotowanie studentów do praktyki, a w szczególności:

a) zapoznanie z prawami i obowiązkami związanymi z realizacją praktyki,

b) zapoznanie z programem praktyki,

c) udzielenie wskazówek metodycznych dotyczących sposobu realizacji programu praktyki,

d) omówienie zasad prowadzenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,

e) zapoznanie z formami kontrolowania i zaliczenia praktyk;

6. Przygotowanie i przekazanie kierownikowi praktyk protokółu zaliczeniowego w celu dokonania wpisu w indeksie (z imiennym wskazaniem osób, które uzyskały zaliczenie, nie uzyskały zaliczenia bądź nie przystąpiły do praktyki);

7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji objętych opieką praktyk i przekazywanie ich kierownikowi praktyk w wyznaczonym przez niego terminie.

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 13.04.2010 r., 0:00

Wzory dokumentów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewelina Chacia
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 22.10.2016 r., 20:46
Data publikacji: wt., 13.04.2010 r., 0:00

Wybrane instytucje z którymi UG podpisał porozumienie o zorganizowaniu praktyk studenckich

WYBRANE INSTYTUCJE Z KTÓRYMI UG PODPISAŁ POROZUMIENIE O ZORGANIZOWANIU PRAKTYK STUDENCKICH NA CZAS OKREŚLONY

 

1. Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wejherowo, 3 Maja 4.

2. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców w Gdyni, Tatrzańska 35, Gdynia

3. Instytut Sztuki "WYSPA" w Gdańsku, ul. Doki 1/145 B, Gdańsk

4. Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów w Gdańsku, ul. Pomorska 68, Gdańsk

5. Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, Gdynia

6. Demokratyczna Unia Kobiet, UL. MISZEWSKIEGO 17 POK.201, Gdańsk

7. Przedsiębiorstwo Turystyczne "Roma", Łapino, 83-050 Kolbudy

8. REUTERS EUROPE o W Polsce, Śląska 23/25, 81-319 Gdynia

9. Urząd Miasta Lęborka, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, Lębork

10. Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

11. European Projects Group, Rycerza Blizbora 18/10, 80-177 Gdańsk

12. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

13. Urząd Miejski w Gdańsku, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

14. Urząd gminy Luzino, Ofiar Sztutthofu 11, Luzino

15. Wirtualna Polska, Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk

16. "Dziennik Elbląski" Redakcja, ul. Rybacka 35, 82 - 300 Elbląg

17. Leader Serwice Sp. z o.o., Świętojańska 32/2, Gdynia

18. Kombinat Artystyczny Sp. z o.o., Startowa 9A, 80-461 Gdańsk

19. Hanndszwork s.c. A. Kraszewski, T.Urban, Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk

20. Biuro Tłumaczeń w Wejherowie, 3 Maja 5, lokal 2b, Wejherowo

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 13.04.2010 r., 0:00