fbpx Interpunkcja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Interpunkcja

Czy dobrze postawiono przecinki w zdaniu: „Wszystko, co o nim wiedziano, to, to, że często wyjeżdżał”?

Prawidłowy zapis powyższego zdania to: Wszystko, co o nim wiedziano, to to, że często wyjeżdżał.

Co o nim wiedziano jest zdaniem wtrąconym, dlatego oddzielamy je z dwóch stron przecinkami. Przed że również zgodnie z regułą stawiamy przecinek. Natomiast nie stawiamy przecinka między dwoma wyrazami to. Pierwszy z nich stanowi łącznik w orzeczeniu imiennym. Drugie to jest zaimkiem, wprowadzającym zdanie orzecznikowe że często wyjeżdżał. Między łącznikiem a orzecznikiem nie stawiamy przecinka.

Małgorzata Sańko

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.07.2016 r., 14:37
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 14:37

Czy poprawnie postawiono przecinki w zdaniu: „Według mnie, jak porządek, to porządek, a jak bałagan, to bałagan”?

Tak, w tym wypowiedzeniu przecinki postawiono poprawnie.

Wyrażenie oceniające według mnie ‘moim zdaniem’ na ogół jest odczuwane jako wtrącenie i oddzielane przecinkiem.

Przecinki stawia się również pomiędzy wypowiedzeniami składowymi nadrzędnymi i podrzędnymi, należy więc oddzielić przecinkiem równoważnik zdania podrzędnego okolicznikowego warunku jak  (jest) porządek od równoważnika zdania nadrzędnego to (jest) porządek oraz równoważnik zdania podrzędnego okolicznikowego warunku jak  (jest) bałagan od równoważnika zdania nadrzędnego to (jest) bałagan.

Przecinkiem powinny także zostać oddzielone od siebie wypowiedzenia przeciwstawne: jak porządek, to porządek oraz jak bałagan, to bałagan, połączone spójnikiem a.

Magda Nasiłowska
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.07.2016 r., 14:36
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 14:36

Chciałbym zapytać o przecinek w zdaniu: „W przypadku powołania komisji w nowej kadencji, termin ten wynosi 30 dni od daty powołania komisji”. Czy jest on potrzebny?

Przytoczone zdanie jest zdaniem pojedynczym zawierającym wyrażenie przyimkowe o funkcji okolicznika warunku (w jakim wypadku? – w przypadku powołania komisji w nowej kadencji). Okoliczników, które nie są zdaniami, nie oddziela się przecinkiem od reszty zdania (tu: od podmiotu), toteż przecinek w przytoczonym zdaniu jest zbędny. Zdanie to nie powinno zawierać żadnego znaku interpunkcyjnego oprócz końcowej kropki: W przypadku powołania komisji w nowej kadencji termin ten wynosi 30 dni od daty powołania komisji.

Urszula Wiśniewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.07.2016 r., 14:35
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 14:35

Czy w podanym zdaniu poprawnie umieszczono pierwszy przecinek: „W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Przewodniczący Rady zarządza ponowne głosowanie”?

Pierwszy przecinek w przytoczonym zdaniu należałoby zachować, gdyby nadawca chciał postawić akcent zdaniowy na wyrażeniu w razie. Z punktu widzenia zasad interpunkcji przecinek ten jest opcjonalny – można go postawić w tym miejscu, ale nie trzeba. Podane zdanie jest więc poprawne pod względem interpunkcji. W zależności jednak od tego, czy zdecydujemy się postawić przecinek w tym miejscu, zmienia się funkcja wyrażenia w razie. W wersji z przecinkiem wyrażenie to jest częścią rozbitego zdania nadrzędnego Przewodniczący Rady zarządza ponowne głosowanie [w razie] i pełni funkcję okolicznika. Gdy nie postawimy przecinka, wyrażenie w razie pełni w zdaniu funkcję spójnika o znaczeniu zbliżonym do spójnika wtedy. W wersji bez przecinka w tym miejscu mamy więc do czynienia z dwoma spójnikami zestawionymi: w razie i gdy.

