fbpx Edward Breza | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Edward Breza

Edward Breza

prof. dr hab. Edward BREZA
Urodzony 24.09.1932 roku w Kaliszu, powiat Kościerzyna, rodzice Józef i Marta z domu Gruchała. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej wsi, a ukończył ją w Lipuszu, pow. Kościerzyna w roku 1948, w latach 1948–1951 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie, maturę zdał eksternistycznie w Poznaniu w roku 1953. W r. 1958 ukończył studia teologiczne w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie z wynikiem b. dobrym, m. in. uzyskał ocenę bdb od ówczesnego ks. prof. dra hab. Karola Wojtyły z katolickiej etyki społecznej. Świadectwo Liceum Pedagogicznego uzyskał w roku 1961 w Liceum Pedagogicznym w Gdyni po egzaminie eksternistycznym, w tymże roku ukończył roczny zaoczny kurs bibliotekarski w Gdyni w pionie bibliotek powszechnych.
Pracę zawodową rozpoczął od roku szkolnego 1958/59 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościerzynie, pracował potem w Szkole Podstawowej w Dziemianach i w Kaliskach, powiat kościerski. Studia zaoczne filologii polskiej ukończył w roku 1964. Odtąd był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Kościerzynie i instruktorem języka polskiego. W roku 1966 został starszym asystentem w WSP w Gdańsku. Doktorat uzyskał w roku 1972 na Uniwersytecie Gdańskim, habilitował się w roku 1978, również na UG, docentem etatowym został w roku 1979, profesorem nadzwyczajnym od 1 VII roku 1988, profesorem zwyczajnym od 1 IV 1993. W okresie 1 X 1978 – 30 VI 1994 pracował dodatkowo na stanowisku doc. etatowego, prof. nadzw. i prof. zw. w WSP w Bydgoszczy. Od r. 2002 na emeryturze, nadal pracuje na stanowisku prof. zw. w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie (1 II 2003 – 31 VII 2004); od 1 II 2003 do 31 IX 2007 na stanowisku prof. zw. w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej; od 1 X 2004 na stanowisku prof. na polonistyce Instytutu Filologiczno-Historycznego w Mławie (od 1 X 2008 (po zmianie ustawy o wyższych szkołach zawodowych) na stanowisku prof. zw. na Wydziale Humanistycznym tej Uczelni), od 7 X 2003 do 30 IX 2006 na 0,5 etatu nauczycielskiego w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie; w Un. Gdańskim prowadzi sem. doktoranckie oraz wykład monograficzny z onomastyki w ramach godzin zleconych.
Pełnione funkcje: m.in. 1) prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym UG 1978–81, 2) dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 1981–91, 3) kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki w latach 1988–2002, 4) przewodniczący I Wydziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1980–84 (przez dwie kadencje), 5) redaktor Prac Językoznawczych UG od t. 8 do 18, 6) redaktor Rocznika Gdańskiego t. 52–67 (15 tomów) od 1992 do czerwca 2006, 7) członek kolegium redakcyjnego Rocznika Gdańskiego (w latach 1978–1992), 8) członek Komitetu Redakcyjnego Onomasticów w Krakowie (od roku 1986 do chwili obecnej), 9) członek Rady Naukowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (w latach 1989–1998), 10) członek Międzynarodowego Komitetu Onomastycznego w Lowanium (Belgia), ICOS, 11) przewodniczący Podkomisji Antroponimicznej Komitetu Językoznawstwa PAN.
Osiągnięcia dydaktyczne: 1) wypromował 22 doktorów (2 dalsze przewody na UG w toku), 2) i ok. 500 magistrów filologii polskiej na UG i na WSP w Bydgoszczy ( tu 117 osób) oraz 52 licencjatów na UG, 5 w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej, 9 w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie; 50 na polonistyce w Mławie; 3) pisał opinie na tytuł profesorski dla 12 osób i na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego dla 10 osób dla Instytutu Języka Polskiego w Krakowie, UJ, UŁ, UŚ, Un. Szczecińskiego, Un. Warszawskiego, WSP w Bydgoszczy, Olsztynie, Słupsku i w Kielcach, 4) był egzaminatorem w 11 przewodach habilitacyjnych, 5) oceniał 13 prac doktorskich, 6) recenzował do druku ponad 50 książek i setki artykułów; 7) prowadził i prowadzi seminaria doktoranckie, magisterskie, licencjackie, wykłady i ćwiczenia z gramatyki opisowej jęz. polskiego, kultury języka polskiego, języka wypowiedzi dziennikarskiej, historii języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego, dialektologii, wykłady monograficzne; 8) zorganizował w Uniw. Gdańskim 3 rzuty Pomorzoznawczego Studium Podyplomowego, był na nich (jak też na terenowych w Sierakowicach, Kościerzynie i w Brusach, organizowanych przez Instytut Pedagogiki UG) wykładowcą; 9) był przewodniczącym Komisji Oświaty przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 1975–1984, przygotował materiały do regionalizacji nauczania na Spotkania Wdzydzkie w r. 1981 (opublikowane), opracował program nauczania gramatyki kaszubskiej (drukowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie); 10) jest od r. 2003 przewodniczącym Komisji egzaminacyjnej przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, która przyznaje nauczycielom uprawnienia do nauczania jęz. kaszubskiego w różnych typach szkół; 11) od r. 2006 jest przewodniczącym Komisji Standaryzacji i Normalizacji Języka Kaszubskiego, od r. 2007 także Przewodniczącym Rady Języka Kaszubskiego; 12) jako prezes gdańskiego koła TMJP doprowadził do powstania kół terenowych w szkołach: Podstawowej w Karsinie (prowadzone przez wypromowanego przez siebie dra Jerzego Głowackiego) i w III LO w Gdyni (prowadzone przez mgr E. Kuczyńską); 13) był częstym referentem na konferencjach nauczycielskich w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kartuzach, Tczewie, Sztumie, Braniewie, Wejherowie, Pucku; 14) zorganizował z kolegami i koleżankami w r. 1983 w UG IV Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną z udziałem gości zagranicznych; 15) Był przewodniczącym Komisji ds. specjalizacji nauczycielskiej przy Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego.
Współpraca z ośrodkami zagranicznymi: 1) współpracował i współpracuje z lipskim ośrodkiem onomastycznym; 2) był z wykładami z zakresu kaszubistyki i onomastyki w r. 1990 na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (u prof. Guttschmidta); a) uczestniczył referatowo na XV Kongresie Onomastycznym w Lipsku w r. 1981; 3) był z wykładami w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Magdeburgu w r. 1988; 4) był kilka razy na konferencjach naukowych w Ostsee-Akademie w Travemünde, uczestniczył dwa razy w spotkaniu roboczym nad treścią i formą publikacji polsko-niem. Kaschubisch-Pommersche Heimat/Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów, Gdańsk-Lubeka 2000, gdzie omówił mowę Kaszubów, typowe nazwiska kaszubskie, nazwy miast kaszubskich; 5) kilka razy był z odczytami w Pradze, Hradec Kralove, Bańskiej Bystrzycy, Ostrawie, Bratysławie, w ramach konferencji onomastycznych, organizowanych przez Uniwersytet Karola w Pradze, Komisję Onomastyczną Czeskiej czy Słowackiej Akademii Nauk, nawiązał kontakty naukowe z prof. prof. R. Šramkiem, V. Blanarem, M. Majtanem, M. Knappovą i innymi; drukuje artykuły w „Zpravodáj Mestnopisne Komise ČSAV” (później „Acta Onomastica”); 6) w r. 1980 pojechał ze studentami skandynawistyki Un. Gdańskiego do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Malmö (Szwecja), wygłaszając referat o kulturze duchowej Polaków, uwidocznionej w imionach i nazwiskach polskich; 7) w r. 1997 pojechał jako opiekun naukowy grupy 10 nauczycieli regionalistów na tydzień do Fryzji w północnej Holandii, informując Fryzów o dokonaniach Kaszubów i Kociewiaków w zakresie nauczania języka, piśmiennictwa i kultury pomorskiej; 8) po powołaniu polonistyki na Uniwersytecie w Grodnie od r. 1993 co roku jeździł z wykładami z zakresu historii języka polskiego i onomastyki na miesiąc, potem 2 tygodnie na tamtejszą filologię polską, prowadził konsultacje dla tamtejszej kadry nauczającej, miewał wykłady w Związku Polaków Białorusi, w tamtejszej telewizji, radiu, współpracował z redakcją Głosu znad Niemna (cykl artykułów o polskich imionach), z Macierzą Polską, dostarczając materiałów dydaktycznych, drukowanych w miesięczniku „My i Szkoła” w Grodnie, prowadził lekcje pokazowe dla nauczycieli języka polskiego, przewodniczył jury konkursu polskiej poezji i prozy, miewał wykłady dla Związku Polaków Białorusi w Grodnie, występował w tamtejszej telewizji i radiu; opiekował się polską młodzieżą studiującą na Uniwersytecie Gdańskim (4 studentki pisały prace magisterskie o polszczyźnie Kresów i o nazwiskach polskich na cmentarzach Białorusi), był opiekunem stażów naukowych pracownic z Grodna, brał udział referatowy w dwóch konferencjach naukowych w Grodnie; 9) był opiekunem naukowym 10 studentek slawistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, odbywających w UG praktykę zawodową; 10) był opiekunem stażów naukowych pracowników WSP (potem Akademii Bydgoskiej) w Bydgoszczy, Uniwersytetu Grodzieńskiego, kilku uniwersytetów niemieckich.
Odznaczenia: I. państwowe: 1) Złoty Krzyż Zasługi, 2) Krzyż Kawalerski OOP, 3) Krzyż Oficerski OOP; II. resortowe: 1) Medal KEN, 2) Zasłużony Działacz Kultury; III. regionalne: 1) Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, 2) Medal Księcia Mściwoja, 3) Medal Uniwersytetu Gdańskiego, 4) Medal Stolëm Studenckiego Klubu Pomorania przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; 5) Medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
Dnia 25 IV 2006 r. został pierwszym doktorem honoris causa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:31
Data publikacji: pt., 16.04.2010 r., 0:00

Edward Breza

Publikacje

Wykaz czasopism i ich skrótów:

AC – Acta Cassubiana (Instytut Kaszubski, Gdańsk)
Acta Onomastica – Praha (kontynuacja: Zpravodáj Mestopisné Komise ČSAV)
Bazuny – Komunikaty Oddziału Chojnickiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Biul. Polonist. – Biuletyn Polonistyczny, Warszawa
Biul. ZK-P – Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (potem zob. Pomer.)
Czas Żukowa, Żukowo
DB – „Dziennik Bałtycki”, Gdańsk
DBRejsy – „Dziennik Bałtycki”, Gdańsk, dodatek sobotnio-niedzielny
DTcz – „Dziennik Tczewski”, Tczew, dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”
Echo – „Echo Ziemi Lęborskiej”, dodatek piątkowy „Dziennika Bałtyckiego”
Forum Kobylińskie, Kobylin
GChoj – „Gazeta Chojnicka”, Chojnice (miesięcznik)
GKar – „Gazeta Kartuska”, Kartuzy
GłosK – „Głos Kaszëb”, dodatek „Głosu Pomorza”, Słupsk
„Głos Koszaliński”, Koszalin
GłosN – „Głos znad Niemna”
GM – „Gwiazda Morza”, Gdańsk
GMor – „Gazeta Morska”, dodatek gdański „Gazety Wyborczej”
Gryf Ko – „Gryf Kościerski”, Kościerzyna
GSJ – Gdańskie Studia Językoznawcze, Gdańsk
GTcz – „Gazeta Tczewska”, Tczew
GW – „Głos Wybrzeża”, Gdańsk
GZH Pr. Jęz. – Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Seria Filologia. Prace Językoznawcze
GZH. Pr. Pom. – Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze
Jant. Szl. – „Jantarowe Szlaki”, Gdańsk
Językoznawca. Studenckie Ogólnopolskie Pismo Językoznawca, Lublin
JP – „Język Polski”, Kraków
„Kalendarz Gdański”, Gdańsk
„Kaszuby” – Kościerzyna, od 1997
KByt – „Kurier Bytowski”, Bytów 1991
KMR – „Kociewski Magazyn Regionalny”, Tczew-Starogard Gdański
Kom.IB – Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk
Kom. ZK-P – Komunikaty Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Stegna”
„Kultura”, Kraków
Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje. Rjad A. Rěč a literatura
Linguistica Bidgostiana, Bydgoszcz
Linguistische Studien, Berlin
„Literatura Ludowa”, Wrocław
Litery, Gdańsk
NI – Namenkundliche Informationen, Leipzig
„Norda”. Pismiono Kaszëbsczi Zemi; do 1990 dodatek „Gońca Rumskiego” (Rumia), a od 1997 dodatek pozatrójmiejskiej edycji „Dziennika Bałtyckiego”
Nowa Szk. – „Nowa Szkoła”
„Nowiny Rzeszowskie”, Rzeszów
NTyg Ko – „Nasz Tygodnik Kościerzyna”, Kościerzyna
NTyg Pu – „Nasz Tygodnik Puck”, Puck
NTyg Wej – „Nasz Tygodnik Wejherowo”, Wejherowo
„Onoma”, Louvain
Onomastickỳ Zpravodaj ČSAV, zob. ZMK
„Onomastica”, Wrocław-Warszawa-Kraków
OSG – „Onomastica Slavogermanica”, Wrocław-Berlin
PF – Prace Filologiczne, Warszawa
Pielgrzym, Pelplin
PJ – „Poradnik Językowy”, Warszawa
Polonist. – „Polonistyka”, Warszawa
Pomer. – „Pomerania”, Gdańsk, zob. Biul. ZK-P
PRP – Polszczyzna regionalna Pomorza, [t.] 1-8, red. K. Handke, Warszawa
PSS – Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo, Warszawa
Rocz.Gd. – „Rocznik Gdański”, Gdańsk
Rocz.Sop. – „Rocznik Sopocki”, Sopot
RS – „Rocznik Slawistyczny”, Kraków
RKJ ŁTN – Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź.
„Ruch Biblijny i Liturgiczny”, Kraków
SFPS – Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa
SKOK – Biuletyn Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej
SO – „Slavia Occidentalis”, Warszawa-Poznań
„Socjolingwistyka”, Katowice
„Studia Gdańskie”, Gdańsk
Stud. Pelp. – „Studia Pelplińskie”, Pelplin
Spr. GTN – Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańsk
„Tygodnik Powszechny”, Kraków
„Wybrzeże”, Gdańsk
Za Wolność i Lud, Warszawa
ZMK – Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, Praha, zob. Onomastickỳ Zpravodaj ČSAV
ZNUG Pr. Hist. – Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Prace Historycznoliterackie, Gdańsk
ZNUG Pr. Jęz. – Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Prace Językoznawcze, Gdańsk
ZNUG Slaw. – Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Slawistyka, Gdańsk

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 21:46
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00

Edward Breza

Publikacje

1967

 1. [Rec.] Wady i zalety „Języka ojczystego” [I. Bajerowa, Język ojczysty. Podręcznik na kl. VIII, Warszawa 1966], Nowa Szk. 1967, nr 7/8, s. 36.
 2. [Rec.] Dwa zabytki literatury kaszubskiej [Altkaschubische Gesangbuch i Die Schmolsiner Perikopen], DBRejsy 1967, nr 161, s. 4.

1968

 1. Lubiana czy Łubiana?, Biul. ZK-P 1968, nr l, s. 21-28.
 2. Osobliwości językowe na tablicy informacyjnej, „Głos Koszaliński” 1968, nr 285, s. 5.
 3. [Rec.] Encyklopedia kultury ludowej Kaszub [B. Sychty, Słownik gwar kaszubskich, t. II], DBRejsy 1968, nr 35, s. 4-5.
 4. [Rec.] Dialekt malborski odwiecznym świadectwem polskości Powiśla Gdańskiego [H. Górnowicz, Dialekt malborski, Gdańsk 1967], DB Rejsy 1968, nr 47, s. 4.
 5. [Rec.] O nazwach miejscowości pow. kościerskiego w „Spisie miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” [Warszawa 1967] po raz drugi, Biul.ZK-P 1968, nr 4, s. 75-78.
 6. [Rec.] Altkaschubische Gesangbuch, herausgegeben v. F. Hinze, Berlin 1967, Rocz. Gd. XXVII 1968, s. 314-317.

1969

 1. W sprawie etymologii [nazwy] wsi Łubiana w pow. kościerskim (Odpowiedź p. J. Trepczykowi), Biul. ZK-P 1969, nr 3-4, s. 122-128.
 2. Kształcąca rola gramatyki języka polskiego w nauczaniu szkolnym, Polonist. XXII 1969, nr 5, s. 44-52.
 3. Biatlon, czyli dwubój zimowy, JP XLIX 1969, s. 378-379.
 4. Poprawność niektórych nazw miejscowości powiatu kościerskiego, GZH Pr. Jęz. 4 1969, s. 5-32.
 5. Dokumentalna nazwa Prisna i nazwy pokrewne (Na marginesie art. S. Mielczarskiego, Pirsna - zaginiony gród pomorski z XIII w., [Pomorania Antiqua, t. II], Rocz. Gd. XXVIII 1969, s. 267-274.
 6. Dlaczego piszemy „do siego roku”, DBRejsy 1969, nr 34, s. 5.
 7. Selenonautyka i nazwy pokrewne, DBRejsy 1969, nr 195, s. 4.
 8. Zbędny wyraz [nabór] w poprawnej polszczyźnie, DBRejsy 1969, nr 195, s. 4.
 9. [Rec.] Pożyteczna publikacja [Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968], DBRejsy 1969, nr 87, s. 6.
 10. [Rec.] Zapożyczenia [niemieckie] w kaszubczyźnie [F. Hinze, Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin 1965], Litery 1969, nr 3, s. 32-33.
 11. [Rec.] Dzieło nie tylko naukowe. Ukazał się III tom „Słownika gwar polskich”, [recte: kaszubskich B. Sychty], DBRejsy 1969, nr 237, s. 4.
 12. [Rec.] Najnowszy i najobszerniejszy Słownik języka polskiego [pod red. W. Doroszewskiego, t. XI, Warszawa 1969], DBRejsy 1969, nr 243, s. 4.
 13. [Rec.] K. Rymut, Nazwy miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław 1967; W. Lubaś, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław 1968, GZH XII Pr. Jęz. 4 1969, s. 105-110.
 14. Tematyka regionalna na lekcjach języka polskiego [o konferencji metodycznej Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Kościerzynie], DB 1969, nr 223, s. 4.

1970

 1. O etymologii [nazwy], historii i gwarze wsi Karsin w pow. chojnickim, Pomer. 1970, nr 1, s. 27-32.
 2. Kaszubskie darga ‘droga’, draganic ‘pędzić do pracy’ i wyrazy pokrewne, Pomer. 1970, nr 1, s. 123-129.
 3. Jeszcze o nauczaniu ortografii, JP L 1970, s. 297-298.
 4. Nazwy polskie należy pisać po polsku, DBRejsy 1970, nr 176, s. 3 i 6.
 5. Zakres i metoda nauczania nazewnictwa w szkole (Głos w dyskusji) Polonist. XXIII 1970, nr 5, s. 46-50.
 6. [Rec.] Przewodnictwo nauczyciela konieczne [Wypowiedź o podręczniku M. Jaworskiego i B. Bartnickiej, Język polski. Wiadomości z ćwiczeniami z gramatyki historycznej i opisowej. Podręcznik dla kl. I liceum ogólnokształcącego, techników i liceów zawodowych, Warszawa 1967], Nowa Szk. 1970, nr 7-8, s. 43-44.
 7. [Rec.] Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa 1968, JP L 1970, s. 69-74.
 8. [Rec.] Nauka o języku w nowym podręczniku języka polskiego dla kl. V szkoły podstawowej [M. Nagajowa, A. Świerczyńska, W naszej ojczyźnie. Podręcznik i nauki języka polskiego dla kl. V, Warszawa 1969], PJ 1970, s. 108-111.
 9. [Rec.] Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. wstępny, t. I-VI, Wrocław 1964-1969, Rocz. Gd. XXIX/XXX 1970, s. 266-273.
 10. [Rec.] Kaszubszczyzna w ujęciu atlasowym [AJK I-VI 1964-1969], DBRejsy 1970, 182, s. 5.

1971

 1. Nazwa dawnego grodu pod Skarszewami, Rocz. Gd. XXXI/2 1971 [druk 1973], s. 237-240.
 2. Nazwy miejscowe średniowiecznego okręgu administracyjnego Pirsna na Pomorzu Gdańskim, Onomastica XVI 1971, s. 41-64.
 3. Metodykmetodysta nie są synonimami, Nowa Szk. 1971, nr 1, s. 43.
 4. Niektóre częstsze błędy językowe [uczniów i nauczycieli] (Pokłosie polonistycznej racy instruktażowej w powiecie kościerskim), Polonist. XXIV 1971, nr 1, s. 42-48; przedruk zob. poz. 387.
 5. Uwagi o nauczaniu słowotwórstwa, PJ 1971, s. 102-110.
 6. To i owo o Wierzchucinie w pow. puckim, Pomer. 1971, nr 6, s. 27-40.
 7. Kaszubszczyzna wierszy Z. Narskiego, Pomer. 1971, nr 6, s. 89-92.
 8. Badania nazewnictwa geograficznego i osobowego Pomorza Gdańskiego (komunikat), Pomer. 1971, nr 3, s. 51-53.
 9. Pisownia imion żeńskich, DBRejsy 1971, nr 116, s. 5.
 10. Odmiana nazw miejscowych typu Charzykowy, Subkowy, DBRejsy 1971, nr 224, s. 5.
 11. [Rec.] W.Gawdzik (Profesor Przecinek), Gramatyka na wesoło, Warszawa 1969, JP LI 1971, s. 229-233.
 12. [Rec.] W.Gawdzik, Ortografia na wesoło, Warszawa 1971, Polonist. XXIV 1971, nr 5, s. 70-71.

1972

 1. Forma i pisownia niektórych imion żeńskich, Polonist. XXV 1972, nr 2, s. 48-51.
 2. Kloc ‘określona miara pola, łąki’ w kaszubskich nazwach topograficznych, ZNUG Pr.Jęz. 1 1972 [druk 1973], s. 125-130.
 3. Pochodzenie wyrazu żona, DBRejsy 1972, nr 246, s. 5.
 4. Uwagi polemiczne o nazwie Panina Góra pod Skarszewami, Pomer. 1972, nr 5, s. 49-58.
 5. [List do redakcji w sprawie nazw GnieznaPanina Góra pod Skarszewami], Jant. Szl. 1972, nr 11, s. 37-38.
 6. [Rec.] Uwagi językowe i historyczne o przewodniku F. Mamuszki i I. Trojanowskiej, Kościerzyna i ziemia kościerska, Gdańsk 1972, Pomer. 1972, nr 5, s. 63-75.
 7. [Rec.] Z dziejów języka polskiego w Gdańsku: R. Jefimow, Z dziejów języka polskiego w Gdańsku [Gdańsk 1970], Polonist. XXVI 1972, nr 1, s. 67-68.
 8. [Rec.] M. Jaworski, Język ojczysty. Wiadomości i ćwiczenia z gramatyki i pisowni polskiej, kl. VI, Warszawa 1971, PJ 1972, s. 163-164.

