fbpx Biogramy pracowników | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Biogramy pracowników

Biogramy pracowników Instytutu Anglistyki (A-F)

ALEKSANDROWSKA OLGA, dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

Wykształcenie: ukończona filologia angielska, specjalizacja nauczycielska, Uniwersytet Gdański, 1997.

Doświadczenie zawodowe: 1997- 2012 – asystent,  od 2012-obecnie adiunkt w Katedrze Językoznawstwa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytet Gdański, 1995-obecnie - nauczyciel języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w Gdyni i Wejherowie, lektor kursów ESP, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, psychopedagogika, angielski, specjalistyczny (medycyna, turystyka i kultura), awans zawodowy nauczycieli języków obcych.

Wybrane publikacje: (2014)„Osiągnięcia dydaktyczne nauczycieli języków obcych na ścieżce awansu zawodowego” [w:]  Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce, red. B. Karpeta-Peć, R. Kucharczyk, M.Smuk, M. Torenc. Warszawa.

(w druku 2014)  “On the motivation of adult learners in English language education” [in] The Gdańsk School of ELT eds. Rychło Mikołaj, Karolina Janczukowicz,  Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. “Texts of culture in English language education” [in] The Gdańsk School of ELT eds. Rychło Mikołaj, Karolina Janczukowicz,  Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.

(2011):  „Kształcenie w zakresie języków specjalistycznych a potrzeby i oczekiwania studentów filologii angielskiej” [w:]  O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, red. S. Piotrowski, Seria 12/15, nr 2, Lublin, wyd. Werset.

 

Education: M.A., English Philology, teaching specialization, Gdańsk University, 1997.

Professional experience: 1997 – 2012 assistant lecturer, 2012-present Department of Linguistics, Institute of English and American Studies, Gdańsk University, 1995-present - lecturer at ESP courses, teacher of English at upper secondary schools in Gdynia and Wejherowo, MEN specialist on the teachers’ professional advancement.

Research interests: glottodidactics, English for specific purposes (medicine,tourism & culture), professional advancement of foreign language teachers.

Selected publications: Wybrane publikacje: (2014)„ Osiągnięcia dydaktyczne nauczycieli języków obcych na ścieżce awansu zawodowego” [w:]  Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce, ed. B.Karpeta-Peć, R.Kucharczyk, M.Smuk, M.Torenc. Warszawa.

(w druku 2014)  “On the motivation of adult learners in English language education” [in] The Gdańsk School of ELT eds. Rychło Mikołaj, Karolina Janczukowicz,  Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.  “Texts of culture in English language education” [in] The Gdańsk School of ELT eds. Rychło Mikołaj, Karolina Janczukowicz,  Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.

(2011):  „Kształcenie w zakresie języków specjalistycznych a potrzeby i oczekiwania studentów filologii angielskiej” [w:]  O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, red. S. Piotrowski, Seria 12/15, nr 2, Lublin, wyd. Werset.ALEKSANDRA ARCEUSZ, mgr, wykładowca w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie:
1985 magister filologii angielskiej Uniwersytet Gdański; 
1994 TESOL Institute, Iowa State University, Ames USA;
1994 Training Program for Administrators Northern Arizona University, Flagstaff, USA;
2004 ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli
Doświadczenie zawodowe:
2008 – Instytut Anglistyki UG, asystent
1998 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – wykładowca (w latach 1998-2003 dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego)
2005-2008 Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych UG, starszy wykładowca
1991-1998 dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Elblągu
1987-1991 II Liceum ogólnokształcące w Elblągu, nauczyciel
1985-1997 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, lektor
1983-1985 Szkoła Podstawowa nr 1 w Malborku, nauczyciel
Zainteresowania: nauczanie języka, kognitywne aspekty uczenia się i nauczania, metafory w kształceniu nauczycieli, motywacja i autonomia w nauczaniu
Publikacje:
2003 ‘The Role of Motivation in Language Learning for Advanced Learners’ materiały pokonferencyjne; Akademia Pedagogiczna, Liepaja, Łotwa
2002 “Między teorią a praktyką” . Neofilologia. Płock: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku
2009 „Autonomia w nauczaniu – szanse i zagrożenia edukacyjne”. Kijowska, I.M. i I. Sorokosz (red.). Propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły. Elbląg: Wydawnictwo PWSZ w Elblągu

Education:
1985 MA at the University of Gdansk, Poland
1994 TESOL Institute, Iowa State University, Ames USA;
1994 Training Program for Administrators Northern Arizona University, Flagstaff, USA;
2004 expert in professional advance of teachers at the Ministry of Education
Professional experience:
2008 – Institute of English, the University of Gdansk, assistant
1998 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – lecturer ( in
1998-2003 director of Institute of Pedagogy and Modern Languages)
2005-2008 Teacher Training College at the University of Gdansk, teacher trainer
1991-1998 director of the Teacher Training College in Elblag, Poland
1987-1991 secondary school in Elblag, teacher of English
1985-1997 Naval Academy in Gdynia, Poland, teacher of English
1983-1985 primary school in Malbork, teacher of English
Interests: language teaching and learning, learner’s motivation and autonomy, teacher training, the use of metaphors in teacher training.

BIELENIA-GRAJEWSKA MAGDALENA, dr, adiunkt w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (mgr filologii angielskiej) oraz Politechniki Gdańskiej (mgr ekonomii). Pracę doktorską poświęciła terminologii związanej z bankowością inwestycyjną. Zainteresowania naukowe obejmują języki specjalistyczne, tłumaczenia. komunikację międzykulturową, socjolingwistykę, metaforę wizualną, teorię ANT i Reprezentacji Społecznej oraz dyskurs organizacyjny. Do jej najważniejszych publikacji należą The role of metaphors in the language of investment banking. Special Issue of Iberica 2009; Actor-Network Theory in intercultural communication. Translation through the prism of innovation, technology, networks and
semiotics, International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation. IGI Publishing, 2009; The linguistic dimension of expatriatism- hybrid environment, hybrid linguistic identity, European Journal of Cross-Cultural Competence and Management, 2010.

She is a linguist (MA in English Studies) and an economist (MA in Economics). Her PhD thesis was connected with translation and investment banking. She is interested in LSP, translation, intercultural communication, sociolinguistics, visual metaphor, ANT, Social Representation and
organizational discourse. Her most important publications include The role of metaphors in the language of investment banking. Special Issue of Iberica 2009; Actor-Network Theory in intercultural communication. Translation through the prism of innovation, technology, networks and semiotics, International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation. IGI Publishing, 2009; The linguistic dimension of expatriatism- hybrid environment, hybrid linguistic identity, European Journal of Cross-Cultural Competence and Management, 2010.

BLAIM ARTUR, prof. dr hab., Katedra Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

Zainteresowania naukowe: teoria literatury semiotyka kultury, utopia/dystopia w filmie i literaturze, William Shakespeare.

Wykształcenie: 1997 – profesor tytularny; 1988 – habilitacja;1979 - doktorat; 1974 – magister.

Przebieg kariery zawodowej: 2008-profesor, UG; 2006, 2004, 1998-99-visiting professor, Rutgers University; 2000-2006 kierownik Studium Doktoranckiego, UMCS;; 1991-2000, 1980-81 dyrektor Instytutu Anglistyki, UMCS; od 1993 – 2014 - kierownik Zakładu Literatury Angielskiej, UMCS; 1994-95-Senior Fulbright Scholar, University of Missouri, St. Louis; 1989-90-visiting professor, Siegen University; 1983-84-visiting fellow, University of London.

Najważniejsze publikacje: Gazing in Useless Wonder. English Utopian Fictions 1516-1800 (2013), Aesthetic Objects and Blueprints: English Utopias of the Enlightenment (1997), The English Robinsonade of the Eighteenth Century. SVEC, Voltaire Foundation (1990); książki współredagowane: Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej (1998), Texts of Literature, Texts of Culture (2005), Texts in/of Texts (2007), Structure and Uncertainty (2008), Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema (2011), Spectres of Utopia. Theory, Practice, Conventions (2012); Mediated Utopias: From Literature to Cinema (2015).


RESEARCH INTERESTS: Literary Theory, Cultural Semiotics, Utopian/Dystopian Fiction and Cinema; William Shakespeare.

ACADEMIC TITLES AND DEGREES: 1997 - full professor; 1988 – habilitation; 1979 - Ph.D.; 1974 - M.A.

ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE POSITIONS: 2008-professor, UG; 2006, 2004, 1998-99-visiting professor, Rutgers University; 2000-2006 head, post-graduate studies, UMCS; 1991-2000, 1980-81- head, Institute of English, UMCS; from 1993 – 2014, head, Department of English Literature, UMCS; 1994-95-Senior Fulbright Scholar, University of Missouri, St. Louis; 1989-1990-Visiting professor, Siegen University; 1983-84- Visiting Fellow, University of London.

MAJOR PUBLICATIONS: Gazing in Useless Wonder. English Utopian Fictions 1516-1800 (2013), Aesthetic Objects and Blueprints: English Utopias of the Enlightenment (1997), The English Robinsonade of the Eighteenth Century. SVEC, Voltaire Foundation (1990); co-edited books: Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej (1998), Texts of Literature, Texts of Culture (2005), Texts in/of Texts (2007), Structure and Uncertainty (2008), Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema (2011), Spectres of Utopia. Theory, Practice, Conventions (2012), Mediated Utopias: From Literature to Cinema (2015).

BLASZK MARTIN, dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki I Amerykanistyki
Wykształcenie: BA (Newcastle Upon Tyne, 1984); MA (Northumbria, 1999); kurs Dip TEFLA (London, 1993/94); kurs dla trenerów RSA CELTA (Newcastle Upon Tyne, 1998).
Przebieg kariery zawodowej: Lektor, British Council Studium, UG (1988, 1993-1997); Trener, kursy CELTA, International House-Newcastle, Anglia (1997-1999; 2001); Wykładowca, BC Studium, UG (2000-2010); ProwadzającaDydaktyka Przedmiotowa i Praktyki Pedagogiczne, Regent College, Elbląg, 2003- obecnie;Wykładowca, Instytut Anglistyki, UG, 2010 – obecnie.
Zainteresowania naukowe: nauczanie angielskiego (wczesna edukacja); happening jako doświadczenie oświatowe.
Wybrane publikacje: Children's Literature Needs to Portray Disability: Three Novels and How they Show Disability (Humanising Language Teaching, 2007) Happening as an Educational Experience: Early Education (Problemy Wczesnej Edukacji, Numer 2(8), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2008).

Master of Arts, lecturer, Department of Linguistics, Institute of English and American Studies
 
Education: BA (Newcastle Upon Tyne, 1984); MA (Northumbria, 1999); Dip TEFLA course (London, 1993/94); teacher training course RSA CELTA (Newcastle upon Tyne, 1998).
Professional Experience: Language teacher, British Council Studium, University of Gdańsk (1988, 1993-1997); Teacher trainer, CELTA courses, International House-Newcastle, England (1997-1999; 2001); Lecturer, BC Studium, University of Gdańsk (2000-2010); Course leader, Didactics and Teaching Practices, Regent College, Elbląg, 2003- to present; Lecturer, English Institute, UG, 2010 – to present.
Fields of Expertise: English teaching (early education); happening as an educational experience.
Selected Publications:Children's Literature Needs to Portray Disability: Three Novels and How they Show Disability (Humanising Language Teaching, 2007); Happening as an Educational Experience: Early Education(Problemy Wczesnej Edukacji, Numer 2(8), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2008).
 

CEYNOWA ANDRZEJ, prof. UG, dr hab., Dziekan Wydziału Filologicznego, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
Profesor Andrzej Ceynowa urodził się 22 listopada 1951 roku w Gdańsku. W latach 1969–1974 studiował w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1974 roku został asystentem w Zakładzie Filologii Angielskiej UG. W 1978 roku doktoryzował się na UAM w Poznaniu. W latach 1981–1982 i 1989–1991 przebywał w USA jako Fulbright Visiting Professor. Habilitował się w UG w roku 1993. W latach 1993–1996 był wicedyrektorem Instytutu Anglistyki UG ds. Nauki. W 1995 roku został mianowany na stanowisko profesora UG. W latach 1996 – 2002 był prorektorem ds. nauki UG. Od września 2002 roku jest rektorem Uniwersytetu Gdańskiego.
Specjalizuje się we współczesnej literaturze amerykańskiej i w historii kultury amerykańskiej. 


CISZEWSKI TOMASZ, prof.UG, dr hab., Katedra Jężykoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Studia: Lata 1989-1991: Filologia angielska, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Lata 1991-1994: Zakład Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Tytuły prac na stopnie naukowe: Praca magisterska: "Government in phonology and licensing of empty positions", Uniwersytet Łódzki 1994; rozprawa doktorska: "The English Stress System: Conditions & Parameters", Uniwersytet Łódzki 2000
Przebieg pracy zawodowej: 1994-2000: doktorant w Zakładzie Języka Angielskiego; 1997-1998: asystent w Zakładzie Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łodzki; 1998-2000: asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 2000-2002: adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; od 2002: adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego
Odbyte staże zagraniczne: University College London 1995/1996 (Tempus Phare IMG Grant)
Podstawowe dziedziny badań naukowych: Językoznawstwo, Fonetyka i Fonologia angielska (ze szczególnym uwzględnieniem fonologii suprasegmentalnej i metrycznej)
Publikacje:
"On stress assignment in English. Review article" (Review of L. Burzio "Principles in English stress", Cambridge University Press, 1994) Folia Linguistica Anglica UŁ; "The English stress system. Conditions and parameters." Acta Neophilologica I 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
e-mai: angtc@ug.edu.pl


CZAJA ZBIGNIEW, starszy wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: magister Anglistyki (Uniwersytet Gdański, 1984); Dip TEFLA course (British Council, Warszawa, 1994); Pilgrims, Canterbury (1986, 2005); International House, London (1988)
Przebieg kariery zawodowej: Nauczyciel Języka Angielskiego-II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (1982-1985); Lektor/ Wykładowca/ Starszy Wykładowca -British Council Studium UG (1985-2010); Regent College-metodyka, Elbląg (2003- ); Fundacja NIDA –metodyka (2003- ); Pilgrims, Canterbury (2006); Starszy Wykładowca, Instytut Anglistyki, UG (2010-)
Zainteresowania naukowe: Metodyka Nauczania Języka Angielskiego (Wykorzystywanie muzyki, ruchu i rytmu w procesie dydaktycznym); Fonetyka Praktyczna Języka Angielskiego

Wybrane publikacje: Observing English Lessons-A Course for Teacher Training and Teacher Development (BC Studium UG, 1999); The Most Common Pronunciation Problems of Polish Learners of English & Practical Tips (UCET Newsletter, 2004).


M.A; Senior Lecturer, Teacher Trainer, Department of Linguistics, Institute of English and American Studies,
 
Education: MA ( English Department, University of Gdańsk, 1984); Dip TEFLA course (British Council, Warsaw, 1994); Pilgrims, Canterbury ( 1986, 2005); International House, Londyn 1988)
Professional Experience: English Teacher, II Lyceum, Gdańsk (1982-1985); English teacher / Lecturer / Senior lecturer - British Council Studium UG Gdańsk (1985-2010; Regent College-Methodology, Elbląg (2003-present) ; NIDA Foundation-Methodology (2003-present) ; Pilgrims, Canterbury (2006); English Institute UG Gdańsk (2010- )
Fields of Expertise: English Teaching Methodology (Using music, movement and rhythm in the teaching process); Practical Phonetics of English Selected Publications: Observing English Lessons-A Course for Teacher Training and Teacher Development (BC Studium UG, 1999), The Most Common Pronunciation Problems of Polish Learners of English & Practical Tips ( UCET Newsletter, 2004)

FENGLER MARIA, dr, adiunkt w Katedrze Sztuk Scenicznych  Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

MORSKA  IZABELA, dr hab., adiunkt w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Opiekun koła naukowego Literary Studies Group.
Wykształcenie: magister (Gdańsk, 1986), doktor nauk humanistycznych (Warszawa, 2005), MFA (Mills, 2009).
Przebieg kariery zawodowej: wykładowca, Uniwersytet Warszawski (1998-2000); wykładowca, Collegium Civitas, Warszawa (1999-2000); wykładowca, Uniwersytet Humboldta, Berlin (2000); wykładowca, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2001-2007); visiting professor, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (2003-2006); instruktor, Mills College (2008-2009); adjunkt, Uniwersytet Gdański (2009-obecnie).
Wybrane publikacje: Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2007); Twórcze pisanie dla młodych panien (Warszawa: WAB, 1999); Absolutna Amnezja (Poznań: Obserwator 1995; Warszawa: PIW 1998; tCHu 2006).
Zainteresowania naukowe: Współczesna literatura w języku angielskim z nastawieniem na gender studies i creative writing.