Dagmara Kałkus

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.07.2016 r., 14:35
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 14:35

Czy w podanym zdaniu rzeczywiście należy postawić tylko jeden przecinek? (...)

Czy w podanym zdaniu rzeczywiście należy postawić tylko jeden przecinek: „W razie potrzeby, przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie”?

Powyższe zdanie jest rozwiniętym zdaniem pojedynczym. Człon w razie potrzeby  jest okolicznikiem warunku, co oznacza, że – podobnie jak innych okoliczników – nie oddzielamy go przecinkiem od reszty zdania. Poprawny zapis tego zdania powinien zatem wyglądać następująco: W razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

Milena Żołnowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.07.2016 r., 14:34
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 14:34

Czy przecinki w następującym zdaniu: „W przypadku autopoprawki do projektu uchwały autopoprawka i tekst uchwały obejmujący autopoprawkę otrzymują numer j.w. z podaniem numeru zmiany („DRUK Nr .../.../...”)” zostały poprawnie postawione?

W powyższym zdaniu nie powinno być żadnych przecinków, ponieważ zdanie ma tylko jedno orzeczenie, jest więc zdaniem pojedynczym. Wyrażenie w przypadku autopoprawki do projektu uchwały jest okolicznikiem warunku, a okoliczników nie oddziela się przecinkami od innych składników zdania (tu: podmiotu). Natomiast wyrażenie obejmujący autopoprawkę to przydawka integralna, wyznaczająca zakres określanego rzeczownika tekst; przydawek tego typu również nie oddziela się przecinkami od wyrazu nadrzędnego.

Alicja Ptak

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.07.2016 r., 14:09
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 14:09

Proszę o ocenę poprawności interpunkcyjnej zdania: „W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 2 do 3 członków komisji”.

Przecinek zastosowany w tym zdaniu jest błędny, ponieważ nie stawiamy go przed okolicznikami oraz po okolicznikach. Fragment w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych to okolicznik celu, ponieważ informuje on o zamiarze, w jakim wykonywana jest dana czynność.

Nie należy umieszczać przecinka również między słowami zespół kontrolny (dopełnienie) a składający się (przydawka), ponieważ przydawka ma tu charakter integralny wyodrębniający i wyznacza zakres określanego rzeczownika.

Poprawne jest zatem zdanie bez żadnego przecinka: W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 2 do 3 członków komisji.

Judyta Szynkarczyn
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.07.2016 r., 14:07
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 14:07

Mam wątpliwości co do poprawności przecinka w podanym zdaniu: „Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie bierze się pod uwagę”. Czy słusznie?

Słusznie. Nie jest to zdanie złożone, tylko pojedyncze, a przecinkiem oddzielono tu rozbudowane dopełnienie od orzeczenia, jest on więc zbędny.

Jacek Świątek

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.07.2016 r., 14:04
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 14:04

Czy potrzebny jest przecinek w zdaniu „Usuńmy to, co niezrozumiałe”?

Według zasad interpunkcji polskiej wypowiedzenia składowe podrzędne zawsze oddzielany przecinkiem od wypowiedzeń składowych nadrzędnych. Również w tym wypadku zdanie nadrzędne Usuńmy to należy oddzielić przecinkiem od równoważnika zdania podrzędnego dopełnieniowego co (jest) niezrozumiałe.

Magda Nasiłowska
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:32
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:32

Czy poprawnie postawiono przecinek w zdaniu: „Ubrany w czarny sweter, nie zwracałem na siebie uwagi”?

W zdaniu tym występuje przydawka orzekająca (ubrany w czarny sweter), po której – zgodnie ze zwyczajem – stawiamy przecinek. Jest on interpunkcyjnym odpowiednikiem pauzy, która pojawia się w tym miejscu, gdy to zdanie wypowiadamy. Zdania z przydawkami orzekającymi przytacza w Zarysie składni polskiej Zenon Klemensiewicz, por. np. Chory na tyfus, leży Piotr w szpitalu. Podane zdanie jest więc poprawne pod względem interpunkcyjnym.

Nicole Wesołowska
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.06.2016 r., 14:31
Data publikacji: wt., 21.06.2016 r., 14:31