fbpx Studenckie praktyki zawodowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Studenckie praktyki zawodowe

Studenckie praktyki zawodowe

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

W Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Kierunek: Filologia rosyjska

Studia stacjonarne I i II stopnia

Specjalność: Język biznesu i translatoryka

Specjalność: Translatoryka i komunikacja międzykulturowa

Rok akademicki 2017/2018

 

I. Informacje ogólne

 

1. Praktyki studenckie są integralną i obligatoryjną częścią procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia rosyjska Uniwersytetu Gdańskiego.

 

2. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze niż 80 godz. w trakcie II lub  III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów I stopnia.

 

II. Cele praktyk

 

1. Pogłębienie i poszerzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych o umiejętności praktyczne.

 

2. Zapoznanie się z różnymi czynnościami, związanymi z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych lub Instytucji.

 

3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, przygotowanie do samodzielnej pracy oraz podejmowania decyzji.

 

4. Zapoznanie z techniką prowadzenia dokumentacji.

 

III. Organizacja praktyk

 

1. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach, przedsiębiorstwach, biurach tłumaczeń oraz innych firmach, które umożliwiają studentowi, w ramach powierzonych obowiązków, kontakt z językiem rosyjskim (w mowie i piśmie).

 

2. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje Kierownik praktyk.

 

3. Student odbywa praktyki we wskazanej przez siebie placówce, spełniającej wymogi, opisane w punkcie 1.

 

4. Student powinien złożyć pisemną informację o wybranej placówce Kierownikowi praktyk nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

 

5. Student może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z konieczności odbywania praktyk, jeżeli charakter prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywanej pracy, świadczonych usług na podstawie umowy cywilnoprawnej jest zgodny z kierunkiem studiów i gwarantuje uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

 

6. Do obowiązków studenta należy:

6.1. Zapoznanie się z organizacją placówki, w której odbywa praktykę.

6.2.Uzgodnienie programu swoich zajęć z opiekunem praktyki i uczestniczenie obowiązkowo we wszystkich czynnościach, prowadzonych przez opiekuna praktyk z ramienia firmy przyjmującej na praktykę oraz pozostałych zajęciach, które należą do obowiązków studenta-praktykanta.

6.3.Wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki z zaznaczeniem zakresu wykonywanych czynności, potwierdzonych czytelną pieczątką placówki i podpisem opiekuna praktyki.

 

7. Student zobowiązuje się do:

a. przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,

b. realizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem,

c. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,

d. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

 

8. Praca wykonywana podczas praktyki ma charakter nieodpłatny, chyba że organizator praktyki zdecyduje o przyznaniu studentowi wynagrodzenia.

 

9. W czasie odbywania praktyki student musi być ubezpieczony. Koszt ubezpieczenia pokrywa uczelnia. Do obowiązku studenta należy podanie wszelkich danych niezbędnych do ubezpieczenia najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

 

IV. Informacje dla Opiekuna z ramienia placówki przyjmującej na praktykę.

 

Opiekun z ramienia placówki przyjmującej na praktykę sprawuje ogólną opiekę nad skierowanymi na praktykę studentami, a w szczególności:

 

1. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki, kontroluje na bieżąco realizację jej planu.

 

2. Umożliwia studentom wzięcie udziału w posiedzeniach swoich organów, jeżeli odbywają się one w czasie trwania praktyki.

 

3. Umożliwia studentom zapoznanie się z sekretariatem, jednostkami firmy i dokumentacją.

 

4. Potwierdza odbycie praktyki oraz wystawia stosowne dokumenty (Dzienniczek praktyki studenckiejOcena praktyki studenckiej) – druki dostępne na stronie Wydziału Filologicznego UG.

 

V. Informacje dla opiekuna praktyki z ramienia placówki przyjmującej na praktykę.

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej kieruje do opiekunów prośbę o otoczenie opieką skierowanych na praktykę studentów oraz pomoc w realizowanych przez nich czynnościach.

Do szczegółowych zadań należą:

1. Zapoznanie studenta ze specyfiką placówki.

2. Włączenie studenta w tok życia i pracy placówki.

3. Zapoznanie studenta z prowadzeniem dokumentacji.

4. Obserwacja wszystkich czynności wykonywanych przez studenta, omawianie ich i wystawianie ocen.

5. Stosowanie wysokich wymogów wobec praktykantów, aby zamierzone cele praktyki zostały osiągnięte.

 

VI. Zaliczenie praktyk

 

1. Po zakończeniu praktyki należy złożyć kierownikowi praktyk dokumentację potwierdzającą odbycie i ocenę  praktyki (pliki Dzienniczek praktyki studenckiejOcena praktyki studenckiej na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG:.fil.ug.edu.pl/studenci/praktyki/dokumenty).

2. Wpisu w indeksie dokonuje kierownik praktyk na podstawie dostarczonej dokumentacji.

3. Dokumentacja praktyk pozostaje w archiwum uczelni.

4. Brak zaliczenia praktyki uniemożliwia ukończenie studiów i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

 

                                                                                  Kierownik praktyk

                                                                                   Dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 12.11.2017 r., 18:17
Data publikacji: ndz., 12.11.2017 r., 17:45