Institute of English and American Studies, Department of English Language Cultures and Literatures. Advisor, Literary Studies Group.
Education: MPhil (Gdańsk, 1986), PhD (Warsaw, 2005), MFA (Mills, 2009)
Professional Experience: Lecturer, Uniwersytet Warszawski (1998-2000); Lecturer, Collegium Civitas, Warszawa (1999-2000); Lecturer, Uniwersytet Humboldta, Berlin (2000); Lecturer, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2001-2007); Visiting Professor, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (2003-2005); Affiliated Professor, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (2006); Instructor, Mills College (2008-2009);Associate Professor, Uniwersytet Gdański (2009-obecnie).
Fields of Expertise: Contemporary Literature in English with emphasis on gender studies and creative writing.
Selected Publications: Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2007); Twórcze pisanie dla młodych panien (Warsaw: WAB, 1999); Absolutna Amnezja (Poznań: Obserwator 1995; Warsaw: PIW 1998; tCHu 2006).

 


 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Hanna Niżnik
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.10.2017 r., 0:19
Data publikacji: pon., 01.09.2008 r., 0:00

Biogramy pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki (G-L)


GICZELA-PASTWA JUSTYNA, dr, adiunkt w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, opiekun koła naukowego tłumaczeń specjalistycznych LINGUANA.
Wykształcenie: mgr filologii angielskiej (Gdańsk, 2004), dr nauk humanistycznych (Gdańsk, 2009), mgr sztuki (Gdańsk, 2006).
Przebieg kariery zawodowej: asystent, Uniwersytet Gdański (2008-2009); adiunkt, Uniwersytet Gdański (od 2009); tłumacz i korektor tekstów prawniczych, ekonomicznych i psychologicznych (od 2004).
Zainteresowania naukowe: translatoryka (szczególnie specjalistyczne tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia turystyczne), dydaktyka przekładu, korekta i redakcja w procesie przekładu.
Wybrane przekłady:‘Complex Sentences’ W: Langacker, R. Cognitive Grammar: A Basic Introduction (Kraków: Universitas – w przygotowaniu do druku); Sirkin, H. L., J. W. Hemerling, A. K. Bhattacharya. Globality. Competing with Everyone from Everywhere for Everything (Gdańsk: Regan Press – w przygotowaniu do druku); Clarkson, P., J. Mackewn. Twórcy psychoterapii: Fritz Perls (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008); Newman, C. F., Ch. L. Ratto. ‘Osobowość narcystyczna’ W: Reinecke, M. A., D. A. Clark (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006).

Assistant professor (adiunkt) in the Department of Translation Studies, Institute of English and American Studies, academic supervisor of the LINGUANA Specialised Translation Student Society.
Education: MA – English Studies (Gdańsk, 2004), PhD (Gdańsk, 2009), MA (Mus) (Gdańsk, 2006).
Professional Experience: assistant lecturer (asystent), University of Gdańsk (2008-2009); assistant professor (adiunkt), University of Gdańsk (since 2009); a translator and proofreader of legal, business and psychological texts (since 2004).
Fields of Expertise: Translation Studies (LSP translation, in particular legal translation and tourism-related translation), LSP translation teaching, editing and revising in translation process.
Selected Translations:‘Complex Sentences’ In: Langacker, R. Cognitive Grammar: A Basic Introduction (Kraków: Universitas – in press); Sirkin, H. L., J. W. Hemerling, A. K. Bhattacharya. Globality. Competing with Everyone from Everywhere for Everything (Gdańsk: Regan Press – in press); Clarkson, P., J. Mackewn. Twórcy psychoterapii: Fritz Perls [Fritz Perls. Key Figures in Counselling and Psychoterapy](Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008); Newman, C. F., Ch. L. Ratto. ‘Osobowość narcystyczna’ [‘Narcissistic personalisty disorder’] In: Reinecke, M. A., D. A. Clark (eds.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice](Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006).
GOLUBIEWSKI MICHAŁ dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: filologia angielska (UG: 1988-1993). Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Krzeszowskiego pt. The Influence of Sport Terminology on Everyday English, praca doktorska (2008) pod kierunkiem prof. UG dr hab. Macieja Widawskiego pt. Sociolinguistic Aspects of Military English. W 1995 roku na stypendium amerykańskiego Departamentu Stanu w Defense Language Institute w San Antonio (Texas, USA).
Praca: od 1993 do 2008 w Studium Języków Obcych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; od 2008 w Instytucie Anglistyki UG. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Socjolingwistyczno-Leksykograficznego.
Zainteresowania: socjolingwistyka, terminologia specialistyczna, zwł. marynistyczna i wojskowa
Publikacje:, ,Age and Hierarchy in Military English’’ w Beyond Philology, Gdańsk, 2009 i, ,Motivations for Using Slang in the Military Context’’ w PASE: Papers in Language Studies, Wrocław, 2009; zastępca redaktora naczelnego przygotowywanego Słownika Slangu Studentów UG.PhD, assistant professor at the UG’s Institute of English and American Studies (Department of Lingiustics).
Studies: English Philology (UG: 1988-1993). Master thesis under the supervision of prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski, entitled The Influence of Sport Terminology on Everyday English, PhD dissertation (2008) under the supervision of prof. UG dr hab. Maciej Widawski, entitled Sociolinguistic Aspects of Military English. In 1995 won a US Department of State scholarship at the Defense Language Institute in San Antonio, Texas, USA.
Work: from 1993 to 2008 at the Foreign Languages Department at the Naval University of Gdynia; since 2008 at the UG’s Institute of English.
Interests: sociolinguistics, professional jargon (especially maritime and military English). Publications: author of such articles as ‘Age and Hierarchy in Military English’ (in Beyond Philology, Gdańsk, 2009) and ‘Motivations for Using Slang in the Military Context’ (in PASE: Papers in Language Studies, Wrocław, 2009), co-editor of the Dictionary of UG Students’ Slang.
GORSZCZYŃSKA PAULA, dr, adiunkt w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: Magister (Gdańsk, 2003), Dyplom Tłumacza Konferencyjnego (Kraków, 2004).
Przebieg kariery zawodowej*: *; lektor języka angielskiego, Top English School, Gdańsk (2001-2009); tłumacz konferencyjny języka angielskiego i niemieckiego (2004 - obecnie); nauczyciel tłumaczeń konferencyjnych, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański (2008 - obecnie); Asystent, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański (2009 - obecnie)
Zainteresowania naukowe:* *terminologiczne i psychologiczne aspekty tłumaczeń konferencyjnych, styk tłumaczeń ustnych i pisemnych
Publikacje:* *"The potential of sight translation to optimize written translation: the example of the English-Polish language pair." W oczekiwaniu na publikację ((http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html).
Assistant professor (adiunkt) in the Department of Translation Studies, Institute of English and American Studies
Education:* *MA (Gdańsk, 2003), Diploma in Conference Interpreting (Kraków,
2004).
Professional Experience*: *ESL Instructor, Top English School, Gdansk (2001-2009); Freelance Conference Interpreter (Polish, English, German) (2004 - present); Interpreting Teacher, English Institute, University of Gdańsk (2008 - present); Assistant Lecturer, English Institute, University of Gdańsk (2009 - present).
Fields of Expertise:* *vocabulary-oriented and psychological aspects of conference interpreting, borderline between oral and written translations.
Publications:* *"The potential of sight translation to optimize written translation: the example of the English-Polish language pair." Accepted for publication (http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html).

GRUSZEWSKA-BLAIM LUDMIŁA, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literatury angielskiej i amerykańskiej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książek: Gra w SS. Poetyka (nie)powieści Jerzego Kosińskiego (2005); Wizje i re-wizje w poezji Thomasa S. Eliota (1996); T.S. Eliot: "Murder in the Cathedral" (1995, współautor); Chaos and Cosmos in ‘The Waste Land’ (1994); współautorka podręcznika do zajęć z literatury angielskiej, współredaktorka 6 książek zbiorowych: Texts of Literature, Texts of Culture (2005), Essays on Modern British and Irish Poetry (2005), Structure and Uncertainty (2008), Here/Now - Then/There: Traditions, Memory, Innovation in Modern British and Irish Poetry (2011), Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contempoarry Cinema (2011), Spectres of Utopia: Theory, Practice, Conventions (2012, w druku). Stypendystka British Council (1984, 1994, 1997) oraz Fundacji Kościuszkowskiej (2004); visiting professor w Rutgers University w latach 1998-99, 2004, 2006. Prowadzi seminaria magisterskie z dystopii w filmie i literaturze, teorii przestrzeni i postaci literackiej, powieści akademickiej (campus novel), anglojęzycznej literatury postmodernizmu; wykłady z brytyjskiej literatury współczesnej (Translatoryka); wykłady z historii literatury brytyjskiej (Amerykanistyka). Wypromowała 2 doktorów, ok. 60 magistrów, jest promotorem w 3 otwartych przewodach doktorskich. Kieruje pracami międzynarodowego zespołu do badań nad światami alternatywnymi w literaturze, filmie i nowych mediach.


GUTOWSKA-KOZIELSKA EWELINA, dr, adiunkt w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki.
 
Zainteresowania naukowe: retoryka i pragmatyka, feminizm, język i gender, socjolingwistyka, studia nad kulturą popularną. Członek PASE i Cultural Studies Association.
Wybrane publikacje:
“The Color of Contemporary Feminism” [w:] Studies In English Philology: Centre & Periphery AHE Łódź 2009 ISBN 1896-9747.
„Wyobraźnia pornograficzna w kulturze masowej”[w:] Zeszyty Kulturoznawcze, z. 6, Wrocław 2004. ISBN 83-918388.
“Language vs. erotic abundance”..... [w:] Man In The Space Of Language, Kaunas 2003, ISBN 9986-19-611-6.
Email: angegk@ug.edu.pl

M.A., Department of English Language Cultures and Literatures, Institute of English and American Studies

Research Interests: rhetoric and pragmatics, feminism & women studies, language and gender, sociolinguistics, popular culture studies.
Membership in scientific associations: PASE & Cultural Studies Association.
Selected Publications:
“The Color of Contemporary” Feminism [in:] Studies In English Philology: Centre & Periphery AHE Łódź 2009 ISBN 1896-9747.
„Wyobraźnia pornograficzna w kulturze masowej”[in:] Zeszyty Kulturoznawcze, z. 6, Wrocław 2004. ISBN 83-918388.
“Language vs. erotic abundance”..... [in:] Man In The Space Of Language, Kaunas 2003, ISBN 9986-19-611-6.
JANCZUKOWICZ KAROLINA, dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Studia: filologia angielska (seminarium prof. Davida Malcolma z literatury brytyjskiej) – UG (1999).
Prowadzi zajęcia z metodyki, pedagogiki oraz praktycznej nauki j. angielskiego.
Badania naukowe i zainteresowania: glottodydaktyka, pedagogika, literatura brytyjska, retoryka mówiona, teatr.
Autorka artykułów o tematyce kulturowej i literaturoznawczej (PASE conference papers), np. „ The leitmotifs in „The Wall” by Pink Floyd as a way of creating stylistic complexity”.

Institute of English and American Studies, Department of Linguistics
Studies: English philology (a prof. David Malcolm’s seminar on British literature) The University of Gdańsk 1999.
She conducts classes on methodology, pedagogy, and practical knowledge of English.
Research and interests: teaching languages, pedagogy, British literature, public speaking, theatre.
She is an author of articles on literature and culture(PASE conference papers), eg. „The leitmotifs in „The Wall” by Pink Floyd as a way of creating stylistic complexity”.

KARAŚ KRZYSZTOF, mgr, starszy wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie:
mgr (UG, Instytut Anglistyki 1981)
Cambridge UCLES/ RSA Dip TEFLA (1993)
Cambridge UCLES ADLTM (2000).
Praca zawodowa:
Studium Języka Angielskiego (1983 - 2009) - wykładowca, starszy wykładowca; (1997 - 2009) - kierownik
Kwalifikacyjne kursy pedagogiczno-metodyczne (1994 – 2003), studia podyplomowe EFS (2005 – 8)
Zajęcia językowe; przygotowanie do egzaminów Cambridge.
Zainteresowania dydaktyczne:
Metody kształcenia językowego
Ocena kompetencji językowych
Obserwacja pedagogiczna.
Publikacje
Karaś, K., et. al. 1997. Observing English Lessons. A Course for Teacher Training and Teacher Development – nagrania wideo, podręcznik. BC Studium.

Lecturer, Department of Linguistics,  Institute of English and American Studies.
Studies:
M.A. (UG 1981)
Cambridge UCLES/ RSA DTEFLA (1993)
Cambridge UCLES ADLTM (2000).
Professional experience:
British Centre (1983 - 2009) - lecturer; (1997 - 2009) - director
Methodology and qualification courses (1994 – 2003), EFS post-graduate studies ( 2005 - 8)
English language teaching, Cambridge exams preparation.
Fields of expertise:
Methods in language teaching
Assessment of linguistic competence
Pedagogic observation.
Publications:
Karaś, K. et al. 1999. Observing English Lessons. A Course for Teacher Training and Teacher Development – recorded lessons, task book. BC Studium.

KARPIŃSKA-MUSIAŁ BEATA, dr,  adiunkt w Katedrze Językoznawstwa  Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie:MA (Poznań UAM, fil. angielska, 1993), studia podyplomowe (Poznań, Akademia Ekonomiczna, 2002), PhD (Instytut Pedagogiki, UG, Gdańsk 2010).
Przebieg kariery zawodowej: wykładowca języka angielskiego, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz (1993-1994); własna działalność gospodarcza w zakresie turystyki językowej dla dzieci i młodzieży, tłumaczeń, nauczania i konsultacji językowych z języka angielskiego, Bydgoszcz/ Poznań (1994 – 1999); lektor języka angielskiego i konsultant metodyczny, Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Europoliglota”, Poznań (1999 – 2001); Polnischdozentin, Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald oraz Volkshochschule HGW, Niemcy (2003-2004); wykładowca językoznawstwa ang., Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych English Unlimited, Gdańsk (2004-2008); asystent, Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych UG, Gdańsk ( 2004-2009);
asystent, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański (2009-obecnie, od 2010 adiunkt)
Działalność naukowo-badawcza: udział w wymianie studencko-kadrowej między VHS Greifswald a „KomVux” Lund, Szwecja, w ramach projektu europejskiego Grundtvig 2: Interkulturelle Ethik zu erlernen (2004); udział w kilkunastu konferencjach naukowych i naukowo-dydaktycznych w kraju i za granicą (2004-2009); realizacja projektu Badań Własnych (IP UG, 2005-2007); udział w akademickiej wymianie kadr naukowych w ramach programu Socrates-Erasmus – wizyta w Universitaet Flensburg w Niemczech (2006).
Zainteresowania naukowe i badawcze:
Pojęcie kompetencji międzykulturowej w glottodydaktyce, teorie języka i kultury jako zasadnicze elementy kształcenia nauczycieli języków obcych.
Rola językoznawstwa stosowanego i krytycznej analizy dyskursu w rozumieniu procesów komunikacji wewnątrz- i międzykulturowej.
Koncepcje porozumienia, tożsamości i dialogu z Innym w kontekście interdyscyplinarności dziedzin glottodydaktyki, filozofii, pedagogiki i psychologii.
Analiza paradygmatu heterogeniczności kultury ponowoczesnej w kontekście stosunku do zmiany i podejścia do edukacji rozumianej jako wychowanie.
Metodologie językoznawstwa.
Wybrane publikacje:
‘Intercultural Speaker’ jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji międzykulturowej przez ucznia i nauczyciela języków obcych.(w:) red. J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska, Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym (Lublin: Tow. Naukowe KUL, 2006);
The function of meta-language in the process of gaining intercultural pragmatic competence by foreign language teachers. (w:) red. J. Florczak i M. Gajos, Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka (Warszawa: Wydawnictwo Biblioteka, 2008);
Intercultural Pragmatics in Academic Curriculum – A Hard Nut to Crack?(in:) Pragmatics Applied to Language Teaching and Learning, Reyes Gomez Moron, Manuel Padilla Cruz, Lucia Fernandes Amaya and Maria de la O Hernandez Lopez (eds.) (Cambridge Scholars Publishing, 2009);
Treść, rola i pozycja wiedzy metajęzykoznawczej w kształceniu kompetencji międzykulturowej glottodydaktyków(w:) red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński i W. J. Maliszewski, Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania (Toruń: Adam Marszałek, 2009).

