fbpx Praktyki pedagogiczne | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Praktyki pedagogiczne

PRAKTYKI

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
DLA STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ
ZE SPECJALNOŚCIĄ NAUCZYCIELSKĄ
 

 

Praktyki zawodowe objęte są planem studiów i programem nauczania.
Praktyki zawodowe dla wszystkich specjalności realizowane są zgodnie z obowiązującym standardami kształcenia, mają charakter obligatoryjny i powinny być realizowane poza okresem zajęć dydaktycznych w okresie nie krótszym niż 4 tygodnie. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem uzyskania absolutorium.
 
Zaliczenia praktyk, przez odpowiedni wpis do indeksu, dokonuje upoważniony opiekun praktyk zawodowych z ramienia jednostki Wydziału na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji. Praktyki zawodowe powinny być zaliczone nie później niż do 30 września danego roku kalendarzowego. Zaliczenie praktyk zawodowych powoduje przyznanie studentowi określonej w planach studiów liczby punktów ECTS.
Praca na rzecz instytucji organizującej praktyki ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonania studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe, zarówno w stosunku do organizatora jak i uczelni.
Od studenta oczekuje się zachowania zgodnego z dyscypliną pracy.
Zakres czynności wykonywanych przez studenta w ramach odbywanych praktyk pedagogicznych określa odpowiednia do typu studiów instrukcja.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 11.03.2015 r., 21:03
Data publikacji: pon., 13.06.2011 r., 0:00