1973

 1. Nazwy ulic, placów i domów w niektórych miejscowościach powiatu kościerskiego, ZNUG Pr. Jęz. 2 1973 [druk 1974], s. 7-25.
 2. Teksty północnokaszubskie z Wierzchucina w pow. puckim [z komentarzem językowym], JP LIII 1973, s. 31-38.
 3. Odmiana nazwiska Kolbe, „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 1, s. 3.
 4. Automycie czy myjnia samochodów?, DB 1973, nr 84, s. 4.
 5. Pisownia historycznych nazw ulic, GW 1973, nr 104, s. 3.
 6. [Rec.] Słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. W. Doroszewskiego i H. Kurkowskiej, Warszawa 1973, Polonist. XXVI 1973, nr 5, s. 57-59.
 7. [Rec.] H. Górnowicz, Dialekt malborski, t. II. Słownik, z. l. A-Ó, Gdańsk 1973, Rocz. Gd. XXXIII/2 1973 [druk 1975] s. 157-161.
 8. [Rec.] Słownik dialektu malborskiego [H. Górnowicza, Gdańsk 1973] DB 1973, nr 164, s. 4.
 9. (Informacja o bieżących i planowanych pracach własnych). Językoznawca 1973, nr 26-27, s.128-129.

1974

 1. Toponimia powiatu kościerskiego, GTN. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. Seria: Pomorskie Monografie Toponomastyczne Nr l, Gdańsk 1974, ss. 349+2 nlb.
 2. Wołacz w teorii językoznawczej i w praktyce szkolnej, Polonist. XXVII 1974, nr 1, s. 41-46.
 3. Rys historyczny pisowni kaszubskiej, [w:] Zarys pisowni kaszubskiej. Projekt. Wyd. ZG ZK-P, Gdańsk 1974, s. 49-61; por. poz. 93. i 261.
 4. O zbędnych kropkach po nazwie, znaku lub haśle, JP LIV 1974, s. 313-314.
 5. Moje najbardziej udane lekcje gramatyki języka polskiego w kl. VIII, Polonist. XXVII, nr 4, s. 42-48.
 6. Leksykografia kaszubska (historia, osiągnięcia, potrzeby), Kom. IB XI 1974, z. 21, s. 63-88.
 7. Czy kaszubszczyzna ma ujemny wpływ na rozwój umysłowy dzieci i młodzieży, Pomer. 1974, nr 1, s. 3-18.
 8. Topografia i toponimia Kościerzyny, Pomer. 1974, nr 5, s. 46-55, nr 6, s. 25-36.
 9. Nowa pisownia kaszubska, [w:] Gryf [Wyd. jednorazowe ZG ZK-P], grudzień 1974, s. 11.
 10. Przymiotnikowa odmiana imion i nazwisk męskich, GW 1974, nr 31, s. 5.
 11. Jak odmieniać te nazwiska, GW 1974, nr 49, s. 5.
 12. Willego czy Williego?, GW 1974, nr 73, s. 5.
 13. Jak nazwać żonę pana Kruka?, GW 1974, nr 96, s. 5.
 14. Kłopot z fajnym, GW 1974, nr 108, s. 5.
 15. Rozmawiamy o skrótach, GW 1974, nr 120, s. 5.
 16. Poprawnie piszmy nazwy ulic w miastach, Nowiny Rzeszowskie 1974, nr 255, s. 6.
 17. Sopot – poprawna nazwa, GW 1974, nr 267, s. 3.
 18. [Rec.] Monografia Karsina [J. Borzyszkowski, Tam gdze Kaszëb kuńc. Monografia wsi Karsin, Gdańsk 1973], Pomer, nr 1, s. 90-94.
 19. [Rec.] Słowiańskie imiona w Kalendarzu książąt pomorskich na rok 1974, Pomer. 1974, nr 4, s. 81-90.

1975

 1. Pochodzenie nazwiska Necel i niektórych innych etymologicznie z nim związanych, ZNUG Pr.Jęz. 3 1975 [druk 1976], s. 7-15.
 2. Jak nauczyciel może kształtować poprawny język ucznia (w zakresie fonetyki), PJ 1975, s. 393-397.
 3. Osiągnięcia naukowe Zdzisława Stiebera w badaniu kaszubszczyzny, Pomer. 1975, nr 2, s.13-16.
 4. Granice dialektu kaszubskiego w przeszłości i obecnie, Pomer. 1975, nr 3, s. 33-37.
 5. O wyrazie kaszubszczyzna, Kaszuba i o czymś jeszcze, Pomer. 1975, nr 3, s. 47-48.
 6. Die Toponymie des Kreises Kościerzyna, Onoma XIX 1975, s. 528-530.
 7. O pożytkach separacji, GW 1975, nr 12, s. 3.
 8. [Rec.] M. Jaworski, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 1974, JP LV 1975, s. 383-384.
 9. [Rec.] Z. Brocki, Pontoniakiem nad morze, Gdańsk 1973, Rocz. Gd. XXXIV-XXXV 1974-1975, s. 360-362.
 10. [Rec.] Nowotwory imienne w Kalendarzu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na rok 1974, ZNUG Pr. Jęz. 3 1975 [druk 1976], s.104-108.

1976

 1. (i J. Treder) Zasady pisowni kaszubskiej, Wyd. ZG ZK-P, Gdańsk 1976, s. 52.
 2. (i J. Treder) Słowniczek, [w:] A. Łajming, Od dziś do jutra, Gdańsk 1976, s. 301-326.
 3. Rys historyczny pisowni kaszubskiej, [w:] Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1976, s. 33-38; por. poz. 64. i 261.
 4. Nauczyciel wobec zmian, jakie dokonały się w języku polskim w ostatnich 30 latach, Polonist. XXIX 1976; nr 1, s. 23-30.
 5. Gwara borowiackiej wsi Krzywogoniec pod Tucholą, RKJ ŁTN XXII 1976, s. 5-17.
 6. Dialektyzmy pomorskie w zbiorach Oskara Kolberga, [w:] Oskar Kolberg na Pomorzu Gdańskim. W setną rocznicę pobytu, Gdańsk 1976, s. 69-144.
 7. Die deutschen Elemente in den Ortsnamen des Kreises Kościerzyna, OSG XI 1976, s. 127-136.
 8. Nazwiska polskie mieszkańców Sopotu pierwszej połowy XX wieku, Rocz. Sop. [I] 1976, s. 85-97.
 9. Mówimy i piszemy poprawnie: do Charzyków, w Charzykowach, Jant. Szl. XIX 1976, nr 4-5, s. 60-61.
 10. Nazwy własne w utworach Aleksandra Majkowskiego, Pomer. 1976, nr 5, s. 47-50.
 11. W sprawie etymologii i pisowni bóstwa z Arkony, Pomer. 1976, nr 5, s. 52.
 12. O Kaliszu w Kościerskiem, Pomer. 1976, nr 6, s. 50-52.
 13. Forma dopełniacza i miejscownika od nazw niektórych miast, Jant. Szl. XIX 1976, nr 10-11, s. 61-62.
 14. Gwarowe kłobocian ‘bocian’, ZNUG Pr.Jęz. 4 1976 [druk 1977], s. 19-23.
 15. Pochodzenie nazwiska Wrycza, Rocz. Gd. XXXVI 1976 [druk 1977], s. 195-200.
 16. [Rec.] Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, z. XI, Wrocław 1974, JP LVI 1976, s. 68-72.
 17. [Rec.] Monumentalny Słownik Bernarda Sychty [Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, I-VII, Wrocław 1967-1976], Pomer. 1976, nr 6, s. 13-16.

1977

 1. Neologizmy w twórczości pisarzy kaszubskich, SFPS XV 1977, s. 41-52.
 2. Pochodzenie nazwiska poety kaszubskiego H. Derdowskiego, JP LVII 1977, s. 112-114.
 3. Oboczność t:k (i podobne) i jej ślady w nazwach Pomorza Gdańskiego, JP L VII 1977, s. 185-192.
 4. Z antroponimii Pomorza Gdańskiego (na podstawie ksiąg sądowych kościerskich z XVI-XVIII w.), SO XXXIV, s. 9-25.
 5. Nazwisko Krofey, JP LVII 1977, s. 358-360.
 6. Skąd pochodził Czôrlińsci, Pomer. 1977, nr 1, s. 18-19.
 7. Jeszcze o Czôrlińscim, Pomer. 1977, nr 2, s. 47.
 8. Od kiedy mieszkają Sędziccy na Kaszubach, Pomer. 1977, nr 3, s. 53.
 9. Pochodzenie nazwiska Heyke, Pomer. 1977, nr 4, s. 57.
 10. Pochodzenie i odmiana nazwy wsi Krzeszna w Kartuskiem, Jant. Szl. XX 1977, nr 1, s. 56.
 11. Ciekawostki etymologiczne z Chojnickiego, Pomer. 1977, nr 5, s. 32-33.
 12. Nazwisko Kirstein, Pomer. 1977, nr 6, s. 48.
 13. Skąd pochodzi nazwa wsi Osława Dąbrowa w Bytowskiem, Jant. Szl. XX 1977, nr 3, s. 45.
 14. Pisownia nazwy BorzytuchomZomrze, Jant. Szl. XX 1977, nr 3, s.45-46.
 15. Nazwy wsi z przyrostkiem -no w Bytowskiem, Jant. Szl. XX 1977, nr 4, s. 52-53.
 16. [Rec.] U. Kęsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem -ov-, Gdańsk 1976, PJ 1977, s. 122-126.
 17. [Rec.] O pomorskich nazwach geograficznych zakończonych przyrostkiem -owo [U. Kęsikowa, Nazwy geograficzne…] Pomer. 1977, nr 1, s. 39.
 18. [Rec.] Gdańskie Studia Językoznawcze [I], Gdańsk 1975, Rocz. Gd. XXXVll 1977, s. 203-208.
 19. [Rec.] Z. Topolińska, A Historical Phonology od the Kashubian Dialects of Polish, The Hague-Paris 1974, GZH XX, nr 24,1977 [druk 1978], s. 135-138.
 20. [Rec.] Mieszkańcy Trzebiatkowej w Bytowskiem w XVIII w. [H. v. Schmude, Die Gutsanteilbesitzer von Tschebiatkow, Krs. Bütow im 18. Jahrhundert], Pomer. 1977, nr 2, s. 46.
 21. [Rec.] Monografia nazewnicza Puckiego [J. Treder, Toponimia byłego powiatu puckiego, Gdańsk 1977], Jant. Szl. XX 1977, nr 4, s. 54.
 22. Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna w Gdańsku, GZH XX, nr 24, 1977 [druk 1978], s. 162-163.
 23. Życzenia uczestników Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Gdańsku, Pomer. 1977, nr 6, s. 49.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:33
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00

Edward Breza

1978

 1. Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdańskiego (Ze studiów nad antroponimią Pomorza Gdańskiego, Wyd. UG. Rozprawy i Monografie, Gdańsk 1978, ss. 350; por. poz. 321.
 2. Kaszubskie patronimika w księgach parafii Brusy i Borzyszkowy w XVII-XIX w., JP L VIII 1978, s. 42-48.
 3. Nazwy terenowe typu Bonikowski (Plac), Klepinowski (Dom) na Pomorzu Gdańskim (na podstawie ksiąg sądowych kościerskich XVI-XVIII w.), Onomastica XXIII 1978, s. 95-119.
 4. Pochodzenie nazwiska Sychty i innych zakończonych przyrostkiem -ta, PSS. Seria V Językoznawstwo, Warszawa 1978, s. 457-462.
 5. Dąbrówka – imię pomorskiej księżniczki, JP LVIII 1978, s. 194-198.
 6. Die Schriftformen aIs Lautformen in der Onomastik von Pomorze Gdańskie (Pommerellen), [w:] Nomina propria et nomina appellativa. XIIIth International Congress of Onomastic Sciences, Cracow 1978, s. 37-38.
 7. Kaszubskie nazwisko Szulist w świetle nazw osobowych z przyrostkiem -(v)st-, JP L VIII 1978, s. 352-356.
 8. Nazwy osobowe z sufiksem -sz, -s, -ś po spółgłosce w języku polskim, SO XXXV 1978, s. 15-25.
 9. Polskie nazwy osobowe z sufiksem -j-, Spr. GTN V 1978 [druk 1978], s. 93; por. poz. 199.
 10. [Etymologie i historia nazw miejscowości] Kościerzyna, Skarszewy, Biały Bór, Bytów, Człuchów, Lębork, Łeba, [w:] Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, red. H. Górnowicz i Z. Brocki, Wrocław 1978, s. 103-108, 127-129, 169-174, 179-184, 189-198.
 11. (i Z. Brocki) [Etymologie i historia nazw miejscowości] Czarne, Debrzno, [w:] Nazwy miast Pomorza Gdańskiego…, s. 175-178, 183-188.
 12. (i Z. Brocki), Czarne – miasto z młotem, księżycem i gwiazdą w herbie, Jant. Szl. XXI 1978, nr 1, s. 58-59.
 13. Wolter na Kaszubach?, Pomer. 1978, nr l, s. 52.
 14. Paszk czy Parzk?, Pomer. 1978, nr 2. s. 43.
 15. Wieś Jutrzenka i przydomek szlachecki Jutrzenka, Pomer. 1978, nr 2, s. 43-44.
 16. Dlaczego Będomin?, GW 1978, nr 164, s. 4.
 17. Trzy nazwiska kaszubskie, trzy różne etymologie [Bolduan, Senska, Szejka], Pomer. 1978, nr 3, s. 41-42.
 18. Pierwotna postać nazw kaszubskich wsi TadzinoTągowie, Jant. Szl. XXI 1978, nr l, s. 57-58.
 19. Życzenia po polsku, GW 1978, nr 12, s. 3.
 20. Czy nazwa wsi Marszewo związana jest z marszem, Jant. Szl. XXI 1978, nr 1, s. 58.
 21. Imiona Kist, KiszWielist zachowane w nazwach wsi, Pomer. 1978, nr 4, s. 68-69.
 22. Zakonnice żarnowieckie w interpretacji językoznawczej, Pomer. 1978, nr 5. s. 44.
 23. Pochodzenie i odmiana nazwy wsi Swornegacie w Chojnickiem, Jant. Szl. XXI 1978, nr 3, s. 54-55.
 24. Nazwy kilku miejscowości pod Kościerzyną, Jant. Szl. XXI 1978, nr 4. s. 49-50.
 25. (i M. Mroczko, W. Pepliński, J. Powierski) Zasługi „Rocznika Gdańskiego” dla rozwoju nauki i wiedzy o Pomorzu. Rocz. Gd. XXXVIII/2 1978, s. 7-45; Językoznawstwo, s. 36-39.
 26. [Rec.] B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. VII. Suplement, Wrocław 1976. RS XXXIX/1 1978, s. 77-86.
 27. [Rec.] Monografia nazewnicza Puckiego, Pomer. 1978, nr 2, s. 39.
 28. [Rec.] (i Z. Brocki) A. Gruszecka-Nitschowa, Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace. Kraków 1977, Rocz. Gd. XXXVIII/2 1978, s. 156-159.
 29. Źródła do dziejów uwolnień i sprzedaży chłopów w XVII-XVIII wieku z ksiąg ławniczych Kościerzyny, Rocz. Gd. XXXVIII/1 1978, s. 151-210.
 30. [Głos w dyskusji nad Słownikiem B. Sychty], [w:] J. Walkusz. Jubileuszowy wieczór wspomnień o pelplińskim uczonym, Stud. Pelp. 1978 [druk 1981], s. 374-377.

1979

 1. Słownictwo rękopiśmiennych ksiąg sądowych kościerskich z XVI-XVIII w., GSJ II, Gdańsk 1979, s. 115-178.
 2. Uwagi o fonetyce i fleksji języka polskiego na Pomorzu w XVI-XVIII w. na podstawie rękopiśmiennych ksiąg sądowych kościerskich, SFPS XVIII 1979, 19-174, s. 51-65.
 3. Wyrażenia frazeologiczne w rękopiśmiennych księgach sądowych kościerskich z XVI-XVIII w., ZNUG Pr. Jęz. 6 1979 [druk 1980], s. 13-26.
 4. Nazwiska podwójne na Pomorzu (na podstawie ksiąg sądowych kościerskich XVI- XVIII w.), Onomastica XXIV 1979, s. 143-160.
 5. Nazwiska sopocian pierwszej połowy XX wieku pochodzące od nazw własnych, Rocz. Sop. [IV] 1979, s. 66-80.
 6. Nazwy geograficzne, [w:] Pojezierze Kaszubskie. Praca zbior. pod. red. B. Augustowskiego, Wrocław 1979, s. 299-332.
 7. Niektóre nazwy osobowe z sufiksami -bn- i -on- w języku polskim, PF XXIX 1979, s.7-l6.
 8. O nazwisku Majkowski, GZH XXII, nr 26, 1979 [druk 1980], s. 117-121.
 9. Rodzimość nazwiska Ceynowa w świetle nazw osobowych na -awa oraz niektóre i szczegóły dotyczące Floriana Ceynowy i jego rodziny, Rocz. Gd. XXXIX/2 1979, s. 5-24.
 10. Ze studiów nad nazwiskami pomorskimi, Rocz. Gd. XXX1X/1 1979, s. 145-155.
 11. Ksiądz Doktor Bernard Sychta jako literat i naukowiec, ZNUG Pr. Jęz. 1979, nr 6, [druk 1980], s. 7-12.
 12. Siedemdziesięciolecie urodzin Księdza Doktora Bernarda Sychty, SO XXXVI 1979, s. 202-204.
 13. Profesor Paweł Smoczyński (1914-1979) jako badacz kaszubszczyzny [z bibliografią prac przez Z. Brockiego], Pomer. 1979, nr 6, s. 31-32.
 14. 50-lecie pracy dydaktycznej Prof. Dr. Bogusława Moronia, Pomer. 1979, nr 11-12, s. 69.
 15. Nazwa wsi Luzino, Pomer. 1979, nr 11-12, s. 61-62.
 16. Nazwiska pomorskie typu Bela, Peta, Pomer. 1979, nr 2, s. 32-33.
 17. Wieś Sielczno (gwarowo Sylczno) pod Parchowem w Kartuskiem, Jant. Szl. XXII 01- 1979, nr 3, s. 54-55.
 18. Nazwa wsi Miłobądź [recte: Miłobądz] pod Tczewem, Jant Szl. XXII 1979, nr 4, s. 59.
 19. [Rec.] J. Treder, Toponimia byłego powiatu puckiego, Gdańsk 1977, s. 309, Rocz. Gd. XXXIX/2 1979, s. 216-220.
 20. [Rec.] Michałki z kambuza Z. Brockiego [Gdańsk 1978], Pomer. 1979, nr 7-8, s. 44-45.
 21. [Rec.] (i Z. Brocki) I. Kwilecka, H. Popowska-Taborska, Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf polski pierwszej połowy XVI w., Wrocław 1977, Rocz. Gd. XXXIX/1 1979, s. 212-216.
 22. [Rec.] (i Z. Brocki) „Zeszyty Gorzowskie”, lipiec 1977, GZH XXII 1979 [druk 1980], s. 99-107.

1980

 1. Polskie nazwy osobowe z sufiksem -in, -ina, -ino i jego pochodnymi -lin(a, o) i -owin(a, o), SO XXXVI 1980, s. 11-19.
 2. Apelatywa pochodzenia niemieckiego w pomorskich nazwach geograficznych, [w:] VIII. slovenská onomastická konferencie. Banská Bystrica-Dedinky 2-6 júne 1980, s. 211-217.
 3. Quellen zur Erforschung der Familiennamen des Pomorze Gdańskie (Pommerellen), Linguistische Studien. Reihe A: Arbeitsberichte 73/11, Berlin 1980, s. 235-239.
 4. Pomorskie nazwisko Miotk, Pomer. XVII 1980, nr 3, s. 38.
 5. Nazwiska pomorskie od imienia Piotr, Pomer. 1980, nr 4, s. 35-37.
 6. Nazwiska pomorskie od imienia Paweł, Pomer. 1980, nr 5, s. 51-53.
 7. [Bakałarz] Gregorianki, Pomer. 1980, nr 5, s. 60.
 8. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ks. dr. Władysława Łęgi, Pomer. 1980, nr 10, s. 46.
 9. [Rec.] B. Żabska, Nazwiska typu dopełniaczowego, Onomastica XXV 1980, s. 261-265.

1981

 1. (i J. Treder) Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, wyd. ZK-P, Gdańsk 1981, s. 185.
 2. Sposoby germanizacji antroponimów polskich na Pomorzu, [w:] Nazewnictwo obszarów językowo mieszanych, Warszawa 1981, s. 107-115.
 3. Kaszubskie nazwisko Murglin na tle wymiany głosowej B:M i podobnych, PJ 1981, s.104-109.
 4. Beinamen des pommerschen Adels, OSG XIII 1981, s. 115-129; wersja polska poz. 321, s. 335-353.
 5. Pomorskie nazwisko Literski, JP LXI 1981, s. 73-77.
 6. Die Schriftformen aIs Lautformen in der Onomastik von Pomorze Gdańskie, Proceedings of the XIIIth International Congress of Onomastic Sciences, Wrocław 1981, s. 245-250.
 7. Polskie nazwy osobowe z sufiksem -ica i jego pochodnymi, ZNUG Pr. Jęz. 7 1981 [druk 1982], s. 19-24.
 8. Polskie nazwy osobowe z sufIksem -j-, Onomastica XXVI 1981 [druk 1982], s. 183-201.
 9. Historia narodu a rozwój języka ojczystego. Pogadanka dla potrzeb szkoły, PJ 1981, 268-273.
 10. Zakres użycia kaszubszczyzny, GW 1981, nr 215, s. 4-5.
 11. O nazwie Kalisz, Jant. Szl. XXIV 1981, nr 1, s. 46.
 12. Tematyka regionalna z zakresu nauki o języku w szkole podstawowej, [w:] Materiały do dyskusji na temat regionalizacji nauczania. Wdzydze 9-10 X 1981, Gdańsk 1981, s. 13-17.
 13. Wprowadzenie, [w:] Materiały do dyskusji na temat regionalizacji nauczania. Wdzydze 9-10 X 1981, Gdańsk 1981, s. 3-4.
 14. Zygmunt Brocki, Kom IB XVIII 1981 [druk 1983], z. 33, s. 139-141.
 15. [Rec.] Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod red. Z. Stiebera (z. I-VI) i H. Popowskiej- Taborskiej (z. VII-XV), Wrocław 1964-1978, ZNUG Pr. Jęz. 7 1981 [druk 1982], s. 147-150.
 16. [Rec.] E. Rzetelska-Feleszko, Rozwój i zmiany toponimicznego formantu -ica na obszarze zachodniosłowiańskim, Wrocław 1978, SO XXXVIII 1981, s. 149-151.
 17. [Rec.] A.D. Duliczenko, K stoletiju pierwoj kašubskoj grammatiki, Uczony je zapiski Tartuskogo universitieta „Linguistica” XI 1979, s. 35-42, Rocz. Gd. XLI/2 1981, s. 205-206.
 18. [Rec.] H. Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego, Gdańsk 1980, Rocz. Gd. XLI/2 1981, s. 206-209.
 19. [Rec.] M. Nagajowa, Język ojczysty. Podręcznik gramatyki języka polskiego dla kl. VIII, Warszawa 1979, JP LXI 1981, s, 146-147.
 20. [Rec.] Zarys dziejów kaszubszczyzny prof. Hanny Popowskiej-Taborskiej [H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980], Pomer. 1981, nr 4, s. 27-28.
 21. [Rec.] Nowa praca o Wejherach [S. Ciara, Kariera rodu Wejherów 1560-1657, wyd. UW. Prace Instytutu Historycznego UW, Warszawa 1980], Pomer. 1981, nr 5, s. 50.
 22. Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna w Lipsku (23-24 X 1979), Onomastica XXVI 1981 [druk 1982], s. 320-322.