PhD, Department of Linguistics, Institute of English and American Studies.
Education:MA (Poznań UAM, 1993), post-diploma studies (Poznań, University of Economy, 2002), PhD (Institute of Education, University of Gdansk, 2010).
Professional experience: Lecturer of English, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz (1993-1994); free-lance English Teacher, Translator and Interpreter, Bydgoszcz/ Poznań (1994 – 1999); Teacher of English and Teacher Trainer, School of Foreign Languages „Europoliglota”, Poznań (1999 – 2001); Polnischdozentin, Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald oraz Volkshochschule HGW, Germany (2003-2004); Lecturer of lingusitics, Teacher Trainig College English Unlimited, Gdańsk (2004-2008); Assistant Teacher and Researcher, Foreign Language Teacher Training College, University of Gdansk ( 2004-2009); Assistant Teacher and Researcher, Institute of English, University of Gdansk (2009-present, from 2010 Assistant Professor)
Research: participation inacademic staff exchange between VHS Greifswald and „KomVux” Lund, Szwecja (Grundtvig 2: Interkulturelle Ethik zu erlernen, 2004); participation in several conferences in Poland and abroad (2004-2009); university grants – Badania Własne (IP UG, 2005-2007); participatin in academic staff exchange Socrates-Erasmus between Univeristy of Gdansk and Universitaet Flensburg in Germany (2006).
Fields of Expertise:
Intercultural competence of foreign language teachers.
Applied Linguistics and Discourse Analysis in the process of understanding intra- and intercultural communication.
The concepts of understadning, identity and dialogue with „the Other” in the context of philosophy, pedagogy, psychology and linguistics interconnected.
The paradigm of heterogeneity of post-modern culture as the background for the attitude to social change and education viewed as moral up-bringing.
Methodologies of linguistics. Metalinguistic awareness as the key to effective language learning and teaching.
Selected publications:
‘Intercultural Speaker’ jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy. Analiza procesu nabywania kompetencji międzykulturowej przez ucznia i nauczyciela języków obcych.(w:) red. J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska, Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym (Lublin: Tow. Naukowe KUL, 2006);
The function of meta-language in the process of gaining intercultural pragmatic competence by foreign language teachers. (w:) red. J. Florczak i M. Gajos, Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka (Warszawa: Wydawnictwo Biblioteka, 2008);
Intercultural Pragmatics in Academic Curriculum – A Hard Nut to Crack?(in:) Pragmatics Applied to Language Teaching and Learning, Reyes Gomez Moron, Manuel Padilla Cruz, Lucia Fernandes Amaya and Maria de la O Hernandez Lopez (eds.) (Cambridge Scholars Publishing, 2009);
Treść, rola i pozycja wiedzy metajęzykoznawczej w kształceniu kompetencji międzykulturowej glottodydaktyków (w:) red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński i W. J. Maliszewski, Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania (Toruń: Adam Marszałek, 2009).

KREMKY EWA, dr, st.wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Stypendium OCHSPS: St Anne`s College, Oxford, W.Brytania, styczeń-luty 1986.
Doktorat: Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu, 1985.
Stypendium Fulbright`a: Indiana University, Bloomington, USA, 1979-1980.
Praca magisterska: Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu, 1973
Zainteresowania
Fonetyka segmentalna i suprasegmentalna j.angielskiego; struktury czasowe w języku.

MA, Institute of English and American Studies University of Gdansk (Department of Linguistics).
Education: MA (Poznań, 1973), Fulbright Scholarship (Indiana University, Bloomington, 1979-1980), PhD (Poznań, 1985), OCHSPS Fellowship (Oxford University, UK, Jan-Feb 1986).
 
Professional Experience: assistant (Gdańsk University, 1973), assistant professor, senior lecturer 2002-present.
Fields of Expertise: segmental and suprasegmental phonetics (timing relations); English accents.

Selected Publications: “Some Observations on temporal Structure in Speech” in Papers in English Literature and Linguistics, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1998.

 

 


KUBIŃSKA OLGA, prof.UG, dr hab.,  Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

e-mail: angok@univ.gda.pl

 • 2014 - doktor habilitowany w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych
 • 2010-2014 – adiunkt w Katedrze Translatoryki
 • adiunkt w Zakładzie Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (od roku 2007-2010); wcześniej adiunkt w Zakładzie Badań Literackich (1999-2007)

Wykształcenie

 • 2014 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie literaturoznawstwa (na podstawie monografii Przybyłem tu, by umrzeć, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2013, w serii Przygody ciała)
 • 1999 – obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Function of Rhetoric in the Fashioning and Destruction of Power. Re-reading the Overbury Affair” (promotor prof. dr hab. Jerzy Limon)
 • 1982-1989 studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Gdański, specjalność nauczycielska, praca magisterska „Nineteenth Century Polish Translations of Hamlet” (promotor prof. dr hab. Jerzy Limon)

Kursy i szkolenia

 • Kurs paleografii renesansowej w Folger Library, Waszyngton, 1993
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a następnie Polish-American Arts Association, w Folger Library w Waszyngtonie, USA, 1993 (9 miesięcy)
 • Wolny słuchacz w University of California at San Diego, USA, 1990-1991

Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych

 • Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
 • International Shakespeare Association
   

Pełnione funkcje

od 2012 – Kierownik Studiów Podyplomowych Translatoryka na Uniwersytecie Gdańskim

od 2012 -- Kierownik Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Ustne na Uniwersytecie Gdańskim

od 2012 – członek Rady Programowej specjalności translatorycznej w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki

2012 – koordynator prac w ramach KRK dla specjalności translatorycznej

od 2011 - Kierownik Centrum Translatorycznego na Uniwersytecie Gdańskim

2009-2011 Kierownik merytoryczny Zadania nr 5 POKL w ramach Projekt „Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)” Nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-056/11-00

od 2007 – Koordynator ścieżki przekład literacki oraz przekład audiowizualny, dla wydawnictw i mass-mediów w ramach specjalności translatorycznej

Praca dydaktyczna: prowadzone kursy

 • Kursy na specjalności translatorycznej: Przekład ogólny, Seminarium dyplomowe, Blok translatoryczny, Konteksty kulturowe przekładu, Tłumacz jako współtwórca oferty wydawniczej, Wspólczoesne teorie kultury, Seminarium magisterskie. Przekłąd literacki, Przekład literatury popularnej – kryminał (antropologiczny, procedury policyjne)
 • Pozostałe kursy: Literatura powszechna, Wstęp do literaturoznawstwa,

Zainteresowania naukowe

 • translatoryka — przekład tekstów literackich, metodologia badań nad przekładem, dydaktyka przekładu, najnowsze trendy w przekładoznawstwie
 • literaturoznawstwo komparatystyczne, dramat elżbietański i jakobiński, teoria badań literaturoznawczych, literatura anglojęzyczna, literatura postkolonialna, piśmiennictwo popularne doby Tudorów i Stuartów

Nagrody i wyróżnienia

2014: Nagroda „Literatury na Świecie” za monografię Przybyłem tu, by umrzeć

2011: Nagroda Rektora UG. Zespołowa, drugiego stopnia za opracowanie innowacyjnej koncepcji i konsekwentną realizację studiów translatorycznych w Uniwersytecie Gdańskim

1995: Nagroda Literacka Miasta Gdańska za tom wierszy Biały kwadrat i inne obrazy.

Konferencje

2015

 • Konferencja translatoryczna: Tłumacz a zdrada,  Sucha Beskidzka, 23-26 kwietnia 2015r. (referat)
 • EMOTIONS, Konferencja PASE, Wrocław, 17-19 kwietnia 2015. (referat)

2014

 • Konferencja „między słowami, między światami”. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Olsztyn, 4-5 kwietnia 2014r. (Wykład plenarny – współautor: Prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński)

1999-2013

 • Udział (z referatem) w kilkudziesięciu konferencjach krajowych  i zagranicznych (w tym: Newcastle upon Tyne – Wielka Brytania, Reims - Francja, Kowno - Litwa, Warwick – Wielka Brytania, Saragossa - Hiszpania, Washington - USA, Grahamstown – RPA, Olsztyn, Gdańsk, Lublin, Sucha Beskidzka).

Gościnne wykłady i warsztaty

2015

 • wykłady mistrzowskie na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poznań, marzec 2015r.)
 • warsztaty na specjalności translatorycznej magisterskich studiów uzupełniających w Insytucie Filologii Polskiej UAM (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poznań, marzec 2015)
 • wieczór autorski na UAM w Poznaniu (czytanie wierszy z tomu życie. wydanie drugie poprawione; prowadzenie: dr Ewa Rajewska – Poznań, marzec 2015)

2014

 • Wykłady i warsztaty dla magistrantów na kierunku Przekład literatury popularnej w City University, Londyn, Wielka Brytania (Erasmus Staff Exchange)
 • wykład (wraz z Prof. Wojciechem Kubińskim) „Z perspektywy tłumacza dzieł George’a Steinera” na V Festiwalu Boto – Sopot, maj 2014
 • spotkanie autorskie z publicznością V Festiwalu Boto (czytanie wierszy z tomów Zaduszki          i Życie.wydanie drugie poprawione; tłumacz wierszy na język angielski – David Malcolm – Sopot, maj 2014)

2013

 • warsztaty na specjalności translatorycznej magisterskich studiów uzupełniających w Insytucie Filologii Polskiej UAM (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – marzec 2013)

2011

 • warsztaty na specjalności translatorycznej magisterskich studiów uzupełniających w Insytucie Filologii Polskiej UAM (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – listopad  2011)

Publikacje

2014

 • Artykuł: “Semiotic potential in Scaffold Narratives.” In: The Semiotics in Communication (ed.) Anna Lusińska, Anna Kalinowska-Żeleźnik, Pelplin: Bernardinum (2014), 73-82.
 • Tomik wierszy: Życie. wydanie drugie poprawione. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki. (2014), str. 67. ISBN 978-83-7908-022-9.
 • Wiersze: „Jedwabne AD 2013”, „na stoisku między pismami dla mężczyzn.” Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe 2(37). (2014), 141.

2013

 • Monografia książkowa: „Przybyłem tu aby umrzeć.” Relacje z placów straceń. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. (2013), str. 376. ISBN 978-83-7453-142-9.
 • Wiersze: „z dziennika podróży”, *** [gdyby udało się po tych samych torach], „fen”, „dla niej utrata zmysłów nie była błyskiem” Migotania. Gazeta literacka nr 4 (41). (2013), 47.

2012

 • Artykuł: „’What a Gallant mourning ribbon is this, chich I wear.’ The Function of the Title Pages in the Shaping of the Character in Early Modern English Execution Narratives.” In: Eyes to Wonder, Tongues to Praise. Volume in Honour of Professor Marta Gibińska. (ed.) Agnieszka Pokojska, Agnieszka Romanowska. Krakow: Jagiellonian University Press (2012), 219-232.

2011

 • Artykuł: „Po omacku or second sight: Co-translation as dialogue (with reference to Julia Hartwig’s Bez pożegnania [Without farewell]).” Współautorzy artykułu: Desmond Graham i Wojciech Kubiński. W: Lingua Terra Cognita II. A festschrift for profesor Roman  Kalisz. (red.) Danuta Stanulewicz, Tadeusz Z.Wolański i Joanna Redzimska. (2011), 749-775.
 • Tomik wierszy: Zaduszki. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Biblioteka „Toposu”, T. 71. (2011), str. 55. ISBN 978-83-61002-61-1.

2010

 • Artykuł: “Posłowie”. W: Frank Kermode, Znaczenie końca [The Sense of an Ending], trans. Olga Kubińska and Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (2010). 161-174.

2009

 • Esej: „Olga Kubińska o Gdańskim Szkicowniku Desmonda Grahama” W: Desmond Graham Gdański szkicownik. Wiersze polskie 1984-2008 [A Gdańsk Sketchbook. Polish poems 1984-2008.] (2009), 7-13. 

2008

 • Artykuł: „»Shall I speak for you?«. (Dis)empowered silences in Shakespeare.” W: Structure and Uncertainty. (red.) Ludmiła Gruszewska-Blaim i Artur Blaim. (2008), 223-233.
 • Artykuł: „»Zachodni komentator«. Poetycka kronika Trójmiasta w wierszach Desmonda Grahama.” Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 3. (2008), 125-129.
 • Artykuł: „Między słowem a milczeniem: Metajęzyki George’a Steinera.” Przegląd Polityczny 91/92. (2008), 192-197.

2007

 • Artykuł: „Tabu polskie, tabu żydowskie – przekłady pamiętnika Calka Perechodnika.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Tabu w przekładzie. (red.) Piotr Fast i Natalia Strzelecka. (2007). 73-92.
 • Artykuł: „Współ-przekład jako dialog. Uwagi o współ-przekładzie wierszy Julii Hartwig z tomu Bez pożegnania.” Współautorzy: Desmond Graham i Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 103-124
 • Rozmowa: „Glosa. Z George’em Steinerem rozmawiają Olga i Wojciech Kubińscy.” Współautor rozmowy: Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 265-271.
 • Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne III. O wierności. Współredaktor: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2007), str. 325. ISBN 978-83- 7326-429-8.

2006

 • Artykuł: „»Zasłoń(cie) ich twarze « - Szekspir. Beckett.” Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 6. (2006), 65-68.

2005

 • Artykuł: „McEwan vs. Shakespeare: The art of symmetry.” W: Texts of Literature. Texts of Culture. (red.) Ludmiła Gruszewska Blaim i Artur Blaim. (2005), 207-214.
 • Artykuł: „Translation options suspended between domestication and foreignisation: Alternity, inscription and cultural difference.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Tekstas ir kontekstas: kalbos judesys [Tekst i kontekst: ruch języka. Wybór artykułów]. (red.) Jadvyga Kruminiene. (2005), 298-306.

2004

 • Artykuł: „»Kobierzec natury«. Ekfraza w Edwardzie III.” W: Czytanie Szekspira. (red.) Jacek Fabiszak, Marta Gibińska i Ewa Nawrocka. (2004), 578-595.
 • Artykuł: „»Mamy jakiś obraz  końca«: wyobrażenia końca w dramatach Szekspira w świetle polskich przekładów.” W: Gry w Szekspira: współczesna recepcja Szekspira w krajach bałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia 2004. (red.) Ewa Nawrocka i Ola Kubińska. (2004), 92-105. [Polska wersja tekstu 21].
 • Artykuł: „»Powinienem chyba znać ciebie«. Król Lear jako lekcja słuchania.” W: Czytanie Szekspira. (red.) Jacek Fabiszak, Marta Gibińska i Ewa Nawrocka. (2004), 493-502.
 • Artykuł: „»We have an image of an end«: Images of the end in dramatic works by Shakespeare in the light of their Polish translations.” W: Playing Games with Shakespeare: Contemporary reception of Shakespeare in the Baltic region. Proceedings of the II International Shakespeare Conference, Gdańsk, August 6-8, 2004. (red.) Ewa Nawrocka i Ola Kubińska. (2004), 87-100. [Angielska wersja tekstu 20].
 • Artykuł: „Osobliwy przypadek dwóch polskich przekładów A Clockwork Orange: wycieczka w kulturowe uinnienie.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne II. Materiały z II Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. (red.) Wojciech Kubiński i Ola Kubińska. (2004), 67-76.
 • Artykuł: „Shakespeare in contemporary Irish poetry.” W: Zmogus kalbos erdvéje [Człowiek w przestrzeni języka]. (red.) Danute Balsaityte. (2004), 442-452.
 • Zbiór artykułów (redakcja): Playing Games with Shakespeare: Contemporary reception of Shakespeare in the Baltic region. Proceedings of the II International Shakespeare Conference, Gdańsk, August 6-8, 2004/ Gry w Szekspira: współczesna recepcja Szekspira w krajach bałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia 2004. Współredaktorka: Ewa Nawrocka. Gdańsk: Fundacja Teatrum Gedanense. (2004), str. 198+208. ISBN 83-903079-8-7.
 • Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne II. Materiały z II Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. Współredaktor: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2004), str. 336. ISBN 83-7326-240-7.

