fbpx Serie wydawnicze | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Serie wydawnicze

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Tomy wieloautorskie z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. VII: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. Alicja Pstyga, Tatiana Kananowicz, Magdalena Buchowska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

VII tom z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza zatytułowany Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza zawiera opracowania, które koncentrują się na zagadnieniach szeroko rozumianej frazeologii, wpisanych w kontekst międzykulturowy, międzyjęzykowy, przekładowy i przekładoznawczy. Nowe podejścia Autorów oraz zastosowane techniki badawcze odsłaniają nowe aspekty frazeologii i nowe perspektywy jej ujmowania.

okładka

Spis treści

Tomy V i VI z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza stanowią opracowania monograficzne tematów określonych w tytułach:

tom V: Polszczyzna w tekstach przekładu, red. Alicja Pstyga i Małgorzata Milewska-Stawiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016
tom VI:  Wokół problemów przekładu literackiego, red. Alicja Pstyga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

 

Okładka 5  

Spis treści

  Okładka 6

Spis treści

Problemy polszczyzny w przekładzie – przedstawiane w monografii głównie w kontekście ekwiwalencji – łączą się z zagadnieniami rozumienia, interpretacji, kreatywności i trafności rozwiązań translatorskich oraz recepcji tekstu przełożonego. Odpowiadając na pytanie o polszczyznę w tekstach przełożonych, autorzy poszczególnych opracowań dowodzą, że polszczyzna jest systemem zróżnicowanym, elastycznym, otwartym, dobrze odpowiadającym potrzebom komunikacyjnym jej użytkowników – w tym tłumaczy. Mówiąc o błędach w tekstach przełożonych na język polski, winniśmy więc oceniać polszczyznę i teksty przełożone z perspektywy trafności wyborów tłumacza. Z zaproponowanej problematyki szczególnie zostały wyeksponowane kulturowe uwarunkowania przekładu, polszczyzna w przekładzie tekstów literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, dokumentacji oraz problem tekstów dawnych w przekładzie, a także sama historia przekładu, co odzwierciedla kompozycja monografii. Opracowania zostały w niej pogrupowane na trzy kręgi tematyczne: Z zagadnień historii przekładu, Polszczyzna w kontekście ekwiwalencji i adekwatności przekładowej oraz Media a przekład.

Podstawą opracowań różnorodnych problemów szczegółowych składających się na  tom szósty są teksty literackie (w większości polskie) i ich tłumaczenia na język rosyjski, kaszubski i górnołużycki, a także – w ramach wielojęzycznych konfrontacji przekładowych – porównania przekładów oryginałów (polskich i anielskiego) na język ukraiński i rosyjski, angielski i włoski oraz niemiecki i rosyjski. Swoistym dopełnieniem tych zagadnień są konfrontacje w zakresie paremiologii słowiańskiej.

tom III:  red. Alicja Pstyga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
tom IV:  red. Alicja Pstyga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

Okładka 3             Okładka 4

 

Tematyka tomów wiąże się z podstawowymi problemami współczesnego językoznawstwa i translatoryki. Tradycyjnie autorzy artykułów koncentrują się wokół trzech podstawowych zagadnień: współczesnej leksykografii, interpretacji faktów językowych oraz przekładu. Zawartość tomów przynosi szeroki obraz badań nad słowem – jego wartością semantyczną, strukturą formalną – również w ujęciu konfrontatywnym, rolą w tekście oraz w szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej i opisem leksykograficznym słowa.

tom II:  red. Alicja Pstyga, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

Okładka 2

 

tom I: red. Alicja Pstyga i Krystyna Szcześniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002

Okładka 1              

 

 

 

Spisy treści tomów I, II, III, IV

Spis treści, tom I, s. 2Spis treści, tom II, s. 1Spis treści, tom II, s. 2Spis treści, tom III, s. 1Spis treści, tom III, s. 2Spis treści, tom III, s. 3
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 05.12.2018 r., 19:30
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 20:46

Tekst jako kultura. Kultura jako tekst

Seria wydawnicza Tekst jako kultura. Kultura jako tekst

Tom I, red. Zoja Nowożenowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

Autorzy umieszczonych w monografii materiałów demonstrują wielość podejść, rozumienia i metod badawczych tekstu. Głównym kierunkiem badań współzależności pomiędzy językiem i kulturą jest przede wszystkim kierunek od tekstu do kultury - „tekst jako kultura”, który zdobył rezonans zwłaszcza w środowisku filologów, między innymi dlatego, że odzwierciedla priorytety poznania filologicznego i utrwala naukowe tradycje lingwistyki, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa, tekstologii i in. Takie rozumienie umieszcza tekst w systemie komunikacji werbalnej, która już się ukształtowała i została teoretycznie ujęta jako dziedzina translacji informacji kulturowych. (…)

Druga część tytułu monografii - „kultura jako tekst” - zmienia kierunek współzależności, wprowadzając do dialogu naukowego rozumienie tekstu, wypracowane przez filozofię, kulturoznawstwo i antropologię kulturową: tekstem jest wszystko, co stworzył człowiek, czyli dowolny artefakt, który jest nośnikiem informacji kulturowych.

Okładka, tom I

Spis treści

Tom II, red. Zoja Nowożenowa, Tatiana Kananowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

Drugi tom poświęcony został badaniom nad problematyką wzajemnych zależności pomiędzy tekstem a kulturą. Problematyka tomu – w odróżnieniu od pierwszej książki – skoncentrowana jest wokół trzech podstawowych zagadnień. Pierwsze dotyczy badawczych paradygmatów metodologicznych, drugie – ujmowania tekstu jako produktu kultury narodowej, trzecie skupia się wokół problemu przekładu – tekstu „między kulturami”.

 

Okładka, tom II

Spis treści

Tom III, red. Zoja Nowożenowa, Tatiana Kananowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

Dążąc do uniezależnienia się od ideologii „wewnętrznej” nauka o tekście zwróciła się w stronę funkcjonalizmu, komunikatywizmu, analizy pragmatycznej i – ostatecznie – w stronę determinizmu kulturowego. Ta pozycja metodologiczna doprowadziła do włączenia do badań nad tekstem takich kategorii jak: sytuacyjność, ukierunkowanie komunikacyjne, znaczenia pragmatyczne, przestrzeń komunikacyjna, zestaw tekstów i inne. Wśród głównych zadań teorii tekstu na tym etapie można wymienić: tekst i jego powiązanie z nadawcą i odbiorcą, tekst jako złożony znak, relacja tekst – rzeczywistość oraz tekst – inne teksty. Te problemy i zadania znalazły się w centrum uwagi naszych autorów.

Okładka, tom III

Spis treści

 

Szczegółowe informacje o konferencjach z tego cyklu znaleźć można na stronie http://www.tekst-jako-kultura.ug.edu.pl/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: śr., 15.11.2017 r., 22:18
Data publikacji: śr., 15.11.2017 r., 18:57