fbpx Praktyki studenckie - studia wschodnie | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Praktyki studenckie - studia wschodnie

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku studia wschodnie

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

dla kierunku STUDIA WSCHODNIE

(studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016 lub później)

 

1. Odbywanie studenckich praktyk zawodowych ma na celu:
 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 • poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji,
 • pogłębienie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji itp.,
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.
2. Od studentów realizujących praktyki zawodowe oczekuje się zaangażowania i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków, wysokiej kultury osobistej, ubioru stosownego do miejsca odbywania praktyki i wykonywania wszystkich prac poleconych przez opiekunów praktyk.
Zadaniem praktyki jest zapoznanie studentów z:
 • jednostką organizacyjną (jej strukturą organizacyjną, zadaniami poszczególnych komórek i ich wzajemnymi powiązaniami),
 • obowiązującymi w organizacji przepisami wewnętrznymi (wewnętrznym regulaminem jednostki organizacyjnej, przepisami o dyscyplinie pracy, statutem itp.),
 • organizacją sekretariatu, instrukcją i obiegiem korespondencji oraz jej klasyfikacją,
 • sposobami dokumentacji pracy,
 • procedurami rekrutacji, selekcji, motywowania i szkolenia pracowników,
 • sposobem wymiany informacji poprzez sieć lokalną, pomiędzy poszczególnymi komórkami jednostki.
Przykładowe zagadnienia realizowane w czasie praktyk:
 • praca przy organizacji konferencji, seminariów oraz szkoleń,
 • realizacja i analiza badań rynkowych (praca w terenie, opracowywanie ankiet),
 • udział w pracach związanych z pisaniem projektów,
 • tworzenie baz danych,
 • redakcja tekstów, dokumentów,
 • pełnienie funkcji przewodnika grupy obcojęzycznej.
3. Student dokonuje wyboru miejsca praktyki zgodnie z własnymi preferencjami. Studenci mogą odbyć obowiązkową praktykę zawodową w:
 • urzędach centralnych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego (na wszystkich szczeblach), organach administracji rządowej (na wszystkich szczeblach), placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych,
 • jednostkach sądownictwa krajowego i międzynarodowego,
 • izbach przemysłowo-handlowych,
 • wydawnictwach, domach medialnych, redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations i reklamowych, agencjach informacyjnych, biurach prasowych,
 • jednostkach gospodarczych (krajowych i korporacjach transnarodowych).
4. Student odbywa praktykę nie wcześniej niż przed rozpoczęciem 1 semestru studiów i nie później niż przed ukończeniem 5 semestru studiów. Praktyka realizowana jest w wymiarze 80 godzin.
5. Praktyka studencka odbywa się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
6. Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk student informuje kierownika praktyk o zamiarze rozpoczęcia praktyk w danej instytucji. Informacja ma charakter pisemny i zawiera krótki opis planowanej praktyki, z naciskiem na umiejętności, jakie student zamierza nabyć dzięki praktyce (załącznik 1).
7. Co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk student składa kierownikowi praktyk następujące dokumenty:
 • Porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji) (załącznik 2),
 • skierowanie na praktykę jako załącznik do porozumienia (załącznik 3).
 • formularz ubezpieczenia (załącznik 4) – student odbywający praktyki na terenie RP podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Po podpisaniu dokumentów przez Dziekana oba egzemplarze porozumienia przekazywane są przez studenta do zakładu pracy, a po podpisaniu ich przez pracodawcę i zaopatrzeniu w pieczęcie zakładu pracy jeden egzemplarz porozumienia wraca do kierownika praktyk.
9. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie złożonej przez studenta u kierownika praktyk Oceny przebiegu praktyki studenckiej (załącznik 5) oraz Dzienniczka praktyki studenckiej (załącznik 6). Student powinien złożyć te dokumenty kierownikowi praktyk w ciągu 14 dni od zakończenia praktyki, a jeżeli praktyka odbywała się w czasie wakacji to w terminie wrześniowej sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia dokonuje kierownik praktyk potwierdzając ten fakt wpisem w indeksie elektronicznym.
10. Student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie:
 • prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • uczestnictwa w stażach,
 • wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej.
W tym celu student składa u kierownika praktyk Prośbę o zaliczenie pracy zawodowej (załącznik 7).

Dokumentacja praktyk

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 16.10.2018 r., 18:06
Data publikacji: pon., 24.04.2017 r., 17:13