2003

 • Artykuł: „Translation as blending? On metaphorical blends in Shakespeare's Sonnet 87 and its Polish and Russian translations.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Interaction and Cognition in Linguistics. (red.) Carlos Inchaurralde i Celia Florén. (2003), 225-239.

2002

 • Artykuł: „Przywracanie zachwianej równowagi? Przekłady przekładów w After Babel George’a Steinera.” Współautor: Wojciech Kubiński. W: Przekład. Język. Kultura. (red.) Roman Lewicki. (2002), 71-86.
 • Artykuł: „The rhetoric of political insinuation in yesterday's Communist newspeak and today's right-wing propaganda in Poland.” Współautor: Wojciech Kubiński. Beyond Philology 2. (2002), 71-81.

2001

 • Artykuł: „»O look upon me, sir«: Discourse and communication in King Lear.” W: Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego. (red.) Ola Kubińska i David Malcolm. (2001), 203-218.
 • Zbiór artykułów (redakcja): Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego. Współredaktor: David Malcolm. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2001), str. 372. ISBN 83-7326-010-2.

2000

 • Artykuł: „»Słowo było za granicą; wróciło« - wygnaniec i świadek w poezji Geoffreya Hilla.” W: Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej. (red.) Ola Kubińska, David Malcolm i Stanisław Modrzewski. (2000), 95-110.
 • Artykuł: „W poszukiwaniu straconej rozpaczy: King Lear Szekspira i Król Lear Barańczaka.” W: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. (red.) Wojciech Kubiński, Ola Kubińska i Tadeusz Z. Wolański. (2000), 313-323.
 • Esej: „Cztery balkony i pogrzeb.” Kwartalnik Literacki Kresy nr 41. (2000), 251-253.
 • Recenzja: „Dobre owoce irytacji.” Recenzja książki Elżbiety Tabakowskiej O przekładzie na przykładzie. Współautor: Wojciech Kubiński.  Przekładaniec 6. (2000), 179-183.
 • Zbiór artykułów (redakcja): Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej. Współredaktorzy: David Malcolm i Stanisław Modrzewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2000), str. 171. ISBN 83-7017-918-5.
 • Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. Współredaktorzy: Wojciech Kubiński i Tadeusz Z. Wolański. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2000), str. 584. ISBN 83-7017-947-9.

1998

 • Artykuł: „Beyond the ha-ha: the garden and narrative in English fiction.” Współautor: David Malcolm. W: Papers in English Literature and Linguistics. (red.) Roman Kalisz. (1998), 118-136.
 • Artykuł: „Proces teatralizacji i sakralizacji miejsca straceń w okresie panowania Tudorów i Stuartów.” Morze Zjawisk 1. (1998), 25-33.

1997

 • Artykuł: „»Rozpoznasz ich jeśli ich wiernie oddam«; szkic o powinowactwach     Seamusa Heaneya.” W: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (red.) David Malcolm i Ola Kubińska. (1997), 98-113.
 • Zbiór artykułów (redakcja): Eseje o poezji Seamusa Heaneya. Współredaktor: David Malcolm. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1997), str. 147. ISBN 83-7017-715-8.

1996

 • Recenzja powieści Nicholasa Mosleya Potwory z przyszłością: „Poeta czasu.” W: Kwartalnik Literacki Kresy nr 27. (1996), 148-150.
 • Tomik wierszy: Biały kwadrat i inne obrazy. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria. (1996), str. 60. ISBN 83-905063-94.

1992

 • Esej: „Cioffich zabawy w teatr.” W: Gdański Rocznik Teatralny. Rok 1991. (red.) Andrzej C. Leszczyński. (1992), 114-116.
 • Eseje: „Dyptyk: Dychotomia. Kanon.” W: Gdański Rocznik Teatralny. Rok 1991. (red.) Andrzej C. Leszczyński. (1992), 82-87.

Przekłady

2011

 • Artykuł: George Steiner „Długie życie metafory: obraz Shoah” [The long life ofmetaphor: an approach to Shoah] Współautor przekładu: Wojciech Kubińska. Przegląd Polityczny 109/110. (2011), I-XII.

2010

 • Monografia: Frank Kermode Znaczenie końca [The Sense of an Ending] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2010), str. 179. ISBN 978-83-7326-753-4.

2009

 • Artykuł: George Steiner „Spotwarzać czy przetwarzać. O przekładzie poezji współczesnej” [Traduce or transfigure. On modern verse translation] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Przegląd Polityczny 93. (ISSN 1232-6488) (2009), 148-155.
 • Podręcznik: Philips Carl Salman i Patricia C. Rice  Myśleć jak antropolog [Thinking Anthropologically: A Practical Guide for Students.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2009), str. 279. ISBN 978-83-7489-251-3.
 • Tomik poetycki: Desmond Graham Gdański szkicownik. Wiersze polskie 1984-2008 [A Gdańsk Sketchbook. Polish poems 1984-2008.] Współautor wyboru, opracowania oraz przekładu wierszy: Wojciech Kubiński; inni autorzy przekładów: Krzysztof Filip Rudolf, Ewa B. Nawrocka i Karol Chojnowski. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności. (2009), str. 63+63. ISBN 978-83-927651-3-4.
 • Artykuł: Mary G. Mason „Inny głos: autobiografie pisarek” [The other voice: autobiographies of women writers] W: Autobiografia. (red.) Małgorzata Czermińska. (2009), 169-207.

2008

 • Wiersze: Desmond Graham „Gdańskie wnętrze o czwartej nad ranem”, „Próbują pogrzebać pamięć”, „Wiosna 2007, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy”, „Po wielkiej ciemności (I włączyli światło)”. Współautor wyboru i przekładu wierszy: Wojciech Kubiński.      Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 3. (2008), 125-129.
 • Monografia: Zygmunt Bauman Zindywidualizowane społeczeństwo [The individualized society.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2008), str. 304. ISBN 978-83-7489-186-8.
 • Artykuł: George Steiner „Dwa koguty.” [Two cocks] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Przegląd Polityczny 91/92. (2008), 144-156.
 • Artykuł: George Steiner „Wydrążony cud.” [The hollow miracle] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Przegląd Polityczny 91/92. (2008), 166-171.
 • Artykuł: George Steiner „Nocne słowa.” [Night words] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Przegląd Polityczny 91/92. (2008), 172-177.
 • Artykuł: George Steiner „Idea Europy.” [The idea of Europe] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Przegląd Polityczny 91/92. (2008), 181-188.
 • Artykuł: Rob Riemen „Steiner ma rację: Glosa do wykładu George’a Steinera Idea Europy.” [Introduction to George Steiner’s lecture Idea of Europe] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Przegląd Polityczny 91/92. (2008), 188-190.

2007

 • Monografia: George Steiner Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli [Ten (possible) reasons for the sadness of thought] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. (2007), str. 79. ISBN 978-83-7453-841-1.
 • Artykuł: Seamus Heaney „O przekładzie Beowulfa” [Translator’s introduction, Beowulf. A verse translation] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 275-293.
 • Artykuł: George Steiner „Przekład jako conditio humana.” [Translation as conditio humana] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Ola Kubińska. (2007), 19-39.

2005

 • Monografia: Mark A. Reinecke i David A. Clark (red.) Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice.] Współautorzy przekładu: Wojciech Kubiński i Justyna Giczela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2005), str. 605. ISBN 83-60083-77-0.

2004

 • Artykuł: Niels B. Hansen „Szlachetny Maur wśród pobratymców Hamleta.” [The noble Moor among Hamlet's countrymen] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Gry w Szekspira: Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia, 2004. (red.) Ewa Nawrocka i Ola Kubińska. (2004), 181-190.

2003

 • Monografia: Em Griffin Podstawy komunikacji społecznej [A first look at Communication Theory.] Współautorzy przekładu: Wojciech Kubiński i Magdalena Kacmajor. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2003), str. 565. ISBN 83-89120-14-3.
 • Monografia: Robert J. Sternberg i Louise Spear-Swerling Jak nauczyć dzieci myślenia [Teaching for thinking.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2003), str. 128. ISBN 83-89120-72-0.
 • Artykuł: Dan I. Slobin „Od 'myśli i języka' do 'myślenia dla mówienia'.” [From 'thought and language' to 'thinking for speaking'] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 361-402.
 • Wiersze: Desmond Graham „Ciemność Polski”, „Sopot”, „Pojechaliśmy w góry”, „Po wielkich zmianach”. Współautor wyboru i przekładu wierszy: Wojciech Kubiński. Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 1-3. (2003), 196-199.

2002

 • Tomik poetycki: Desmond Graham Cień Makbeta [After Shakespeare.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2002), str. 132. ISBN 83-7326-109-5.
 • Wiersze: Desmond Graham „On siedzi na ziemi”, „Powrót do zdrowia”, „Praga”, „Pory roku w Chinach”, „Odległość w Chinach”, „Chińskie opowiadanie”. Współautor wyboru i przekładu wierszy: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 51-52. (2002), 27-30.

2000

 • Monografia: George Steiner Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu [After Babel. Aspects of language and translation.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. (2000), str. 685. ISBN 83-7052-684-5.
 • Esej: Jean Baudrillard „Sztuka znikania.” Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 42-43. (2000), 152-155.
 • Esej: Jean Baudrillard „Iluzja estetyczna a rzeczywistość wirtualna.” Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Kwartalnik Literacki Kresy nr 42-43. (2000), 155-162.
 • Esej: Stanisław Rodziński „A simple story”. [Zwyczajnie i po prostu] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Józef Czapski: Widzenie życia. (red.) Wojciech Zmorzyński. Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku. ISBN 83-911786-4-1. (2000), 31-33.
 • Szkic biograficzny: Wojciech Zmorzyński „Seeing life”. [Widzenie życia] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Józef Czapski: Widzenie życia. (red.) Wojciech Zmorzyński. Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku. ISBN 83-911786-4-1. (2000), 27-30.

1999

 • Powieść: Anthony Burgess Śmierć w Deptford [A Dead Man in Deptford.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (1999), str. 370. ISBN 83-06-02710-8.
 • Artykuł: Chris GoGwilt „Obce rodowody: Joseph Conrad, Pramoedya Ananta Toer i amerykańskie perspektywy postkolonialne.” [Alien Genealogies: Joseph Conrad, Pramoedya Ananta Toer and Postcolonial American Perspectives] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Con-teksty 2-3. Pismo Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. (red.) Andrzej Braun, Joanna Konopacka, David Malcolm i Andrzej Zgorzelski. (1999), 74-87.
 • Artykuł: Stephen A. Tyler „Przed-się-wzięcie post-modernistyczne.” [A Post-modern In-stance] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Amerykańska antropologia postmodernistyczna. (red.) Michał Buchowski. (1999), 67-87.
 • Artykuł: Vincent Crapanzano „Kryzys postmodernistyczny: dyskurs, parodia, pamięć.” [The Postmodern Crisis: Discourse, Parody, Memory] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Amerykańska antropologia postmodernistyczna. (red.) Michał Buchowski. (1999), 160-179.
 • Wiersze: Geoffrey Hill „Wrześniowa pieśń”, „Owidiusz w Trzeciej Rzeszy”, „Miałem nadzieję, gdy ustała przemoc”, „Rzecz publiczna”, „Modlitwa do słońca”, „Tristia: 1891-1938”, „Trzy medytacje barokowe”, „Martwa panna młoda”, „Pozy”, „Z łaciny”. Kwartalnik Literacki Kresy nr 37. (1999), 134; 146-150.

1998

 • Monografia: Alexandre Koyré Od skończonego świata do nieskończonego wszechświata [From the Closed World to the Infinite Universe.] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. (1998), str. 319. ISBN 83-87316-95-4.
 • Artykuł: Ronald W. Langacker „Wstęp do gramatyki kognitywnej.” [An Introduction to Cognitive Grammar] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (red.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. (1998), 28-79.

1997

 • Monografia: George Steiner Rzeczywiste obecności. [Real Presences.] Gdańsk: Instytut Kultury & Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. (1997), str. 197. ISBN 83-85323-63-5 / ISBN 83-87316-50-4.
 • Artykuł: Rachel Armstrong „Wiwisekcja machiny kartezjańskiej.” [A cross-section of the Cartesian machine]. Współautor przekładu: Wojciech Kubiński.  Magazyn sztuki nr 13-14 (1-2/97). (1997), 38-43.
 • Artykuł: Don Forresta, Alain Mergier i Bernhard Serexhe „Ewolucja interfejsu: między sztuką a technologią.” [Evolution of an interface. Art and technology]. Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Magazyn sztuki nr 13-14 (1-2/97). (1997), 90-110.
 • Artykuł: David Malcolm „Obecność przeszłości w poezji Seamusa Heaneya.” [The Presence of the Past in the Poetry of Seamus Heaney] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. W: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (red.) David Malcolm i Ola Kubińska. (1997), 52-78.
 • Artykuł: Cheryl Malcolm „‘Przebiegły podglądacz’: Heaney jako poeta erotyczny.” [‘The Artful Voyeur’: Heaney as Erotic Poet] Współautor przekładu: Wojciech Kubiński.  W: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (red.) David Malcolm i Ola Kubińska. (1997), 114-135.

1995

 • Monografia: Eric Schopler, Robert Jay Reichler i Margaret Lansing Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju.Tom II. Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. [Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children. Volume II.Teaching Strategies for Parents and Professionals.] Współautorzy przekładu: Marta Bogdanowicz, Beata Troszczyńska i Wojciech Kubiński.      Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. (1995), str. 209. ISBN 83-903194-0-3.

1994

 • Artykuł: Laurence Davies „Conrad i Potocki, spekulacje.” [Conrad and Potocki, speculations]. Współautor przekładu: Wojciech Kubiński. Tytuł nr 4 (16). (1994), 39-51.

1993

 • Monografia: George Steiner W zamku Sinobrodego. Kilka uwag o przedefiniowaniu kultury. [In Bluebeard’s Castle. Some notes towards the redefinition of culture.] Gdańsk: Wydawnictwo Atext. (1993), str. 168. ISBN 83-85156-33-X.
 • Monografia: O. Ivar Lovaas Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Mój elementarz. [Teaching Developmentally Disabled Children.] Współautorki przekładu: Marta Bogdanowicz i Małgorzata Ciszkiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (1993), str. 299. ISBN 83-02-05010-5.

 

KRYSZEWSKA HANNA, starszy wykładowca w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: magister, Uniwersytet Gdański, 1979.
Przebieg kariery zawodowej: 1979-2010 wykładowca, a potem starszy wykładowca w British Council Studium przy Uniwersytecie Gdańskim, od 1991 kursy metodyczne w kraju i za granicą, od 2006 redaktor czasopisma internetowego Humanising Language Teaching, od 2010 starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Języka Angielskiego, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański.
Zainteresowania naukowe: metodyka nauczania języka angielskiego – metodyka ogólna oraz wczesna edukacja.
Wybrane publikacje (współautorka): Options for English (PWSiP, 1991), Learner-based Teaching (OUP, 1992) Reading on Your Own (PWN, 1995), Towards Teaching (Heinemann International, 1995), Stand-by Book, (CUP, 1996), Observing English Lessons - A Video Teacher Training Course (BCSUG, 1999), ForMat Intro, 1, 2 i 3 - podręcznik do nauczania jezyka angielskiego w szkołach średnich (Macmillan Polska, 2002-2004), Language Activities for Teenagers (CUP, 2004), The Company Words Keep (Delta Publishing, w druku); artykuły: Books for English Children - an inspiration for teaching English as a foreign language (Problemy WczesnejEdukacji, Numer 2, rok II, 2006), Hidden messages (Problemy Wczesnej Edukacji, Numer 1-2 Rok III, 2007), publikacje w ELTJ (Oxford Journals) i w Humanising Language Teaching.

