fbpx KONGRES SINOLOGICZNY | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

KONGRES SINOLOGICZNY

Kongres sinologiczny

CHINY. NOWE DZIEJE Między historią a przyszłością jest pierwszą zorganizowaną przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim konferencją sinologiczną, której celem jest zintegrowanie interdyscyplinarnego środowiska literaturoznawców, kulturoznawców oraz językoznawców zajmujących się zarówno tradycją kultury i języka chińskiego, jak i badających zmiany, które niesie ze sobą dynamika rozwoju społecznego w tej części świata. Szczególny nacisk kładziemy na nowoczesną perspektywę badań, w której jest miejsce na wielowymiarowe analizy dające szanse na odważne i wielopoziomowe prognozy wizerunku Chin i Chińczyków w kolejnych dekadach XXI wieku. Interesują nas studia nad sztuką, antropologią, filozofią, językiem, religią, socjologią, edukacją, kulturą i historią, przy czym wyjątkową wartość stanowią dla nas próby badawcze na styku dyscyplin i dziedzin naukowych. Ponieważ spotkaniu ma przyświecać idea debaty, każdy panel kończyć się będzie otwartą dyskusją prowadzoną przez wybitnych sinologów, którzy nie tylko będą pełnić rolę moderatorów poszczególnych sesji, ale wezmą również udział w panelu eksperckim.

Wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia zapraszamy serdecznie do nadsyłania abstraktów wystąpień do 31 marca 2020. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza oraz wysłanie go na adres kongres.sinologiczny@ug.edu.pl 
Formularz: https://tiny.pl/tvrzp

Ważne informacje
Miejsce: Uniwersytet Gdański
Termin konferencji: 13 maja 2020
Języki konferencji: polski i angielski
Czas referatu: 20 minut
Termin nadsyłania abstraktów: 31 marca 2020 
Ogłoszenie przyjętych abstraktów: 6 kwietnia
Opublikowanie programu konferencji: 10 kwietnia 2020

Udział w wydarzeniu nie wymaga opłaty konferencyjnej. Uczestnicy we własnym zakresie organizują transport i zakwaterowanie.

-- Istnieje możliwość publikacji najlepszych referatów w czasopiśmie Gdańskie Studia Azji Wschodniej (punkty MNiSW: 20)
https://csaw.ug.edu.pl/gsaw/

Przykładowe tematy wystąpień
– tradycja i nowe trendy w badaniach nad przekładem
– wyzwania w nauczaniu języka chińskiego
– znajomość języka chińskiego w perspektywie rozwoju i dostępności nowych narzędzi translatorycznych
– tendencje wydawnicze w obszarze literatury chińskiej
– trendy kulturowe w Chinach XXI wieku
– kultura jako ważne narzędzie wdrażania systemów politycznych
– kultura i technologie – Chiny między tradycją a przyszłością
– w obliczu globalizacji – kulturowa walka sił między Wschodem i Zachodem świata
– wpływ social mediów na współczesną tożsamość Chińczyków
– Chińczycy wobec wyzwań dzisiejszego rynku pracy
– gender studies w perspektywie nowych problemów społecznych Chin
- organizacje kultury wobec wdrażania systemów politycznych

Konferencja sinologiczna jest częścią czterodniowego Ogólnopolskiego Kongresu Sinologicznego (11-14.05.2020), w którego organizacji wezmą udział Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filologiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego oraz Instytut Konfucjusza. W ramach majowego tygodnia zaplanowane są cztery konferencje: prawnicza, poświęcona aspektom współpracy polsko-chińskiej, sinologiczna, dotycząca nowych perspektyw naukowych związanych z kulturą Państwa Środka, ekonomiczna oraz popularnonaukowa, prezentująca dalekowschodnie sztuki walki.

______________________________________________________

CHINA. NEW HISTORY. Between yesterday and tomorrow is the first sinological conference organized by the Institute of Russian and Eastern Studies at the University of Gdansk and the Confucius Institute at the University of Gdansk to integrate an interdisciplinary environment of literary, cultural and linguistic experts dealing with both the tradition of Chinese culture and language, and studying the changes brought about by the dynamics of social development in this part of the world. The event will take place on 13 May 2020 at the University of Gdansk, Poland. We put particular emphasis on a modern research perspective, where there is room for multidimensional analyses that give a chance for bold and multi-level forecasts of the image of China and the Chinese in the next decades of the 21st century. We are interested in the study of art, anthropology, philosophy, language, religion, sociology, education, culture and history, with a unique value in research attempts at the borderline between disciplines and scientific fields. Since the meeting is to be guided by the idea of a debate, each panel will end with an open discussion led by outstanding sinologists, who will not only act as moderators of each session, but will also take part in an expertise panel.

We invite everyone interested in the theme of the event to send us abstracts of their papers. Applications are accepted by e-mail by filling in a special form and sending it to kongres.sinologiczny@ug.edu.pl 
APPLICATION FORM: https://tiny.pl/tvrzp
 
Important information
Place: University of Gdansk
Conference date: 13 May 2020
Conference languages: Polish and English
Time for the paper: 20 minutes
The deadline for sending in abstracts: 31 March 2020 
Announcement of accepted abstracts: 6 April 2020
Publication of the conference programme: 10 April 2020

There is no conference fee. The organizers do not provide transportation and accommodation.

The best papers will be published in a special issue of the Gdansk Journal of East Asian Studies (ranked scientific journal – 20 points according to the list of journals of the Ministry of Science and Higher Education in Poland). 

Proposals for papers
– tradition and new trends in translation research
– challenges of teaching the Chinese language
– knowledge of the Chinese language in the perspective of the development and availability of new translation tools
– publishing trends in Chinese literature
– cultural trends in China in the 21st century
– culture as an important tool for implementing political systems
– culture and technology – China between tradition and the future
– China in the face of globalization – the cultural struggle of forces between East and West
– the influence of social media on contemporary Chinese identity
– China’s labor market challenges
– gender studies in view of new social problems in China
- cultural organizations towards the implementation of political systems

The Sinological Conference is a part of the four-day Polish Nationwide Sinological Congress (11-14.05.2020), which will be organized by the Faculty of Law and Administration, Faculty of Languages, Department of International Business of Faculty of Economics and the Confucius Institute. Four events are planned during the congress: law conference devoted to legal aspects of Polish-Chinese cooperation, sinological conference concerning new scientific perspectives on Chinese culture, economic conference and popular science event presenting martial arts from the Far East.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 25.02.2020 r., 21:49
Data publikacji: wt., 25.02.2020 r., 19:40