1982

 1. Pochodzenie i pisownia nazwiska Wejher, Rocz. Gd. XLII/2 1982, s. 243-247.
 2. Polskie nazwy osobowe z sufiksem -ęda i -enda, ZNUG Pr.Jęz. 8 1982, s. 55-60.
 3. Nazwy własne w ludowej twórczości Kaszubów, [w:] Materiały sesji naukowej: „Świat bajek, baśni i legend kaszubskich”, cz. II, Wejherowo 1982, s. 123-154.
 4. Zygmunt Brocki, Jant Szl. XXV 1982, nr 4, s. 15-17.
 5. Zygmunt Brocki (6 I 1922 - 11 V 1982), ZMK XXIII 1982, č. 5, s. 523-526.
 6. Życie i prace Profesora Doktora Habilitowanego Huberta Górnowicza, ZNUG Pr.Jęz. 8 1982, s. 7-18.
 7. Wstęp, [w:] A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, Gdańsk 1982, s. V-VII.
 8. [Rec.] Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, red. Z. Sobierajski i J. Burszta, t. I-II, Wrocław 1979, SO XXXIX 1982, s. 185-188.
 9. [Rec.] H. Naumann, G. Schlimpert, J. Schultheis, Das kleine Vornamenbuch, Leipzig 1979, Onomastica XXVII 1982, s. 306-308.
 10. [Rec.] B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, red., wstęp i posłowie H. Popowska-Taborska, t. I A-F' Wrocław 1980, SO XXXIX 1982, s. 188-190.
 11. [Rec.] H. J. Kamińska, Język Michała Pontanusa, Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich, t. 5. Prace Językoznawcze. Z historii języka polskiego, red. W. Boryś, Wrocław 1980, s. 65-99, Rocz. Gd. XLII/1 1982, s. 279-280.
 12. [Red.] A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, wyd. ZK-P, Gdańsk 1982.

1983

 1. Funkcja nazw własnych w ludowej twórczości Kaszubów, [w:] Onomastika jako společenská věda, Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis 1983, řada D-19, nr 86, s. 169-173.
 2. Kaszub czy Kaszuba, JP LXIII 1983, s. 379-380.
 3. Nazwisko autora hymnu państwowego Polski, JP LXIII 1983, s. 267-268.
 4. Nazwisko pisarza kaszubskiego Jana Bilota (1898-1940), JP LXIII 1983, s. 192-194.
 5. Nazwiska typu Kaczorowski:Kaczor, Urbański:Urban na Pomorzu Gdańskim, GSJ ni 1983, s. 27-74.
 6. Polszczyzna utworów A. Majkowskiego pisanych w języku literackim, ZNUG Pr. Jęz. 9 1983 [druk 1985], s. 7-27.
 7. Bernard Sychta – etnograf, psychiatra, dramaturg i leksykograf, Literatura Ludowa XXVII 1983 [druk 1986], nr 4-5, 79-92.
 8. Florian Ceynowa jako językoznawca, Rocz. Gd. XLIII/2 1983 [druk 1984], s. 59-85.
 9. Ksiądz dr Bernard Sychta (21 III 1907 - 25 XI 1982). Wspomnienie pośmiertne, GSJ 1111983, s. 151-155.
 10. Zygmunt Brocki (6 I 1922 - 11 V 1982). Wspomnienie pośmiertne, GSJ ni 1983, s. 147-149.
 11. Zygmunt Brocki (6 I 1922 - 11 V 1982), JP LXIII 1983, s. 4-7.
 12. Zygmunt Brocki, Pomer. 1983, nr 1-2, s. 54-55.
 13. Genialny samouk [Zygmunt Brocki], Kalendarz Gdański 1984, Gdańsk 1983, s. 388-389.
 14. Nazwiska kilku humanistów pomorskich, Pomer. 1983, nr 7, s. 43-4.
 15. Właściciele działek w Kościerzynie w pierwszej połowie XIX w., Pomer. 1983, nr 8, s. 46-48.
 16. Nazwiska SzornakSzarmach, Pomer. 1983, nr 9, s. 42-43.
 17. Kalendarz "Vjérni naszińc" po pięćdziesięciu kilku latach, Pomer. 1983, nr 11, s. 6-8.
 18. Nazwisko Zan, Pomer. 1983, nr 11, s. 45.
 19. Nazwisko Dewitz, Pomer. 1983, nr 12, s. 42.
 20. Nazwiska czterech rodów zachodniopomorskich od słowiańskich nazw miejscowości [Podewils, Stojentin, Zitzewitz, Zastrow], Jant, Szl. XXVI 1983, nr 3, s. 58-59.
 21. Niektóre nazwy miast z członem -bark, Jant. Szl. XXVI 1983, nr 4, S. 54-55.
 22. Nazwisko Uphagen, DB 1983, nr 45, s. 8.
 23. Oj, ta łacina, DBRejsy 1983, nr 191, s. 4.
 24. Jeszcze o „Ostrożniej z przyjaciółmi”, Za Wolność i Lud 1983, nr 41, s. 9.
 25. Tematyka kaszubsko-pomorska w Pracach Językoznawczych [7 i 8] Uniwersytetu Gdańskiego, Pomer. 1983, nr 6, s. 52.
 26. [Rec.] T. P. Krzeszowski, Gramatyka angielska dla Polaków, Warszawa 1980, ZNUG Pr. Jęz. 9 1983 [druk 1985], s. 171-174.
 27. [Rec.] M. Malec, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Wrocław 1982, Onomastický Zpravodaj ČSA V (ZMK), R.XXIV 1983, č. 3, s. 375-378.
 28. [Rec.] J. Piotrowski, Składnia słowińska wobec wpływów języka niemieckiego, Wrocław 1981, Rocz. Gd. XLIII/21983 [druk 1984], s. 208-210.
 29. [Rec.] J. Piotrowski, Składnia słowińska wobec wpływów języka niemieckiego, Wrocław 1981, Pomer. 1983, nr 1-2, s. 60.
 30. [Rec.] Pomorskie nazwy geograficzne z przyrostkiem -in- [J. Łuszczyńska, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem -in-, Gdańsk 1983], Jant. Szl. XXVI 1983, nr 2, s. 58.
 31. Wszystkie barwy słów (Z doc. dr. hab. Edwardem Brezą i dr. Jerzym Trederem rozmawia Edmund Szczesiak), Pomer. 1983, nr 6, s. 1-7.
 32. Osądy i oczekiwania [Wypowiedź dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego], Pomer. 1983, nr 10, s. 22-23.
 33. Przemówienie nad otwartą mogiłą [ks. B. Sychty] na cmentarzu w Pelplinie, Stud. Pelpl. XV 1983 [druk 1985], s. 284-286.

1984

 1. (i J. Treder) Zasady pisowni kaszubskiej. Wyd. drugie przejrzane i poszerzone. Na podstawie postanowień Komisji [...] oprac. ..., Wyd. ZK-P, Gdańsk 1984, s. 72; por. poz. 91.
 2. (i J. Treder) Próbki tekstów z komentarzem, [w:] Zasady pisowni kaszubskiej..., s. 69-71.
 3. Rys historyczny pisowni kaszubskiej, [w:] Zasady pisowni kaszubskiej..., s. 55-59; por. poz. 64. i 93.
 4. Sposoby latynizacji polskich nazw miejscowych, ZNUG Pr. Jęz. 10 1984 [druk 1986], s. 97-102.
 5. Sposoby latynizacji polskich nazw miejscowych, Spr. GTN 11 1984 [druk 1985], s. 55.
 6. Zgrecyzowane i zlatynizowane nazwiska humanistów pomorskich XVI i XVII wieku, Spr. GTN 10 1984, s. 49-50; por. poz. 299.
 7. Die Familiennamen mit dem Suffix -ow in Pommerellen, [w:] XV. Internationaler Kongress für Namenforschung. Resümees der Vorträge und Mitteilungen, Leipzig 1984, s. 37-38; por. poz. 358.
 8. Die Integration im deutsch-polnischen Kontaktgebiet, [w:] Sprachkontakt im Wortschatz dargestelt an Eigennamen, Leipzig 1984, s. 70-71. Wissenschaftliche Beiträge der Karl-Marx-Universitiit Leipzig. Reihe Sprachwissenschaft.
 9. Pochodzenie nazwiska Wybicki, Rocz. Gd. XLIV/l 1984, s. 189-197.
 10. Ks. Dr Bernard Sychta (21 III 1907 - 25 XI 1982). Wspomnienie pośmiertne, SO XLI 1984 [druk 1985], s. 173-176.
 11. Piszczata Góra pod Borzyszkowami, Pomer. 1984, nr 2, s. 48-49.
 12. Uwagi do artykułu ks. J. Wryczy [Coś niecoś o przydomkach szlachty kaszubskiej] z „Gryfa” [III 1911, nr 4 i 5, s. 123-125], Pomer. 1984, nr 3, s. 26-27.
 13. Władysław Pniewski o wartościach regionalizmu, Pomer. 1984, nr 4, s. 18-20.
 14. Co proponuje Pniewski?, Pomer. 1984, nr 8, s. 21-22.
 15. Pomorskie nazwisko BlokBlokus, Pomer. 1984, nr 4, s. 36-37.
 16. Jeszcze o Remusie, Pomer. 1984, nr 6, s. 35-36.
 17. Mieszkańcy wsi Kalisz z początku XIX w., Pomer. 1987, nr 7, s. 39.
 18. Nazwisko Jęd(e)rnal, Jęd(e)rnalik, Jęd(e)rnalski, Pomer. 1984, nr 10, s. 46-47.
 19. Nazwy niektórych przysiółków pomorskich od nazwisk pierwotnych właścicieli, Jant. Szl. XXVII 1984, nr 2, s. 50-51.
 20. Pomorskie nazwy geograficzne typu Karwia, Starogard, Jant. Szl. XXVII 1984, nr 3, s. 57-58.
 21. Nazwy kilku wzgórz na Pomorzu, Jant. Szl. XXVII 1984, nr 4, s. 63-64.
 22. Skąd pochodzą formy efezjanie, koryntianie i podobne?, Spr.GTN 11 1985 [druk 1985], s. 67; por. poz. 361.
 23. Przedmowa, [do:] Studia onomastyczne. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej w Gdańsku w dniach 26-28 września 1983 r., ZNUG Pr. Jęz. 10 1984 [druk 1986], s. 5-6.
 24. [Rec.] Gdańskie Studia Językoznawcze [111], Jant. Szl. XXVII 1984, nr 2, s. 51.
 25. [Rec.] Gdańskie Studia Językoznawcze [111], Pomer. 1984, nr 2, s. 45.
 26. [Rec.] A. Bańkowski, Zmiany morfemiczne w toponimii polskiej, Wrocław 1982, Onomastica XXIX 1984, s. 236-243.
 27. [Rec.] J. Domin, Słowotwórstwo hipokorystyków od imion własnych osobowych w języku polskim i rosyjskim, Gdańsk 1982, Onomastica XXIX 1984, s. 256-260.
 28. [Rec.] M. Malec, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Wrocław 1982, Onomastica XXIX 1984, s. 260-266.
 29. [Rec.] H. Nowak, Gwary południowej Wielkopolski, Poznań 1982, SO XLI 1984 . [druk 1985], s. 136-139.
 30. [Rec.] S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, Jant. Szl. XXVII 1984, nr 3, 59.
 31. Głos w dyskusji, Stud. Pelp. XV 1984 [druk 1986], s. 91-93.
 32. Konferencja: „Dialekt kociewski: historia i współczesność” w WSP w Bydgoszczy (8.06.1983), Rocz. Gd. XLIV/2, 1984, s. 233.
 33. Źródła z XVII i XVIII wieku dotyczące rodziny Wybickich z ksiąg ławniczych Kościerzyny, Rocz. Gd. XLIV/11984, s. 199-213.
 34. [Red.] Studia onomastyczne. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej w Gdańsku w dniach 26-28 września 1983, ZNUG Pr. Jęz. 10, Gdańsk 1984 [druk 1986], s. 199.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:33
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00

Edward Breza

1985

 1. Nazwisko Pelczar, Rocz. Gd. XLV/1 1985, s. 33-38.
 2. Nazwiska Kaszubów kanadyjskich, Rocz. Gd. XLV/2 1985, s. 139-158.
 3. Niektóre formacje na -an(in), ZNUG Pr. Jęz. 11 1985 [druk 1986], s. 21-30.
 4. Ks. Józef Dembieński w świetle własnych „Wspomnień”, Stud. Pelp. [XVI] 1985 [druk 1987], s. 367-380.
 5. Pomorskie nazwisko Kneba//Kniba//KnybaGnyba//Gniba, JP LXV 1985, s. 176-180.
 6. Pomorskie nazwisko Sznaza, JP LXV 1985, s. 48-50.
 7. Zlatynizowane i zgrecyzowane nazwiska Pomorzan, Onomastica XXX 1985, s. 213-239.
 8. Profesor Doktor Hubert Górnowicz, PJ 1985, s. 477-481.
 9. Dlaczego piszemy pszenica, pszczoła, kształt, Polonist. XXXVIII 1985, nr 3, s. 229-231.
 10. Język księgi miasta Łobżenicy z II połowy XVII wieku, Spr. GTN 12 1985 [druk 1986], s. 66-67; por. poz. 469.
 11. Onomastyka Łobżenicy, Jant. Szl. XXVIII 1985, nr 4, s. 62-63.
 12. Kazimierz Mężyński, Biul. Polonist. XXVIII 1985, z. 12, s. 189-194.
 13. Bogusław Moroń (w 80-lecie urodzin), JP LXV 1985, s. 325-328.
 14. Prof. Bogusław Moroń nie żyje, GW 1985, nr 303, s. 2.
 15. Władysław Pniewski (1893-1940), SO XLII 1985, s. 13-25.
 16. Dr Władysław Pniewski (1893-1940) jako miłośnik języka polskiego (w 45-lecie śmierci), JP LXV 1985, s. 85-88.
 17. Historyczne nazwy obiektów miejskich w Chojnicach, Bazuny 11 1985, s. 3-5.
 18. Imiona książąt pomorskich, Pomer. 1985, nr 4, s. 21-22.
 19. Kosi(e)dowski, Pomer. 1985, nr 5, s. 45.
 20. Nazwa Zła Wieś jest dobra, Pomer. 1985, nr 8, s. 27.
 21. Nazwisko Klebba, Kleba, Pomer. 1985, nr 6, s. 32-33.
 22. Kościół w Kaliszu, Pomer. 1985, nr 12, s. 32.
 23. Łasztownia, GW 1985, nr 109, s. 5.
 24. [Rec.] W. Brzeziński, Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem, t. I A-G, Wrocław 1982, SO XLII 1985, s. 169-175.
 25. [Rec.] H. Górnowicz, Gewäsernamen im Flussgebiet der unteren Weichsel, Stuttgart 1985, Pomer, nr 11, s. 33.
 26. [Rec.] H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, wyd. II, Kraków 1982, ZNUG Pr. Jęz. 11 1985 [druk 1986], s. 103-104.
 27. [Rec.] Prace Językoznawcze UG Nr 9 [Gdańsk 1983, druk 1985], Pomer. 1985, nr 11, s. 33.
 28. [Przemówienia nad grobem prof. B. Moronia], ZNUG Pr. Jęz. 11 1985 [druk 1986], s.7-9.

1986

 1. Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej. ZNUG Rozprawy i Monografie 64 [wyd. II poprawione i rozszerzone], Gdańsk 1986, s. 357; por. poz. 131.
 2. Balticaviana, balticiana, balticana, PF XXXIII 1986, s. 243-245.
 3. Etymologisch deutsche Familiennamen in den Gebieten Warmia, Mazury und Powiśle Gdańskie, OSG XV 1986, s. 185-201.
 4. Imię Andrzej, jego derywaty i nazwiska [pomorskie] od niego pochodzące, ZNUG Pr. Hist. 10-11 1986, s. 80-89.
 5. Język "Pamiętników" Natalisa Sulerzyskiego, Spr. GTN 13 1986 [druk 1987], s. 80.
 6. Kaszubski sufiks -inga, RKJ ŁTN XXXII 1986, s. 25-28.
 7. Nazwa Giełdon – apelatyw giełdan, JP LXVI 1986, s. 90-92.
 8. Nazwiska pomorskie pochodzące od dialektyzmów leksykalnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 12 1986, s. 79-91.
 9. Nazwiska: Ramułt, Reymont, Rymut, ZNUG Pr. Jęz. 12 1986 [druk 1987], s. 23-25.
 10. O wyrazach agorafobia, chronometria, poligrafia, telewizja, JP LXVI 1986, s. 343-347.
 11. Polszczyzna Aleksandra Majkowskiego, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów) 1, red. K. Handke, Wejherowo 1986, s. 49-73.
 12. Życie i osiągnięcia ks. dra Bernarda Sychty, Studia Gdańskie VI 1986, s. 239-260.
 13. Czy kaszubszczyznę kreuje się na język?, Kultura II 1986, nr 51 (81), s. 15.
 14. Nazwiska Burant, Kolant, Kubant, Rybant, Pomer. 1986, nr 1, s. 35.
 15. O pomorskim nazwisku Nagel i innych semantycznie podobnych, Pomer. 1986, nr 7, s. 35-36.
 16. Nowa figura św. Rocha w Kaliszu, Pomer. 1986, nr 11, s. 38.
 17. Wieś Kalisz w Kościerskiem, Jant. Szl. XXIX 1986, nr 3, s. 25-27.
 18. Nazewnictwo geograficzne wsi Kalisz, Jant. Szl. XXIX 1986, nr 3, s. 50-51.
 19. Hubert Górnowicz, Jant. Szl. XXIX 1986, nr 3, s. 22-23.
 20. Kazimierz Mężyński (26 I 1904 - 23 Xl 1983), GZH XXV 29, Gdańsk 1986, s. 232-237.
 21. Jerzy Michno (1 II 1926 - 21 XI 1985), Biul. Polonist. XXIX 1986, z. 2, s. 193-196.
 22. Bogusław Moroń (4 VIII 1905 - 27 XII 1985), Biul. Polonist. XXIX 1986, z. 2, s. 196-198.
 23. Zasługi Bogusława Moronia dla Pomorza, Pomer. 1986, nr 3, s. 29-30.
 24. [Rec.] Ks. J. Dembieński, Radości mało – goryczy dużo. Pamiętnik Pomorzanina z lat 1879-1920. Oprac., przygotował do druku i wstępem poprzedził A. Bukowski, Warszawa 1985, ZNUG Pr. Jęz. 12 1986 [druk 1987], s. 128-132.
 25. [Rec.] W. Steffen, Słownik warmiński, Wrocław 1984, ZNUG Pr. Jęz. 12 1986 [druk 1987], s. 119-126.
 26. [Rec.] B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. III O-Ž, Wrocław 1985, JP LXVI 1986, s. 315-318.
 27. [Rec.] D. Moldanová, Naše přijmení, Praha 1983, ZNUG Pr. Jęz. 12 1986 [druk 1987], s. 126-128.
 28. [Rec.] Status kaszubszczyzny rozważany od nowa [A. F. Majewicz, A New Kashubian Dictionary and Problem of the Linguistic Status of Kashubian (an Insight from Outside the Field), w: Colectanea Linguistica in honorem Adami Heinz. Prace Komitetu Językoznawczego PAN 53, Kraków 1986, s. 95-99], Pomer. 1986, nr 12, s. 28.
 29. [Rec.] Naukowe ujęcie frazeologii kaszubskiej [J. Treder, Ze studiów nad frazeologią kaszubską (na tle porównawczym), Gdańsk 1986], Pomer. 1986, nr 11, s. 34.
 30. Bibliografia prac doc. dra hab. Kazimierza Mężyńskiego, GZH XXV 29, Gdańsk 1986, s. 238-243.
 31. Bibliografia prac Profesora Huberta Górnowicza od roku 1982, ZNUG Pr. Jęz. 12 1986 [druk 1987], s. 17-19.
 32. [Głosy w dyskusji] w: Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów) 1, red. K. Handke, Wejherowo 1986, s. 153, 164-165.
 33. Objaśnienia możliwe, jednak nie jedyne [polemika z F. Hinzem], Pomer. 1986, nr 9, s. 34-35.
 34. O kulturze regionalnej we Włocławku, Pomer nr 9, s. 37.
 35. [Przemówienie nad grobem prof. dra hab. H. Górnowicza], ZNUG Pr. Jęz. 12 1986 [druk 1987], s. 15-16.
 36. [Red.] ZNUG Pr. Jęz. 12 1986 [druk 1987], s. 134.

1987

 1. Pomorskie nazwiska pochodzenia dolnoniemieckiego, [w:] IX slovenská onomastická konferencia Nitra 26-28 júna 1985. Zbornik referátov, Bratislava 1987, s. 268-276.
 2. Pomorskie nazwiska na -ow//-ew, ZNUG Pr. Jęz. 13 1987 [druk 1988] s. 16-21; por. poz. 265.
 3. Wybrane nazwiska mieszkańców północnych Kaszub, GSJ IV 1987 [druk 1988], s. 83-129.
 4. Północnokaszubskie nazwisko Marzejon, JP LXVII 1987, s. 245-247.
 5. Skąd pochodzą formy efezjanie, koryntianie, kolosanie i o tytulaturze niektórych ksiąg Nowego Testamentu, JP LXVII 1987, s. 31-35; por. poz. 280.
 6. Pisownia imion z członem -bor, -woj i innymi, JP LXVII 1987, s. 123-125.
 7. Pięćdziesiątnica i nazwy podobne, Ruch Biblijny i Liturgiczny XL 1987, s. 417- 420; por. poz. 418.
 8. Nazwa Lastadia, Brabancja i inne, Rocz. Gd. XL VII/2 1987, s. 171-178.
 9. Motywy wyboru imion dla dzieci urodzonych w Bydgoszczy w roku 1966 i 1976, Socjolingwistyka 6 1987, s. 91-96.
 10. Kociewskie nazwisko Badziąg, ZNUG Pr. Jęz. 13 1987 [druk 1988], s. 13-15.
 11. Pochodzenie wyrazów kobieta, białka i ich synonimów, Pomer. 1987, nr 2, s. 34-35.
 12. Władysław Pniewski o kaszubszczyźnie i F. Lorentzu, Pomer. 1987 nr 4, s. 38-39.
 13. Tematyka z zakresu nauki o języku, [w:] Tematyka kaszubsko-pomorska w nauczaniu języka polskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej. Materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego. Opracowali: Tadeusz Lipski i …, Gdańsk 1987. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, s. 20-23.
 14. [Opinia na temat zanikania gwar], Pomer. 1987, nr 4, s. 43-44.
 15. Imiona księżniczek pomorskich, Pomer. 1987, nr 9, s. 35-36, nr 10, s. 13-14.
 16. Nazwy geograficzne Lipusza pod Kościerzyną, Jant. Szl. XXX 1987, nr 2, s. 61-63.
 17. O poprawną formę nazw, o prawdziwą informację o ich pochodzeniu, Jant. Szl. XXX 1987, nr 3, s. 63-64.
 18. Czy nazwa Kaszub dla pociągu jest poprawna?, Komunikaty Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 15 X 1987, s. 11-12.
 19. Bogusław Moroń (4 VIII 1905 - 27 XII 1985), SO XLIV 1987, s. 165-167.
 20. Hubert Górnowicz (7 XI 1922 - 2 V 1986). Wspomnienie pośmiertne, GSJ IV 1987 [druk 1988], s. 215-219.
 21. Hubert Górnowicz (7 XI 1922 - 2 V 1986), Biul. Polonist. XXX 1987, z. 1, s. 146-149.
 22. Hubert Górnowicz (7 XI 1922 - 2 V 1986), PJ 1987 [druk 1988], s. 321-323.
 23. Karol Głombiowski (22 IV 1913 - 13 X 1986), Biul. Polonist, XXX 1987, z. 1, s.158-161.
 24. [Rec.] A. Bańkowski, Lekcje wątpliwe staropolskich antroponimów dwuczłonowych, SO XLII 1985, Rocz. Gd. XLVII/1 1987 [druk 1988], s. 282-283.
 25. [Rec.] H. Górnowicz, Toponimia powiatu starogardzkiego, Wrocław 1985, Rocz. Gd. XLVII/2, 1987 [druk 988], s. 200-206.
 26. [Rec.] H. Górnowicz, Gewässernamen im Flussgebiet der unteren Weichsel (Nazwy wodne dorzecza dolnej Wisły), Stuttgart 1985, GSJ IV 1987 [druk 1988], s. 221-223.
 27. [Rec.] Jak wydano część I. pamiętników ks. J. Dembieńskiego: Radości mało – goryczy dużo. Pamiętnik Pomorzanina z lat 1879-1920. Opracował, przygotował do druku i wstępem poprzedził A. Bukowski, PAX, Warszawa 1985, SO XLIV 1987, s. 131-138.
 28. [Głos w dyskusji] Problemy rozwoju kultury regionalnej. Materiały z konferencji naukowej odbytej we Włocławku w dniach 13 i 14 czerwca 1980 r., Bydgoszcz 1987, s. 217-219.
 29. [Opinia o kaszubszczyźnie; polemika z J. Polaszkiem], Pomer. 1987, nr 11, s. 35-36.
 30. Dialekt kaszubski na tle innych dialektów polskich [o referacie H. Popowskiej-Taborskiej 8.04.1987 r. w Gdańsku], Pomer. 1987, nr 6, s. 53.
 31. [Przedruk] Niektóre częstsze błędy językowe, [w:] Dydaktyka nauki o języku. Wybór prac pod red. nauk. J. Podrackiego, Warszawa 1987, s. 55-58; por. poz. 36.
 32. [Red.] ZNUG Pr. Jęz. 13 1987 [druk 1988], ss. 148.