Magister, senior lecturer, Department of Translation Studies, Institute of English and American Studies
Wykształcenie: magister, Uniwersity of Gdański 1979.
Professional Experience: 1979 - 2010 lecturer then senior lecturer at British Council Studium, University of Gdańsk, since 1991 teacher trainer on courses in Poland and worldwide, since 2006 editor of webiste magazine Humanising Language Teaching, since 2010 senior lecturer at Department of English Language Teaching, English Institute, University of Gdańsk.
Fields of Expertise: English language teaching methodology – general and early education.
Selected Publications (co-author): Options for English (PWSiP, 1991), Learner-based Teaching (OUP, 1992), Reading on Your Own (PWN, 1995), Towards Teaching (Heinemann International, 1995), Stand-by Book, (CUP, 1996), Observing English Lessons - A Video Teacher Training Course (BCSUG, 1999), ForMat Intro, 1, 2 i 3 - podręcznik do nauczania jezyka angielskiego w szkołach średnich (Macmillan Polska, 2002-2004), Language Activities for Teenagers (CUP, 2004), The Company Words Keep (Delta Publishing, in print); articles: Books for English Children - an inspiration for teaching English as a foreign language (Problemy Wczesnej Edukacji, Numer 2, rok II, 2006), Hidden messages (Problemy Wczesnej Edukacji, Numer 1-2 Rok III, 2007), articles in ELTJ (Oxford Journals) and in Humanising Language Teaching.

KUBIŃSKI WOJCIECH, prof.dr hab., kierownik Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (2005-2010), od 2010 Katedry Translatoryki, kierownik Zakładu Językoznawstwa w latach 2000-2005, wicedyrektor ds. studenckich w Instytucie Anglistyki w latach 1993-1996, założyciel i pierwszy kierownik Magisterskich Studiów Uzupełniających II Stopnia (w latach 1994-1995), współzałożyciel specjalności translatorskiej w Instytucie Anglistyki UG (od 2006 roku).
Wykształcenie:
1972-1977 studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność nauczycielska, praca magisterska „Declarative Sentences in English” (promotor prof. dr hab. J. Fisiak)
1985 – obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar View” (promotor prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski)
1999 – kolokwium habilitacyjne, rozprawa habilitacyjna “Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar”.
Zainteresowania naukowe:
translatoryka — przekład tekstów literackich, przekład ustny, metodologia badań nad przekładem, dydaktyka przekładu
językoznawstwo funkcjonalne, w szczególności językoznawstwo kognitywne, językoznawcze badania kontrastywne, dyskurs, składnia, semantyka, pragmatyka.
Publikacje:
Monografia: Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar Analysis. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (1987), str. 127. ISBN 3-484-30178-3, ISSN 0344-6727.
Monografia: Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1999), str. 204. ISBN 83-7017-844-8.
Zbiór artykułów (redakcja): Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Współredaktorka: Ewa Dąbrowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. (2003), str. 402. ISBN 83-242-0346-X.
Promotor 3 rozpraw doktorskich, 64 prac magisterskich, około 150 prac licencjackich.
Nagrody i wyróżnienia:
1988: Nagroda Ministra III stopnia za monografię pt. Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar Analysis. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (1987), str. 127. ISBN 3-484-30178-3, ISSN 0344-6727.
2000: Nagroda Ministra II stopnia za monografię pt. Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1999), str. 204. ISBN 83-7017-844-8.
2008: Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. UG, dr hab.
Head of the Department of Translation Studies (since 2010 roku)
Head of the Department of Translation Studies and Intercultural Communication (since 2005 roku)
Head of the Department of Linguistics 2000-2005
Deputy Head in charge of Student Affairs at the Institute of English 1993-1996
Organizer and first head of II Level M.A. Studies for College Graduates (in 1994-1995)
Organizer of Translation Studies at the Institute of English, University of Gdańsk
Education
1972-1977 studies at the Adam Mickiewicz University in Poznań, English philology, M.A. project: „Declarative Sentences in English” (written under the supervision of prof. Jacek Fisiak)
1985 – public defence of Ph.D dissertation: „Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar View” (written under the supervision of prof. Tomasz P. Krzeszowski)
1999 – “Habilitation” colloquium, dissertation: “Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar”.
Research interests
Translation studies — translation of literary texts, interpreting, methodology of translation research, didactics of translation
Functional linguistics (with particular emphasis on cognitive linguistics), linguistic contrastive studies, discourse, syntax, semantics, pragmatics
Publications
Book: Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar Analysis. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (1987), pp. 127. ISBN 3-484-30178-3, ISSN 0344-6727.
Book: Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1999), pp. 204. ISBN 83-7017-844-8.
Collection of papers: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Coeditor: Ewa Dąbrowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. (2003), pp. 402. ISBN 83-242-0346-X.
Supervisor of 3 doctoral projects, 64 M.A. projects, over 150 B.A. projects.
Awards
1988: Award of the Minister of Science and Higher Education, 3rd degree for monograph titled Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar Analysis. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (1987), pp. 127. ISBN 3-484-30178-3, ISSN 0344-6727.
2000: Award of the Minister of Science and Higher Education, 2nd degree for monograph titled Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1999), pp. 204. ISBN 83-7017-844-8.
2008: Medal of the Commission of National Education

LIMON JERZY,

prof. dr hab. w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, kierownik Katedry Sztuk Scenicznych.
Studia: anglistyka i historia sztuki - UAM w Poznaniu (1975), dr – 1979, dr hab. – 1985, prof. – 1993 (wszystkie stopnie i tytuły z zakresu literaturoznawstwa).
Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru; członek korespondent krajowy PAU; członek „Zaiksu” i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; fundator i w latach 1991 - 2014 Prezes Fundacji Theatrum Gedanense.
Zainteresowania naukowe: historia dramatu i teatru angielskiego, głównie okresu renesansu, teoria teatru.
Publikacje książkowe w jęz. angielskim: Gentlemen of a Compamy. Cambridge 1985, Dangerous Matter. Cambridge 1986, The Masque of Stuart Culture. Newark 1990, The Chemistry of the Theatre (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2010).
Żonaty z Justyną. Brak wolnego czasu (chroniczny); interesuje się głównie teatrem i literaturą, uwielbia gotować.

 


Jerzy Limon was born (1950) and educated in Poland. Having graduated from the Department of English of Adam Mickiewicz University in Poznań in 1975, he has taught English literature, first in Poznań, and then, since 1980 at the University of Gdańsk. He received his Ph. D. in 1979 and a post-doctoral degree (D.Lit.) in 1985; Limon was promoted to full professorship in 1993.

Limon's major area of studies is history and theory of literature and theatre (performing arts), English Renaissance, with particular attention paid to drama and theatre in the 16th and the 17th centuries and to the (semiotic) theory of the spectacle.

He has published extensively in specialized journals, in Polish and English, such as Shakespeare Survey, Shakespeare Quarterly, The Elizabethan Theatre, English Studies, REED, Comparative Drama, Notes and Queries, and in collections of essays and conference proceedings (recent articles are listed below). His books, published in English, include Gentlemen of a Company. English Players in Central and Eastern Europe, c.1590 - c. 1660 (CUP 1985) (paperback edition, 2009), Dangerous Matter. English Drama and Politics in 1623/24 (CUP, 1986), The Masque of Stuart Culture (University of Delaware Press, 1990), and The Chemistry of the Theatre (PalgraveMacMillan, 2010). Limon’s first academic book published in Polish was Gdański teatr "elżbietański" (Wrocław 1989) His latest work on theatre theory includes a trilogy, written and published in Polish - Między niebem a sceną [Between the Heavens and the Stage], (Gdańsk 2002), Trzy teatry [Three Theatres] (Gdańsk 2004) and Piąty wymiar teatru [Theatre's Fifth Dimension] (Gdańsk 2006). The latest book is Obroty przestrzeni [Moving Spaces](Gdańsk, 2008), which is a theory of television serious drama. He has edited collections of essays: (with Jay Halio) Shakespeare and His Contemporaries. Eastern and Central European Studies (University of Delaware Press, 1993), and (with Marta Gibińska) Hamlet East and West (Gdańsk, 1998). Limon has also edited two works by Thomas Middleton in Gary Taylor's edition of The Collected Works (OUP) – published by OUP in 2007.

Limon's literary output includes translations of several English plays into Polish (e.g. Thomas Middleton's The Revenger's Tragedy, Henry Chettle's The Tragedy of Hoffman, Philip Massinger's The Roman Actor, William Shakespeare's Antony and Cleopatra and Troilus and Cressida, Tom Stoppard's Arcadia, Real Inspector Hound, Artist Descending a Staircase and The Invention of Love, all of which have been staged and published); he has also translated Stoppard's Shakespeare in Love for an annotated Polish edition. Limon has also published four novels: Muenchhauseniada (Poznań 1980), Kaszubska Madonna (Gdańsk 1991), Wieloryb (Gdańsk, 1998) and Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy (Warszawa, 2001) and the most recent "novelistic history" entitled Młot na poetów (2014).

Limon has lectured and taught widely in Poland and abroad (including Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, Shakespeare Institute in D.C.); he has been a senior fellow with the British Council (1984/85), at the Folger Shakespeare Library (1987/88) and he was a Humboldt fellow in Berlin in 1991/92; short-term fellowships include the Huntington Library, the Folger Library and the British Library.

He has completed a theatre reconstruction project (similar to the Globe in London): this aimed at reconstructing an Elizabethan-in-style theatre, originally built in around 1610, in the city of Gdańsk. He is the founder and first President of Theatrum Gedanense Foundation (in the years 1991 - 2014) and the General Director of the Gdansk Shakespearean Theatre, which organize an annual International Shakespeare Festival.

He is a member of the Polish Writers' Association (SPP). For his literary and scholarly output he was awarded the Gloria artis medal by the Minister of Culture (2005); this was followed by Polopnia Restituta Cross awarded by the President of Poland (2011) and the Order of the British Empire (OBE)_awarded by HM the Queen (2014).

Limon is married to Justyna and has two children, Julia and Tomek. Home address: ul. Nowodworcowa 6, 81-581 Gdynia Wielki Kack, Poland; phone (home): +(4858) 629 3689; e-mail: jerzylimon@gmail.com. agent: ZAiKS (Warsaw)


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Hanna Niżnik
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.10.2017 r., 0:23
Data publikacji: pon., 01.09.2008 r., 0:00

Biogramy pracowników Instytutu Anglistyki (M-R)

MACPHERSON ROBIN, DPhil (Oxon)
St.wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: filologia klasyczna, BA (1973) London University; doktorat (historia starożytna) Oxford University (1982).
Przebieg kariery zawodowej: wykładowca, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu w Poznaniu (1985–1989); wykładowca, Instytut Filologii Angielskiej UG (od 1989).
Zainteresowania naukowe: język pisany, schyłek imperium rzymskiego.
Wybrane publikacje: English for Writers and Translators(Warszawa: PWN, 1996); przedruk Rep. Czeska (Praha: Academia, 1997), Chiny (Peking: Tsinghua University Press, 2000), Indie (Chennai: Emerald Publishers, 2006); Advanced Written English (Warszawa: PWN, 2001); przedruk Chiny (Peking: Tsinghua University Press, 2003), Indie (Chennai: Yes Dee Publishing, 2009); English for Academic Purposes (Warszawa: PWN, 2004); przedruk Indie (Chennai: Yes Dee Publishing, 2009).

DPhil (Oxon), lecturer, Institute of English and American Studies, Department of Linguistics
Studies: classical philology, BA (1973), London University; doctorate (ancient history) University of Oxford (1982).
Career: lecturer, Institute of English, Poznań University (1985–1989); lecturer, Gdansk University (since 1989).
Academic interests: written English; fall of the Roman empire.
Selected publications: English for Writers and Translators (Warsaw: PWN, 1996); reprinted Czech Republic (Prague: Academia, 1997), China (Peking: Tsinghua University Press, 2000), India (Chennai: Emerald Publishers, 2006); Advanced Written English (Warsaw: PWN, 2001); reprinted China (Peking: Tsinghua University Press, 2003), India (Chennai: Yes Dee Publishing 2009); English for Academic Purposes (Warsaw: PWN, 2004), reprinted India (Chennai: Yes Dee Publishing 2009).
MAJEWICZ DOROTA, dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Areas of expertise:
Cognitive linguistics, Semantics, Pragmatics, Rhetoric (Persuasive Messages and Verbal Manipulation), English Composition.
At present, the area of my research includes the tenet of axiology of the argumentation theory in the view of cognitive linguistics.
Publications:
Majewicz, Dorota. Skuteczność dyskursu perswazyjnego a jasność aktu komunikacji - analiza pragmatyczna. [Efficiency of A Persuasive Discourse in Relation to the Clarity of a Communicative Act – a Pragmatic Analysis]. Pragmatyka w języku, kognitywizmie, kulturze i dydaktyce szkolnej, ed. J. Bujak-Lechowicz. Piotrków Trybunalski, 2007. 23-27.
Bujak-Lechowicz, Jolanta, and Dorota Majewicz. “Linguistic and Psychological Picture of Motherhood According to Polish Women.” [Lingvisticzieskij i psichologiczeskij obraz matierinstva po mnieniju polskich zenszczij.] Trans. O.I. Liubietskoi. “Gender and Communicative Behavior” Conference Proceedings. [Giendier i probliemy kommunikativnovo pobiedenia. Sborik materialov Trietiej miezdunarodnoi konfieriencji.] Polotsk: Polotsk State UP, 2007. 243-46.
Majewicz, Dorota. Language as a Powerful Force. Increasing Efficiency in Persuasive Messages, The Baltic Philological Forum. Zeszyty Naukowe Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 1. Koszalin, 2008. 193-201.
Memberships:
The Sopot Learned Society.

MALCOLM DAVID, prof. UG dr hab. David Malcolm
Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych  w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki
 
Wykształcenie: MA (Aberdeen, 1975), PhD (London, 1981), Dr hab. (Gdańsk, 2001)
Przebieg kariery zawodowej: Lecturer, Wroxton College, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA (1978-1982); Lecturer, University of Tokyo, Japan (1982-1984); Docent, Uniwersytet Gdański (1984-1988); Assistant Professor i Associate Professor, Olivet College, Michigan, USA (1988-1994); Professor, Uniwersytet Gdański, 1994-obecnie
Zainteresowania naukowe: Proza brytyjska XIX i XX wieku; poezja brytyjska i irlandzka XX wieku.
Wybrane publikacje: A Companion to the British and Irish Short Story, red. Cheryl Alexander Malcolm i David Malcolm (Oxford: Wiley-Blackwell, 2008); Understanding John McGahern (Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2007); Understanding Graham Swift(Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2003)

Professor dr hab.,
Education: MA (Aberdeen, 1975), PhD (London, 1981), Dr hab. (Gdańsk, 2001).
Professional Experience: Lecturer, Wroxton College, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA (1978-1982); Lecturer, University of Tokyo, Japan (1982-1984); Associate Professor, University of Gdańsk (1984-1988); Assistant Professor and Associate Professor, Olivet College, Michigan, USA (1988-1994); Professor, University of Gdańsk, 1994-present.
Fields of Expertise: Nineteenth- and twentieth-century British fiction; twentieth-century British and Irish poetry.
Selected Publications: A Companion to the British and Irish Short Story, ed. Cheryl Alexander Malcolm and David Malcolm (Oxford: Wiley-Blackwell, 2008); Understanding John McGahern (Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2007); Understanding Graham Swift(Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2003).

