fbpx Wyniki ankiet studenckich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wyniki ankiet studenckich

Podsumowanie ankiet studenckich „Ankieta Lato 20/21”

Podsumowanie ankiet studenckich „Ankieta Lato 20/21” w Instytucie Filologii Germańskiej UG

Dziękujemy wszystkim Studentkom i Studentom, którzy ocenili zajęcia prowadzone w roku akademickim 2020/2021 w Instytucie Filologii Germańskiej. Omówiliśmy z pracownikami Instytutu wyniki ankiet i poniżej przedstawiamy ich podsumowanie. Wyniki ankiet studenckich pomagają doskonalić pracę dydaktyczną, dlatego zapraszamy do licznego wypełniania ankiet w przyszłych latach.

W ankietach oceniono łącznie 17 z 27 nauczycieli akademickich pracujących obecnie w Instytucie Filologii Germańskiej (6 z Zakładu Literatury i Kultury Niemieckiej, 11 z Zakładu Języka Niemieckiego i Translatoryki).

Wystarczającą liczbę ankiet (co najmniej trzy) oddano w odniesieniu do 81 pozycji z planu zajęć (ZLiKN: 27, ZJNiT: 54). Dzięki temu uwzględnione zostały 322 ankiety (ZLiKN: 128, ZJNiT: 194).

O poszczególnych nauczycielach akademickim wypowiedziało się od 3 do 32 respondentów. W wielu przypadkach nie można więc mówić o reprezentatywności ankiet.

11 z ocenionych osób (ZLiKN: 3, ZJNiT: 8) otrzymało w niemal wszystkich kategoriach oceny zdecydowanie się zgadzam lub raczej się zgadzam. U pozostałych 6 osób krytyczne oceny wahały się między 30 a 50 procent; czasem jeden przedmiot został oceniony bardzo pozytywnie, a w ocenach drugiego przeważały krytyczne głosy.

W przypadku wszystkich pytań większość ocen była pozytywna. W Zakładzie Literatury i Kultury Niemiec najlepiej zostało ocenione pytanie: „Prowadzący punktualnie zaczynał i kończył zajęcia”:

 • 124 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
 • 4 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.

Natomiast w Zakładzie Języka Niemieckiego i Translatoryki najlepiej zostało ocenione pytanie: „Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem”.

 • 182 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
 • 2 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.

Najmniej pozytywnych i najwięcej negatywnych odpowiedzi podano w obu zakładach na pytania:

 1. Prowadzący efektywnie wykorzystywał czas przeznaczony na zajęcia.
  • 256 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
  • 38 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.
 2. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały.
  • 251 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
  • 40 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.
 3. Zajęcia prowadzone były w sposób urozmaicony.
  • 243 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
  • 48 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.
 4. Zajęcia dostarczyły nowej wiedzy lub pozwoliły ugruntować wiedzę już nabytą.
  • 256 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
  • 44 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.

Stosunkowo duży rozrzut odpowiedzi był w pytaniach:

 1. Prowadzący jasno określił wymagania związane z zaliczeniem przedmiotu.
  • 288 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
  • 33 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.
 2. Forma zaliczenia odpowiadała wymaganiom przedstawionym przez prowadzącego
  • 281 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
  • 21 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.
 3. Zakres materiału do zaliczenia odpowiadał wymaganiom przedstawionym przez prowadzącego:
  • 279 zdecydowanie/raczej się zgadzam,
  • 23 zdecydowanie/raczej się nie zgadzam.

Z wyżej przedstawionych wyników i odpowiedzi na otwarte pytania wyłaniają się następujące pola do doskonalenia pracy dydaktycznej:

- efektywne wykorzystanie czasu, zrozumiałość i urozmaicenie zajęć, przekazanie wiedzy nowej dla osób studiujących;

- komunikacja z osobami studiującymi: zwłaszcza w sytuacjach niestandardowych i przy informowaniu osób studiujących o wymaganiach związanych z zaliczeniem przedmiotu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Szafrańska
Treść wprowadzona przez: Monika Szafrańska
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.01.2022 r., 10:55
Data publikacji: wt., 30.11.2021 r., 10:56

Wyniki ankiet studenckich 2017-2018

Formy upowszechniania wyników ankiet:

 1. Opracowanie wyników ankiet dla poszczególnych kierunków studiów wg wzorca wysłanego w Załączniku nr 1 (przygotowanie: dyrekcje lub kierownictwo jednostek z pomocą sekretariatów).
 2. Opublikowanie wyników ankiet kierunkowych na stronie internetowej wydziału (w zakładce Jakość Kształcenia) oraz na stronach instytutów lub katedr (w zakładce dotyczącej spraw studenckich albo jakości kształcenia) (przygotowanie: administratorzy stron internetowych na podstawie materiałów z p. 1 i 2).