1988

 1. Nazwiska typu Krawiec:Schneider, Białk:Weiss na Pomorzu Gdańskim, OSG XVI 1988, s. 31-41.
 2. Familiennamen mit dem Suffix -ow//-ew in Pommerellen, OSG XVII 1988, s. 107-111; por. poz. 358.
 3. Odmiana tytułów typu „Glis”, „Giaur” w języku polskim, [w:] V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, red. K. Zierhoffer, Poznań 1988, s. 63-65.
 4. Szum(a) ‘las’ i nazwa Szumleś w b. pow. kościerskim, JP LXVIII 1988, s. 47-49.
 5. Zagadnienia onomastyczne w nowym programie języka polskiego szkoły podstawowej, Polonist. XLI 1988, nr 2, s. 158-166.
 6. Nazwy lokali gastronomicznych w województwie gdańskim, ZNUG Pr. Jęz. 14 1988 [druk 1989], s. 187-196; por. poz. 425.
 7. Ze studiów nad słownictwem inwentarzy pomorskich XVI-XVIII w., [w:] II Spotkania Językoznawcze. W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii, Opole-Szczedrzyk 12-13 IX 1986, Opole 1988, s. 69-73.
 8. Imię żeńskie Sławina, Pomer. 1988, nr 5, s. 43; por. 426.
 9. Pomeranica w bibliotekach Lipska, Pomer. 1988, nr 9, s. 45.
 10. Cechy pomorskie i kaszubskie w języku Józefa Wybickiego, Pomer. 1988, nr 11, s. 36-37; por. poz. 472.
 11. Zakres informacji historycznych i onomastycznych w przewodnikach turystycznych, Jant. Szl. XXXI 1988, nr 2, s. 48-49.
 12. Pochodzenie i odmiana nazwy wsi Mątowy w Malborskiem, Jant. Szl. XXXI 1988, nr 3, s. 61-62.
 13. Bł. Dorota z Mątów, GM 1988, nr 14, s. 6; por. 402.
 14. Sprostowanie, GM 1988, nr 15, s. 8; por. poz. 401.
 15. Pamięć straconego jutra [o kasz. Drzymale, F. Peplińskim], Wybrzeże VII 1988, nr 41, s. 35.
 16. Edmund Rabowicz (6 I 1928 - 30 VIII 1987), Biul. Polonist. XXXI 1988, z. 4, s. 137-140.
 17. Henryk Borek (1929-1986), SO XLV 1988, s. 179-182.
 18. Galaci, nie Galacjanie, JP LXVIII 1988, s. 285-287.
 19. [Rec.] H. Borek, Wśród śląskich nazw, Opole 1986, JP LXVIII 1988, s. 62-64.
 20. [Rec.] E. Łuczyński, Staropolskie słownictwo związane z żeglugą. XV i XVI wiek, Gdańsk 1986, Rocz. Gd. XLVIII/2 1988 [druk 1990], s. 253-254.
 21. [Rec.] A. Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe, Olsztyn 1987, JP LXVIII 1988, s. 169-170.
 22. [Rec.] Skrypty do nauczania onomastyki: H. Górnowicz, Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988; E. Jakus-Borkowa, Nazewnictwo polskie, Opole 1987, ZNUG Pr. Jęz. 14 1988 [druk 1989], s. 59-60.
 23. [Rec.] Nazewnictwo geograficzne byłego powiatu świeckiego [E. Jakus-Borkowa, Toponimia powiatu świeckiego, Wrocław 1987], Jant. Szl. XXXI 1988, nr 2, s. 49-50.
 24. [Rec.] K. Handke, J. Majowa, J. Zieniukowa, Studia z morfologii języków północno-zachodnio-słowiańskich. Założenia badawcze i źródła, Wrocław 1986, Rocz. Gd. XLVIII/1 1988, s. 218-219.
 25. Przedmowa [do:] H. Górnowicz, Wstęp do onomastyki, Skrypty uczelniane UG, Gdańsk 1988, s. 5-7.
 26. Kronika. Wiadomości o językoznawstwie w Instytucie Filologii Polskiej UG [w r. akad. 1986/87], ZNUG Pr. Jęz. 14 1988 [druk 1989], s. 187-196.
 27. [Red.] ZNUG Pr. Jęz. 14 1988 [druk 1989], ss. 198.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:34
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00

Edward Breza

1989

 1. Miscellanea anthroponymica (na marginesie Hagiografii polskiej), Onomastica XXXIV 1989, s. 139-151.
 2. Odmiana imion i nazwisk w nowym Mszale rzymskim, JP XLIX 1989, s. 49-53.
 3. Pochodzenie i znaczenie nazwy Pięćdziesiątnica i podobnych, ZNUG Pr. Jęz. 15 1989 [druk 1991], s. 7-12; por. poz. 363.
 4. Polszczyzna Franciszka Sędzickiego (1882-1957), ZNUG Pr. Jęz. 15 1989 [druk 1991], s. 13-21.
 5. Z historii językoznawstwa na Pomorzu Gdańskim, Rocz. Gd. XLIX/I 1989 [druk 1990], s.175-189.
 6. Nazwy ulic w miasteczkach Pomorza Gdańskiego, [w:] Nazewnictwo miejskie, Warszawa-Poznań 1989, s. 79-92.
 7. Niektóre nazwiska kociewskie i kaszubskie, [w:] Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych BTN. Seria B Nr 16, Warszawa-Poznań 1989, s. 85-103.
 8. Fonetyka i fleksja Inwentarzy starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów) 3, red. K. Handke, Wrocław 1989, s. 47-59.
 9. Wybrane nazwiska parafii Smogulec pod Wągrowcem na przełomie XVI i XVII wieku, SO XLV 1988, s. 7-16.
 10. Nazwy lokali gastronomicznych w obecnym województwie gdańskim [a] Aktuálne úlohy onomastiky z hĺadiska jazykovej polityky a jazykovej kultúry. Zbornik príspevkov z 2 československej onomastickej konferencie 6-8 maja 1987 r. v Smoleniciach), Bratislava 1989, s. 398-403; por. poz. 394.
 11. Jeszcze o imieniu Sławina, Pomer. 1989, nr 2, s. 34-35; por. 396.
 12. Jak uwolnić zaklętą królewnę? [o opowiadaniach lud.], Pomer. 1989, nr 7-8, s. 57.
 13. Upowszechniajmy nazwę Rynarzewo, Jant. Szl. XXXII 1989, nr 1, s. 55-57.
 14. Pomorskie nazwy miejscowe z członem huta i jego synonimami, Jant, Szl. XXXII 1989, nr 4, s. 58-60.
 15. Pisownia nazw miejscowości typu Skarżysko-Kamienna, Boże Pole, Gdańsk-Oliwa, Jant. Szl. XXXII 1989 nr 2, s. 56-57.
 16. Polaszki. Historia nazwy, z dziejów wsi, Jant. Szl. XXXII 1989, nr 4, s. 24-27.
 17. Polaszki – z dziejów nazwy i wsi, [w:] Siedem wieków Polaszek, wsi podkościerskich 1289-1989, red. A. Bukowski, Gdańsk 1989, s. 23-31.
 18. Nazwiska mieszkańców Starych i Nowych Polaszek pod koniec XVIII w., [w:] Siedem wieków Polaszek, wsi… (por. poz. 431), s. 41-45.
 19. Z przeszłości i nazewnictwa święta 2 lutego, ZNUG Slaw. 6 1989 [druk 1992], s. 67-72.
 20. Wstęp [do:] Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim (por. poz. 422.), s. 4.
 21. [Rec.] K. Chruściński avec la collaboration de Guy Buffel du Vaure, Mówicie po polsku? (Parlez-vous Polonaise?) Manuel de langue Polonaise pour débutants. Publications Université de Provence 1987, JP LXIX 1989, s. 203-204.
 22. [Rec.] K. Zierhoffer, Formowanie się nazewnictwa od terminów topograficznych na przykładzie wyrazu łęg. Prace Onomastyczne KJ PAN Nr 32, Wrocław 1986, JP LXIX 1989, s. 202-203.
 23. [Rec.] J. Knyba, Budownictwo ludowe na Kaszubach, Gdańsk 1987, Rocz. Gd. XLIX/1 1989 [druk 1990], s. 229-231.
 24. [Rec.] Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur Zakładu Językoznawstwa w Warszawie, red. Z. Stamirowska, t. I A-Ć, Warszawa 1987, ZNUG Pr. Jęz. 15 1989 [druk 1991], s. 125-127.
 25. [Rec.] E. Jakus-Borkowa, Nazwy własne we współczesnym języku polskim, Leipzig 1986, Onomastica XXXIII 1989, s. 263-266.
 26. [Rec.] W. Makarski, Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej, Lublin 1986, Onomastica XXXIII 1989, s. 269-271.
 27. [Rec.] W. Wenzel, Studien zu sorbischen Personnennarnen. Teil I: Systematische Darstellung, Bautzen 1987, Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A- rěčespyt, č. 36 1989, s. 92-93.
 28. [Rec.] H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje. Zabytki. Słownictwo [b.m.wyd.] 1987, JP LXIX 1989, s. 64-65.
 29. [Rec.] Trójgłos o kaszubszczyźnie [o art. A. Zaręby, H. Popowskiej-Taborskiej i E. Rzetelskiej-Feleszko w: JP LXVII 1988], Pomer. 1989, nr 2, s. 37.
 30. „Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej” [omówienie VI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej w Świnoujściu], Polonist. XLII 1982, nr 2, s. 154-155.
 31. [Kronika] Ważniejsze wydarzenia z zakresu językoznawstwa polonistycznego w Gdańsku w roku akademickim 1987/88, ZNUG Pr. Jęz. 15 1989 [druk 1991], s. 171-175.
 32. [Red.] Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim (por. poz. 422), ss. 131.
 33. [Red.] G. Surma, Toponimia powiatu bytowskiego. GTN. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. Seria: Pomorskie Monografie Toponomastyczne Nr 9, Wrocław 1990, ss. 249.
 34. [Red.] ZNUG Pr. Jęz. 15 1989 [druk 1991], ss. 182.

1990

 1. Der pommersche Familiennamen Muza, Muża, NI 13-14. Studia onomastica VI. Ernst Eichler zum 60. Geburstag, Leipzig 1990, s. 133-137; por. poz. 475.
 2. Etymologiczne objaśnianie wyrazów i terminów pochodzenia grecko-łacińskiego w pracach naukowych, JP LXX 1990, s. 39-45.
 3. Jak polszczyzna unika niedogodnych połączeń samogłoska + samogłoska?, Spr. GTN 17 1990 [druk 1991], s. 42; por. poz. 466.
 4. MarzannaMarzena, Pomer. 1990, nr 4, s. 26.
 5. Pomoranica w bibliotekach Berlina Wschodniego, Pomer. 1990, nr 10, s. 44.
 6. Obraźniceobraźnicy, GM 1990, nr 1, s. 7.
 7. Sierakowice, GKar XX 1990, nr 5, s. 10.
 8. WęsioraWęsiory, GKar XX 1990, nr 6, s. 10.
 9. Miotk, GKar XX 1990, nr 7, s. 10.
 10. Kartuzy, GKar XX 1990, nr 8, s. 10.
 11. [Rec.] Z. i K. Zierhofferowie, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań 1987, Onomastica XXXV 1990 [druk 1991], s. 140-144.
 12. [Rec.] Familiennamenbuch, herausgeg. von H. Nauman, Leipzig 1987, Onomastica XXXV 1990 [druk 1991], s. 171-173.
 13. [Rec.] Frazeologia kaszubska w wierzeniach i zwyczajach [J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 1989], Pomer. 1990, nr 7-8, s. 36-37.

1991

 1. Charakterystyka językowa „Taryf podatkowych ziem pruskich z r. 1682”, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów) 4, red. K. Handke, Warszawa 1991, s. 33-43.
 2. Słownictwo „Inwentarzy starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku”, GSJ V 1991, s. 85-128.
 3. Pomorskie nazwiska od imion z członem borzy- i bor, Zesz. Nauk. WSP w Opolu. Językoznawstwo XIII. Onomastyka. Historia języka. Dialektologia, Opole 1991, s. 101-108.
 4. Konsekwencje nietypowego połączenia samogłoska + samogłoska w języku polskim, JP LXXI 1991, s. 343-345; por. poz. 452.
 5. Nazwisko Lewandowski, PF XXXVI 1991, s. 255-258.
 6. Polszczyzna „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, JP LXXI 1991, s. 2-9.
 7. Język księgi miasta Łobżenicy z drugiej połowy XVII wieku, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów) 2, red. K. Handke, Wrocław 1991, s. 7-31.
 8. Prace Prof. Huberta Górnowicza z dziedziny antroponimii, Rocz. Gd. LI 1991 [druk 1992], s. 141-146.
 9. Przydomki szlacheckie rodziny Borzyszkowskich, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Lipusz 1991, s. 67-76.
 10. Józef Wybicki i jego piśmiennictwo w oczach językoznawcy, KMR 9 1991, s. 8-13; por. poz. 398.
 11. Uniwersytet Gdański w stronę regionu, Pomer. nr 1-2, s. 45-46.
 12. O respektowanie przyjętych zasad pisowni, Pomer. 1991, nr 4, s. 22.
 13. Pomorskie nazwisko Muza, Muża, Pomer. 1991, nr 5, s. 35-36; por. poz. 450.
 14. Kaszubskie nazwisko Freza, Wreza, Pomer. 1991, nr 6, s. 44.
 15. Kaszubykaszubszczyzna, Pomer. 1991, nr 9, s. 35.
 16. Przydomki szlacheckie rodziny Borzyszkowskich, Pomer. 1991, nr 10, s. 12-14.
 17. Gliszczyńscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1991, nr 11-12, s. 31-32.
 18. Wętwie, Jant. Szl. XXXIV 1991, nr 3, s. 41.
 19. Nazwa rodzinnej wsi Józefa Wybickiego, Gryf Ko 1990, grudzień 1990-Styczeń 1991, nr 6, s. 8.
 20. Stare i nowe w podkościerskiej uprzemysłowionej wsi [o Lubianie], Gryf Ko nr 8, s. 7.
 21. Żukowo, GKar XXI 1991, nr 1, s. 9.
 22. Labuda, GKar XXI 1991, nr 2, s. 9.
 23. Chmielno, GKar XXI 1991, nr 3, s. 9.
 24. Kuper, GKar XXI 1991, nr 4, s. 9.
 25. Formela, GKar XXI 1991, nr 6, s. 9.
 26. Mirachowo, GKar XXI 1991, nr 7, s. 9.
 27. Sianowo, GKar XXI 1991, nr 8, s. 9.
 28. Przodkowo, GKar XXI 1991, nr 9, s. 9.
 29. Brylowski, GKar XXI 1991, nr 10,s. 9.
 30. Dlaczego Mściwuj, a nie Mściwoj, GKar XXI 1991, nr 11, s. 9.
 31. SulęczynoGoręczyno, GKar XXI 1991, nr 12, s. 9.
 32. Myszk, GKar 1991, nr 13, s. 9.
 33. Białkabiałogłowa, GKar XXI 1991, nr 14, s. 9.
 34. Gostkowski, GKar XXI 1991, nr 15, s. 9.
 35. Miechucino, GKar XXI 1991, nr 16, s. 9.
 36. Reclaw, GKar XXI 1991, nr 17, s. 9.
 37. Somonino, GKar XXI 1991, nr 18, s. 9.
 38. Bronk, GKar XXI 1991, nr 19, s. 9.
 39. Stężyca, GKar XXI 1991, nr 20, s.9.
 40. Kiełpino, GKar XXI 1991, nr 21, s. 9.
 41. [Leźno], GKar XXI 1991, nr 22, s. 9.
 42. [Walkusz], GKar XXI 1991, nr 23, s. 9.
 43. Bigus, GKar XXI 1991, nr 24, s. 9.
 44. Szymbark, GKar XXI 1991, nr 25, s. 9.
 45. Łączyno, GKar XXI 1991, nr 26, s. 9.
 46. Zielke, GKar XXI 1991, nr 27, s. 9.
 47. Gruba, GKar XXI 1991, nr 28, s. 9.
 48. NiesiołowiceNiesiołowscy, GKar XXI 1991, nr 29, s. 9.
 49. Kobysewo, GKar XXII 1991, nr 30, s. 9.
 50. Rąbca, Rąbek, Rompczyk, Ramczyk, Ramczykowski, Rompski, GKar XXI 1 nr 31, s. 9.
 51. WyczechowoWyczechowscy, GKarXXI 1991, nr 32, s. 9.
 52. Dułak, GKar XXI 1991, nr 33, s. 9.
 53. ŻurominoŻeromscy, GKar XXI 1991, nr 34, s. 9.
 54. MściszewiceMściszewscy, GKar XXI 1991, nr 35, s. 9.
 55. Małek, Malek, Malik, GKarXXI 1991, nr 36, s. 9.
 56. BorzestowoBorzestowscy, GKar XXI 1991, nr 37, s. 9.
 57. KistowoKistowscy, GKar XXI 1991, nr 39, s. 9.
 58. BelaBielawa, GKar XXI 1991, nr 40, s. 9.
 59. Matarnia, GKar XXI 1991, nr 41, s. 9.
 60. Przeszłość gminy Przodkowo widziana przez nazwy geograficzne i nazwiska mieszkańców, GKar XXI 1991, nr 42, s. 9.
 61. Pierszczewo, GKar XXI 1991, nr 43, s. 9.
 62. PrzewózPrzewoscy, GKar XXI 1991, nr 44, s. 9.
 63. Podjazdy, GKar XXI 1991, nr 45, s. 9.
 64. Sychta, GKar XXI 1991, nr 46, s. 9.
 65. Naczk, GKar XXI 1991, nr 47, s. 9.
 66. Borucino, GKar XXI 1991, nr 48, s. 9.
 67. Słownictwo kaszubskie u Mrongowiusza, GKar XXI 1991, nr 49, s. 9.
 68. Dzieło Aleksandra Hilferdinga, GKar XXI 1991, nr 50, s. 9.
 69. Wierzysko, Gryf Ko 1991, nr 10, s. 8.
 70. Dziemiany, Gryf Ko 1991, nr 11, s. 8.
 71. Sarnowy, Gryf Ko 1991, nr 12, s. 4.
 72. Podleś, Gryf Ko 1991, nr 13, s. 4.
 73. Kaliska, Gryf Ko 1991, nr 14, s. 4.
 74. Wieprznica i nazwy pokrewne, Gryf Ko 1991, nr 15, s. 7.
 75. JuszkiLizaki, Gryf Ko 1991, nr 16, s. 7.
 76. Tuszkowy, Gryf Ko 1991, nr 17, s. 7.
 77. Topograficzne nazwy ulic kościerskich, Gryf Ko 1991, nr 23, s. 6.
 78. Kulturowe nazwy ulic w Kościerzynie, Gryf Ko 1991, nr 24, s. 7.
 79. Nowa Karczma, Gryf Ko 1991, nr 26, s. 9.
 80. Rozgard i nazwy pokrewne, Gryf Ko 1991, nr 28, s. 8.
 81. Klińcz, NTyg Ko II 1991, nr 10, s. 2.
 82. Rekownica, NTyg Ko II 1991, nr 11, s. 2.
 83. Jezioro Gałęźne, NTyg Ko II 1991, nr 12, s. 2.
 84. Kryzel, NTyg Ko II 1991, nr 13, s. 2.
 85. Redówka, NTyg Ko II 1991, nr 14, s. 2.
 86. Stawiska, NTyg Ko II 1991, nr 15, s. 2.
 87. Kłobuczyno, NTyg Ko II 1991, nr 16, s. 2.
 88. Flakusy, NTyg Ko II 1991, nr 17, s. 2.
 89. Szydlice, NTyg Ko II 1991, nr 18, s. 2.
 90. Zofia, NTyg Ko II 1991, nr 19, s. 2.
 91. Giersz, Gierszewski, NTyg Ko II 1991, nr 20, s. 2.
 92. Kiszewa, NTyg Ko II 1991, nr 21, s. 2.
 93. Rychert, NTyg Ko II 1991, nr 22, s. 2.
 94. Lipusz, NTyg Ko II 1991, nr 23, s. 2.
 95. Korne, NTyg Ko II 1991, nr 24, s. 2.
 96. Leman, NTyg Ko II 1991, nr 25, s. 2.
 97. Piotr, NTyg Ko II 1991, nr 26, s. 2
 98. Popówko, NTyg Ko II 1991, nr 27, s. 2.
 99. Pel, Pela, Pelowski, NTyg Ko II 1991, nr 28, s. 2.
 100. Flis, Flisik, Flisikowski, NTyg Ko II 1991, nr 29, s. 2.
 101. Polak, Polach, NTyg Ko II 1991, nr 30, s. 2.
 102. Cięgardło, NTyg Ko II 1991, nr 32, s. 2.
 103. Tomasz, NTyg Ko II 1991, nr 33, s. 2.
 104. Wysin, NTyg Ko II 1991, nr 34, s. 2.
 105. Pastwa, NTyg Ko II 1991, nr 35, s. 2.
 106. Sycowa Huta, NTyg Ko II 1991, nr 36, s. 2.
 107. Rzuno, NTyg Ko II 1991, nr 37, s. 2.
 108. Koliński, NTyg Ko II 1991, nr 38, s. 2.
 109. Płachty, NTyg Ko II 1991, nr 39, s. 2.
 110. Chrapkowski, NTyg Ko 1991, nr 40, s. 2.
 111. WąglikowiceWąglikowscy, NTyg Ko II 1991, nr 41, s. 2.
 112. Tym, Tyma, NTyg Ko II 1991, nr 43, s. 2.
 113. Kawel, Kawie, Kawelki, NTyg Ko II 1991, nr 44, s. 2.
 114. Andrzej, NTyg Ko II 1991, nr 45, s. 2.
 115. Mach, Machut, NTyg Ko II 1991, nr 49, s. 2.
 116. Kulmańska, NTyg Ko II 1991, nr 51, s. 2.
 117. Jan, NTyg Pu II 1991, nr 29, s. 3.
 118. Grzegorz, NTyg Pu II 1991, nr 31, s. 3.
 119. Gojka, NTyg Pu II 1991, nr 39, s. 3.
 120. Kruża, Krauze, Kędziora, NTyg Pu II 1991, nr 44, s. 3.
 121. BudziszBusz, NTyg Pu II 1991, nr 48, s. 3.
 122. Bula, Bulczak i podobne, NTyg Wej I 1991, nr 35, s. 3.
 123. WyszecinoWyszeccy lub Wysieccy, NTyg Wej I 1991, nr 36, s. 3.
 124. Paweł, NTyg Wej I 1991, nr 37, s. 3.
 125. Jak się zmieniają nazwy… Sztum, OB 1991, nr 293 E, s. 8 B.
 126. Wieś pod Skarszewami: Junkrowy, OB 1991, nr 295, s. 8 B.
 127. Humor, GKar XXI 1991, nr 1-5, s. 10 [pod własnym nazwiskiem], nr 11, 13 (i inne) [pod pseud. Wëszczërga].
 128. [List do redakcji w obronie dyr. LO w Kartuzach, dra R. Kuppera], GKar XXI 1991, nr 14, s. 6.
 129. O Kaszubach w Lubece-Travemünde, Pomer. 1991, nr 9, s. 51.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:35
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00

