fbpx Filologia angielska II stopień specjalność nauczycielska specjalizacja literaturoznawcza | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Filologia angielska II stopień specjalność nauczycielska specjalizacja literaturoznawcza

FILOLOGIA ANGIELSKA II STOPIEŃ SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA SPECJALIZACJA LITERATUROZNAWCZA

FILOLOGIA ANGIELSKA
DRUGI STOPIEŃ
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA SPECJALIZACJA LITERATUROZNAWCZA

4-semestralne studia drugiego stopnia w języku angielskim w Instytucie Anglistyki UG

Cel studiów
Absolwenci nabędą wiedzę na temat prozy, poezji i dramatu brytyjskiego oraz irlandzkiego. Nabędą umiejętności językowe, ponieważ zajęcia i prace zaliczeniowe są w języku angielskim. Studia podnoszą również kwalifikacje nauczycieli języka angielskiego.

Tryb studiów
Dzienny, zajęcia od poniedziałku do piątku.

Zakres tematyczny
Studia obejmują trzy kursy tematyczne: prozę brytyjską i irlandzką, poezję brytyjską i irlandzka oraz dramat brytyjski i irlandzki. Ukazują tę problematykę na wybranych przykładach z różnych epok literackich. Nie obejmują całości literatury, lecz nawiązują do wiedzy zdobytej przez studentów w czasie studiów pierwszego stopnia.

Wymogi stawiane kandydatom
Kandydaci musza mieć ukończone studia licencjackie z zakresu filologii angielskiej lub amerykańskiej oraz posiadać biegłą znajomość języka angielskiego.

Program studiów
 Każdy z trzech kursów tematycznych obejmuje 120 godz. zajęć, zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Dodatkowo studenci uczestniczą w zajęciach z teorii literatury, teorii teatru z elementami performatyki oraz multimedialnego przekazu artystycznego w kontekście kultury. W trakcie studiów realizowany jest także kurs z praktycznej nauki języka angielskiego, który obejmuje 180 godz.

I. Proza brytyjska i irlandzka:
Przykładowe zagadnienia -

 1. Powieść XIX w.
 2. Proza epoki fin-de-siecle
 3. Rozwój krótkiego opowiadania w literaturze brytyjskiej i irlandzkiej
 4. Powieść modernistyczna w Wielkiej Brytanii i Irlandii
 5. Proza wojny
 6. Współczesna powieść brytyjska i irlandzka
 7. Proza feministyczna XX w.
 8. Gatunki literatury popularnej
 9. Paradygmaty pojmowania historii a powieść historyczna
 10. Międzynarodowa proza anglojęzyczne (eg powieść anglojęzyczne z Indii oraz Afryki)
 11. Proza dziecięca

II. Dramat brytyjski i irlandzki:
Przykładowe zagadnienia -

 1. Dramat romantyczny i wiktoriański
 2. Dramat irlandzki XX w.
 3. Shakespeare i jego współcześni
 4. Dramat brytyjski od 1956 r.
 5. Dramat a poezja w XX w.
 6. Dramat eksperymentalny XX w. 
 7. Teatr kobiecy
 8. Teatr mniejszości etnicznej oraz seksualnej

III. Poezja brytyjska i irlandzka:
Przykładowe zagadnienia -

 1. Zainteresowanie Orientem w brytyjskiej poezji romantycznej
 2. Orality and literacy: początki piśmiennictwa a organizacja poetycka
 3. Poezja I a II wojny światowej
 4. Rewolucja w poezji anglojęzycznej w epoce modernizmu
 5. Poezja brytyjska i irlandzka od 1945
 6. Poezja kobieca XX w.
 7. Poezja brytyjska epoki międzywojennej
 8. Epos od „Beowulfa” do „Raju utraconego”
 9. Liryka erotyczna
 10. Poezja religijna

IV. Teorie literatury XX wieku
Kurs, rozbity na dwa komponenty (60 + 60 ) jest przeprowadzonym w trybie seminaryjnym przeglądem głównych teorii XX wieku

 1. Przełom pozytywistyczny i badania formalistyczno-strukturalne
 2. Przełom poststrukturalny ( badania takie jak np.pragmatyka lit, studia kulturoznawcze, dekonstrukcja, feminizm, gender oraz queer) .

Zajęcia obejmują fragmenty wykładów, prezentacje, referaty, dyskusje.

V. Teoria teatru z elementami performatyki
Teoria teatru stanowi przedmiot wprowadzający studentów do umiejętności "czytania" przedstawienia teatralnego. Pokazane zostaną różne sposoby mówienia o teatrze, opisu przedstawienia teatralnego, funkcja języka ("mowy scenicznej"), a także sposoby tworzenia scenicznych znaczeń. Omówione zostaną również zagadnienia czasu i przestrzeni scenicznych, oraz ich rola w budowaniu znaczeń teatralnych.

VI. Multimedialny przekaz artystyczny w kontekście kultury 
Zajęcia o charakterze seminaryjnym, poświęcone zarówno przekazom z natury rzeczy multimedialnym (teatr, film, TV) . Obejmują również zagadnienia związane z transpozycją kodu werbalnego na multimedialny (np. ekranizacje utworów literackich). Kurs bazujący na połączeniu teorii z praktyką interpretacji przekazów multimedialnych. Zajęcia z teorii filmu.

Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie przygotuje studenta do pisania pracy magisterskie w trakcie dwóch lat akademickich.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć
1 października 2008

Wykładowcy realizujący program
Prof. dr hab. Jerzy Limon
dr hab. Joanna Burzyńska, prof. UG
dr hab. David Malcolm, prof. UG
dr hab. Jadwiga Węgrodzka
dr Maria Fengler
dr Mirosława Modrzewska
dr Stanisław Modrzewski
dr Małgorzata Schulz
dr Jean Ward
dr Tomasz Wiśniewski

MA Studies
Specialization: Literary Studies

MA studies (four semesters) conducted in English in the English Institute, University of Gdańsk

Aims
Our students will obtain a good knowledge of British and Irish prose, poetry, and drama. They will develop their English-language skills, as all classes are conducted in English. All written work is also in English. These studies will also enable teachers of English to raise their qualifications.

Time and place of studies
Classes are held from Monday through Friday in the English Institute, University of Gdańsk

Fields of Study
Students will take courses in three thematic areas: British and Irish fiction; British and Irish poetry; and British and Irish drama. The subjects studied in these courses will vary from year to year. A list of planned topics is given below. The courses do not aim to cover the whole of British and Irish literature, but are intended to deal with specific topics in depth.
In addition, students will take courses in literary theory, in the theory of theatre (with elements of performance studies), and in the study of multimedia artistic products in a cultural context (e.g. film, TV).

Requirements for acceptance
Candidates must have successfully completed BA studies in the field of English language and literature or American studies. They must also possess an appropriate level of English-language skills.

Programme of Studies
Each of the three thematic courses (fiction, poetry, and drama) is made up of 120 hours of lectures and tutorials/seminars. Other courses have the following loads: Literary Theory – 90 hours; Theory of the Theatre (with Elements of Performance Studies) – 30 hours; Multimedia Artistic Products in a Cultural Context (Film/TV/Theatre) – 105 hours.
In addition, students will take 180 hours of courses in practical English-language skills.

Courses

I. British and Irish Fiction:
Possible topics –

  1. Twentieth-century fiction
  2. Fin-de-siecle prose writing
  3. The development of the short story in Britain and Ireland
  4. The modernist novel in Britain and Ireland
  5. War fiction
  6. The contemporary British and Irish novel
  7. Feminist fiction
  8. The genres of popular literature
  9. Historiography and the historical novel
  10. International fiction in English (e.g. Indian and African fiction in English)
  11. Children’s fiction

II. British and Irish Drama:
Possible Topics –

  1. Romantic and Victorian drama
  2. Twentieth-century Irish drama
  3. Shakespeare and his contemporaries
  4. British drama since 1956
  5. Twentieth-century drama and poetry
  6. Twentieth-century experimental drama
  7. Women’s theatre

III. British and Irish Poetry
Possible Topics –

  1. Orientalism in British Romantic poetry
  2. Orality and literacy: the beginnings of writing and poetic structure
  3. The poetry of the First and Second World Wars
  4. The Modernist revolution in English-language poetry
  5. British and Irish poetry since 1945
  6. Twentieth-century women’s poetry
  7. Interwar British poetry (1918-1939)
  8. The epic: From Beowulf to Paradise Lost
  9. Erotic verse
  10. Religious poetry

IV. Twentieth-century Literary Theory
This course is divided into two equal components (each of 60 hours). It aims to examine the main literary theories of the twentieth century. The two components are:

  1. The positivist turn and formalist-structural studies
  2. The poststructural turn – e.g. pragmatics, cultural studies, deconstruction,
   feminist literary studies, gender studies, and queer studies.

This course is taught by lecture and seminar. Students will be expected to give presentations.

V. Theory of Theatre (with Elements of Performance Studies)
Theory of Theatre aims to enable students to “read” theatrical performances. The course will demonstrate various ways of talking about the theatre and of describing theatrical performances. It will also examine the function of language (“stage speech”) and also ways of producing meaning on stage. The questions of stage time and space will also be discussed, as will their role in creating theatrical meaning.

VI. Multimedia Artistic Products in a Cultural Context
This course will examine multimedia artistic products, such as films, TV programmes, and stage plays. It will consider issues connected with the translation of verbal texts into multimedia ones (for example, the screen adaptation of literary texts). The course aims to combine theoretical approaches to its topic with practical analyses of multimedia products. Film studies and history form a central element of this course.

MA Seminar
The MA seminar aims to prepare students to complete their MA dissertation (a substantial dissertation written in English) in the course of two academic years.

Start of classes
The projected date for the start of classes is 1 October 2008.

Teaching Staff/Faculty
Professor dr hab. Jerzy Limon
Dr hab. Joanna Burzyńska (Prof. UG)
Dr hab. David Malcolm (Prof. UG)
Dr hab. Jadwiga Węgrodzka
Dr Maria Fengler
Dr Mirosława Modrzewska
Dr Stanisław Modrzewski
Dr Małgorzata Schulz
Dr Jean Ward
Dr Tomasz Wiśniewski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 28.08.2008 r., 0:00