MISZTAL ARKADIUSZ, dr, adiunkt w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Studia: 1996–2001 filologia angielska, UG, praca magisterska (2001) i doktorska (2007) pod kierunkiem prof. UG dr hab. Andrzeja Ceynowy
Praca zawodowa:2001—2005 Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, UG; od grudnia 2005 roku asystent, a od kwietnia 2007 roku adiunkt w IA UG
Zainteresowania naukowe:współczesna powieść amerykańska, a w szczególności twórczość Thomasa Pynchona, teoria narracji.
Wybrane publikacje: “The Uranian Design in Mason & Dixon, ” Pynchon Notes 55-56; “Fixed Stars and Zenith-Star Locations in Mason & Dixon, ” Pynchon Notes— Special Edition “Transit of Venus”.

Dr, Assistant Professor, Institute of English and American Studies, Department of English Language Cultures and Literatures. 
 
Education:M.A. in English Philology (2001), Ph.D. in American Literature and Literary Theory (2007).
Work Experience: 2001-2005 Lecturer, Teacher Training College, UG, 2005-2007 Lecturer, English Institute UG, from 2007 to present Assistant Professor, English Institute, UG.
Areas of interest: contemporary American novel, Pynchon studies, narrative theory
Selected publications:“The Uranian Design in Mason & Dixon, ” Pynchon Notes 55-56; “Fixed Stars and Zenith-Star Locations in Mason & Dixon, ” Pynchon Notes— Special Edition “Transit of Venus”.

MODRZEJEWSKA EWA, dr, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, jest starszym wykładowcą w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG, gdzie pracuje od 1978 roku. Dwukrotnie była wicedyrektorem Instytutu Anglistyki. W latach 1984-1985 odbyła staż naukowy w Reading University w Wielkiej Brytanii. Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W r. 1998, wraz z Prof. Romanem Kaliszem i Prof. Wojciechem Kubińskim, była redaktorem książki Językoznawstwo Kognitywne. Wybór tekstów, która zapoczątkowała serię tomów kognitywistycznych wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Ewa Modrzejewska opublikowała także artykuły i recenzje w Papers and Studies in Contrastive Linguistics, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i Językach Obcych w Szkole. Recenzowała również projekty wydawnicze Cambridge University Press. W pracy dydaktycznej zajmuje się uczeniem językoznawstwa i gramatyki języka angielskiego.

MODRZEWSKA MIROSŁAWA, prof.UG, dr hab.w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, specjalność: literaturoznawstwo. Uczy literatury brytyjskiej XVIII i XIX wieku. Główne zainteresowania: studia porównawcze nad romantyzmem polskim i angielskim, kanony romantyzmu europejskiego na tle europejskiej tradycji literackiej. Publikowała artykuły dotyczące twórczości G.G. Byrona, Waltera Scotta, Juliusza Słowackiego i inne. Ważniejsze opracowania:
2004, “Pilgrimage or Revolt: The Dilemmas of Polish Byronism”, The Athlone Critical Traditions Series: The Reception of British Authors in Europe, ed. Richard Cardwell, University of Nottingham, Continuum Press, London, New York.
2006, “The Polish Reception of Sir Walter Scott” [in:] The Reception of Sir Walter Scott in Europe, ed. Murray Pittock, Continuum Press, London, New York.
2009, Polands Angry Romantic. Two Poems and a Play by Juliusz Słowacki, edited and translated by Peter Cochran, Bill Johnston, Mirosława Modrzewska and Catherine O’Neil, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Ph.D., assistant professorat the Institute of English and American Studies, Department of English Language Cultures and Literatures. Teaching XVIIIth and XIXth century English literature, chiefly interested in Romantic studies and the variety of Romantic canons as established in Polish and English, as well as other European literary historical traditions. Published articles concerning the works of Lord Byron, Walter Scott, Juliusz Słowacki, such as:
2004, “Pilgrimage or Revolt: The Dilemmas of Polish Byronism”, The Athlone Critical Traditions Series: The Reception of British Authors in Europe, ed. Richard Cardwell, University of Nottingham, Continuum Press, London, New York.
2006, “The Polish Reception of Sir Walter Scott” [in:] The Reception of Sir Walter Scott in Europe, ed. Murray Pittock, Continuum Press, London, New York.
2009, Polands Angry Romantic. Two Poems and a Play by Juliusz Słowacki, edited and translated by Peter Cochran, Bill Johnston, Mirosława Modrzewska and Catherine O’Neil, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 


MODRZEWSKI STANISŁAW, dr, st. wykładowca w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki; Nauczycielskie Kolegium Językowe w Elblągu
Studia: filologia angielska (seminarium dr. Andrzeja Zgorzelskiego) – UG (1979); dr (promotor doc. dr hab. Andrzej Zgorzelski) – UG (1990).
Praca: Lektor KSP „Oświata” (1979–1980) i Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych UG (1981–1982); asystent (1982–1990) i adiunkt (od 1990) w Zakładzie Badań Literackich Instytutu Anglistyki UG.
Jest sekretarzem zarządu Polskiego Towarzystwa Conradowskiego.
Tematyka badań naukowych: twórczość Josepha Conrada, poezja Wiliama Empsona, poezja Roberta Frosta, teoria literatury (zwłaszcza zagadnienia rytmu i metrum w poezji angielskiej).
Najważniejsze publikacje:
The Consciousness of Cultural Models in „The Planter of Malata”, „The Conradian. Journal of the Joseph Conrad Society”, vol. 13, No 2, Dec. 1988, s. 171-182; Konwencje gatunkowe a zasady kompozycji „Ze wspomnień”, (w:) Informacje Polskiego klubu Conradowskiego, Gdańsk 1989, s. 28-47; Conrad a konwencje. Autorska świadomość a warsztat literacki pisarza, Gdańsk 1992.


ORŁOWSKA EWA, mgr, st. wykładowca, pracownik dydaktyczny w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Studia: UG, Filologia Angielska, praca magisterska Non-informative Declaratives In Polish and English (seminarium prof. dr. hab.Romana Kalisza)
Praca zawodowa: Techniczne Szkoły Budowy Okrętów Conradiunum, nauczyciel języka angielskiego
1990 Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UG, st. wykładowca, od 1.10.2009 Instytut Anglistyki
Zainteresowania zawodowe: gramatyka praktyczna, normatywna, kontrastywna, mentoring, glottodydaktyka.

Ewa Orłowska, MA, senior lecturer, Institute of English and American Studies, Department of Linguistics
Education: Institute of English, MA Thesis written under the supervision of Prof. Roman Kalisz
 Non-informative declaratives in English
Employment: Conradiumum- teacher of English; 1990-2009- Foreign Language Teaching Training College of the University of Gdansk- lecturer, then senior lecturer; 2009- senior lecturer, Department of English Language Teaching, Institute of English
Professional interests: practical, normative, pedagogic grammar, methodology of teaching English, mentoring.

RATAJ MACIEJ, dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: magister (filologia angielska, Uniwersytet Gdański 2006 r.), studia podyplomowe Studium Tłumaczy English Unlimited (Gdańsk, 2007 r.)
Przebieg kariery zawodowej: asystent (UG od 2006 r.), lektor (Gdynia 2006 r. – 2007 r.), tłumacz j. angielskiego i lektor (Gdynia od 2008 r.)
Zainteresowania naukowe: Socjolingwistyka, językoznawstwo normatywne, językoznawstwo kognitywne, tłumaczenia.
Wybrane publikacje: „‘The Lady of the House Speaking’: The Language of Snobs in Selected British Sitcoms.” Beyond Philology 6 (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk, 2009 r.);, ,British English as a Dialect Faced with Globalisation”. Discourses of Globalisation. (St. Kliment Ohridski University Press: Sofia, 2010 r.);, ,On the Notion of Language Complaint”. Festschrift dla prof. dr hab. Romana Kalisza (w druku).

PhD, Institute of English and American Studies, Department of Linguistics.
 
Education: Master’s degree (Gdansk 2006), a postgraduate course in Polish translation at English Unlimited (Gdansk 2007).
Professional Experience: Assistant Reader (Gdansk, since 2006), EFL Teacher (Gdynia, 2006-2007), Polish-English-Polish Translator and EFL Teacher (Gdynia, since 2008).
Fields of Expertise: sociolinguistics, normative linguistics, cognitive linguistics, translation.
Selected publications: “‘The Lady of the House Speaking’: The Language of Snobs in Selected British Sitcoms.” Beyond Philology 6 (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdansk, 2009 r.); ”British English as a Dialect Faced with Globalisation”. Discourses of Globalisation. (St. Kliment Ohridski University Press: Sofia, 2010 r.); “On the Notion of Language Complaint”. Festschrift for Prof. Roman Kalisz (in print).

RATAJSKI REMIGIUSZ, magister, st.wykładowca w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: magister germanistyki, 1981, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doświadczenie zawodowe:
1983 - Studium języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego
1990 - Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych UG
2010 - Zakład Translatoryki, Instytut Anglistyki, UG
Tłumacz przysięgły j. niemieckiego na krajowej liście ministra sprawiedliwości, członek Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, wolny zawód tłumacza ze specjalizacją w zakresie techniki, prawa, gospodarki oraz przekładu multimedialnego.
Zainteresowania:
Nowoczesne technologie w nauczaniu języka niemieckiego, narzędzia wspomagające tłumaczenie (CAT)
Übersetzungen ins Polnische:
Karlheiz Deschner „Kriminalgeschichte des Christentums“Band II und IV
E.R. Koch, J. Sperber - „Infomafia“.
Frank Walicht „Networking”

Magister
Studium: Magister der Germanistik, 1981, Nicolaus-Copernicus-Universität in Toruń
Berufserfahrung:
1983 - Bildungszentrum für Fremdsprachen der Universität Gdańsk
1990 - Kolleg zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrern der UG
2010 - Abteilung für Translatorik am Institut für Anglistik der Universität Gdańsk
Vereidigter Dolmetscher und Übersetzer des Justizministers für Deutsch und Polnisch, Mitglied des Vereins der Dolmetscher und Übersetzer BST, freiberuflicher Dolmetscher und Übersetzter in den Fach­gebieten Technik, Recht, Wirtschaft sowie multimediale Übersetzungen.
Interessen:
Neueste Technologien im DaF-Unterricht, CAT-Werkzeuge
Übersetzungen ins Polnische:
Karlheiz Deschner „Kriminalgeschichte des Christentums“Band II und IV
E.R. Koch, J. Sperber - „Infomafia“
Frank Walicht „Networking”.

REDZIMSKA JOANNA, dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: magister (Gdańsk 1999), doktor (Gdańsk 2003).
Przebieg kariery zawodowej:
2002- obecnie, Instytut Anglistyki UG
1999- obecnie PWSZ w Elblągu.
Zainteresowania naukowe: metafora konceptualna, amalgamacja pojęciowa, język polityki i mediów, językoznawstwo kognitywne.
Wybrane publikacje:
„Do cultural blends exist?” w De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka. pod redakcją Danuty Stanulewicz, Romana Kalisza, Wilfrida Kürchnera i Cäcilii Kalus, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005; „Iconicity in Metaphors” In Selected Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Metaphor Festival. 2nd Edition.pod redakcją Nils-Lennarta Johannessona in Davida C. Minugha. The
Department of English, Stockholm University, 2008, (pp.153-162), www.english.su.se/research/metaphorfestival

„The Role of Metaphors in Cross-Cultural Understanding” W: English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (ELLSSAC) Proceedings, t. I, pod redakcją K. Rasulić i I. Trbojević Milošević, Belgrad: Faculty of Philology, 2008, pp. 329-336.


PhD, Institute of English and American Studies, Department of Linguistics
 
Education: MA (Gdańsk 1999), PhD (Gdańsk 2003).
Professional Experience:
2002- present Institute of English, University of Gdańsk
1999-present Higher State Vocational School in Elbląg.
Fields of Expertise: conceptual metaphor, conceptual blends, language of politics and media, cognitive linguistics.
Selected Publications:
„Do cultural blends exist?” w De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka. Eds. Danuta Stanulewicz, Roman Kalisza, Wilfrida Kürchnera i Cäcilii Kalus, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005; „Iconicity in Metaphors” In Selected Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Metaphor Festival. 2nd Edition. Eds. Nils-Lennart Johannesson and Davida C. Minugha. The Department of English, Stockholm University, 2008, (pp.153-162), www.english.su.se/research/metaphorfestival
„The Role of Metaphors in Cross-Cultural Understanding” In: English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (ELLSSAC) Proceedings, t. I, eds. K. Rasulić i I. Trbojević Milošević, Belgrad: Faculty of Philology, 2008, pp. 329-336.

RYCHŁO MIKOŁAJ,

dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

Wykształcenie: magister filologii angielskiej, dr n. hum. w zakresie językoznawstwa

Zainteresowania naukowe: polsko-angielskie pokrewieństwo leksykalne, etymologia, historia języka angielskiego i polskiego, język staroangielski i jego pochodzenie, fonologia diachroniczna, językoznawstwo angielskie, zwłaszcza fonologia, morfologia i składnia, językoznawstwo ogólne i historyczne, filozofia edukacji językowej.

Wybrane publikacje: (1)The Educational Approach to Language Teaching (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008; wydana również w Indiach przez Yes Dee Publishing, 2009); (2) „Ślady prawa Grimma w angielszczyźnie w zestawieniu z polskimi wyrazami pokrewnymi: pie. *p > pgerm. *f Język Polski XCIV/3, s. 200-211, 2014; (3) Przejście pie. *p w pgerm. *f utrwalone w polsko-angielskich wyrazach pokrewnych: praformy różniące się budową słowotwórczą oraz późniejsze zmiany modyfikujące skutki prawa Grimma” Język Polski XCIV/5, s. 452-462, 2014; (4) „Gothic wopjan, Polish wabić and English weep The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture 1, s. 121-132, 2014; (5) „English herd and Polish trzoda: How the two words developed from one Proto-Indo-European root” Acta Neophilologica XV/1, s. 155-166, 2013; (6) „An etymological comparison of English fist and Polish pięść: How they both descended from the PIE root for ‘five’” Linguistica Silesiana 33, s. 19-38, 2012; (7) General Education and Language Teaching Methodology: The Gdańsk School of ELT, książka współredagowana z Karoliną Janczukowicz, Peter Lang, w druku.


PhD, Assistant Professor at the Institute of English and American Studies (Chair of Linguistics)

Education: MA in English Philology, PhD in Linguistics

Fields of Expertise: Polish-English cognates, etymology, the history of the English language, Old English and its prehistory, English linguistics, philosophy of language education.

Selected Publications: (1)The Educational Approach to Language Teaching Teaching (Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008; also published by Yes Dee Publishing in India, 2009); (2) „Ślady prawa Grimma w angielszczyźnie w zestawieniu z polskimi wyrazami pokrewnymi: pie. *p > pgerm. *f Język Polski XCIV/3, s. 200-211, 2014; (3) Przejście pie. *p w pgerm. *f utrwalone w polsko-angielskich wyrazach pokrewnych: praformy różniące się budową słowotwórczą oraz późniejsze zmiany modyfikujące skutki prawa Grimma” Język Polski XCIV/5, s. 452-462, 2014; (4) „Gothic wopjan, Polish wabić and English weep The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture 1, s. 121-132, 2014; (5) „English herd and Polish trzoda: How the two words developed from one Proto-Indo-European root” Acta Neophilologica XV/1, s. 155-166, 2013; (6) „An etymological comparison of English fist and Polish pięść: How they both descended from the PIE root for ‘five’” Linguistica Silesiana 33, s. 19-38, 2012; (7) General Education and Language Teaching Methodology: The Gdańsk School of ELT, co-edited with Karolina Janczukowicz, Peter Lang, in press.


Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Hanna Niżnik
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 06.04.2016 r., 12:04
Data publikacji: pon., 01.09.2008 r., 0:00

Biogramy pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki (S-W)

SMENTEK MAŁGORZATA, dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Instytutu  Anglistyki i Amerykanistyki
Doświadczenie zawodowe: 1997-obecnie – asystent w Zakładzie Dydaktyki Języka Angielskiego, Instytut Anglistyki UG; od 1996 lektor j. ang. i nauczyciel akademicki w szkołach wyższych na terenie Trójmiasta i Elbląga, konsultant metodyczny w pomorskich szkołach językowych.
Zainteresowania naukowe: dwujęzyczność, edukacja dwujęzyczna, akwizycja języka obcego, CLIL, nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej, translatoryka.
Członek PASE, IATEFL i Tertium Comparationis.
Wybrane publikacje: współautorka interaktywnego kursu nauki języka angielskiego EuroPlus+Angielski dla nastolatków, 2004, Young Digital Planet SA, ISBN 5901828991486.