Edward Breza

1992

 1. Nazwy kultowe na Pomorzu Gdańskim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 27 1992, s. 15-21.
 2. Odmiana nazw własnych w Nowym Testamencie Biblii Wujka i Biblii Tysiąclecia, [w:] Biblia a kultura Europy I, Łódź 1992, s. 152-159.
 3. Słownictwo „Przewodników warszawskich” 1799, ZNUG Pr. Hist. 16 1992, s. 41-51.
 4. Słowniczek niemiecko-kaszubsko-polski pastora G.L. Lorka z r. 1835, [w:] Studia kaszubsko-słowińskie. Materiały z II Konferencji Słowińskiej (Łeba 11-13 V 1992), red. J. Treder, Łeba 1992, s. 63-68.
 5. Pochodzenie nazwy Łeba, [w:] Studia kaszubsko-słowińskie (por. poz. 595), s. 175-177.
 6. Nazwa wsi człuchowskiej Rzeczenica, dawniej S(z)tegry, S(z)tegrowyMarianowo, JP LXXII 1992, s. 174-177.
 7. Miszmasz. nie: misz-masz, JP LXXII 1992, s. 374-375.
 8. Słowniczek trudniejszych wyrazów [do:] Z. Kratochwil, Inwentarze dóbr szlacheckich Szczytna, Dąbrowy i Drzonowa w powiecie człuchowskim z XVIII w., Rocz. Gd. LII 1992, s. 259-262.
 9. Słowniczek wyrazów łacińskich [do:] Z. Kratochwil (por. poz. 599), s. 262.
 10. Argiglobyn czy Argiglobin, [w:] Munera Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, red. M. Basaj i Z. Zagórski, Wrocław 1993, s. 69-72.
 11. Pojęcie heortonimii i jej przedmiot badawczy, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993, s. 371-377.
 12. O „Słowniku warmińskim” raz jeszcze [polemika z: W. Steffen, Odpowiedź…, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989, nr 1-4, s. 105-114], Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1991, nr 4, s. 277-282.
 13. Osiągnięcia i zamierzenia badawcze polskiej antroponimii, NI Beiheft 17. Anthroponymica Slavica, hrsg. W. Wenzel, Leipzig 1993, s. 70-76.
 14. Pomorskie nazwisko Cherek//Herek. przyczynek do wymowy hch w polszczyźnie, ZNUG Pr. Jęz. 16, 1992 [druk 1993], s. 85-90.
 15. Niektóre paradygmaty fleksyjne uwarunkowane analogią, ZNUG Pr. Jęz. 17-18 1992 [druk 1993], s. 81-84.
 16. Pisownia kaszubska, [w:] Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, Gdańsk 1992, s. 81-91.
 17. Kiedrowscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1992, nr 1, s. 27.
 18. Lipińscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1992, nr 2, s. 34-36.
 19. Jeszcze o pisowni kaszubskiej, Pomer. 1982, nr 3, s. 22-23.
 20. O Kaszubach i kaszubszczyźnie w Niemczech, Pomer. 1992, nr 3, s. 48.
 21. Brzezińscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1992, nr 4, s. 34-35.
 22. Piechowice, Piechowscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1992, nr 5, s. 37-38.
 23. Lektorat kaszubskiego, Pomer. 1992, nr 5, s. 54-55.
 24. Ostrowscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1992, nr 6, s. 29-30.
 25. Czarnowscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1992, nr 9, s. 28-30.
 26. Skorzewo, Jant. Szl. XXXV 1992, nr 1, s. 31-32.
 27. Nazwy wsi Czaple, Demlin, Domachowo, FoshutaPostolin, Jant. Szl. XXXV 1992, nr 2, s. 35-37.
 28. Nazwy terenowe Kawel, Kloc, Rozgard, Ryzlungi, Jant. Szl. XXXV 1992, nr 2, s. 37-38.
 29. Wybrane nazwy podskarszewskich wsi: SzczodrowoMirowo oraz zabudowania Zapowiednik, Jant. Szl. XXXV 1992, nr 3, s. 40.
 30. Lorek, Wawrzyniec, Loryniec, Jant. Szl. XXXV 1992, nr 3, s. 40.
 31. SikorzynoSikorscy, GKar XXII 1992, nr 10, s. 9.
 32. Gołubie, GKar XXIII992, nr II, s. 9.
 33. Zgorzałe, GKar XXII 1992, nr 12, s. 9.
 34. Hoppe, GKar XXII 1992, nr 13, s. 9.
 35. SławkiSławkowscy, GKar XXII 1992, nr 16, s. 9.
 36. Przyjaźń, GKar XXII 1992, nr 17, s. 9.
 37. Kamienica, GKar XXII 1992, nr 18, s. 9.
 38. Tuchlińscy i ich przydomki szlacheckie, GKar XXII 1992, nr 19, s. 9.
 39. SkrzeszewoSkrzeszewscy, GKar XXII 1992, nr 20, s. 9.
 40. Paczewo, GKar XXII 1992, nr 21, s. 9.
 41. Pępawo, GKar XXII 1992, nr 22, s. 9.
 42. PatułySzadobardy, GKar XXII 1992, nr 23, s. 9.
 43. PuzdrowoPuzdrowscy, GKar XXII 1992, nr 24, s. 9.
 44. LniskaLniscy, GKar XXII 1992, nr 1992, nr 25, s. 9.
 45. Prokowo, GKar XXII 1992, nr 26, s. 9.
 46. Bławat, GKar XXII 1992, nr 27, s. 9.
 47. ZdunowiceZdunowscy lub Zdanowscy, GKar XXII 1992, nr 28, s. 10.
 48. MiszewoMiszewscy, GKar XXII 1992, nr 29, s. 9.
 49. Borowo, GKar XXII 1992, nr 30, s. 9.
 50. Smętowo, GKar XXII 1992, nr 31, s. 9.
 51. Zatakowo, GKar XXII 1992, nr 32, s. 9.
 52. KczewoKczewscy, GKar XXII 1992, nr 33, s. 9.
 53. BorkowoBorkowscy, GKar XXII 1992, nr 34, s. 9.
 54. Dzierżążno, GKar XXII 1992, nr 35, s. 9.
 55. GrabowoGrabowscy, GKar XXII 1992, nr 36, s. 9.
 56. BorczBorscy, GKar XXII 1992, nr 37, s. 11.
 57. CieszenieCieszyńscy, GKar XXII 1992, nr 38, s. 11.
 58. Mielewczyk, GKar XXII 1992, nr 39, s. 11.
 59. Mokwa, GKar XXII 1992, nr 40, s. 11.
 60. Treder, GKar II 1992, nr 45, s. 11.
 61. Fierek, Firek, FirkusWirkus, Gkar XXII 1992, nr 47, s. 11.
 62. Gilmajster, GKar XXII 1992, nr 48, s. 11.
 63. PlichPlichta, GKar XXII 1992, nr 49, s. 11.
 64. Pomieczyno, GKar XXII 1992, nr 50, s. 8.
 65. Załęże, GKar XXII 1992, nr 51, s. 8.
 66. Opracowania [słownikowe] dokonane przez Kaszubów, GKar XXII 1992, nr 1, s. 9.
 67. Słownik Stefana Ramułta, GKar XXII 1992, nr 6, s. 9.
 68. Dzieło Fryderyka Lorentza, GKar 1992, nr 7, s. 9.
 69. Szkolny i literacki słownik Aleksandra Labudy, GKar XXII 1992, nr 8, s. 9.
 70. Słownik Bernarda Sychty, GKar XXII 1992, nr 9, s. 9.
 71. Rozgard i nazwy pokrewne, Gryf Ko 1992, nr 28, s. 8.
 72. Nowy Dwór, Gryf Ko 1992, nr 5, s. 4.
 73. Krzyżewo, Szumleś, Gryf Ko 1992, nr 6, s. 9.
 74. 1. Szenajda, 2. Owśnice, Gryf Ko 1992, nr 11, s. 8.
 75. 1. Dobrogoszcz, 2. Dywan, Gryf KO 1992, nr 9, s. 9.
 76. Garczyn, Cicha, Czarne, Gryf Ko 1992, nr 16, s. 9.
 77. Imienie, Gryf Ko 1992, nr 17, s. 8.
 78. Rotembark, Gryf Ko 1992, nr 18, s. 4.
 79. Jałowe, Krósewo, Metłe, Słone, Gryf Ko 1992, nr 18, s. 4.
 80. Kościerzyna, Gryf Ko 1992, nr 24, s. 4.
 81. Wera, Gryf Ko 1992, nr 25, s. 4.
 82. AdamEwa, NTyg Ko III 1992, nr 1, s. 9.
 83. Anna, NTyg Ko III 1992, nr 2, s. 7.
 84. Alfons, NTyg Pu III 1992, nr 4, s. 4.
 85. Poczta imion. Prawdziwie lub wcale, DB 1992, nr 195, s. 4.
 86. [Rec.] W. Kupiszewski, Dlaczego Agnieszka a nie Ines? Wybierz imię dla swego dziecka, Warszawa 1991, JP LXXII 1992, s. 346-348.
 87. [Rec.] Duszpasterz i badacz dziejów [J. Walkusz, Ks. Władysław Szulist w służbie duszpasterstwa i historii. 35 lat twórczości naukowo-publicystycznej, Lublin 1992], Pomer. nr 9, s. 37-38.
 88. Konferencja słowińska [Łeba 11-13 V 1992], Pomer. 1992, nr 9, s. 7-8.
 89. (i B. Rocławski) Życie i prace Prof. Dra Hab. Ludwika Wierzbowskiego, ZNUG Pr. Jęz. 16 1992 [druk 1993], s. 9-18.
 90. Bibliografia prac prof. dra hab. Ludwika Wierzbowskiego za lata 1958-1988, ZNUG Pr. Jęz. 16 1992 [druk 1993], s. 19-24.
 91. Magistrzy prof. dra hab. Ludwika Wierzbowskiego, ZNUG Pr. Jęz. 16 1992 [druk 1993], s. 25-35.
 92. Profesor Doktor Habilitowany Bogusław Kreja, ZNUG Pr. Jęz. 17-18 1992 [druk 1993], s. 9-14.
 93. Bibliografia prac Bogusława Krei. Część II. za lata 1980-1989, ZNUG Pr. Jęz. 17-18 1992 [druk 1993], s. 15-20.
 94. Magistrzy prof. dra hab. Bogusława Krei, ZNUG Pr. Jęz. 17-18 1992 [druk 1993], s. 21-26.
 95. Brocki Zygmunt [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, t. 1. A-F, Gdańsk 1992, s. 164-165.
 96. Kronika. Najważniejsze wydarzenia z zakresu językoznawstwa polonistycznego w Gdańsku za lata 1988/89, ZNUG Pr. Jęz. 17-18 1992 [druk 1993], s. 265-268.
 97. Przedmowa [do:] Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, Gdańsk 1992, s. 3-4; por. poz. 690.
 98. Przedmowa [do:] Słownik nazwisk mieszkańców Powiśla Gdańskiego, Gdańsk 1992, s. 3-7; por. poz. 692.
 99. [Red.] Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularno-naukowej 17 X 1991. Wojewódzki Ośrodek Kultury Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 1992, ss. 93.
 100. [Red.] H. Górnowicz, Słownik nazwisk mieszkańców Powiśla Gdańskiego (Dialektu malborskiego t. III). Przedmową opatrzył i do druku przygotował …, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1992, ss. 254.
 101. [Red.] M. Biolik, Toponimia byłego powiatu Ostródzkiego, GTN. Wydział I Nauk Humanist. i Społecznych. Seria: Pomorskie Monografie Toponomastyczne, Gdańsk 1992, ss. 149.
 102. [Red.] ZNUG Pr. Jęz. 16 1992 [druk 1993], ss. 279+4 nlb.
 103. [Red.] ZNUG Pr. Jęz. 17-18 1992 [druk 1993], ss. 270.
 104. [Red.] Rocz. Gd. LII 1992, z. 1 i 2 [druk 1993], ss. 293.

1993

 1. Die Arten der Deminutivierung und Hypokorisierung der Vornamen im Polnischen, [w:] Onymische Systeme. Zusammenfassungen der Beiträge an der III. Tschechischen Onomastischen Konferenz und an dem V. Seminar „Onomastik und Schule” (12-14. 1. 1993 in Hradec Králové), Hradec Králové 1993, s. 75-76.
 2. Język „Pamiętników” Natalisa Sulerzyckiego, Rocz. Gd. LIII/2, 1993, s. 111-131.
 3. Polszczyzna „Źródeł dziejowych”, [w:] PRP 5, 1993, s. 153-167.
 4. Argiglobyn czy Argiglobin, [w:] Munera Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, red. M. Basaj i Z. Zagórski, Wrocław 1993, s. 69-72.
 5. Nazwy kultowe na Pomorzu Gdańskim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 27, 1993, s. 15-21.
 6. (i J. Treder) Nazwy ulic Wejherowa, [w:] Wejherowo. Dzieje, kultura, środowisko. Materiały z konferencji naukowej 28-29.05.1993, red. J. Treder, Wejherowo 1993, s. 103-126.
 7. Polszczyzna Polaków współczesnej Grodzieńszczyzny, JP LXXIII, 1993, s. 161-166.
 8. Apiterapia czy apioterapia, JP LXXIII, 1993, s. 384-385.
 9. Osiągnięcia i zamierzenia badawcze polskiej antroponimii, [w:] NI. Beiheft 15: Anthroponymica Slavica, Leipziger Universitätsverlag 1993, s. 70-76.
 10. Słownictwo „Przewodników warszawskich” 1779, ZNUG P. Hist. [z.] 16: Oświecenie. Studia i szkice, Gdańsk 1993, s. 47-57.
 11. Pojęcie heortonimii i jej przedmiot badawczy, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993, s. 371-377.
 12. Region a kultura i literatura ogólnopolska, [w:] „Bliżej regionu i ucznia”, red. E. Mazurkiewicz, Gdańsk 1993, s. 5-16.
 13. Przedmowa [do:] „Bliżej regionu i ucznia”, red. E. Mazurkiewicz, Gdańsk 1993, s. 3-4.
 14. Rekowscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1993, nr 3, s. 26-27.
 15. Prądzyńscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1993, nr 4, s. 35-36.
 16. Trzebiatowscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1993, nr 7-8, s. 45-46.
 17. O Nowym Testamencie po kaszubsku refleksje na gorąco [Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii Tysiąclecia (wyd. III popr. 1982) skaszëbił Eugeniusz Gołąbk, Gduńsk-Pelplin 1993], Pomer. 1993, nr 12, s. 31-32.
 18. Poliacy różne źjawiska obserwują…, DB 1993, nr 132, s. 8 [z dnia 11 VI.]
 19. Jak nas widzą bracia z centrum Polski, Pomer. 1993, nr 12, s. 44.
 20. Czy kaszubszczyzna może być językiem liturgii katolickiej, Pomer. 1993, nr 12, s. 26-30.
 21. TokaryTokarscy, GKar 1993, nr 1, s. 11.
 22. MasłowoMasłowscy, GKar 1993, nr 2, s. 11.
 23. Buszman, GKar 1993, nr 3, s. 11.
 24. Smołdzino, GKar 1993, nr 4, s. 11.
 25. KosowoKłosowo, GKar 1993, nr 5, s. 11.
 26. Banino, GKar 1993, nr 6, s. 11.
 27. Kosznik, Kosznicki, GKar 1993, nr 7, s. 11.
 28. Gołąbek, GKar 1993, nr 8, s. 11.
 29. PałubicePałubicki, GKar 1993, nr 9, s. 11.
 30. SzarłataHeytuz, GKar 1993, nr 10, s. 11.
 31. Syldatk, GKar 1993, nr 11, s. 11.
 32. Potrykus, GKar 1993, nr 12, s. 11.
 33. Mulk, Mulkowski, GKar 1993, nr 13, s. 11.
 34. CirockiCierocki, GKar 1993, nr 15, s. 11.
 35. Bianga, GKar 1993, nr 16, s. 11.
 36. Bysewo, GKar 1993, nr 17, s. 11.
 37. Klukowo, GKar 1993, nr 18, s. 11.
 38. PieperPfeifer, GKar 1993, nr 19, s. 11.
 39. Bagniewo, GKar 1993, nr 20, s. 11.
 40. Stencel, Wencel, GKar 1993, nr 21, s. 11.
 41. Arendt, GKar 1993, nr 23, s. 11.
 42. Czeczewo, GKar 1993, nr 24, s. 11.
 43. Patela, Patelczyk, GKar 1993, nr 25, s. 11.
 44. Ulenberg, GKar 1993, nr 26, s. 11.
 45. Bucholc, GKar 1993, nr 27, s. 11.
 46. Domański, GKar 1993, nr 28, s. 11.
 47. Drawc, GKar 1993, nr 29, s. 11.
 48. Domaros, GKar 1993, nr 30, s. 11.
 49. Budnik, Kosater, Kosycarz, GKar 1993, nr 31, s. 11.
 50. Dywel, Mandywel, Manteufel, GKar 1993, nr 32, s. 11.
 51. Bendzmer, Bandzmer, GKar 1993, nr 33, s. 11.
 52. Roszman, GKar 1993, nr 34, s. 11.
 53. AbramAbraham, GKar 1993, nr 35, s. 11.
 54. Bas, Bastian, GKar 1993, nr 36, s. 11.
 55. Białk, GKar 1993, nr 37, s. 11.
 56. Czerwonka, Czerwionka, GKar 1993, nr 38, s. 11.
 57. Dampc, GKar 1993, nr 39, s. 11.
 58. Derc, Dera, GKar 1993, nr 40, s. 11.
 59. Dominik, GKar 1993, nr 41, s. 11.
 60. Gdaniec, GKar 1993, nr 42, s. 11.
 61. Jaskuła, Jaskułka, GKar 1993, nr 43, s. 11.
 62. Paczoska, GKar 1993, nr 44, s. 11.
 63. Merchel, Marchel, GKar 1993, nr 45, s. 11.
 64. Kruz, Krauze, Kędziora, GKar 1993, nr 46, s. 11.
 65. Panek, Ponk, Ponke, GKar 1993, nr 47, s. 11.
 66. Kleinschmidt, GKar 1993, nr 48, s. 11.
 67. Stoltmann, GKar 1993, nr 49, s. 11.
 68. Bieszk, GKar 1993, nr 50, s. 11.
 69. Bruski, Staniszewski, Zblewski, GKar 1993, nr 51, s. 11.
 70. Ewert, Ebertowski, Gryf Ko 1993 nr 1, s. 4.
 71. Fajtek, Fiałek, Gryf Ko 1993 nr 2, s. 4.
 72. Lemke, Lamk, Gryf Ko 1993 nr 3, s. 4.
 73. Dysarz, Gryf Ko 1993 nr 4, s. 4.
 74. Klaper, Klaman, Gryf Ko 1993 nr 5, s. 4.
 75. Knopik, Gryf Ko 1993 nr 6, s. 4.
 76. Mańczyk, Mańczak, Mańkowski, Męczykowski, Gryf Ko 1993 nr 7, s. 4.
 77. Partyka, Gryf Ko 1993 nr 8, s. 4.
 78. Przydomki szlacheckie PłacheckichPłacht, Gryf Ko 1993 nr 9, s. 4.
 79. Bossak, Bosakowski, Gryf Ko 1993 nr 10, s. 4.
 80. Merchel, Marchel, Majcher, Gryf Ko 1993 nr 11, s. 4.
 81. Domański, Gryf Ko 1993 nr 12, s. 4.
 82. Sobącz, Sobański i ich przydomki szlacheckie, Gryf Ko 1993 nr 15, s. 4.
 83. Sprawka, Gryf Ko 1993 nr 16, s. 4.
 84. Zwara, Gryf Ko 1993 nr 17, s. 4.
 85. Freda, Fryda, Gryf Ko 1993 nr 21, s. 4.
 86. Kuhn, Kinka, Gryf Ko 1993 nr 22, s. 4.
 87. Dzienisz, Gryf Ko 1993 nr 23, s. 4.
 88. Radtke, Reszka, Gryf Ko 1993 nr 24, s. 4.
 89. Blank, Gryf Ko 1993 nr 25, s. 4.
 90. Synak, Gryf Ko 1993 nr 26, s. 4.
 91. Lidia, GłosN 1993, nr 12, s. 6.
 92. Grzegorz, GłosN 1993, nr 21, s. 8.
 93. Tomasz, GłosN 1993, nr 22, s. 4.
 94. Jan, GłosN 1993, nr 23.
 95. Magdalena, Jakub, Anna, GłosN 1993, nr 29, s. 6.
 96. PawełPiotr, GłosN 1993, nr 26.
 97. Alfons, GłosN 1993, nr 30, s. 6.
 98. Maksymilian, GłosN 1993, nr 32, s. 6.
 99. Ludwik, GłosN 1993, nr 34, s. 6.
 100. Barbara, GłosN 1993, nr 50, s. 5.
 101. Śp. Mieczysław Buczyński (2 XI 1936 – 25 XII1992), JP LXXIII, 1993, s. 113-114.
 102. Sarnowscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1993, nr 1, s. 33-34.
 103. [Opinii o przekładzie Ewangelii na kaszubski odwołać ani zmienić nie mogę (Odpowiedź Panom Eugeniuszowi Pryczkowskiemu, Arturowi Jabłońskiemu i drowi Marianowi Jelińskiemu), Pomer. 1993, nr 10, s. 27-30.
 104. Księga [naszych] imion [Omówienie pracy J. Bubaka, Wrocław 1993], DBRejsy 1993, nr 268, s. 11 [z dnia 19 XI].
 105. [Rec.] 350 lat Wejherowa, Pomer. 1993, nr 7-8, s. 58-59.
 106. [Rec.] Ewangelie po kaszubsku. Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje. Z łacëznë przełożëł na kaszëbsczi jãzëk ks. Franciszek Grucza, Poznań 1992, Hlondianum, Pomer. 1993, nr 2, s. 30-34.
 107. [Rec.] J. Michowicz, Z. Kozłowska, B. Szklarek, A to Polska właśnie… Teksty i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych za granicą, JP LXXIII, 1993, s. 224-225.
 108. [Rec.] Europa Ethnica, R. 50, 1993, Rocz. Gd. LIII/2, 1993, s. 212-213.
 109. [Red.] Rocz. Gd. LIII/1, 1993, ss. 230.
 110. [Red.] Rocz. Gd. LIII/2, 1993, ss. 225.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 21:41
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00