 

Załącznik 1

Prezentacja wyników badań ankietowych

 

Kierunek studiów:

Statystyka ankiet studenckich:

Liczba ankiet

116

Liczba formularzy

 

Liczba wypełnień

 

Liczba osób biorących udział w ankiecie

 

Procent wypełnień

%

 

 

Badany aspekt kształcenia (wybrane zajęcia)

TAK

Raczej TAK

Nie mam zdania

Raczej NIE

NIE

1.1 Treść zajęć była jasna i zrozumiała

69=59,48%

21=18,10%

8=6,90%

7=6,03%

11=9,48%

90=77,58%

18=15,51%

1.2. Poruszane zagadnienia znacząco poszerzyły moją wiedzę i umiejętności

68=58,62%

10=8,62%

8=6,90%

14=12,07%

16=13,79%

78=67,24%

30=25,86%

2.1 Czas zajęć był dobrze wykorzystany

62=53,45%

17=14,66%

8=6,90%

16=13,79

13=11,21%

79=68,11%

29=25%

2.2 Prowadzenie zajęć umożliwiało łączenie własnej wiedzy i doświadczeń z nową wiedzą i umiejętnościami

66=56,90%

22=18,97%

14=12,07%

8=6,90%

6=5,17%

88=75,87%

14=12,07%

3.1 Warunki uzyskania zaliczenia zostały jasno określone na jednych z pierwszych zajęć

76=65,52%

14=12,07%

4=3,45%

6=5,17%

16=13,79%

90=77,59%

22=18,96%

3.2 Zakres i forma stawianych wymagań były związane z realizowaną treścią i założonymi celami zajęć

74=63,79%

14=12,07%

15=12,93%

6=5,17%

7=6,03%

88=75,86%

13=11,20%

4.1 Prowadzący zachęcał do stawiania pytań bądź do dzielenia się wątpliwościami

79=68,10%

14=12,07%

7=6,03%

5=4,31%

11=9,48%

93=80,17%

16=13,79%

4.2 Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem i życzliwością

88=75,86%

14=12,07%

6=5,17%

6=5,17%

2=1,72%

102=87,93%

8=6,89%

5.1 Zajęcia prowadzone były sumiennie

73=62,93%

23=19,83%

5=4,31%

9=7,76%

6=5,17%

96=82,76%

15=12,93%

5.2 Słuchacze mogli bez większych przeszkód konsultować z prowadzącym w czasie jego dyżurów bądź w innych ustalonych terminach czy formach kontaktu

74=63,79%

23=19,83%

12=10,34%

3=2,59%

4=3,45%

97=83,62%

7=6,04%

5.3 Zajęcia odbywały się regularnie

91=78,45%

17=14,66%

3=2,59%

1=0,86%

4=3,45%

108=93,11%

5=4,31%

5.4 Warunki przeprowadzania zajęć (lokalowe/dostępność sprzętu) były wystarczające/dostosowane do dydaktyki?

94=81,03%

15=12,93%

3=2,59%

3=2,59%

1=0.86%

109=93,96%

4=3,45%

6.1 Zajęcia uważam za ważną dla mnie część moich studiów

60=51,72%

13=11,21%

7=6,03%

12=10,34%

24=20,69%

73=62,93%

36=31.03%

 

Analiza wyników badań ankietowych

 

Silne strony kształcenia na podstawie ocenianych zajęć

Słabe strony kształcenia na podstawie ocenianych zajęć

 • Warunki przeprowadzania zajęć (lokalowe/dostępność sprzętu) były wystarczające/dostosowane do dydaktyki
 • Zajęcia odbywały się regularnie
 • Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem i życzliwością
 • Poruszane zagadnienia znacząco poszerzyły moją wiedzę i umiejętności
 • Czas zajęć był dobrze wykorzystany
 • Zajęcia uważam za ważną dla mnie część moich studiów
 • Warunki uzyskania zaliczenia zostały jasno określone na jednych z pierwszych zajęć.

Planowane działania naprawcze lub mające na celu poprawę jakości kształcenia

 • Wyniki ankiet zostały omówione na Radzie Instytutu Filologii Germańskiej w dniu 29.11.2018. Szczególną uwagę zwrócono na słabsze strony kształcenia. Prezentacja wyników badań ankietowych będzie wywieszona na stronie WWW IFG i zostanie omówiona na ogólnym zebraniu pracowników.
 • Dyrekcja Instytutu przesłała zbiorcze wyniki ankiet do wszystkich pracowników i zwróciła się do nich się z prośbą, aby zapoznali się z indywidualną oceną prowadzonych przez nich zajęć na Portalu Pracownika oraz aby wyciągnęli wnioski z ankiet w celu udoskonalenia metod nauczania.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: czw., 13.12.2018 r., 21:33
Data publikacji: sob., 08.12.2018 r., 21:28