PhD., University of Gdańsk, Institute of English and American Studies, Department of Linguistics
Professional experience:1997-present – assistant lecturer, Department of English Language Teaching, Institute of English, University of Gdańsk; since 1996 lecturer and English teacher at colleges in Tricity and Elbląg, methodology consultant in Pomeranian language schools.
Research interests: bilingualism, bilingual education, second and foreign language acquisition, CLIL, foreign language teaching in early education, translation.
Member of PASE, IATEFL and Tertium Comparationis.
Selected publications: co-author of the interactive two-level English language course
24/7 Teen Talk English, 2009, Young Digital Planet SA.
 
 

SOKOŁOWSKA OLGA, prof.UG, dr hab., Katedra Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. Studia na kierunku filologia angielska ukończone w r. 1983 w UG. W latach 1984-86 lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych UG. Od r. 1986 jest pracownikiem Instytutu Anglistyki, do r. 1998 asystentem i wykładowcą, a po uzyskaniu tytułu doktora (1997) do chwili obecnej adiunktem. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół semantyki i pragmatyki językowej (teoria aktów mowy), szczególnie z punktu widzenia językoznawstwa kognitywnego. Najważniejsze publikacje: A Cognitive Study of Speech Acts, “The pronouns it in English and to in Polish — cognitive implications”, „Tłumaczenie zdrobnień i spieszczeń.”


Dr is an professor at the Institute of English and American Studies of Gdańsk University, employed since graduation in 1983. First a lecturer in English, in 1986 she commenced to conduct specialist courses in linguistics (next to practical English ones). Her interests are focused on linguistics, especially linguistic semantics and pragmatics (a doctorate in 1997 on speech act theory). As a teacher and researcher she is predominantly concerned with the developments of cognitive linguistics. Her major publications are: A Cognitive Study of Speech Acts, “The pronouns it in English and to in Polish — cognitive implications”, „Tłumaczenie zdrobnień i spieszczeń.”


STANULEWICZ DANUTA, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
Rozprawa doktorska: Postpositions as One of the Ways of Expressing Spatial Relations, Uniwersytet Gdański, promotor: prof. Roman Kalisz, recenzenci: prof. Henryk Kardela i prof. Piotr Ruszkiewicz.
Zainteresowania naukowe: słownictwo barw, przyimki i poimki, przypadki, metafory, akty mowy, relatywizm i uniwersalizm w języku, języki indiańskie, język walijski, nauczanie języków obcych.
Publikacje: On Classifying Postpositions (Gdańsk 2006), Colour, Culture and Language: Blue in Polish (Gdańsk 2009).
Współredaktor czasopisma Beyond Philology. Współredaktor/redaktor 6 tomów zbiorowych: m.in. z Joanną Burzyńską, From the Peripheries to the Centre: Studies in (Anglo-)Irish Literature (Lublin2001); z Wojciechem Kubińskim, Językoznawstwo kognitywne II: Zjawiska pragmatyczne (Gdańsk 2001); z Olgą Sokołowską, Językoznawstwo kognitywne III: Kognitywizm w świetle innych teorii (Gdańsk 2006).

PhD in linguistics,

Department of Linguistics,Institute of English and American Studies

Doctoral dissertation: Postpositions as One of the Ways of Expressing Spatial Relations, supervisor: Professor Roman Kalisz, reviewers: Professor Henryk Kardela and Professor Piotr Ruszkiewicz.
Scholarly interests: colour vocabulary, prepositions and postpositions, cases, metaphors, speech acts, linguistic relativity and universalism, Native American languages, the Welsh language, teaching foreign languages.
Publications: On Classifying Postpositions (Gdańsk 2006), Colour, Culture and Language: Blue in Polish (Gdańsk 2009).
Co-editor of the journal Beyond Philology. Co-editor/editor of 6 collections of papers.

SYNAK- XYMENA, dr, adiunkt w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Wykształcenie: 1994-1999 – studia na filologii angielskiej, Uniwersytet Gdański (MA)
1998-2001 – studia filozoficzne, Uniwersytet Gdański
2007 – PhD, Gdańsk (praca doktorska: „Teoria metafory Jacquesa Derridy i jej stosowanie”)
Praca zawodowa: od 01.2009 – adiunkt w Zakładzie Języka Angielskiego
Wybrane publikacje:
„Niemożliwy dar: present Jacquesa Derridy”, Humanistyka i Przyrodoznawstwo 14 (2008).
“Matafora jako doswiadczenie graniczne: J.M. Rymkiewicza’TO JEST KRZESŁO’ w świetle filozofii derridiańskiej”, Miscellanea Sociologica at Philosophica 9 (2008).
„The Topology of Existential Experience: Wittgenstein and Derrida”, Proceedings of the 32nd Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel 2009.
“Derrida i doświadczenie figuratywne: ku semantyce transgresywnej”, Principia (w druku).
Jacques Derrida i doświadczenie. Rekonstekstualizacja (książka w druku).
Zainteresowania naukowe: współczesna filozofia francuska (gł. Derrida, Deleuze, Lyotard), teoria/filozofia literatury.

PhD, Institute of English and American Studies,  Department of English Language Cultures and Literatures
Education: 1994-1999 – English Philology, Gdańsk (MA)
1998-2001 – philosophical studies, University of Gdansk
2007 – PhD, Gdańsk (doctorate: Theory of Metaphor by Jacques Derrida and Its Application)
Working experience: English Institute (since Jan. 2009)
Publications (chosen):
“Impossible Gift: Present by J. Derrida: Donation Differentiated.” Humanistyka i Przyrodoznawstwo 14 (2008).
“Metaphor As a Border-line Experience: J. M. Rymkieiwcz ‘This Is a Chair” and Derridean Philosophy”, Miscellanea Sociologica at Philosophica 9 (2008).
“Derrida and Figurative Experience”, Principia (forthcoming).
Jacques Derrida and Experience. Recontextualization (book in print).
 

SZUBA MONIKA - dr, adiunkt w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

Wykształcenie: magister filologii angielskiej (Uniwersytet Gdański, 2003) oraz filologii romańskiej (Uniwersytet Gdański, 2012); doktor nauk humanistycznych (Uniwersyt Gdański, 2009).

Zainteresowania naukowe: współczesna poezja i proza brytyjska i irlandzka.

Praca zawodowa: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu (2005-2015); Studium Języków Obcych PG (2008-2009), Uniwersytet Gdański (2012-).

Należy do The Association for the Study of Literature and Environment (UK & Ireland), The International Association for the Study of Scottish Literatures oraz La Société Française d’Études Écossaises.

Wybrane publikacje:

Re-examining the Past, Renegotiating Identities: Chimamanda Ngozi Adichie Half of a Yellow Sun (2006).” Empty treasure chests dumped from departed ships. Re-mapping (Post)Colonialism in Art and Literature in English. Red. L.Sikorska. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.

“‘Then my tongue was flame: Myth, Modernism and Metamorphosis in HDs and CADs Poetry.Poets of the Present. Poets of the Past. Red. M. Szuba i T. Wiśniewski. Gdańsk: WUG, 2013.

Inside and Outside: Scottishness, Betweenness, and Plurality in Jackie Kay’s Poetry.” Facets of Scottish Identity. Red. I. Szymańska i A. Korzeniowska. Warszawa: Semper, 2013.

Bloody Typical: Genre, Intertextuality, and the Gaze in The Cutting Room by Louise Welsh.” Crime Scenes: Modern Crime Fiction in an International Context. Red. U. Elias i A. Sienkiewicz-Charlish. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.


Szuba Monika - PhD, Institute of English and American Studies, Department of English Language Cultures and Literatures.

Education: MA in English literature (University of Gdańsk, 2003) and MA in French literature (University of Gdańsk, 2012); PhD (University of Gdańsk, 2009).

Professional experience: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu (2005-2015); Studium Języków Obcych PG (2008-209), Uniwersytet Gdański (2012-).

Main academic interests: contemporary British and Irish poetry and prose.

Member of the Association for the Study of Literature and Environment (UK & Ireland), the International Association for the Study of Scottish Literatures and la Société Française d’Études Écossaises.

Selected publications:

Re-examining the Past, Renegotiating Identities: Chimamanda Ngozi Adichie Half of a Yellow Sun (2006).” Empty treasure chests dumped from departed ships. Re-mapping (Post)Colonialism in Art and Literature in English. L. Sikorska, ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.

“‘Then my tongue was flame: Myth, Modernism and Metamorphosis in HDs and CADs Poetry.Poets of the Present. Poets of the Past. M. Szuba and T. Wiśniewski, eds. Gdańsk: WUG 2013.

Inside and Outside: Scottishness, Betweenness, and Plurality in Jackie Kay’s Poetry.” Facets of Scottish Identity. I. Szymańska and A. Korzeniowska, eds. Warszawa: Semper, 2013.

Bloody Typical: Genre, Intertextuality, and the Gaze in The Cutting Room by Louise Welsh.” Crime Scenes: Modern Crime Fiction in an International Context. U. Elias and A. Sienkiewicz-Charlish, eds. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.


WARD JEAN MARY, dr hab.
Studia wyższe anglistyczne: Oxford University, W. Brytania (B. A. 1978; M.A. 1983). Studia pedagogiczne: Exeter University (1978). Anglistka w szkole średniej w W. Brytanii (1978-88) oraz w U. S. A. (1983-84). Lektorka języka angielskiego na SGPiSie w Warszawie (1988-89); wykładowca w Studium Języków Obcych U.G. (1989-1992), st. wykładowca w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych przy U.G. (1992-1995), st. wykładowca (1995-1999) i adiunkt (1999- ) w Instytucie Anglistyki U.G. Główne zainteresowania naukowe: poezja brytyjska; poezja religijna; przekład poetycki.
Ważne publikacje: T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy (Universitas 2001). Christian Poetry in the Post-Christian Day: Geoffrey Hill, R. S. Thomas, Elizabeth Jennings(Peter Lang 2009). Amgielski przekład monografii T. Sławka o Henry David Thoreau/Ujmowania/ (Peter Lang 2014). //Redakcja (ze wstępem i rozdziałem o przekładzie) książki zbiorowej/Między słowem i rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności i W/wcielenia/ (Wydawnictwo UG 2014).
 

Dr hab., B. A. English Literature, St Anne’s College, Oxford (1978); M.A. (1983). P.G. C.E. Exeter University (1978). Teacher of English, secondary level, UK (1978-88) and U.S.A. (1983-84).
EFL teacher (Central School of Planning and Statistics, Warsaw 1988-89; Foreign Language Study Centre, Gdańsk University 1989-1992). Lecturer in English (Teacher Training College, Gdańsk University 1992-1995; Institute of English, Gdańsk University 1995 - ). Main academic interests: British poetry; religious poetry; literary translation.
Important publications: T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy (Universitas 2001). Christian Poetry in the Post-Christian Day: Geoffrey Hill, R. S. Thomas, Elizabeth Jennings(Peter Lang 2009). Translation: T. Sławek, /Henry David Thoreau-Grasping the Community of the World / (Peter Lang 2014). /Między słowem i rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności i W/wcielenia,/ edited with critical introduction and one chapter (Wydawnictwo UG 2014).

WAWRZYNIAK-ŚLIWSKA MAGDALENA, dr, st wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.
Wykształcenie: magister filologii angielskiej (Gdańsk).
Przebieg kariery zawodowej:
1993-2009 Uniwersytet Gdański, Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, starszy wykładowca, Kierownik Praktyk Studenckich.
2009 – Uniwersytet Gdański, Instytut Anglistyki – starszy wykładowca.
Zainteresowania: dydaktyka nauczania języka angielskiego, dydaktyka wczesnoszkolna nauczania języka angielskiego, kształcenie nauczycieli, autonomia ucznia, konstruktywizm, dyskurs.
Wybrane publikacje:
Wawrzyniak-Śliwska, M., (2009), Dyskursywność autonomii edukacyjnej, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, (red), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Olsztyn, Oficyna Wydawnicza Impuls.
Wawrzyniak-Śliwska, M., (2008), Obszary autonomii dziecięcej na zajęciach z języka angielskiego – między deklaracją a grą pozorów, [w:] E.Szatan, D. Bronk, (red), Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły... Dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej, Gdańsk, Wydawnictwo UG.
Wawrzyniak-Śliwska, M., (2007) Educational schizophrenia – what we claim to believe and what we practise in the classroom, Problemy Wczesnej Edukacji, Rok III 2007, Nr 1/2 (5/6) str.172, ISSN 1734-1582.
Bogucka M., Wawrzyniak-Śliwska, M., (2007) An Individual in a Group: Reflections on TYL Project at the University of Gdańsk Teacher Training College, Humanizing Language Teaching, Year 9; Issue 6; November 2007, ISSN 1755-9715.
Wawrzyniak-Śliwska, M., (2005) Learner Autonomy in Young Learner Classroom [w:] M. Misztal, M.Trawiński /ed/, "Studies in Teacher Education: Language, Literature and Culture", Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

PhD, Department of Linguistics, Institute of English and American Studies
Education: MA (Gdańsk University)
Professional Experience
1993-2009 Gdańsk University, Foreign Languages Teacher Training College – senior lecturer; Teaching Practice Director.
2009 –English Institute – senior lecturer.
Interests: EFL methodology, teaching English to young learners, teacher training, learner autonomy, constructivism, discourse.
Selected publications.

WELIZAROWICZ GRZEGORZ, dr, adiunkt w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.
Wykształcenie: magisterium (UG, 1996), doktorat (UG, 2006).
Przebieg kariery zawodowej: Studium doktoranckie Wydziału Filologicznego UG, wykładowca (1996-2000); stypendysta Fundacji Fulbrighta, studia na wydziale Teatru i Tańca, University of Calfornia San Diego (2000-2001), wykładowca w Instytucie Anglistyki (2002-2005); Asystent w Instytucie Anglistyki UG (2005-2006); Adiunkt w Instytucie Anglistyki UG (2006 – obecnie).
Zainteresowania naukowe: kultura amerykańska, teatr wielokulturowy USA, muzyka amerykańska, literatura amerykańska.
Wybrane publikacje:
“Muddy Waters – ponadczasowy groove” in Czarno na białym: Afro-Amerykanie, którzy poruszyli Amerykę. (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009) pp.196-223; “Carpa Clash - Folklore as Modern Theater, ” w Mobile Crossings: Representations of Chicana/o Cultures. (Trier: WVT, 2006) pp.91-107; “Problems of Ethnic Identity in Luis Valdez’s ‘Mummified Deer’” w Narrating the Other. Cultures and Perspectives. (Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna, 2005) pp. 85-93.

PhD, Assistant Professor, American Studies Program, Department of English Language Cultures and Literatures, Institute of English and American Studies
 
Education: MA (Gdańsk, 1996), PhD (Gdańsk, 2006).
Professional Experience: Lecturer and doctoral student at the Department of Philology University of Gdańsk (1996-2000); Fulbright scholarship, studies at the Department of Theater and Dance, University of California San Diego (2000-2001); Lecturer at the English Institute UG (2002-2006); Assistant Professor, English Institute UG (2006 – present).
Fields of Expertise: American culture, American ethnic theater, American music, American literature.
Selected Publications: “Muddy Waters – ponadczasowy groove” in Czarno na białym: Afro-Amerykanie, którzy poruszyli Amerykę. (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009) pp.196-223; “Carpa Clash - Folklore as Modern Theater, ” w Mobile Crossings: Representations of Chicana/o Cultures. (Trier: WVT, 2006) pp.91-107; “Problems of Ethnic Identity in Luis Valdez’s ‘Mummified Deer’” w Narrating the Other. Cultures and Perspectives. (Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna, 2005) pp. 85-93.