Edward Breza

1994

 1. Niektóre paradygmaty fleksyjne uwarunkowane analogią, ZNUG Pr. Jęz. Nr 17-18, 1994, s. 81-84.
 2. Kaszubszczyzna wśród języków słowiańskich, jej status językowy, [w:] Kaszubszczyzna w świecie. Materiały z konferencji naukowej, Jastrzębia Góra 1-2 X 1993, red. J. Samp, Wejherowo 1994, s. 7-22.
 3. Familiennamen des slawischen Adels [w:] Namenforschung. Ein Internationales Handbuch zur Onomastik, Berlin-New York 1994, nr 198.
 4. Przekład Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy a tradycja polskich przekładów Pisma św., [w:] Jan Jakub Wujek tłumacz Biblii na język polski w czterechsetną rocznicę wydania Nowego Testamentu. Księga referatów wygłoszonych na konferencji 26 kwietnia 1993, Łódź 1994, s. 171-186.
 5. Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy, SFPS 39, 1994 [druk 1995], s. 301-324.
 6. Współczesne życie naukowo-kulturalne i kształcenie regionalne na Kaszubach, Zeszyty Naukowe [Ostrołęckiego Tow. Naukowego] VIII, 1994, s. 323-335.
 7. Nazwiska mieszkańców Rumi, [w:] Zarys dziejów Rumi, red. J. Banach, Toruń 1994, s. 35-50.
 8. Badania językowe kaszubszczyzny, [w:] Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce, red. H. Sędziak, Warszawa 1994, s. 11-14.
 9. Sytuacja językowa na Kaszubach, [w:] Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce, red. H. Sędziak, Warszawa 1994, s. 15-21.
 10. Mowa Kaszubów gmin Dziemiany i Lipusz, imiona i nazwiska mieszkańców, nazwy geograficzne okolicy, [w:] Lipusz-Dziemiany. Monografia pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 1994, s. 444-491.
 11. Słownictwo ściśle kaszubskie w „Słowniku gwar kaszubskich” ks. Bernarda Sychty, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, red. H. Sędziak, Łomża-Warszawa 1993, s. 59-63.
 12. Ksymena, JP LXXIV, 1994, s. 393-394.
 13. Nazwisko Bartoszcze, JP LXXIV, 1994, s. 385-387.
 14. Nazwa wsi Windorp w Chojnickiem, Pomer. 1994, nr 9, s. 44-45.
 15. Matemblewo, Matęblewo czy Mateblewo, DBRejsy (Trójmiasto) 1994, nr 257, s. 7 [z dnia 4 XI].
 16. Męcikał – od przezwiska, Pomer. 1994, nr 12, s. 46-47.
 17. Język inwentarzy wsi Szczytno, Dąbrowa i Szonowo w dawnym pow. człuchowskim z XVIII w., [w:] PRP 6, Warszawa 1994, s. 91-112.
 18. Uwagi językowe do publikowanych przez Z. Szultkę źródeł, Rocz. Gd. LIV/1, 1994, s. 177-190.
 19. Toponimiczne prace Huberta Górnowicza, Rocz. Gd. LIV/2, 1994, s. 91-98.
 20. Nazwiska Grucza, Gruza i ich formy pochodne, Rocz. Gd. LIV/2, 1994, s. 99-104.
 21. Łąccy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1994, nr 2, s. 29.
 22. O Janie Drzeżdżonie w Niemczech, Pomer. 1994, nr 2, s. 40.
 23. Czapiewscy i ich przydomki szlacheckie, Pomer. 1994, nr 3, s. 29-30.
 24. Język i kultura narodów nad Bałtykiem, Pomer. 1994, nr 12, s. 37-38.
 25. W sprawie kaszubskiej terminologii gramatycznej, Pomer. 1994, nr 12, s. 33-35.
 26. PrzymorzeHamer, DBRejsy 1994, nr 104, s. 9 [z dnia 6 V].
 27. Błędy w tematach maturalnych, DB 1994, nr 111, s. 2 [z dnia 14-15 V].
 28. Nazwa Przywidz, DBRejsy 1994, nr 147, s. 7 [z dnia 3 VI].
 29. Mątowy, DBRejsy (Elbląg) 1994, nr 181, s. 7 [z dnia 5 VIII].
 30. Wymawia się Uphagen, nie: Ufagen, DBRejsy (Trójmiasto) 1994, nr 222, s. 6 [z dnia 23 IX].
 31. Ptach, GKar 1994, nr 1, s. 11.
 32. Patok, Patoka, GKar 1994, nr 2, s. 11.
 33. Dering, GKar 1994, nr 3, s. 11.
 34. Schwengel, GKar 1994, nr 4, s. 11.
 35. Gapowo, GKar 1994, nr 5, s. 11.
 36. Lewna, GKar 1994, nr 6, s. 11.
 37. Gowidlino, GKar 1994, nr 7, s. 11.
 38. Kuhn, Kin(a)Kinka, GKar 1994, nr 8, s. 11.
 39. Małkowo, GKar 1994, nr 9, s. 11.
 40. Okrój, GKar 1994, nr 10, s. 11.
 41. Otomino, GKar 1994, nr 11, s. 11.
 42. Jastak, GKar 1994, nr 12, s. 11.
 43. Połęczyno, GKar 1994, nr 13, s. 11.
 44. Grucza, GKar 1994, nr 14, s. 11.
 45. Rudnik, GKar 1994, nr 15, s. 11.
 46. Zdrębowo, GKar 1994, nr 16, s. 11.
 47. Rola, Skiba, Piasek, GKar 1994, nr 17, s. 11.
 48. Piotrowo, GKar 1994, nr 18, s. 11.
 49. Marszał, Marszałek, Marszałkowski, GKar 1994, nr 19, s. 11.
 50. Kostuch, GKar 1994, nr 20, s. 11.
 51. Czaja, GKar 1994, nr 21, s. 11.
 52. Ostrzyce, GKar 1994, nr 22, s. 11.
 53. Pierzcha, Pierzchała, Pirch, GKar 1994, nr 23, s. 11.
 54. Piersza, Persz, Perszon, Perszewski, GKar 1994, nr 24, s. 11.
 55. Kawka, GKar 1994, nr 25, s. 11.
 56. Kustusz, GKar 1994, nr 26, s. 11.
 57. Splitt, Splett, GKar 1994, nr 27, s. 11.
 58. Egiertowo, GKar 1994, nr 28, s. 11.
 59. Kobiela, GKar 1994, nr 29, s. 11.
 60. Lejk, GKar 1994, nr 30, s. 11.
 61. Darga, Dargacz, Dargas(z), GKar 1994, nr 31, s. 11.
 62. Tutkowski, GKar 1994, nr 32, s. 11.
 63. Struk, GKar 1994, nr 33, s. 11.
 64. Busz, Buszan, Buszek, GKar 1994, nr 34, s. 11.
 65. Łapalice, GKar 1994, nr 35, s. 11.
 66. Hopowo, GKar 1994, nr 36, s. 11.
 67. Konewka, GKar 1994, nr 37, s. 11.
 68. Styn, Stein, Stenka, GKar 1994, nr 38, s. 11.
 69. Kokosz, Kokoszka, GKar 1994, nr 39, s. 11.
 70. Reskowo, GKar 1994, nr 40, s. 11.
 71. Grzenia, GKar 1994, nr 41, s. 11.
 72. Sulmin, GKar 1994, nr 42, s. 11.
 73. Karsznia, GKar 1994, nr 43, s. 11.
 74. Czoska, GKar 1994, nr 44, s. 11.
 75. Potuły, GKar 1994, nr 45, s. 11.
 76. Bula, Bulczak i podobne, GKar 1994, nr 46, s. 11.
 77. Zawory, GKar 1994, nr 47, s. 11.
 78. Mistarz, GKar 1994, nr 48, s. 11.
 79. Reiter, Rieder, Rycerz, GKar 1994, nr 49, s. 11.
 80. Rybaki, GKar 1994, nr 50, s. 11.
 81. Garcz, GKar 1994, nr 51, s. 11.
 82. Bujak, GKar 1994, nr 52, s. 11.
 83. Troka, Gryf Ko 1994, nr 1, s. 4.
 84. Knopik, Gryf Ko 1994, nr 2, s. 4.
 85. Miotk, Patok, Półtorak, Gryf Ko 1994, nr 3, s. 4, nr 4, s. 4.
 86. Kulas, Kulasiewicz, Gryf Ko 1994, nr 6, s. 4.
 87. Gawin, Gowin, Gryf Ko 1994, nr 7, s. 4.
 88. Lepak, Gryf Ko 1994, nr 8, s. 4.
 89. Żynda, Gryf Ko 1994, nr 9, s. 4.
 90. Zaręba, Zarębski, Gryf Ko 1994, nr 10, s. 4.
 91. Daszkowski, Gryf Ko 1994, nr 17, s. 4.
 92. Kropidło, KropidłowskiSprengel, Gryf Ko 1994, nr 18, s. 4.
 93. Damrot, Gryf Ko 1994, nr 19, s. 4.
 94. Biernat, Gryf Ko 1994, nr 20, s. 4.
 95. Grulkowski, Gryf Ko 1994, nr 21, s. 4.
 96. Bayer, Beger, Begger, Gryf Ko 1994, nr 22, s. 4.
 97. Mucha, Muchowski, Muszyński, Gryf Ko 1994, nr 25, s. 4.
 98. Jażdżewski, Gryf Ko 1994, nr 26, s. 4.
 99. Tczew, GTcz 1994, nr 2, s. 9.
 100. Gniew, GTcz 1994, nr 3, s. 9.
 101. Pelplin, GTcz 1994, nr 4, s. 9.
 102. Opalenie, 1994, nr 5, s. 9.
 103. Getka, GTcz 1994, nr 6, s. 9.
 104. Agnieszka, Katarzyna, GTcz 1994, nr 7, s. 9.
 105. Żebro, Żebrowski, GTcz 1994, nr 8, s. 9.
 106. Gabriel, Michał, Rafał, GTcz 1994, nr 9, s. 9.
 107. Bagnuski, Bagnucki, GTcz 1994, nr 10, s. 9.
 108. Mikołaj, GTcz 1994, nr 11, s. 9.
 109. Morzeszczyn, GTcz 1994, nr 12, s. 9.
 110. Godziszewo, GTcz 1994, nr 13, s. 9.
 111. Żuraw, Żurawski, GTcz 1994, nr 14, s. 4.
 112. Bartnik, Bartnicki, GTcz 1994, nr 15, s. 9.
 113. Leon, GTcz 1994, nr 16, s. 9.
 114. Barcz, Bartel, Bartelik, GTcz 1994, nr 17, s. 4.
 115. Walichnowy, GTcz 1994, nr 18, s. 4.
 116. „Zimni święci” [Pankracy, Serwacy, Bonifacy], GTcz 1994, nr 19, s. 9.
 117. Miłobądz, GTcz 1994, nr 20, s. 9.
 118. Sak, Żak, GTcz 1994, nr 21, s. 9.
 119. Brandt, Brandys, GTcz 1994, nr 22, s. 9.
 120. Mazan, Mazanowski, Mazela, GTcz 1994, nr 23, s. 9.
 121. Adela, Adelajda, Ada, Adelina, GTcz 1994, nr 24, s. 11.
 122. Suchostrzygi, GTcz 1994, nr 25, s. 9.
 123. Honoriusz, Honorat, GTcz 1994, nr 26, s. 9.
 124. Subkowy, GTcz 1994, nr 27, s. 9.
 125. Fabiański, Fabich, Fabiś, GTcz 1994, nr 28, s. 9.
 126. Czyżykowo, GTcz 1994, nr 29, s. 9.
 127. Zygmunt, GTcz 1994, nr 30, s. 9.
 128. Arkadiusz, Arkady, GTcz 1994, nr 31, s. 9.
 129. Wieczorek, GTcz 1994, nr 32, s. 9.
 130. Marek, GTcz 1994, nr 33, s. 9.
 131. Prątnica, GTcz 1994, nr 34, s. 9.
 132. Renata, Renat, GTcz 1994, nr 35, s. 9.
 133. Buk, Buczek, Buczkowski, GTcz 1994, nr 36, s. 9.
 134. Kulice Tczewskie, GTcz 1994, nr 37, s. 9.
 135. Małgorzata, GTcz 1994, nr 38, s. 9.
 136. Nawrot, Nawrocki, GTcz 1994, nr 39, s. 9.
 137. Brzuśce, GTcz 1994, nr 40, s. 9.
 138. Dorota, Doroteusz, GTcz 1994, nr 40, s. 9.
 139. Piątek, Piątkowski, GTcz 1994, nr 42, s. 9.
 140. Pszczółki, GTcz 1994, nr 43, s. 9.
 141. Elżbieta, GTcz 1994, nr 44, s. 9.
 142. Myszk, Myszkier, GTcz 1994, nr 45, s. 9.
 143. Gorzędziej, GTcz 1994, nr 46, s. 9.
 144. Noch, GTcz 1994, nr 47, s. 9.
 145. Antoni, Antonin, Antoniusz, GTcz 1994, nr 48, s. 9.
 146. Radostowo, GTcz 1994, nr 49, s. 9.
 147. Giba, Gibas, Gibowski, GTcz 1994, nr 50, s. 9.
 148. Adam, Ewa, GTcz 1994, nr 51, s. 9.
 149. Marta, GłosN 1994, nr 27.
 150. Wszystkie barwy słów. Rozmowa [E. Szczesiaka] z Edwardem Brezą i Jerzym Trederem, [w:] E. Szczesiak, Barwy Kaszub, Gdańsk [b.r.w.], s. 45-64.
 151. Górnowicz Hubert, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. II, red. Z. Nowak, Gdańsk 1994, s. 91-92.
 152. Profesor Doktor Habilitowany Bogusław Kreja, ZNUG Pr. Jęz. Nr 17-18, 1994, s. 9-14.
 153. Bibliografia prac Bogusława Krei. Część II: za lata 1980-1989, ZNUG Pr. Jęz. Nr 17-18, 1994, s. 15-19.
 154. Spis magistrów wypromowanych przez prof. Bogusława Kreję, ZNUG Pr. Jęz. Nr 17-18, 1994, s. 21-25.
 155. Kronika życia naukowego z zakresu językoznawstwa polonistycznego (1 VII 1988 - 30 VI 1989), ZNUG Pr. Jęz. Nr 17-18, 1994, s. 265-267.
 156. Kronika. Ważniejsze wydarzenia z zakresu językoznawstwa polonistycznego w Gdańsku w okresie 1 X 1989 - 31 XII 1993, ZNUG Pr. Jęz. Nr 19-20, s. 205-216.
 157. [Rec.] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego. Część II, Kraków 1993, Rocz. Gd. LIV/2, 1994, s. 121-124.
 158. [Rec.] J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993, Onomastica XXXIX, 1994, s. 247-253.
 159. [Rec.] Mały słownik polsko-łaciński, red. nauk. Lidia Winniczuk, Warszawa 1994, JP LXXIV, 1994, s. 355-356.
 160. [Rec.] Inter Finitimos, Rocz. Gd. LIV/1, 1994, s. 224
 161. [Rec.] Katalog zabytków sztuki Kościerzyny, Skarszew i okolicy, Pomer. 1994, nr 1, s. 33-34.
 162. [Red.] ZNUG Pr. Jęz. Nr 17-18, Gdańsk 1994, ss. 272.
 163. [Red.] Rocz. Gd. LIV/1, 1994, ss. 236.
 164. [Red.] Rocz. Gd. LIV/1, 1994, ss. 134.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:39
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00

Edward Breza

1995

 1. Nazwy miejscowości gminy Przodkowo, Rumia 1995, ss. 47.
 2. Holokaust w Starym Testamencie, w dawnej i współczesnej polszczyźnie, [w:] Język i styl gatunków literackich Oświecenia i Romantyzmu, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1995, s. 179-180.
 3. Nazwa psa Napi, JP LXXV, 1995, s. 150-151.
 4. Kaszubskie Fikakowo i wyrazy pokrewne, JP LXXV, 1995, s. 346-347.
 5. Nazwiska człuchowskie z drugiej połowy XVIII wieku, GSJ VI, 1995, s. 111-120.
 6. Pochodzenie nazw wybranych miejscowości Pomorza Środkowego, [w:] Studia kaszubsko-kociewskie. III Konferencja słowińska, red. J. Borzyszkowski, Łeba-Gdańsk 1995, s. 40-46.
 7. Mateblewo, Rocz. Gd. LV/1, 1995, s. 143-146.
 8. Dialektalne prace prof. Huberta Górnowicza, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś. Materiały z sympozjum, red. J. Treder, Gdańsk 1995, s. 15-25.
 9. Pochodzenie nazw Tczew, Czyżykowo, PrątnicaSuchostrzygi, Jant. Szl. XXXVII, 1995, nr 2, s. 35-37.
 10. Nazwy niektórych miejscowości kociewskich: Gniew, Kulice Tczewskie, Morzeszczyzn, Pelplin, Subkowy, Jant. Szl. XXXVIII, 1995, nr 3, s. 44-47.
 11. Nazwy kociewskich miejscowości: Bałdowo, Czarlin, Dzierżążno, Gąsiorki, Gogolewo, Lubiszewo, Piaseczno, Jant. Szl. XXXVIII, 1995, nr 4, s. 45-49.
 12. O nazwie Męcikał po raz trzeci, Pomer. 1995, nr 5, s. 59-60.
 13. Polskie nazwy geograficzne na ziemiach zachodnich i północnych po roku 1945, Pomer. 1995, nr 10, s. 41-42.
 14. Pochodzenie nazwisk Hillar, PillarTollik, Pomer. 1995, nr 11, s. 51-53.
 15. Kętrzyno, Kętrzyński, Kantrzonka i przydomki szlacheckie Kętrzyńskich, Pomer. 1995, nr 12, s. 52.
 16. Holokaust, DBRejsy 1995, nr 29, s. 4 [z dnia 3 II].
 17. Językoznawcze rozważania o winie, DB 1995, nr 66, s. 5 [z dnia 19-20 III].
 18. Imię Wanesa. DBRejsy 1995, nr 203, s. 7.
 19. Chmiel, Chmielnik, Hoppe, „Norda” 1995, nr 1, s. 4.
 20. Natalis, Natalia, „Norda” 1995, nr 2, s. 4.
 21. Marcin, „Norda” 1995, nr 3, s. 2.
 22. Jonasz, „Norda” 1995, nr 5, s. 2.
 23. Elas, Elasz, „Norda” 1995, nr 7, s. 2.
 24. Kuling, „Norda” 1995, nr 11, s. 2.
 25. Chojka, „Norda” 1995, nr 13, s. 2.
 26. Miga, Myga, Mëga, „Norda” 1995, nr 15, s. 2.
 27. Emilia, „Norda” 1995, nr 22, s. 2.
 28. Aleksander, Aleksy, „Norda” 1995, nr 26, s. 2.
 29. Konstancja, Konstancjusz, Konstanty, Konstantyn, „Norda” 1995, nr 28, s. 2.
 30. Jolanta, „Norda” 1995, nr 30, s. 2.
 31. Pop, Popek, Popowski, „Norda” 1995, nr 31, s. 2.
 32. Wicki, „Norda” 1995, nr 32, s. 2.
 33. Wilk, Wilke, Wilkowski, „Norda” 1995, nr 37, s. 2.
 34. Kur, Kur(e)k, Kurkowski, „Norda” 1995, nr 39, s. 2.
 35. Głuszyno, GKar 1995, nr 1, s. 11.
 36. Mezowo, GKar 1995, nr 2, s. 11.
 37. Pryk, Pryczek, Pryczkowski, GKar 1995, nr 3, s. 11.
 38. Glińcz, GKar 1995, nr 4, s. 11.
 39. Klinkosz, GKar 1995, nr 5, s. 11.
 40. Napi, GKar 1995, nr 6, s. 11.
 41. Bącz, GKar 1995, nr 7, s. 11.
 42. Dettlaff, Detlof, Dytlaf, GKar 1995, nr 8, s. 11.
 43. Cesarz, Kaiser, Król, GKar 1995, nr 9, s. 11.
 44. Gosz, GKar 1995, nr 10, s. 11.
 45. Nazwisko Zaworski, GKar 1995, nr 11, s. 11.
 46. Koszałka, GKar 1995, nr 12, s. 11.
 47. Gojtowski, GKar 1995, nr 13, s. 11.
 48. Fikakowo, GKar 1995, nr 14, s. 11.
 49. Rambiert, GKar 1995, nr 15, s. 11.
 50. Chaja, Chajewski, GKar 1995, nr 16, s. 11.
 51. Dziewcza Góra, GKar 1995, nr 17, s. 11.
 52. Łajming, GKar 1995, nr 18, s. 18.
 53. Bryk, Bryka, Brykowski, GKar 1995, nr 19, s. 11.
 54. Benke, Benker, Benkowski, GKar 1995, nr 20, s. 11.
 55. Kożyczkowo, GKar 1995, nr 21, s. 11.
 56. Kozłowy StawProkowskie Chrósty, GKar 1995, nr 22, s. 11.
 57. Barwik, Rąb, GKar 1995, nr 23, s. 11.
 58. Bursztynik, GKar 1995, nr 24, s. 11.
 59. Hopy, GKar 1995, nr 25, s. 11.
 60. Gliniewo, GKar 1995, nr 26, s. 11.
 61. Warzenko, GKar 1995, nr 27, s. 11.
 62. Bielawy, Stanisławy, GKar 1995, nr 28, s. 11.
 63. Młynek, GKar 1995, nr 29, s. 11.
 64. Kawle Górne, Kawle Dolne, Piaski, GKar 1995, nr 30, s. 11.
 65. Brzeziny, Buczyno, Sośniak, GKar 1995, nr 31, s. 11.
 66. Piekło, Otałżyno, GKar 1995, nr 32, s. 11.
 67. Goręczyno, GKar 1995, nr 33, s. 11.
 68. Krzywda, Czarna Woda, GKar 1995, nr 34, s. 11.
 69. Gruchała, GKar 1995, nr 35, s. 11.
 70. Lenz, Linz, GKar 1995, nr 36, s. 11.
 71. Grzenia i nazwiska pochodne, GKar 1995, nr 37, s. 11.
 72. Woźniak, GKar 1995, nr 38, s. 11.
 73. Retyk, Rzodkiew i nazwiska pokrewne, GKar 1995, nr 39, s. 11.
 74. Ruchniewicz, GKar 1995, nr 40, s. 11.
 75. Złoch, Złosz, Złochowski i nazwiska pokrewne, GKar 1995, nr 41, s. 11.
 76. Rzepa, Rzepka, GKar 1995, nr 42, s. 11.
 77. Ropel, Roppel, Ropela, GKar 1995, nr 43, s. 11.
 78. Nowe Pole, GKar 1995, nr 44, s. 11.
 79. Kołodzieje, GKar 1995, nr 45, s. 11.
 80. Mokitko (poprawnie: Moczytko), GKar 1995, nr 46, s. 11.
 81. Przemielnica (poprawnie: Przmielnica), GKar 1995, nr 47, s. 11.
 82. Skoczkowo, GKar 1995, nr 48, s. 11.
 83. Borowiec, GKar 1995, nr 49, s. 11.
 84. Ostrowite, GKar 1995, nr 50, s. 11.
 85. Kukułka (lepiej: Kukówka), GKar 1995, nr 51, s. 11.
 86. Hiller, Klesicki, Kleszczyski, Gryf Ko 1995, nr 1, s. 3.
 87. Janke, Janka, Gryf Ko 1995, nr 2, s. 3.
 88. Guz, Guzek, Guziński, Guzowski, Gryf Ko 1995, nr 3, s. 3.
 89. Jakiel, Jekel, Gryf Ko 1995, nr 4, s. 3.
 90. Kąkol, Konkel, Kunkel, Gryf Ko 1995, nr 5, s. 3.
 91. Kobus, Gryf Ko 1995, nr 6, s. 3.
 92. Ginter, Gintrowski, Gryf Ko 1995, nr 7, s. 3.
 93. Knitter, Knetter, Gryf Ko 1995, nr 8, s. 3.
 94. Loll i nazwiska podobne, Gryf Ko 1995, nr 9, s. 3.
 95. Wolszleger, Gryf Ko 1995, nr 10, s. 3.
 96. Szramka, Szramkowski, Gryf Ko 1995, nr 11, s. 3.
 97. Sobańscy, Gryf Ko 1995, nr 12, s. 3.
 98. Redzimski, Gryf Ko 1995, nr 13, s. 4.
 99. Kłopot, Kłopotek, Kłopotowski, Gryf Ko 1995, nr 14, s. 4.
 100. Gajda, Gajdus, Gryf Ko 1995, nr 15, s. 4.
 101. Omernik, Gryf Ko 1995, nr 16, s. 4.
 102. Depta, Deptulski, Gryf Ko 1995, nr 17, s. 4.
 103. Gapa, Gapski, Gryf Ko 1995, nr 18, s. 4.
 104. Gamrat, Gryf Ko 1995, nr 19, s. 4.
 105. Fankidejski, Gryf Ko 1995, nr 20, s. 4.
 106. Wygoda, Gryf Ko 1995, nr 24, s. 4.
 107. Deka, Dekowski, Gryf Ko 1995, nr 25, s. 4.
 108. Kochan, Kochanek, Kochanowski, Gryf Ko 1995, nr 26, s. 4.
 109. Pazda, Gryf Ko 1995, nr 27, s. 4.
 110. Goleń, Goleńczyk, Goleniewski, Gryf Ko 1995, nr 28, s. 4.
 111. Knut, Gryf Ko 1995, nr 29, s. 4.
 112. Deyk, Gryf Ko 1995, nr 30, s. 4.
 113. Nawrot, Nawrocki, Gryf Ko 1995, nr 31, s. 4.
 114. Brandt, Brandys, Gryf Ko 1995, nr 32, s. 4.
 115. Sak, Żak, Gryf Ko 1995, nr 33, s. 4.
 116. Żuraw, Żurawski, Gryf Ko 1995, nr 34, s. 4.
 117. Myszk, Myszkier, Gryf Ko 1995, nr 35, s. 4.
 118. Albin, Gryf Ko 1995, nr 36, s. 4.
 119. Amand(a), Amat(a), Gryf Ko 1995, nr 37, s. 4.
 120. Anatol, Gryf Ko 1995, nr 38, s. 4.
 121. Brunon, Gryf Ko 1995, nr 39, s. 4.
 122. Ryszard Karwacki (11 III 1929 - 26 IV 1995), Pomer. 1995, nr 6, s. 47.
 123. [Rec.] „Między słowem a modlitwą”, GKar 1995, nr 6, s. 13 [Refleksje w związku z pracą ks. J. Walkusza].
 124. [Rec.] Kościerzyna. Zarys dziejów miasta do roku 1939, t. I. Praca zbior. pod red. M. Kallasa, Toruń 1994, Rocz. Gd. LV/1, 1995, s. 158-166.
 125. [Red.] Rocz. Gd. LV/1, 1995, ss. 176.
 126. [Red.] Rocz. Gd. LV/2, 1995, ss. 149.