WĘGRODZKA JADWIGA,prof. UG, dr hab. w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.

Studia: filologia angielska UG, magisterium pod kierunkiem dr Andrzeja Zgorzelskiego (1980); doktorat nauk humanistycznych (promotor: doc. dr hab. Andrzej Zgorzelski) – UG (1989); habilitacja w zakresie literaturoznawstwa w UG w r. 2008.

Praca zawodowa: nauczyciel języka angielskiego w III LO w Gdyni (1979–1980), bibliotekarz w Instytucie Anglistyki UG (1980–1981), od 1981 r. nauczyciel akademicki w Instytucie Anglistyki UG.

Zainteresowania naukowe: literatura popularna, zwłaszcza kryminalna i fantastyczna, baśń literacka, literatura dla dzieci, opowieści o zwierzętach; historia literatury, genologia, literatura w perspektywie komunikacji.

Wybrane publikacje: Canon Unbound (Koszalin 2011; editor), Patterns of Enchantment: E. Nesbit and the traditions of children’s literature (Gdańsk 2007); Instructive curiosity: Suspense in C. S. Lewis’s Trilogy (Gdańsk 1995).

Prowadzi seminaria doktoranckie i magisterskie z literatury popularnej i dziecięcej oraz wykłady i ćwiczenia z literatury brytyjskiej, a także współczesnej prozy brytyjskiej i irlandzkiej.

Promotor w 3 otwartych przewodach doktorskich; wypromowała ok. 40 magistrów i ponad 80 licencjatów.

e-mail: angjw@ug.edu.pl


Associate Professor in the Department of English Language Cultures and Literatures of the English Institute and American Studies

Education: MA in English Philology at the University of Gdansk in 1980; PhD in humanities at the University of Gdansk in 1989; “habilitacja” in literary studies at the University of Gdansk in 2008.

Professional experience: teacher of English in III LO in Gdynia (1979-80); librarian at the English Institute of the University of Gdansk; since 1981 academic teacher at the English Institute UG.

Research interests: popular literature, especially crime fiction and fantastic genres; fairy tale; children’s literature, animal story; history of literature; genology; literature as communication.

Selected publications:

Canon Unbound (Koszalin 2011; editor), Patterns of Enchantment: E. Nesbit and the traditions of children’s literature (Gdańsk 2007);

Instructive curiosity: Suspense in C. S. Lewis’s Trilogy (Gdańsk 1995).

Supervisor of 3 doctoral projects in progress, as well as 40 finished M.A. projects, and over 80 B.A. projects.

e-mail: angjw@ug.edu.plWILLIAMSON BEATA,

dr, starszy wykładowca w Katedrze Kultur i Literatur Anglojężycznych Instytutu  Anglistyki i Amerykanistyki

Studia: filologia angielska UG, 1980–1987; studia podyplomowe (M.A.): Central Washington University, USA, 1989–1991; doktorat nauk humanistycznych: UG, 2000.

Temat obecnych badań: literatura sentymentalna dziewiętnastego wieku, krytyka literacka Henry’ego Jamesa

Wybrane publikacje:

Henry James, Charles Nordhoff, and the Peculiarities of Christian Communes.” Polish Journal for American Studies 8 (2014); “Henry James and Julian Hawthorne, or, on the Importance of Name.” Henry James Goes to War. Ed. Mirosława Buchholz at al. Peter Lang, 2014;Henry James, Loisa May Alcott, and ‘The Precocious Little Girl.’Gender and Communicative Behavior. Novopolotsk 2013; “On the Pleasures of Reading James’s Hawthorne.” Beyond Philology 7 (2010); “Nature in the Writings of Mid-nineteenth-century American Women.” Lingua Terra Cognita. Ed. Danuta Stanulewicz et al. Gdańsk 2010; “Henry James and Anne Crane: Psychology and Morality in ‘Women’s Fiction.’” Gender and Communicative Behaviour. Novopolotsk 2010; “Fear or Contempt: Mark Twain on Mary Baker Eddy.” Gender and Communicative Behavior. Novopolotsk 2007; “Sentimental Fiction's Devil: Fanny Fern.” De Lingua et Litteris: Studia in Honorem Casimiri Andreae Sroka. Gdańsk 2005.

Należy do Modern Language Association (MLA), European/Polish Association for American Studies (EAAS/PAAS), oraz Sopockiego Towarzystwa Naukowego.


Beata Williamson, PhD

Area of Expertise:

Nineteenth-Century American Literature

Education:

Ph.D., American Literature, University of Gdansk, Poland, 2000

M.A., English, Central Washington University, U.S.A., 1991

M.A., American Literature and Culture, University of Gdansk, Poland, 1987

Selected publications:

Henry James, Charles Nordhoff, and the Peculiarities of Christian Communes.” Polish Journal for American Studies 8 (2014); “Henry James and Julian Hawthorne, or, on the Importance of Name.” Henry James Goes to War. Ed. Mirosława Buchholz at al. Peter Lang, 2014; Henry James, Loisa May Alcott, and ‘The Precocious Little Girl.’Gender and Communicative Behavior. Novopolotsk 2013; “On the Pleasures of Reading James’s Hawthorne.” Beyond Philology 7 (2010); “Nature in the Writings of Mid-nineteenth-century American Women.” Lingua Terra Cognita. Ed. Danuta Stanulewicz et al. Gdańsk 2010; “Henry James and Anne Crane: Psychology and Morality in ‘Women’s Fiction.’” Gender and Communicative Behaviour. Novopolotsk 2010; “Fear or Contempt: Mark Twain on Mary Baker Eddy.” Gender and Communicative Behavior. Novopolotsk 2007; “Sentimental Fiction's Devil: Fanny Fern.” De Lingua et Litteris: Studia in Honorem Casimiri Andreae Sroka. Gdańsk 2005.

Memberships:

MLA – Modern Language Association

EAAS/PAAS – European/Polish Association for American Studies

STN – Sopockie Towarzystwo Naukowe (The Learned Society of Sopot)


WIŚNIEWSKI TOMASZ, dr hab., adiunkt w Katedrze Sztuk Scenicznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2009 był pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Literaturoznawca, zajmuje się współczesnym dramatem oraz poezją anglojęzyczną. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (w roku 2000 uzyskał tytuł magistra; a tytuł doktora w roku 2005). Wydał monografię pt. Kształt literacki dramatu Samuela Becketta (Universitas, Kraków). Współpracował z Toposem przy redakcji numerów poświęconych twórczości Becketta (6, 2006 oraz 1, 2010). Publikacje w Toposie, Kwartalniku Artystycznym, Przeglądzie Politycznym, jak również w publikacjach naukowych. Pomysłodawca i organizator konferencji Samuel Beckett: tradycja – awangarda (Olsztyn 2008) oraz projektu Back to the Beckett Text / Beckett na plaży (Sopot 2010).

PhD, Department of Performing Arts, Institute of English and American Studies
 
Education: MA (Gdańsk, 2000), PhD (Gdańsk, 2005)
Professional Experience: Lecturer and Assistant Professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (2002-2009); Associate Professor, University of Gdańsk (2008-present).
Fields of Expertise: Samuel Beckett prose and drama; modern British and Irish drama.
Selected Publications: Kształt literacki dramatu Samuela Becketta (The Literary Shape of Samuel Beckett’s Dramatic Works, Kraków: Universitas, 2006); “An Expression of the wish to finish: Samuel Beckett’s Stirrings Still”, [in: ] Ludmiła Gruszewska-Blaim, Artur Blaim [eds], Structure and Uncertainty, Lublin, 2008, (189-199); Tomasz Wiśniewski, 2007, „Mythologising Autobiography. A comparative analysis of Ted Hughes’s Crow and his Birthday Letters”, [in:] Artur Blaim, Ludmiła Blaim, Joanna Kokot [red.], Texts in/of texts, Lublin, 2007, (33-51).

WOLAŃSKI TADEUSZ Z., M.A. (Cantab.), P.G.C.E., starszy wykładowca w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, opiekun studiów niestacjonarnych i studentów I roku studiów stacjonarnych, planista.
Studia: Język angielski i literatura angielska – Fitzwilliam College, University of Cambridge; Pedagogika i metodyka – St Mary’s College, University of London.
Nauczyciel języka angielskiego i literatury angielskiej w szkole średniej w Anglii (1978–1988); lektor w SGPiS w Warszawie (1988–1989); wykładowca w Studium Języków Obcych UG w Sopocie (1989–1990); starszy wykładowca w Instytucie Anglistyki (1990–); tłumacz na język angielski.
Współzałożyciel i opiekun Maybe Theatre Company (studencki amatorski teatr anglojęzyczny przy UG) (1991–). Aktor, reżyser, producent. Strona: www.mtc.gda.pl
Szczęśliwy „nieposiadacz” telefonu komórkowego, ale za to posiada sześć kotek.
Adres: ul. Racławicka 7/13, 80-406 Gdańsk
Tel.: (58) 344 45 50; e-mail: angtzw@ug.edu.pl.

M.A. (Cantab.), P.G.C.E., Senior lecturer in the Institute of English and American Studies, tutor for extra-mural students and 1st year day students, timetable planner.
Studies: English at Fitzwilliam, College, University of Cambridge;
Post-Graduate Certificate in Education at St Mary’s College, University of London.
English teacher at Tring Comprehensive School in England (1978-1988), ; lector at SGPiS in Warsaw (1988-1989); lecturer at the UG Foreign Languages Department in Sopot (1989-1990); senior lecturer at the English Institute (1990-); Polish-English translator.
Co-founder and tutor of Maybe Theatre Company (an English-language student amateur theatrical group at the UG) (1991-). Actor, director, producer. Website: www.mtc.gda.pl
Possesses six female cats but, fortunately, no mobile phone.
Address: ul. Racławicka 7/13, 80-406 Gdańsk
Tel.: (58) 344 45 50; e-mail: angtzw@ug.edu.pl.

ZANDER-LEWANDOWSKA RENATA, mgr, starszy wykładowca w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki  UG.
Studia: 1987-1992 filologia angielska UG, praca magisterska pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowy
2000-2001 studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Dziennikarska
Praca zawodowa: 1991-1995 II LO Sopot, III LO Gdynia; 1995-2009 KKNJO UG; od 10.2009 starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Języka Angielskiego
Zainteresowania naukowe: nauczanie na odległość (e-learning 1.0 i 2.0), kultura i literatura amerykańska, pisanie kreatywne, gramatyka praktyczna
MA, senior lecturer in the Institute of English and American Studies, Department of Translation Studies
Education: 1987-1992 English philology, Gdańsk University
2000-2001 Wyższa Szkoła Dziennikarska, post-graduate studies
Work experience: 1991-1995 II LO Sopot, III LO Gdynia; 1995-2009 KKNJO UG (teacher-training college of Gdańsk University); from 2009 senior lecturer in the Institute of English, Department of English Language Teaching
Professional interests: e-learning 1.0 and 2.0, American culture and literature, creative writing, practical grammar

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Hanna Niżnik
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.10.2017 r., 0:24
Data publikacji: pon., 01.09.2008 r., 0:00

Lista pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki biogramy  adresy e-mail
dr Olga Aleksandrowska, adiunkt biogram angoa@ug.edu.pl
mgr Aleksandra Arceusz, wykładowca biogram angaa@ug.edu.pl
dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, prof. UG biogram angmb@ug.edu.pl
prof. dr hab. Artur Blaim biogram angab@ug.edu.pl
dr Martin Blaszk, wykładowca biogram brcmart@ug.edu.pl
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG biogram angac@ug.edu.pl
dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG biogram angtc@ug.edu.pl
mgr Zbigniew Czaja, starszy wykładowca biogram z.czaja@ug.edu.pl
dr Maria Fengler, adiunkt biogram maria.fengler@ug.edu.pl
dr hab. Izabela Morska, adiunkt biogram izabela.morska@ug.edu.pl
dr Marcin Fortuna, adiunkt   marcin.fortuna@ug.edu.pl
dr Javier Fernandez-Sanchez, adiunkt    
dr Justyna Giczela-Pastwa, adiunkt biogram Justyna.giczela@ug.edu.pl
mgr Joanna Gilis-Siek, wykładowca   joanna.gilis-siek@ug.edu.pl
dr Michał Golubiewski, adiunkt biogram michal.golubiewski@ug.edu.pl
dr Paula Gorszczyńska, asystent biogram angpg@ug.edu.pl
dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG biogram anglgb@ug.edu.pl
dr Ewelina Gutowska-Kozielska, adiunkt biogram ewelina.gutowska@ug.edu.pl
dr Karolina Janczukowicz, adiunkt biogram karolina.janczukowicz@ug.edu.pl
mgr Krzysztof Karaś, starszy wykładowca biogram krzysztof.karas@ug.edu.pl
dr Beata Karpińska-Musiał, adiunkt biogram lingbet@ug.edu.pl
dr Wioleta Karwacka, adiunkt biogram w.karwacka@ug.edu.pl
dr hab. Marta Koval, prof. UG   marta.koval@ug.edu.pl
mgr Hanna Kryszewska, starszy wykładowca biogram
dr hab. Olga Kubińska, prof. UG biogram angok@ug.edu.pl
prof. dr hab. Wojciech Kubiński biogram angwk@ug.edu.pl
dr Maciej Kur    
prof. dr hab. Jerzy Limon biogram jjerzy.limon@ug.edu.pl
dr Barbara Miceli    
Robin Macpherson, D. Phil (Oxon), starszy wykładowca biogram angrm@ug.edu.pl
dr Dorota Majewicz, adiunkt biogram dorota.majewicz@ug.edu.pl
dr Arkadiusz Misztal, adiunkt biogram angki@ug.edu.pl
dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG biogram miroslawa.modrzewska@ug.edu.pl
dr Stanisław Modrzewski, starszy wykładowca biogram stanisław.modrzewski@ug.edu.pl
dr Ewa Nawrocka, adiunkt   e.b.nawrocka@ug.edu.pl
dr MariiaOnyshchuk    
mgr Ewa Orłowska, starszy wykładowca biogram ewa.orlowska@ug.edu.pl
mgr Karol Plichta    
dr Maciej Rataj, adiunkt biogram maciej.rataj@ug.edu.pl
mgr Remigiusz Ratajski, starszy wykładowca biogram r.ratajski@ug.edu.pl
dr Joanna Redzimska, adiunkt biogram angjr@univ.gda.pl
dr Krzysztof Filip Rudolf, adiunkt   frugfr@ug.edu.pl
dr Mikołaj Rychło, adiunkt biogram mikolaj.rychlo@ug.edu.pl
dr Małgorzata Smentek-Lewandowska, adiunkt biogram angms@ug.edu.pl
dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG biogram angos@ug.edu.pl
dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG biogram angds@univ.gda.pl
mgr Justyna Stiepanow    
dr Xymena Synak-Basalamah, adiunkt biogram xsynak@ug.edu.pl
dr Monika Szuba, adiunkt biogram monika.szuba@ug.edu.pl
mgr Joanna Tillack, wykładowca   joanna.tillack@ug.edu.pl
mgr Robert Urbański, wykładowca   robert.urbanski@ug.edu.pl
dr hab. Jean Ward, prof. UG biogram angjmw@ug.edu.pl
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, starszy wykładowca biogram magdalenaws@ug.edu.pl
dr Grzegorz Welizarowicz, adiunkt biogram grzegorz.welizarowicz@ug.edu.pl
dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG biogram angjw@ug.edu.pl
dr Beata Williamson, starszy wykładowca biogram angbw@ug.edu.pl
dr Miłosz Wojtyna, adiunkt   milosz.wojtyna@ug.edu.pl
dr Maja Wojdyło    
Tadeusz Wolański, MA (Cantab), starszy wykładowca biogram angtzw@ug.edu.pl
dr hab. Tomasz Wiśniewski, profesor nadzwyczajny biogram tomasz.wisniewski@ug.edu.pl
mgr Renata Zander-Lewandowska, starszy wykładowca biogram renata.zl@ug.edu.pl
dr Roksana Zgierska    
  agnieszka.zukowska@ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Przybylska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 17.10.2019 r., 10:33
Data publikacji: pon., 01.09.2008 r., 0:00