1996

 1. Wyrazy typu dramat, poemat w „Słowniku polsko-kaszubskim” Jana Trepczyka, [w:] Symbolae Slavicae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa 1996, s. 63-65.
 2. Germanizmy leksykalne w „Inwentarzach dóbr biskupstwa chełmińskiego z 1614 roku”, [w:] PRP 7, Warszawa 1996, s. 53-77.
 3. Jonasz, Jona, Acta Onomastica, R. XXXVI, 1995 [druk 1996], s. 48-50.
 4. Pomorskie nazwiska typu Degórski (: de Górski), Elnis (: e Lniska), [w:] Antroponimia słowiańska, red. E. Wolnicz-Pawłowska i J. Duma, Warszawa 1996, s. 57-68.
 5. Pszenżyto, świdzik, JP LXXVI, 1996, s. 227-228.
 6. Nazwy niektórych miejscowości kociewskich: Brzuśce, Godziszewo, Gorzędziej, Opalenie, Radostowo, Pszczółki, Walichnowy, Jant. Szl. XXXIX, 1996, nr 1, s. 41-44.
 7. Matemblewo, Mateblewo czy Mateblewo, Jant. Szl. XXXIX, 1996, nr 2 s. 46-47.
 8. Anrapa, Węgorapa, Węgorzewo, Mamry, Jant. Szl. XXXIX, 1996, nr 3, s. 54.
 9. Nazwy wybranych miejscowości gminy Przodkowo w Kartuskiem [część I]: Bagniewo, Bursztynek, Czarna Huta, Czeczewo, Hejtus, Hopy, Kawle GórneKawle Dolne, Kczewo, Jant. Szl. 1996, nr 4, s. 38-42.
 10. Dunaj, Dunajski, Dunajewski, Pomer. 1996, nr 1-2, s. 63.
 11. DomachowoDomachowscy, Pomer. 1996, nr 4, s. 65-66.
 12. Nazwisko Plichta, Pomer. 1996, nr 4, s. 65-66.
 13. Cechy kaszubszczyzny literackiej, Pomer. 1996, nr 9, s. 34-36.
 14. Ulica Konkordii, DB 1996, nr 1, s. 4 [z dnia 7 I].
 15. Rok przestępny, DB 1996, nr 59, s. 6 [z dnia 9-10 III].
 16. Nazwa Złe Mięso, DB 1996, nr 273, s. 7 [z dnia 22 XI].
 17. Sułek, Zielke, Cylka, „Norda” 1996, nr 3, s. 2.
 18. Albert, Albrecht, Adalbert, Wojciech, „Norda” 1996, nr 5, s. 2.
 19. Kolarz, Koleśnik, Kołodziej, Stelmach, Wagner i inne, „Norda” 1996, nr 7, s. 2.
 20. Noga, Pięta i semantycznie nazwiska podobne, „Norda” 1996, nr 9, s. 2.
 21. Kazimierz, Kazimiera, „Norda” 1996, nr 11, s. 2.
 22. Celina, Celia, „Norda” 1996, nr 13, s. 2.
 23. Gron, Gronert i podobne, „Norda” 1996, nr 15, s. 2.
 24. Bożena, „Norda” 1996, nr 17, s. 2.
 25. Pestylenc, Pestolenc, „Norda” 1996, nr 22, s. 2.
 26. Hiacynt, Jacek, Jacenty, „Norda” 1996, nr 24, s. 2.
 27. Henryk, Henryka, „Norda” 1996, nr 26, s. 2.
 28. Top, Topka, Töpper, „Norda” 1996, nr 27, s. 2.
 29. Nowc, Nowiec, Nofc, „Norda” 1996, nr 30, s. 2.
 30. Plichta, „Norda” 1996, nr 32, s. 2.
 31. Chrystian, Krystian, Krystyn, Krystyna, „Norda” 1996, nr 37, s. 2.
 32. Leopold, Leopolda, Leopoldyna, „Norda” 1996, nr 39, s. 2.
 33. Wigand, Wigandt, Wigant, „Norda” 1996, nr 42, s. 2.
 34. Kędra, „Norda” 1996, nr 44, s. 2.
 35. Tym, Tyma, „Norda” 1996, nr 46, s. 2.
 36. Kluba, Kluwa, Kluwe, „Norda” 1996, nr 48, s. 2.
 37. Charakterystyka języka kaszubskiego i jego funkcjonowanie, „Norda” 1996, nr 49, s. 10.
 38. Palęczko, GKar 1996, nr 1, s. 11.
 39. Końska Głowa, Korkowo, Lewino, GKar 1996, nr 2, s. 11.
 40. Małe Zdunowice, Chojna, GKar 1996, nr 3, s. 11.
 41. Kistówko, Żakowo, Żakówko, GKar 1996, nr 4, s. 11.
 42. Bębny, Bukowa Góra, GKar 1996, nr 5, s. 11.
 43. Regliński, GKar 1996, nr 6, 7, s. 11.
 44. Zagóry, Augustowo, GKar 1996, nr 8, s. 11.
 45. Borek, Borek Kamienny, Borek Sulecki, Wydmuchowo, GKar 1996, nr 9, s. 11.
 46. Amalka, Zimna Góra, Węsierska Huta, GKar 1996, nr 10, s. 11.
 47. Widna Góra, Czarlin(o), Gagowiec, GKar 1996, nr 11, s. 11.
 48. Pikowo, Puck, Ustka, Bielawki, GKar 1996, nr 12, s. 11.
 49. Gliniewo, Szerzawa, Golica, GKar 1996, nr 13, s. 11.
 50. Nowy Dwór, GKar 1996, nr 14, s. 11.
 51. Ogonki, GKar 1996, nr 15, s. 11.
 52. Szkudłowo, Szymanowo, Zarębiska, GKar 1996, nr 16, s. 11.
 53. Biguszewo (lepiej: Bigusewo), GKar 1996, nr 17, s. 11.
 54. Kłodno, Piaski, GKar 1996, nr 18, s. 11.
 55. Sulęczyno, GKar 1996, nr 19, s. 11.
 56. Sucha, Żmudowo, GKar 1996, nr 20, s. 11.
 57. Deyk, GKar 1996, nr 21, s. 11.
 58. Makurat, GKar 1996, nr 22, s. 11.
 59. Grzęda, Grzędzicki, GKar 1996, nr 23, s. 11.
 60. Stofer, Sztofrowa Huta, GKar 1996, nr 24, s. 11.
 61. Klawikowski, Klawik, Klawa, Klawitter, Klasa, GKar 1996, nr 25, s. 11.
 62. Goncz, Leper, GKar 1996, nr 26, s. 11.
 63. Kapiszka, GKar 1996, nr 27, s. 11.
 64. Warsz, Warszewski, Warsiński, GKar 1996, nr 28, s. 11.
 65. Wilanowo, Breda, GKar 1996, nr 29, s. 11.
 66. Borda, Berda, GKar 1996, nr 30, s. 11.
 67. Bolwerk, Kokwino, GKar 1996, nr 31, s. 11.
 68. Skrzeszewo (w gm. Sierakowice), GKar 1996, nr 32, s. 11.
 69. Nowa Ameryka, Nowalczysko, Stara Maszyna, Wichrowe Wzgórza, GKar 1996, nr 33, s. 11.
 70. Wygoda, GKar 1996, nr 34, s. 11.
 71. Kamieński Młyn, GKar 1996, nr 35, s. 11.
 72. Tuchlino, GKar 1996, nr 36, s. 11.
 73. Kamionka, Kowale, GKar 1996, nr 37, s. 11.
 74. Janowo, Kamieńska Huta, Ameryka, GKar 1996, nr 38, s. 11.
 75. Lemany, GKar 1996, nr 39, s. 11.
 76. Bącka Huta, Piekiełko, GKar 1996, nr 40, s. 11.
 77. Borowy Las, Bukowo, GKar 1996, nr 41, s. 11.
 78. Olszewko, Patoki, GKar 1996, nr 42, s. 11.
 79. Migi, Mrozy, GKar 1996, nr 43, s. 11.
 80. Karłowo, Karwacja, GKar 1996, nr 44, s. 11.
 81. Jelonko, Karczewko, GKar 1996, nr 45, s. 11.
 82. Poręby, Rębienica, GKar 1996, nr 46, s. 11.
 83. Szklana, Sierakowska Huta, GKar 1996, nr 47, s. 11.
 84. Tuchlinek, GKar 1996, nr 48, s. 11.
 85. Leszczynki, Lisie Jamy, GKar 1996, nr 49, s. 11.
 86. Ostrowie, Przyrowie, GKar 1996, nr 50, s. 11.
 87. Bór, Długi Kierz, GKar 1996, nr 51, s. 11.
 88. Koryto, Łyśniewo, GKar 1996, nr 52, s. 11.
 89. Porozmawiajmy o skrótowcach, Gryf Ko 1996, nr 10, s. 5.
 90. Kaszubszczyzna – język czy dialekt, Gryf Ko 1996, nr 12, 13, 14, 15, s. 4 [zawsze].
 91. Beniamin, Gryf Ko 1996, nr 1, s. 4.
 92. Bonifacy, Bonifacja, Gryf Ko 1996, nr 2, s. 4.
 93. Benignus, Benigna, Gryf Ko 1996, nr 3, s. 4.
 94. Hilary, Hilaria, Gryf Ko 1996, nr 4, s. 4.
 95. Adrian, Gryf Ko 1996, nr 5, s. 4.
 96. Anzelm, Gryf Ko 1996, nr 6, s. 4.
 97. Irena, Ireneusz, Gryf Ko 1996, nr 7, s. 4.
 98. Grzegorz, Gryf Ko 1996, nr 8, s. 4.
 99. Róża, Rozalia, Gryf Ko 1996, nr 9, s. 4.
 100. Lic, Lica, Gryf Ko 1996, nr 10, s. 4.
 101. Prill i podobne, Gryf Ko 1996, nr 13, s. 4.
 102. Bożena, Gryf Ko 1996, nr 14, s. 4.
 103. Celina, Celia, Gryf Ko 1996, nr 15, s. 4.
 104. Top, Topka, Töpper, Gryf Ko 1996, nr 16, s. 4.
 105. Polej, Polejowski, Gryf Ko 1996, nr 17, s. 4.
 106. Abisynia, Ameryka, Brazylia, Gryf Ko 1996, nr 18, s. 4.
 107. Archut, Archutowski, Gryf Ko 1996, nr 19, s. 4.
 108. Zając i nazwiska pochodne, Gryf Ko 1996, nr 20, s. 4.
 109. Pestylenc, Pestolenc, Gryf Ko 1996, nr 21, s. 4.
 110. Henryk, Henryka, Gryf Ko 1996, nr 22, s. 4.
 111. Hiacynt, Jacek, Jacenty, Gryf Ko 1996, nr 23, s. 4.
 112. Platt, Plata i podobne, Gryf Ko 1996, nr 24, s. 4.
 113. Plichta, Gryf Ko 1996, nr 25, s. 4.
 114. Nowc, Nowiec, Nofc, Gryf Ko 1996, nr 26, s. 4.
 115. Korynt, Rodzynek, Krynt, Gryf Ko 1996, nr 27, s. 4.
 116. Kawel, Kawelki, Kloc, Gryf Ko 1996, nr 28, s. 4.
 117. Laura, Gryf Ko 1996, nr 29, s. 4.
 118. Szulfer, Schulfer, Gryf Ko 1996, nr 30, s. 4.
 119. Cyprian, Gryf Ko 1996, nr 31, s. 4, nr 32, s. 5.
 120. Rozgard, Ryzlungi, Gryf Ko 1996, nr 33, s. 4.
 121. Czesław, Gryf Ko 1996, nr 34, s. 4.
 122. Cyryl, Gryf Ko 1996, nr 35, s. 4.
 123. Daniel, Daniela, Gryf Ko 1996, nr 36, s. 4.
 124. Tym, Tyma, Gryf Ko 1996, nr 37, s. 4.
 125. Rymsza, Gryf Ko 1996, nr 38, s. 4.
 126. Kosater, Gryf Ko 1996, nr 39, s. 4.
 127. Przybysz, Gryf Ko 1996, nr 40, s. 4.
 128. Kornel, Korneli, Korneliusz, Kornela, Kornelia, Gryf Ko 1996, nr 41, s. 4.
 129. Cezary, Cezaria, Gryf Ko 1996, nr 42, s. 4.
 130. Kluba, Kluwa, Kluwe, Gryf Ko 1996, nr 44, s. 4.
 131. August, Augustyn, Gryf Ko 1996, nr 45, s. 4.
 132. Wigand, Wigandt, Wigant, Gryf Ko 1996, nr 46, s. 4.
 133. Joanna, Gryf Ko 1996, nr 47, s. 4.
 134. Lech, Leszek, Lechosław, Gryf Ko 1996, nr 49, s. 4.
 135. Badziąg, Gryf Ko 1996, nr 51, s. 4.
 136. Gertruda, Gryf Ko 1996, nr 52, s. 4.
 137. Porozmawiajmy o skrótowcach, SKOK 1996, nr 11 (35), s. 13.
 138. Okres Bożego narodzenia a język, SKOK 1996, nr 12 (36), s. 5-6.
 139. [Rec.] Łużyckie przekłady Biblii [T. Lewaszkiewicz, Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny, Warszawa 1995], Pomer. 1996, nr 10, s. 56-57.
 140. O „Księdze nazwisk pomorskich” – krytycznie, GW 1996, nr 257, s. 11 [z dnia 13 XII].
 141. Śp. Genowefa Surma (1944-1995), JP LXXVI, 1996, nr 1, s. 50.
 142. Śp. Genowefa Surma, Gazeta Uniwersytecka 1996, nr 5 (46), s. 25.
 143. Śp. Barbara Mossakowska, JP LXXVI, 1996, s. 182-183.
 144. Śp. Barbara Mossakowska, Gazeta Uniwersytecka 1996, nr 6 (47), s. 19.
 145. [Wyw.] Skarb mowy kaszubskiej. Z prof. Edwardem Brezą rozmawia Maria Jentys, Sycyna III, 1996, nr 17 (45), s. 1-4.
 146. Relacja ze spotkania w MEN-ie, Stolem [Biuletyn Komisji Oświaty Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego] 1996, IV, nr 9-10, s. 12-13.
 147. [Red.] Rocz. Gd. LVI/1, 1996, ss. 231.
 148. [Red.] Rocz. Gd. LVI/2, 1996, ss. 178.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:40
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00

Edward Breza

1997

 1. Nazwy miejscowości gminy Sulęczyno, Kartuzy 1997, ss. 83 + 1 nlb.
 2. Nazwisko Plichta, Rocz. Gd. LVI/1 1996 [druk 1997], s. 193-197.
 3. Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego, [w:] Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1997, s. 247-257.
 4. Z onomastyki pomorskiej. Nazwiska Rebiszka, Rebiszke, toponimy RątyTrątkownica, [w:] Nazwy i dialekt Pomorza dawniej i dziś 2, red. R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk 1997, s. 1-26.
 5. Rzeczowniki rąbca, rębca, rębiec, rąbek, rąbczyk i inne ujawnione w kaszubskich nazwiskach, [w:] Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, red. H. Popowska-Taborska i J. Duma, Warszawa 1997, s. 41-48.
 6. Merkmale der kaschubischen Literatursprache, [w:] Language in Minorities and Minority Languages in the Changing Europe, ed. By B. Synak and T. Wicherkiewicz, Gdańsk 1997, s. 323-327.
 7. Funkcja polszcząca sufiksu ‑ować i ‑erować w polszczyźnie i kaszubszczyźnie, [w:] Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 1997, s. 25-32.
 8. Nazwiska związane etymologicznie z Gdańskiem i jego dzielnicami, Rocz. Gd. LVII/1, 1997, s. 231-234.
 9. Nauczania słowotwórstwa, „My i Szkoła” 1997, nr 4, s. 21-26. [Wydawane przez Polską Macierz Szkolną w Grodnie].
 10. Okres Bożego narodzenia a język polski, „My i Szkoła” 1997, nr 5, s. 1-2. [Dalszych tekstów z dziedziny dydaktyki, kultury polskiej, zamieszczonych w „My i Szkoła”, i ich opisów bibliograficznych brak. Podobnie jest z imionami drukowanym w „Głosie znad Niemna”].
 11. Nazwy wybranych miejscowości gminy Przodkowo w Kartuskiem [Cz. 2.]: Kłosowo, Kosowo, Krzywda, MasłowoMasłowscy, Młynek, Otalżyno, Piekło, Pomieczyno, Jant. Szl. XL, 1997, nr 3, s. 43-45.
 12. Nazwy wybranych miejscowości gminy Przodkowo w Kartuskiem [cz. 3.]: Przodkowo, Smołdzino, Szarłata, TokaryTokarscy, Warzenko, Wilanowo, Załęże, Jant. Szl. L, 1997, nr 4, s. 39-41.
 13. Powściągliwie wobec germanizmów, Pomer. 1997, nr 11, s 77.
 14. Rękopis „Gramatyki pomorskiej” F. Lorentza w zbiorach Muzeum w Wejherowie, Pomer 1997, nr 11-12, s. 87-88.
 15. Nazwa rzeki Fiszewka, DB 1997, nr 36, s. 8.
 16. Egzotyczne imię Evita, DB 1997, nr 61, s. 9 [z dnia 13 III].
 17. Wyrażenia śp. [świętej pamięci], błp. [błogosławionej pamięci], DB 1997, nr 255, s. 8 [z dnia 31 X-2 XI].
 18. Trzy nazwiska – trzy niewłaściwe interpretacje [Dyskusja z B. Kreją na temat pochodzenia nazwisk Muza, Gusman, Pliński], GW 1997, nr 26, s. 9 [z dnia 31 I].
 19. Księga nazwisk pomorskich [Polemika z B. Kreją], GW 1997, nr 74, s. 10 [z dnia 28-31 III].
 20. I znowu niemczyzna [Polemika z B. Kreją na temat pochodzenia nazwisk Marzejon, Giełdon, Drzeżdżon], GW 1997, nr 78, s. 9 [z dnia 4 IV].
 21. Jowita i imiona pokrewne, „Norda” 1997, nr 4, s. 4.
 22. Stromski, Strumski i pokrewne, „Norda” 1997, nr 6, s. 6.
 23. Domaszke, Damaszke, „Norda” 1997, nr 8, s. 6.
 24. Meronk, Meryng, „Norda” 1997, nr 13, s. 6.
 25. Krüger, Krygier i podobne, „Norda” 1997, nr 10, s. 6.
 26. Karol, „Norda” 1997, nr 15, s. 6.
 27. Dułak, „Norda” 1997, nr 17, s. 6.
 28. Leszek, Lech, Lechosław, „Norda” 1997, nr 19, s. 6, nr 35, s. 8.
 29. Gertruda, „Norda” 1997, nr 25, s. 6.
 30. Ceynowa, „Norda” 1997, nr 27, s. 6.
 31. Blar, Blor i podobne, „Norda” 1997, nr 32, s. 10.
 32. Antoni, Antonin, Antonina, „Norda” 1997, nr 40, s. 10.
 33. Dosz, Dosz(e)k i podobne, „Norda” 1997, nr 43, s. 10.
 34. Kajetan, Kajetana, „Kaszuby” 1997, nr 8, s. 6.
 35. Fortunat, Fortunata, „Kaszuby” 1997, nr 15, s. 7.
 36. Amadeusz, „Kaszuby” 1997, nr 15, s. 6.
 37. Mapa gminy Dziemiany, „Kaszuby” 1997, nr 15, s. 8.
 38. Melchior, „Kaszuby” 1997, nr 18, s. 6.
 39. Karmela, „Kaszuby” 1997, nr 19, s. 4.
 40. Edyta, „Kaszuby” 1997, nr 19, s. 4.
 41. Kordula, „Kaszuby” 1997, nr 21, s. 4.
 42. Kamil, Kamila, „Kaszuby” 1997, nr 22, s. 8.
 43. Zenon, „Kaszuby” 1997, nr 25, s. 8.
 44. Przylesie, Welk, GKar 1997, nr 1, s. 11.
 45. Szopa, Szramnica, GKar 1997, nr 2, s. 11.
 46. Sosnowa Góra, Srocze Góry, Jagodowo, GKar 1997, nr 3, s. 11.
 47. Mojuszewska Huta, Stara Huta, GKar 1997, nr 4, s. 11.
 48. Łączki, Moczydła, GKar 1997, nr 5, s. 11.
 49. Kujaty, Kukówka, GKar 1997, nr 6, s. 11.
 50. Kawelki, GKar 1997, nr 7, s. 11.
 51. Mojusz, GKar 1997, nr 8, s. 11.
 52. Ciechomie, Dolina Jadwigi, Smolniki, GKar 1997, nr 9, s. 11.
 53. Dąbrowa, Zarębiska, GKar 1997, nr 10, s. 11.
 54. Polejańska, GKar 1997, nr 11, s. 11.
 55. Historyczne miejscowości pod Sławkami: Kalbzagel, Seehof, Borzechowo, GKar 1997, nr 12, s. 11.
 56. Bernadówka, Bestra Suka, GKar 1997, nr 13, s. 11.
 57. Stary Dwór, Węgleszyno. Historyczne wybudowania pod Borczem, GKar 1997, nr 14, s. 11.
 58. Kaszubskie Jastrë ‘Wielkanoc’, GKar 1997, nr 15, s. 11.
 59. Chylowa Huta, GKar 1997, nr 16, s. 11.
 60. Neubauer, Nigbur i podobne, GKar 1997, nr 17, s. 11, nr 18, s. 11.
 61. Dąbrowa lub Dąbrowo, Dębowo, Graniczny Dwór, GKar 1997, nr 19, s. 11.
 62. Kamela, GKar 1997, nr 20, s. 11.
 63. Kapelowa Huta, dziś Kaplica, GKar 1997, nr 21, s. 11.
 64. Kolano, Kolańska Huta, GKar 1997, nr 22, s. 11.
 65. Koszowatka, Lisia Góra, Jekmuca, GKar 1997, nr 23, s. 11.
 66. Mały Dwór, Owczarnia, Nowy Dwór, GKar 1997, nr 24, s. 11.
 67. Rąty, GKar 1997, nr 25, s. 11.
 68. StarkStarkowa Huta, GKar 1997, nr 26, s. 11.
 69. Sarni Dwór, Kalbzagel, Seehof, Rokitki, GKar 1997, nr 27, s. 11.
 70. Trątkownica, GKar 1997, nr 28, s. 11.
 71. Ramleje, GKar 1997, nr 29, s. 11.
 72. Ameryka, Kępa, Sarnówko, GKar 1997, nr 30, s. 11.
 73. Ręboszewo, Sarnowo, GKar 1997, nr 31, s. 11.
 74. Borowiec, Bory, Wilczy Młyn, Złota Góra, GKar 1997, nr 32, s. 11.
 75. Sitno, Krzywy Dół, Fikak, GKar 1997, nr 33, s. 11.
 76. Historyczne miejscowości pod Mezowem: Efrem, Krąg, Wadzino, 1997, nr 34, s. 11.
 77. Palestyna, Pieciska, Pikarnia, GKar 1997, nr 35, s. 11.
 78. Ucisk, Welk czy Welki, GKar 1997, nr 36, s. 11.
 79. Pomieczyńska Huta, Nowiny, GKar 1997, nr 37, s. 11.
 80. Historyczne miejscowości pod Borowem: Babi Skok, Kurza Męka, Zajęczy Klasztor, GKar 1997, nr 39, s. 11.
 81. Łąki lub Na Łąkach, Melgrowa Góra, GKar 1997, nr 40, s. 11.
 82. Brodnica Dolna, Brodnica Górna, GKar 1997, nr 41, s. 11.
 83. Bukowa Góra, Bukowinki, Burchardztwo, GKar 1997, nr 42, s. 11.
 84. Bylowo, Cegielnia, Kaliska, GKar 1997, nr 43, s. 11.
 85. Grzebieniec, Grzybno, GKar 1997, nr 44, s. 11.
 86. Kamienna Góra, Kamionka, Kiprzewo, GKar 1997, nr 45, s. 11.
 87. Pikron, Pekron, GKar 1997, nr 46, s. 11.
 88. Leszno, Lipowiec, Lesińce, GKar 1997, nr 47, s. 11.
 89. Wieś Mojusz i jezioro Mausz, GKar 1997, nr 48, s. 11.
 90. Szel(a), Szelka, Szala, Szalewski, Szalkowski i podobne, GKar 1997, nr 49, s. 11.
 91. Młyńsko, Mokre Łąki, Mostki, Nowinki, GKar 1997, nr 50, s. 11.
 92. Kosy, Krzewino, Legart, GKar 1997, nr 51, s. 11.
 93. Okres wielkanocny a język, cz. 1,, Gryf Ko 1997, nr 12, s. 7; cz. 2, Gryf Ko, 1997, nr 13, s. 4.
 94. Zmiany i doprecyzowanie pisowni polskiej, Gryf Ko 1997, nr 8, s. 4.
 95. Jowita i imiona pokrewne, Gryf Ko 1997, nr 1, s. 4.
 96. Karol, Gryf Ko 1997, nr 2, s. 4.
 97. Cecylia, Cecyliusz, Cecylian, Gryf Ko 1997, nr 3, s. 5.
 98. Alojzy, Gryf Ko 1997, nr 4, s. 5.
 99. Hubert, Gryf Ko 1997, nr 5, s. 4.
 100. Klawikowski, Klawik, Klawa, Klawitter, Klasa, Gryf Ko 1997, nr 6, s. 4.
 101. Donat, Donata, Donacjan, Gryf Ko 1997, nr 7, s. 4.
 102. Wincenty, Wincentyna, Wincencja, Gryf Ko 1997, nr 9, s. 4.
 103. Makurat, Gryf Ko 1997, nr 10, s. 4.
 104. Arman, Armański, Gryf Ko 1997, nr 11, s. 4.
 105. Gulgowski i nazwiska podobne, Gryf Ko 1997, nr 12, s. 4.
 106. Krüger, Krygier i podobne, Gryf Ko 1997, nr 13, s. 4.
 107. Wiele, Gryf Ko 1997, nr 30, s. 4 [z dnia 24 X].
 108. Pisownia wyrazów prezes, kierownik itp., SKOK 1997, nr 1, s. 9-10.
 109. Zmiany i doprecyzowanie pisowni polskiej, SKOK 1997, nr 2, s. 6.
 110. Okres wielkanocny a język, SKOK 1997, nr 3, s. 10 i 22.
 111. Odmiana nazwisk męskich, SKOK 1997, nr 4, s. 8-9.
 112. Odmiana nazwisk żeńskich, SKOK 1997, nr 5, s. 10.
 113. Słowotwórstwo nazwisk żeńskich, SKOK 1997, nr 6, s. 21.
 114. Tytuły naukowe i zawodowe kobiet, SKOK 1997, nr 7, s. 13.
 115. Sakramenty a język, SKOK 1997, nr 8, s. 12.
 116. Odmiana nazw miejscowości typu Częstochowa, Wysoka, Jabłonna, SKOK 1997, nr 9, s. 21.
 117. Odmiana nazw miejscowości typu Charzykowy, Makoszowy, SKOK 1997, nr 10, s. 11 i 22.
 118. Chrzest a język, SKOK 1997, nr 12, s. 21-22.
 119. Niezrozumiałe oświadczenie prof. Jana Miodka, Pomer. 1997, nr 7-8, s. 49-50.
 120. Byliśmy we Fryzji, Pomer. 1997 nr 7-8, s. 101-102.
 121. Prof. Andrzej Bukowski (30 XI 1911 - 14 II 1997), Gryf Ko, 1997, nr 11, s. 5.
 122. Ludwik Wierzbowski, Spr. GTN 23 1996 [druk 1997], s. 178-179.
 123. Ludwik Wierzbowski (1925-1996), Vivat Academia, 1997, nr 1, s. 11.
 124. Mężyński Kazimierz, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 195-196.
 125. Moroń Bogusław, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 253-254.
 126. Słowa pożegnania na pelplińskim cmentarzu [ks. B. Sychty], [w:] J. Walkusz, Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta, Gdańsk-Pelplin 1997, s. 206-209.
 127. [Rec.] Diecezja pelplińska. Spis parafii i duchowieństwa. Rocznik 1995, Pelplin 1995, Rocz. Gd. LVI/1, 1996 [druk 1997], s. 218-220.
 128. [Red.] Rocz. Gd. LVII/1, 1997, ss. 235.
 129. [Red.] Rocz. Gd. LVII/2, 1997, ss. 177.

1998

 1. Nazwy geograficzne gminy Chmielno, Chmielno 1998, ss. 72.
 2. Zapomniane imię Kisz i jego onomastyczna rodzina etymologiczna, Onomastica XLIII, 1998, s. 257-266.
 3. Kaszubskie nazwiska Mudlaf(f)Mycław oraz ich warianty, JP LXXVIII, 1998, s. 208-211.
 4. Glosa do Módl się za nami, JP LXXVIII, 1998, s. 269.
 5. Nazwiska Kuik, Kujk i podobne, PJ 1998, nr 3, s. 37-43.
 6. Homonimia w polskiej antroponimii, [w:] Najnowsze przemiany nazewnicze, red. E. Jakus-Borkowa i K. Nowik, Warszawa 1998, s. 293-298.
 7. Polszczyzna XVII-wiecznych wilkierzy pomorskich, [w:] PRP 8, Warszawa 1998, s. 31-53.
 8. Błogosławionej pamięci, świętej pamięci, [w:] Tematy. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego, Gdańsk 1998, s. 64-67.
 9. Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją [chrematonimy], [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998, s. 343-361.
 10. Das Kaschubische, [w:] Einführung in die slavischen Sprachen. Hrsg. V. P. Rehder, Darmstadt 1998, s. 171-177.
 11. Nazwy niektórych miejscowości gminy Sulęczyno w Kartuskiem [cz. 1.]: Amalka, Biguszewo [lepiej: Bigusowo], Bukowa Góra, Chojna, KistowoKistowscy, Kistówko, Kłodno, Kołodzieje, Kukułka [lepiej: Kukówka], Jant. Szl. XLI, 1998, nr 1, s. 43-45.
 12. Nazwy niektórych miejscowości gminy Sulęczyno w Kartuskiem [cz. 2.]: Mokitko [poprawnie: Moczysko], MściszewiceMściszewscy, Nowe Pole, Nowy Dwór, Ostrowite, Podjazy Podjascy, Przemielnica [poprawnie: Przmielnica], Jant. Szl. XLI, 1992, nr 2, s. 45-48.
 13. Nazwy niektórych miejscowości gminy Sulęczyno [cz. 3.]: Skoczkowo, Sucha, Sulęczyno, WęsioryWęsierscy, Wygoda, Zagóry, ZdunowiceZdunowscy lub Zdanowscy, Małe Zdunowice, Żakowo, Żakówko, Jant. Szl. XLI, 1998, nr 4 s. 56-59.
 14. Okres wielkanocny a język, „Słowo Ojczyste” 1998, nr 2, s. 1-2.
 15. [Wywiad z J. Sampem na temat etymologii nazwy Gdańsk, DBRejsy 1998, nr 160, s. 17 [z dnia 11 VII].
 16. Gdańsk czy Danzig, DBRejsy 1998, nr 172, s. [z dnia 24 VII].
 17. Mowa mieszkańców Kościerzyny dziś i dawniej, Pomer. 1998, nr 7-8, s. 46-48.
 18. Zrośnięty z Lipuszem [Okolicznościowe przemówienie z okazji 600-lecia istnienia wsi], Pomer. 1998, nr 7-8, s. 59-63.
 19. Nieoptymistyczne obserwacje na egzaminach wstępnych, Pomer. 1998, nr 7-8, s 77-78.
 20. Kapiszka, Leman, Mrozik, Pomer. 1998, nr 10, s. 44-46.
 21. W Osowej czy Osowie, GMor 1998, nr 60, s. 2 [z dnia 12 III].
 22. Okres wielkanocny a język, GM 1998, nr 7-8, s. 40.
 23. Olszowe Błoto, Osowa Góra, Ostowo, GKar 1998, nr 1, s. 11.
 24. Zelin, Selin, Selk, Zelk i podobne, „Norda” 1998, nr 1, s. 12.
 25. Drzeżdżon, „Norda” 1998, nr 5, s. 8.
 26. Słowi, Słowy, SowaSowiński, „Norda” 1998, nr 14, s. 10.
 27. Nipkow, „Norda” 1998, nr 31, s. 8.
 28. Bargański, Bargędzki, „Norda” 1998, nr 39, s. 10.
 29. Pawletka, Pawlitka, „Norda” 1998, nr 43, s. 10.
 30. Jurga, „Norda” 1998, nr 50, s. 10.
 31. Domreza i podobne, „Norda” 1998, nr 51, s. 10.
 32. Trapp, Trapa, Trapkowski, „Kaszuby” 1998, nr 1, s. 7.
 33. Kort, Kurs, Kortas i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 4, s. 5.
 34. Szorc, „Kaszuby” 1998, nr 5, s. 7.
 35. Przytarski, „Kaszuby” 1998, nr 6, s. 8.
 36. Borek, Borczyk, Burczyk, „Kaszuby” 1998, nr 13, s. 7.
 37. Czarnowski, Karnowski, „Kaszuby” 1998, nr 14, s. 8.
 38. Cejer, Cejrowski, „Kaszuby” 1998, nr 16, s. 8.
 39. Łoboda, Łobocki, „Kaszuby” 1998, nr 17, s. 8.
 40. Miętki i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 18, s. 6.
 41. Sędzicki, „Kaszuby” 1998, nr 20, s. 6.
 42. Krzoska, „Kaszuby” 1998, nr 22, s. 6.
 43. Szulfer, „Kaszuby” 1998, nr 23, s. 6.
 44. Majkowski, „Kaszuby” 1998, nr 24, s. 7.
 45. Szuta i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 25, s. 6.
 46. Fenck, Fenski i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 26, s. 7.
 47. Zemke, Semka i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 33, s. 8.
 48. Szer, Szera, Szir, „Kaszuby” 1998, nr 33, s. 8.
 49. Zelman, Cylman, „Kaszuby” 1998, nr 34, s. 8.
 50. G(i)ec, G(i)ecz i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 35, s. 9.
 51. Felek, Felski, Felskowski, „Kaszuby” 1998, nr 36, s. 8.
 52. Rzoska i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 37, s. 8.
 53. Celmer, „Kaszuby” 1998, nr 38, s. 3.
 54. Mol, Mol(l)in, Molski i pokrewne, „Kaszuby” 1998, nr 39, s. 8.
 55. Szlaga, Szlagowski, „Kaszuby” 1998, nr 40, s. 8.
 56. Wilbrand, Filbrant i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 41, s. 4.
 57. Tuz, Tusk, „Kaszuby” 1998, nr 42, s. 12.
 58. Mielcarz i pochodne, „Kaszuby” 1998, nr 43, s. 9.
 59. Lubecki, Lubocki, „Kaszuby” 1998, nr 44, s. 9.
 60. Szur, Szur(e)k, Szurkowski, „Kaszuby” 1998, nr 45, s. 7.
 61. Ziegert, Cyg(i)ert i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 46, s. 7.
 62. Stencel, Wencel, „Kaszuby” 1998, nr 47, s. 9.
 63. Glich i podobne, „Kaszuby” 1998, nr 48, s. 5.
 64. Szulist, „Kaszuby” 1998, nr 49, s. 8.
 65. Kanduła, Klewer, „Kaszuby” 1998, nr 50, s. 8.
 66. Szpank, Szpon, Szpankowski, „Kaszuby” 1998, nr 51, s. 7.
 67. Der(r)a i pochodne oraz podobne, „Kaszuby” 1998, nr 52, s. 7.
 68. Przybród, Przytoki, Raj, GKar 1998, nr 2, s. 11.
 69. Sianowska Huta, Sianowo Leśne, Sitna Góra, GKar 1998, nr 3, s. 11.
 70. Smolarnia lub Smolnik, GKar 1998, nr 4, s. 11.
 71. Staniszewo, GKar 1998, nr 5, s. 11.
 72. Kobylasz, Kolonia, GKar 1998, nr 6, s. 11.
 73. Stara Huta, Stążki, GKar 1998, nr 7, s. 11.
 74. Kalka, Nowa Huta, GKar 1998, nr 8, s. 11.
 75. Cieszonko, Chojna, Diable Kopyto, GKar 1998, nr 9, s. 11.
 76. Strysza Buda, Szade Góry, Szklana Huta, Szrótowo, GKar 1998, nr 10, s. 11.
 77. Babino, Osusznica (dziś Osuszyno), GKar 1998, nr 11, s. 11.
 78. Borczaki, Rekowo, GKar 1998, nr 12, s. 11.
 79. Cegliska, Chmieleńskie Chrósty, GKar 1998, nr 13, s. 11.
 80. Bur, Bura, Burek, Burka i podobne, GKar 1998, nr 14, s. 11.
 81. Grosz, Groszek, Groszewski i pokrewne, GKar 1998, nr 15, s. 11.
 82. Wruk, GKar 1998, nr 16, s. 11.
 83. Kulig, Kulik, Kul(l)ing, GKar 1998, nr 17, s. 11.
 84. Borzestowska Huta, Domanek, GKar 1998, nr 18, s. 11.
 85. Dejk, Młyn Dolny, Młyn Górny, Osowa Góra, GKar 1998, nr 19, s. 11.
 86. Glinno, Grodzisko, Haska, GKar 1998, nr 20, s. 11.
 87. Chmielonko, Chróstowo, GKar 1998, nr 21, s. 11.
 88. Koszka(r)nia, Lampa, GKar 1998, nr 22, s. 11.
 89. Łączyńska Huta, GKar 1998, nr 23, s. 11.
 90. Maks, Miechucińskie Chrósty, GKar 1998, nr 24, s. 11.
 91. Rzym, Stanowisko, Stary Dwór, GKar 1998, nr 25, s. 11.
 92. Sznurki, Strysza Góra, GKar 1998, nr 26, s. 11.
 93. Węgliska, Zajezierze, GKar 1998, nr 27, s. 11.
 94. Barniewice, GKar 1998, nr 28, s. 11.
 95. Babi Dół, Borowiec, GKar 1998, nr 29, s. 11.
 96. Chwaszczyno, GKar 1998, nr 30, s. 11.
 97. Czaple, Czarne Błoto, GKar 1998, nr 31, s. 11.
 98. Dąbrowa, Dębniak, Elżbietowo, GKar 1998, nr 32, s. 11.
 99. Firoga, Gapigóra, Glinna Góra, GKar 1998, nr 33, s. 11.
 100. Kawle, Kacze Buki, GKar 1998, nr 34, s. 11.
 101. Kukawka, Krowie Łąki, GKar 1998, nr 35, s. 11.
 102. Lisewo, Lisie Błoto, GKar 1998, nr 36, s. 11.
 103. Łapino, Mała Przyjaźń, Mankocin, GKar 1998, nr 37, s. 11.
 104. Niestępowo, Nowe Pole, GKar 1998, nr 38, s. 11.
 105. Maks, Max i podobne, GKar 1998, nr 39, s. 11.
 106. Kokoszki, GKar 1998, nr 40, s. 11.
 107. Miszewko, Niemanic lub Niemanice, Niemasz, GKar 1998, nr 41, s. 11.
 108. Nowy Świat, Nowy Tuchom, Osowa, GKar 1998, nr 42, s. 11.
 109. Owczarnia, Paryski Ogród, GKar 1998, nr 43, s. 11.
 110. Historyczne miejscowości pod Przyjaźnią: Lichtenfeld, Lniska Przyjazieńskie, Hasenberg, GKar 1998, nr 44, s. 11.
 111. Rewerenda, Rębiechowo, GKar 1998, nr 45, s. 11.
 112. Rutki, Sarnówko, GKar 1998, nr 46, s. 11.
 113. Stara Piła, Smęgorzyn(o), GKar 1998, nr 47, s. 11.
 114. Trzy Nurty (lepiej: Nórty), Tuchom, GKar 1998, nr 48, s. 11.
 115. Schmelter, Szmelter i podobne, GKar 1998, nr 49, s. 11, nr 50, s. 11.
 116. Malenin, DTcz 1998, nr 39, s 10.
 117. WielkiMały Garc, DTcz 1998, nr 40, s 10.
 118. Dąbrówka, gmina Tczew, DTcz 1998, nr 41, s 10.
 119. Rokitki, gm. Tczew, DTcz 1998, nr 42, s 10.
 120. Dęga i podobne, DTcz 1998, nr 43, s 10.
 121. Figa, Fikus i podobne, DTcz 1998, nr 44, s 10.
 122. Marchew, Marchewicz itp., DTcz 1998, nr 45, s 10.
 123. Just, Justa, Justka itp., DTcz 1998, nr 46, s 10.
 124. ŚwietlikowoLichtenstein, DTcz 1998, nr 48, s 10.
 125. Wędkowy, DTcz 1998, nr 49, s 10.
 126. Szorc, DTcz 1998, nr 50, s 10.
 127. Torłop, DTcz 1998, nr 51, s 10.
 128. Odmiana nazw Duszniki, Gliwice, Piekary, SKOK 1998, nr 2, s. 20.
 129. Przymiotniki od pojedynczych nazw miejscowości, SKOK 1998, nr 3, s. 18.
 130. Bierzmowania a język, SKOK 1998, nr 4, s. 19.
 131. Przymiotniki od złożonych nazw miejscowości, SKOK 1998, nr 5, s. 24.
 132. Archaizmy językowe w tekstach religijnych, SKOK 1998, nr 6, s. 23.
 133. Pochodzenia nazwy Osowa i jej odmiana, „U Nas”. Dwutygodnik, Osowa-Chwaszczyno 1998, nr 1 (96), s. 11.
 134. Słownik Jana Trepczyka na tle innych słowników kaszubskich, [w:] Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. E Homa, Zielona Góra 1998, s. 89-95.
 135. Nad „Pomorskimi nazwiskami odmiejscowymi” prof. B. Krei, Rocz. Gd. LVIII/1, 1998, s. 193-214.
 136. [Rec.] M. Górny, Przezwiska i nazwiska chłopów pałuckich w XVII wieku. Pochodzenie i budowa…, Wrocław 1990, Onomastica XLII, 1997 [druk 1998], s. 321-328.
 137. [Rec.] Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 5. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, JP LXXVIII, 1998, s. 258-260.
 138. [Rec.] B. Kreja, Księga nazwisk ziemi gdańskiej, Pomer. 1998, nr 5, s. 59-62.
 139. [Rec.] B Kreja, Księga nazwisk ziemi gdańskiej, Gdańsk 1998, Rocz. Gd. LVIII/1, 1998, s. 242-252.
 140. Rękopis „Gramatyki pomorskiej” F. Lorentza w zbiorach Muzeum w Wejherowie, Rocz. Gd. LVIII/1, s. 259-260.
 141. [Rec.] M. Górny, Przezwiska i nazwiska chłopów pałuckich w XVII wieku. Pochodzenie i budowa, Wrocław 1990, Rocz. Gd. LVIII/1, 1998, s. 252-255.
 142. Odpowiedź na recenzję Marka Górnego: E. Breza, Wybrane nazwiska parafii Smogulec pod Wągrowcem… (SO 45, 1988), zamieszczoną w Genealogii [Studia i Materiały Historyczne] 5, 1995, s. 153-162; M. Górny, Księga chrztów parafii Smogulec z lat 1592-1618, Genealogia [Studia i Materiały Historyczne 5, 1995, s. 107-140], SO 55, 1998, s. 162-167.
 143. [Rec.] S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dra Leona Heykego (1885-1939), Wejherowo 1998, Pomer. 1998, nr 10, s. 50-51.
 144. [Rec.] E. Gołąbk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997, Pomer. 198, nr 2, s. 59-60.
 145. Doktoraty z kaszubistyki na Uniwersytecie Gdańskim, Pomer. 1998, nr 7-8, s. 88.
 146. [Red.] Rocz. Gd. LVIII/1, 1998, ss. 272.
 147. [Red.] Rocz. Gd. LVIII/2, 1998, ss. 223.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:41
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00